Ärendeförteckning 2014, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden 2014-01-23

§ nr  Ärende

1       Delegationsordning för service- och tekniknämnden i Katrineholms kommun

2       Service- och tekniknämndens plan med budget 2014

3       Information från kommunservice

4       Information från medborgarservice

5       Förvaltningens organisation med namn

6       Månadsredovisning 2014

7       Anmälan av delegationsbeslut

8       Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2014-02-27

§ nr  Ärende

9       Information från kommunservice

10     Information från medborgarservice

11     Årsredovisning 2013 för service- och tekniknämnden

12     Internkontrollplan för 2013 för service- och teknik­förvaltningen

13     Nytt samverkansavtal mellan Katrineholm och Vingåkers kommun rörande kostverksamheten

14     Yttrande över Ljusplan, Katrineholms kommun

15     Anmälan av delegationsbeslut

16     Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2014-04-03

§ nr  Ärende

17     Information från kommunservice

18     Information från medborgarservice

19     Verksamhetsrapport

20     Övrig information

21     Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd

22     Yttrande över granskning av samverkan kring äldre

23     Yttrande över övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare

24     Anmälan av delegationsbeslut

25     Meddelande

Service- och tekniknämnden 2014-06-12

§ nr Ärende

26

 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen

 

27

 

Verksamhetsrapport/månadsrapport

 

28

 

Information från medborgarservice

 

29

 

Information från kommunservice

 

30

 

Investeringsförslag 2015

 

31

 

Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice

 

32

 

Hyror och avgifter 2015

 

33

 

Riktlinjer för affischering vid val samt uppställning av valstugor

 

34

 

Anmälan av delegationsbeslut

 

35

Meddelanden

 

Service- och tekniknämnden 2014-08-28

§ nr Ärende

36   Månadsrapport

37   Information

38   Nämndens underlag för övergripande plan med budget för planperioden 205-2017, service- och tekniknämnden

39   Yttrande över dagvattenpolicy – riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun

40   Yttrande över Översyn av nämndernas reglementen rörande föreningsbidrag i Katrineholms kommun

41   Återrapportering av beredningsuppdrag – Fortsatt utveckling av bland annat Sportcentrum

42   Underhållsplan för asfaltsbeläggningar i Katrineholms kommun

43   Anmälan av delegationsbeslut

44   Meddelanden

 Bilaga – reservation

Service- och tekniknämnden 2014-09-25

§ nr Ärende

45   Information

46   Delårsrapport för service- och tekniknämnden 2014

47   Yttrande över motion ”Bara ekologisk frukt till barnen”

48   Översyn av rutiner avseende utbetalning av bidrag till föreningar

49   Anmälan av delegationsbeslut

50   Meddelanden

Bilaga – Delårsrapport 2014, service- och tekniknämnden 2014

 

Service- och tekniknämnden 2014-11-06

 § nr Ärende

51   Dagordning

52   Verksamhetsrapport/månadsrapport

53   Information

54   Sammanträdesdagar för 2015 - service- och tekniknämnden

55   Motion – Investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten

56   Uppdrag – Översyn av system för parkeringsanmälningar i kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker

57   Anmälan av delegationsbeslut

58   Meddelanden

Bilaga – Presentation från § 53 Information

 

Service- och tekniknämnden 2014-12-11

§ nr Ärende

59   Dagordning

60   Månadsrapport

61   Information

62   Yttrande över: Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

63   Omdisponering av investeringsanslag för Medborgarservice

64   Sammanträdesdagar för 2015 - service- och tekniknämnden

65   Anmälan av delegationsbeslut

66   Meddelanden

67   Återblick på service- och tekniknämndens verksamhet under mandatperioden 2011 - 2014

Skicka ett tips om sidan till någon
Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*