Ärendeförteckning 2012, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden 2012-01-26
§ nr   Ärende

1 Fastställande av dagordning
2 Information om framtida väghållningsansvar
3 Information, redovisning av kalkyl för energioptimering, Värmbols IP
4 Budget 2012
(innehållande budget avdelningsvis, åtaganden del 2, tillkommande uppdrag, överföringar från 2011, upphandlingar och investeringar)
5 Internkontroll
6 Investering i upprustning av vandrarhemmet, SpC
7 Investering läktarskydd
8 Yttrande över remiss En god hälsa….
9 Anmälan om delegationsbeslut
10 Meddelanden
11 Övriga frågor

Service- och tekniknämnden 2012-02-23
§ nr   Ärende

12 Fastställande av dagordning
13 Bokslut 2011
14 Information, komplettering av internbudget 2012
15 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen
16 Övrig information
17 Återremiss, Investering i upprustning av vandrarhemmet vid Sportcentrum
18 Yttrande över revisionsrapporten Granskning av investeringar – med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning
19 Anmälan om delegationsbeslut
20 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2012-03-29
§ nr   Ärende

21 Fastställande av dagordning
22 Information om folkhälso- och tillgänglighetsarbetet
23 Information vård- och omsorgsprojektet
24 Reviderad internbudget, förändring inom ram
25 Ekonomi och verksamhetsinformation
26 Övrig information
  Skolpeng
  Äventyrsbadet
  NMI Nöjd medarbetarindex
  SEEC
27 Kompletterande val av representant till Trafikgrupp
28 Fördelning av anläggningsstöd
29 Anmälan om delegationsbeslut
30 Meddelanden 

Service- och tekniknämnden 2012-05-03
§ nr Ärende31 Fastställande av dagordning
32 Ekonomi och verksamhetsinformation
33 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen
34 Information om investeringsobjekt
35 Information om planeringsförutsättningar för 2013
36 Övrig information
37 Genomgång och beslut, internkontroll 2011
38 Information, internkontroll 2012
39 Förändringar till Hyror och avgifter 2012
40 Yttrande över remiss om kommunal avfallsplan
41 Uppföljning av grupper (trafik, kost mm)
42 Anmälan om delegationsbeslut
43 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2012-06-14
§ nr Ärende

44 Fastställande av dagordning
45 Ekonomi och verksamhetsinformation
46 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen
47 Information, Kost och transport, intäkter internt,
48 Planeringsdirektiv, oppositionens budget
49 Övrig information
50 Besparingar inom Kost- och transport
51 Revidering av Kostpolitiskt program
52 Idrottspolitiskt program
53 Förlängning av städavtal
54 Avgiftsfri torghandel på försök
55 Anmälan om delegationsbeslut
56 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2012-08-30
§ nr Ärende

57 Fastställande av dagordning
58 Ekonomi och verksamhetsinformation
59 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen
60 Övrig information
61 Budget 2013 med åtaganden
62 Svar om operativt folkhälsoarbete
63 Omdisponering för underhåll Backavallen
64 Yttrande över remiss om kommunal avfallsplan
65 Brev från DFK Värmbol
66 Anmälan om delegationsbeslut
67 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2012-09-20
§ nr Ärende

68 Fastställande av dagordning
69 Övrig information
70 Delårsbokslut
71 Yttrande över Motion om en stor fest
72 Yttrande över Motion om djurskyddskrav vid upphandling av kött
73 Svar på förfrågan om åtgärder utifrån Tillgänglighetsbarometern 2012
74 Brev från Katrineholms SK friidrott
75 Anmälan om delegationsbeslut
76 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2012-11-01
§ nr Ärende


77 Fastställande av dagordning
78 Ekonomi och verksamhetsinformation
79 Information, avrapportering internkontroll
80 Övrig information
81 Överflyttning av personalansvar för PO
82 Uppföljning av Framtidsboxen
83 Anmälan om delegationsbeslut
84 Meddelanden

 

Service- och tekniknämnden 2012-12-13
§ nr Ärende


85 Fastställande av dagordning
86 Ekonomi och verksamhetsinformation
87 Information, Samhällsbyggnadsförvaltningen
88 Övrig information
89 Gågata i centrum
90 Omdisponering av investeringsanslag
91 Val till Hjälmarens Vattenförbund
92 Vinterväghållning, snöröjning
93 Yttrande över remiss Kommunens samverkan med föreningslivet
94 Sammanträden 2013
95 Anmälan om delegationsbeslut
96 Meddelanden


 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*