Ärendeförteckning 2016

Service- och tekniknämnden 2016-01-21

§ 1 Fastställande av dagordning

§ 2 TEMA - Kundenkät/medborgarenkät

§ 3 Aktuell information

§ 4 Information - Olycksstatistik i Katrineholm

§ 5 Yttrande över motion om att ljussätta Djulö Allé

§ 6 Anmälan av delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-01-21

§ 7 Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-01-21

______________ 

Service- och tekniknämnden 2016-02-25

§ 8 Fastställande av dagordning

§ 9 Information - Kommande investeringsprojekt i gatumiljön - Samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 10 Vägvisning till sportcentrum för gående och cyklister

§ 11 Aktuell information

§ 12 Information - Medarbetarenkät 2015

§ 13 Service- och tekniknämndens årsredovisning 2015

§ 14 Internkontrollrapport 2015 service- och tekniknämnden

§ 15 Anläggningsstöd 2016

§ 16 Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-02-25

§ 17 Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-02-25

______________ 

Service- och tekniknämnden 2016-05-26

§ 18 Fastställande av dagordning

§ 19 Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Magasinsgatan i Valla

§ 20 Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Magasinsgatan i Valla

§ 21 Lokala trafikföreskrifter om vändplats på Magasinsgatan i Valla

§ 22 Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Kyrkvägen i Äsköping

§ 23 Lokala trafikföreskrifter om enkelriktad trafik på Skolvägen i Äsköping

§ 24 Åtgärder för systematisk anpassning av hastighets-gränserna till vägarnas  trafiksäkerhetsstandard

§ 25 Remiss av motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikveckan

§ 26 TEMA - Skog, natur och jakt

§ 27 Information - Avtal Östdalsbron

§ 28 Information - Nytt avtal om yttre skötsel med KFAB

§ 29 Information - Månadsrapport april

§ 30 Information - Sommarlovsaktiviteter "Summerclub"

§ 31 Information - Nya verksamhetslokaler "Fenix"

§ 32 Information - Mötesplats Sköldinge

§ 33 Information - Felanmälan Katrineholm

§ 34 Aktuell information - Medborgarservice och Verksamhetsservice

§ 35 Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-05-26

§ 36 Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-05-26

_________________

Service- och tekniknämnden 2016-06-16

§ 37 Fastställande av dagordning

§ 38 TEMA - Trafiksäkerhetsarbete

§ 39 Budget 2016 med nya intäkter och kostnader

§40  Månadsrapport maj

§ 41 Rapport kost, hälsa och kunskap

§ 42 Föreningsbidrag

§ 43 Yttrande över remiss av motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms kommuns skolor

§ 44 Lokala trafikföreskrifter om parkering i kvarteret Svärdsliljan

§ 45 Lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på Uppsalavägen

§ 46 Upphävande av lokala trafikföreskrifter på Djulögatan och Gjuterigatan

§ 47 Uppdrag Sportcentrums utveckling

§ 48 Synpunkter på förslag Detaljplan Ragnars gärde

§ 49 Utökade investeringsmedel för bro Djulö Kvarn

§ 50 Meddelande service- och tekniknämnden

§ 51 Sommarhälsning

_________________

Service- och tekniknämnden 2016-08-18

§ 52 Fastställande av dagordning

§ 53 Underlag för övergripande plan med budget för 2017 – 2019

§ 54 Yttrande över remiss En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun – Utmaningar 2017 – 2019

§ 55 Yttrande över Översiktsplan 2030 – del landsbygd

§ 56 Omdisponering av investeringsmedel

§ 57 Säkerhets- och trivselregler i simhallen

§ 58 Månadsrapport juli 2016

§ 59 Aktuell information

§ 60 Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-08-18

§ 61 Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-08-18

§ 62 Tema – Sportcentrum

___________________

Service- och tekniknämnden 2016-09-29

§ 63 Fastställande av dagordning

§ 64 Yttrande över remiss Program för uppföljning av privata utförare i Katrineholms kommun

§ 65 Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2016

§ 66 Ändrad gräns för tättbebyggt område inom Katrineholms tätort

§ 67 Nya verksamhetslokaler – muntlig information

§ 68 Lägesrapport om föreningsbidrag – muntlig information

§ 69 Återrapportering om nattfastemätning 2016 – muntlig information

§ 70 Aktuell verksamhetsinformation

§ 71 Delegationsbeslut service- och tekniknämnden

___________________

Service- och tekniknämnden 2016-11-10

§ 72 Fastställande av dagordning

§ 73 TEMA – Upphandling/Inköp

§ 74 Remissvar på motion om att sätta upp stadsskyltar

§ 75 Remissvar på motion om pendlarparkering i Äsköping

§ 76 Remissvar på motion ”Dags att starta bilpool”

§ 77 Inrättande av idépris inom service- och tekniknämnden

§ 78 Val av representant i Trafikgruppen

§ 79 Service- och tekniknämndens sammanträdesdagar 2017

§ 80 Information – Stråket Eriksbergsvägen och Cykelgaraget

§ 81 Information – Månadsrapport september 2016

§ 82 Aktuell verksamhetsinformation

§ 83 Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-11-10

§ 84 Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-11-10

___________________

Service- och tekniknämnden 2016-12-08

§ 85 Fastställande av dagordning

§86 Yttrande Avfallsplan 2018 – 2022

§ 87 Yttrande över Revisionsrapport - granskning av nämndernas beredningsprocesser

§ 88 Remiss av inriktningsdokument för inköp i Katrineholms kommun

§ 89 Service- och tekniknämndens reviderade föreningsbidrag

§ 90 Yttrande över detaljplan för Ragnars gärde del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl. Forssjö Katrineholms kommun

§ 91 Yttrande över remiss kemikalieplan för Katrineholm 2017 – 2020

§ 92. Service- och tekniknämndens plan med budget 2017

§ 93 Aktuell information från verksamheten

§ 94 Månadsrapport STF oktober 2016

§ 95 Delegationsbeslut service- och tekniknämnden 2016-12-08

§ 96 Meddelanden service- och tekniknämnden 2016-12-08

§ 97 God jul

___________________

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*