Ärendeförteckning 2015

Service -och tekniknämnden 2015-01-22

§1 Dagordning

§ 2 Service- och tekniknämndens sammansättning 2015-2018

§ 3 Redogörelse om ersättares tjänstgöring

§ 4 Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2015

§ 5 Service- och tekniknämndens ledamöter och ersättare presenterar sig

§ 6 Praktisk information

§ 7 Presentation av service- och teknikförvaltningens organisation, verksamheter samt avdelningschefer

§ 8 Val till arbetsgrupper inom service- och tekinknämnden

§ 9 Anmälan av delegationsbeslut

§ 10 Meddelanden

________________

Service -och tekniknämnden 2015-02-26

§ 11 Dagordning

§ 12 Öppna sammanträden för service- och tekniknämnden

§ 13 Vinterväghållning

§ 14 Årsredovisning 2014 för service- och tekniknämnden

§ 15 Service- och tekniknämndens plan med budget 2015

§ 16 Internkontrollredovisning för 2014 för service – och teknikförvaltningen

§ 17 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd

§ 18 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

§ 19 Översyn av KFS 3.02 Normer för kommunala bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun

§ 20 Anmälan av delegationsbeslut

§ 21 Meddelanden

________________

Service -och tekniknämnden 2015-04-09

§ 22 Dagordning

§ 23 Klimatsmart mat

§ 24 Aktuell information

§ 25 Månadsrapport för februari 2015

§ 26 Yttrande över motion om att giftsanera förskolorna

§ 27 Yttrande över förslag till Gång- och cykelplan för Katrineholms kommun

§ 28 Yttrande över Grundläggande principer för finansiering av IT

§ 29 Yttrande över Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun

§ 30 Anmälan av delegationsbeslut

§ 31 Meddelanden

________________

Service -och tekniknämnden 2015-05-21

§ 32 Dagordning

§ 33 Månadsrapport för mars 2015

§ 34 Aktuell information

§ 35 Tillsättande av personuppgiftsombud

§ 36 Tydligare skyltning till sportcentrum

§ 37 Anmälan av delegationsbeslut

§ 38 Meddelanden

§ 39 Växthuset

§ 40 Övrigt

________________

 

Service -och tekniknämnden 2015-06-18

§ 41 Dagordning

§ 42 Presentationav ny förvaltningschef

§ 43 Rapport från Framtidsgruppen

§ 44 Aktuell information

§ 45 Månadsrapport för maj 2015

§ 46 Yttrande över remiss – Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm

§ 47 Yttrande över remiss – Förstudie om förskola/skola

§ 48 Idrottspolitiskt program

§ 49 Måltidspolitiskt program

§ 50 Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice LED-belysning

§ 51 Anmälan av delegationsbeslut

§ 52 Meddelanden

§ 53 Avtack

§54 Sommarhälsning

________________

Service -och tekniknämnden 2015-08-20

§ 55 Dagordning

§ 56 TEMA – städverksamheten

§ 57 Aktuell information

§ 58 Månadsrapport för juli 2015

§ 59 Service- och tekniknämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 2016-2018

§ 60 Hyror och avgifter 2016

§ 61 Anmälan av delegationsbeslut

§ 62 Meddelanden

________________

Service -och tekniknämnden 2015-09-24

§ 63 TEMA - Trafik (samhällsbyggnadsförvaltningen)

§ 64 Aktuell information

§ 64 Ny bro över Nyköpingsån i Värmbol

§ 66 Lokal trafikföreskrift om begränsad vikt på fordon och fordonståg på Dalvägen

§ 67 Revidering av normer för bidrag till enskilda vägar

§ 68 delårsrapport för service- och tekniknämnden 2015

§ 69 Reviderad delegationsordning för service- och tekniknämnden

§ 70 Genomgång av uppdragslista

§ 71 Revidering av Idrottspolitiskt program

§ 72 Revidering av Måltidspolitiska programmet

§ 73 Anmälan av delegationsbeslut

§ 74 Meddelanden

________________

Service -och tekniknämnden 2015-11-05

§ 75 Fastställande av dagordning

§ 76 TEMA - Sothönan

§ 77 Aktuell information

§ 78 Månadsrapport september

§ 79 Information - Grupper på Communis

§ 80 Information - Beredskap för flyktingmottagande inom service- och teknikförvaltningen

§ 81 Besvarande av motion om kommunal markanvändning

§ 82 Sammanträdesdagar 2016 - Service- och tekniknämnden

§ 83 Förslag till revidering av Övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd

§ 84 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

§ 85 Anmälan av delegationsbeslut

§ 86 Meddelanden service- och tekniknämnden

________________

Service- och tekniknämnden 2015-12-10

§ 87 Fastställande av dagordning

§ 88 TEMA - Översiktplan - del landsbygd

§ 89 Yttrande över Översiktplan 2030 - del landsbygd

§ 90 Förslag vägvisning till sportcentrum

§ 91 Månadsrapport - 2015-10

§ 92 Aktuell information

§ 93 Information - Lokala leverantörer

§ 94 Information - Redovisning av städenkät

§ 95 Yttrande över Policy för resor och transport i tjänsten

§ 96 Service- och tekniknämndensn plan med budget 2016

§ 97 Anmälan av delegationsbeslut

§ 98 Meddelande service- och tekniknämnden

§ 99 God jul

________________

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*