Ärendeförteckning service- och teknikförvaltningen 2018

Service- och tekniknämnden 2018-02-15

§ nr Ärende

1 Fastställande av dagordning

2 TEMA- Kommunikationsplan och Ärende- och beredningsprocessen

3 Service- och tekniknämndens idépris 2017

4 Service- och tekniknämndens idépris - Tema 2018

5 Service- och tekniknämndens årsredovisning 2017

6 Internkontrollredovisning 2017, service- och tekniknämnden

7 Yttrande över samråd Grönplan för Katrineholms stad

8 Informationspunkter

9 Anmälan om delegationsbeslut Sevice- och tekniknämnden 2018-02-15

10 Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-02-15

______________

Service- och tekniknämnden 2018-03-15

§ nr Ärende

11 Fastställande av dagordning

12 Service- och tekniknämndens idépristagare 2017- prisutdelning

13 TEMA-Ny kommunallag och dataskyddsförordning (GDPR)

14 Yttrande - Förslag övergripande kompetensförsörjningsplan

15 Yttrande - Motion om kommunalt ansvar för fordons- och personskador

16 Interkontrollplan 2018, service- och tekniknämnden

17 Informationspunkter

18 Anmälan av delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2018-03-15

19 Meddelanden Service- och tekniknämnden 2018-03-15

______________

Service- och tekniknämnden 2018-05-24

§ nr Ärende

20 Fastställande av dagordning

21 TEMA-MIKA-projektet

22 Riktlinjer för affischering och valstugor

23 Reviderad delegationsordning för service- och tekniknämnden

24 Revidering av säkerhets- och trivselregler i simhallen

25 Revidering av bestämmelser för kommunala bidrag till föreningar inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 2018

26 Dataskyddsombud för service- och tekniknämnden

27 Informationspunkter

28 Anmälan av delegationsbeslut

29 Meddelanden

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*