Ärendeförteckning 2013, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden 2013-01-31
§ nr, Ärende
1. Fastställande av dagordning
2. Presentation av Eva Frykman, SBF
3. Övrig information
4. Verksamhetsplan och Budget 2013
5. Förändring av organisation inom STF
6. Förlängning av Samverkansavtal med Vingåker om kosten
7. Anmälan om delegationsbeslut
8. Meddelanden

 Service- och tekniknämnden 2013-02-21
§ nr, Ärende
9. Fastställande av dagordning
10. Bokslut 2012
11. Revidering av Kostpolitiskt program
12. Idrottspolitiskt program
13. Yttrande över motion om mer naturligt fett
14. Yttrande över motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial
      byts ut
15. Övrig information
16. Fördelning av bidraget anläggningsstöd
17. Anmälan om delegationsbeslut
18. Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-04-11
§ nr, Ärende
19. Fastställande av dagordning
20. SISU Idrottsutbildarna presenterar sig
21. Ekonomi och verksamhetsinformation
22. Övrig information
23. Yttrande över motion om jämställd snöröjning
24. Yttrande över motion om ökad valmöjlighet av kost
25. Hopslagning av ADA och Verksamhetsservice
26. Revidering av internkontrollplan
27.Anmälan om delegationsbeslut
28. Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-05-16
§ nr Ärende
29. Fastställande av dagordning
30. Information om trafiksäkerhetsfrågor
31. Ekonomi och verksamhetsinformation
32. Avrapportering Teleprojektet
33. Övrig information
34. Avgiftsfri torghandel
35. Anmälan om delegationsbeslut
36. Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-06-13
§ nr Ärende
37. Fastställande av dagordning
38. Ekonomi och verksamhetsinformation
39. Information om övertagande av genomfarten
40. Information om investeringar från SBF
41. Övrig information
       - Teleprojektet
       - Nattfastemätning Sörmland
42. Upphandling av lokalvård 2014
43. Yttrande över Motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun
44. Yttrande över remiss om Katrineholm kommuns kommunikationspolicy
45. Justerad budget för Gata/Park
46. Anmälan om delegationsbeslut
47. Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-08-29

§ nr  Ärende

48     Fastställande av dagordning

49     Ekonomi- och verksamhetsinformation

50     Underlag för Övergripande plan med budget för plan­perioden 2014-2016, service- och tekniknämnden

51     Yttrande över remiss - motion om barnfattigdom

52     Översyn av författningssamling 2.04, Lokala ordnings­föreskrifter för torghandeln och 4.10, Taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats

53     Anmälan av delegationsbeslut

54     Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-09-19

§ nr  Ärende

55     Fastställande av dagordning

56     Ammoniak utsläpp vid Backavallen

57     Delårsrapport 2013 för service- och tekniknämnden

58     Yttrande över förslag till en väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet

59     Anvisningar för grävning i Katrineholms kommuns mark

60     Anmälan av delegationsbeslut

61     Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-11-07

§ nr  Ärende

62     Verksamhetsinformation

63     Skrivelse från Valla-Sköldinge bygderåd

64     Upphandling städ

65     Livsmedel kostnad/portionskostnad

66     Skolmaten

67     Organisation gata/park

68     Sportcentrum/Backavallen

69     Sammanträdesdagar 2014 för service- och tekniknämnden

70     Anmälan av delegationsbeslut

71     Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2013-12-12

§ nr  Ärende

72     Verksamhetsinformation

73     En väg in - föreningskonsulent

74     Vingåkerssamverkan

75     Interna ekonomiska spelregler

76     Vitt på svart - återrapportering om vinterväghållning

77     Övrig information

78     Omdisponering av investeringsanslag från sportcentrum till kost- och transportservice

79     Omdisponering av investeringsanslag från gata/park till verksamhetsservice

80     Anmälan av delegationsbeslut

81     Meddelanden

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*