Ärendeförteckning service- och teknikförvaltningen 2017

Service- och tekniknämnden 2017-02-09

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       TEMA- Katrineholm Summer Club

3       Service- och tekniknämndens årsredovisning 2016

4       Internkontrollredovisning 2016 service- och tekniknämnden

5       Internkontrollplan 2017

6       Remissvar - Motion: Sportotek - att låna istället för att köpa

7       Service- och tekniknämndens idépriser

8       Information: Rådmannen

9       Aktuell verksamhetsinformation

10     Delegationsbeslut

11     Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-02-09

12     Service- och tekniknämndens arbetsgrupper

Service- och tekniknämnden 2017-03-09

§ nr   Ärende

13      Fastställande av dagordning

14      TEMA - Vaktmästeri och Förvaltningens krisorganisation

15      Svar på remiss om ställplatser för husbilar

16      Remiss av Övergripande granskning av intern kontroll Katrineholms kommun december 2016

17      Anläggningsstöd 2017

18      Rekryterings-/kompetensförsörjningsplan STN 2017

19      Lokala trafikföreskrifter på Jägaregatan

20      Service- och tekniknämndens idépris - tema 2017

21      Information

22      Verksamhetsinformation

23      Anmälan av delegationsbeslut

24      Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-03-09

Service- och tekniknämnden 2017-05-18

§ nr  Ärende

25     Fastställande av dagordning

26     Tema

27     Motion om traditionell husmankost

28     Delrapportering av vägvisningsplan

29     Hastighetplan för Katrineholms kommun

30     Förslag till omfördelning i investeringsbudget för 2016-2017

31     Månadsrapport

32     Anmälan av delegationsbeslut

33     Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-05-18

34     Information

Service- och tekniknämnden 2017-06-22

§ nr  Ärende

35    Fastställande av dagordning

36    Tema

37    Vägvisningsplan Stadsskyltar

38    Informationspunkter

39    Delegationsbeslut

40    Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-06-22

Service- och tekniknämnden 2017-08-24

§ nr  Ärende

41 Fastställande av dagordning

42 Verksamhetsinformation-Stockholmsvägen

43 Tema- energi Backavallen och Tennishallen

44 Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget 2018

45 Utredning städorganisation

46 Informationspunkter

47 Anmälan av delegationsbeslut

48 Meddelanden service- och tekniknämnden 2017-08-24

Service- och tekniknämnden 2017-09-28

§ nr  Ärende

49 Fastställande av dagordning

50 TEMA-Föreningsbidrag

51 Upphävande av lokal trafikföreskrift på Marieborgsgatan

52 Lokala trafikföreskrifter på Oppundavägen och Dalagatan

53 Yttrande avseende remiss - Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

54 Yttrande över Samråd detaljplan för nytt äldreboende i Katrineholm, fastigheterna Plogen 2 m fl.

55 Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2017

56 Reviderad delegationsordning för Service- och tekniknämnden

57 Beslut om inrättande av ny arbetsgrupp inom Service- och tekniknämnden

58 Val av ny ledamot till arbetsgruppen Växelgruppen

59 Information - Europeiska trafikantveckan

60 Verksamhetsinformation

61 Delegationsbeslut

62 Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*