Ärendeförteckning 2007, socialnämnden

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-01-03


§ 1 Dagordning
§ 2 Socialnämndens sammansättning åren 2007 – 2010 
§ 3 Socialnämndens ledamöter och ersättare presenterar sig
§ 4 Sammanträdesdagar för år 2007   
§ 5 Kort presentation av förvaltningens organisation och dess verksamheter
§ 6 Redogörelse om ersättares tjänstgöring  
§ 7 Redogörelse om reglemente för nämnden  
§ 8 Val av utskott    
§ 9 Val till klagomålsdelegationen   
§ 10 Val av delegater i fondärenden   
§ 11 Val av beredningsgrupp för föreningsbidrag  
§ 12 Kort information om gällande lagstiftning – SoL, LVU och LVM
§ 13 Information om sekretessbestämmelser, sekretessbevis samt
 återlämnande av sekretesshandlingar
§ 14 Information om riktlinjer för delegation
§ 15 Information om ny lagstiftning avseende gynnande beslut
§ 16 Rekrytering av socialchef

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-01-17


§ 17 Dagordning
§ 18 Presentation av Sara Sjögren
§ 19 Presentation av Åsa Furén-Thulin
§ 20 Presentation av Erik Spolander
§ 21 Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt för öl klass II och tobak
§ 22 Föreningsbidrag 2007 – fördelning   
§ 23 Föreningsbidrag 2006 – extra fördelning  
§ 24 Verksamhetsplan med budget 2007 – 2009  
§ 25 Rekrytering av socialchef
§ 26 Meddelanden
§ 27 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-02-07


§ 28 Dagordning
§ 29 Tema: BBIC
§ 30 Ekonomisk prognos    
§ 31 Årsredovisning för individ- och familjeomsorgsnämnden 2006
§ 32 Rapport över inkomna synpunkter/klagomål  
§ 33 Val av adjungerad till Brottsofferjouren  
§ 34 Tillsynsplan 2007-02-19   
§ 35 Meddelanden
§ 36 Aktuell information
§ 37 Rapporter
§ 38 Anmälan av delegationsbeslut
§ 39 Tillförordnad socialchef   
§ 40 Tack till Bengt Thelander

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-03-07


§ 41 Dagordning
§ 42 Tema: Frida
§ 43 Ekonomisk prognos    
§ 44 Fördelning av socialnämndens internbudget 2007 
§ 45 Yttrande över revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s delårsrapport med helårsprognos för 2006
§ 46 Mångfaldsplan 2007   
§ 47 Arbetsmiljöplan 2007    
§ 48 Jämställdhetsplan för socialförvaltningen år 2007 
§ 49 Teman för år 2007   
§ 50 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om tillstånd för enskild verksamhet enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 51 Yttrande till länsstyrelsen över ansökan om förändring av tillstånd enligt 7 kap 1 § socialtjänstlagen
§ 52 Åtgärder med anledning av minskade ekonomiska ramar 2007
§ 53 Plusjobben – förändrade intäkter   
§ 54 Aktuell information
§ 55 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-03-23


§ 56 Dagordning
§ 57 Anställande av förvaltningschef för socialförvaltningen 
§ 58 Remiss för yttrande – Från socialbidrag till arbete 
§ 59 Aktuell information

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-05-02


§ 60 Dagordning
§ 61 Tema: Mercur
§ 62 Ekonomisk prognos    
§ 63 Prioriterade utvecklingsområden för Klivets kollektivboende med utgångspunkt från genomförd utvärdering
§ 64 Planeringsförutsättningar för 2008   
§ 65 Förslag till yttrande över motion rörande jobb- och utvecklingsgaranti
§ 66 Uppföljning av insatsen Komplementfamilj inom individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Katrineholms kommun
§ 67 Plan för kvalitets-, forsknings- och utvecklingsarbetet inom socialförvaltningen, Katrineholms kommun 2007-2008
§ 68 Meddelande om delegationsbeslut av remissyttrande över slutbetänkandet av utredningen ”Från socialbidrag till arbete
§ 69 Meddelanden
§ 70 Aktuell information
§ 71 Rapporter
§ 72 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-06-13


§ 73 Dagordning
§ 74 Tema: KV-projektet
§ 75 Ekonomisk prognos
§ 76 Synpunkter på Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft
§ 77 Yttrande över förslag till biblioteksplan   
§ 78 Remissyttrande för Revisionsberättelse 2006 – Vårdförbundet Sörmland
§ 79 Stängning av det öppna intaget till Vårnäs behandlingshem under hösten 2007
§ 80 Revidering av socialnämndens delegationsordning 
§ 81 Extra föreningsbidrag 2007   
§ 82 Redovisning av synpunkter från medborgarundersökningen 2006
§ 83 Kommunfullmäktiges val av ersättare i socialnämnden 
§ 84 Meddelanden
§ 85 Aktuell information
§ 86 Rapporter
§ 87 Anmälan av delegationsbeslut
§ 88 Skön sommar

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-08-29


§ 89 Dagordning
§ 90 Välkomna
§ 91 Presentation av ny förvaltningschef
§ 92 Tema: Budgetrådgivning
§ 93 Ekonomisk prognos    
§ 94 Övergripande planering med budget 2008-2010  
§ 95 Redovisning av åtgärder utifrån Länsstyrelsens verksamhetstillsyn enligt 13 kap 2 § SoL barnuppdraget 16:3 och 16:6
§ 96 Samverkan kring dubbeldiagnoser i KFV-regionen 
§ 97 Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL  
§ 98 Meddelanden
§ 99 Sekretessärende
§ 100 Aktuell information
§ 101 Anmälan av delegationsbeslut

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-10-10


§ 102 Dagordning
§ 103 Tema: Barn- och ungdomsgrupper
§ 104 Ekonomisk rapport    
§ 105 Dokumenthanteringsplan för socialnämnden  
§ 106 Inflödet av ärenden till barn-, familj- och ungdomssektionen 2004 – 2006
§ 107 Ungdomsstudie 2007-06-06   
§ 108 Meddelanden
§ 109 Sekretessärende
§ 110 Rapporter
§ 111 Anmälan av delegationsbeslut
§ 112 Ansökan om utvecklingsmedel i syfte att förstärka kvinnojoursverksamheten och kvalitetsutveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
§ 113 Information av förvaltningschefen

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-10-25


§ 114 Dagordning
§ 115 Sekretessärende
§ 116 Sekretessärende

Ärendeförteckning

Socialnämnden 2007-12-05


§ 117 Dagordning
§ 118 Kom-Revs Övergripande ansvarsutövande  
§ 119 Tema: Familjeenheten
§ 120 Ekonomisk rapport    
§ 121 Yttrande över motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna  
§ 122 Sammanfattning av studie angående företagarnas uppfattning om kommunens service   
§ 123 Rapport om förebyggande informationsarbete på SKF Mekan AB    
§ 124 Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL  
§ 125 Sammanträdesdagar för år 2008   
§ 126 Länsstyrelsens beslut i tillsynsärende enligt 13 kap 2 § socialtjänstlagen   
§ 127 Meddelanden
§ 128 Anmälan av delegationsbeslut
§ 129 God Jul

Socialnämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 10
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Socialnämnden
* = Obligatorisk uppgift
*