Ärendeförteckning 2011, service- och tekniknämnden


Service- och tekniknämnden 2011-02-03
§ nr   Ärende
1 Information
2 Fastställande av dagordning
3 Arbetsordning för arbetsutskott
4 Tidplan för sammanträden 2011
5 Information om delegationsordning
6 Information om grupper

Service- och tekniknämnden 2011-02-24
§ nr   Ärende
7 Fastställande av dagordning
8 Bokslut 2010
9 Industrigatan, utbyggnad till Östra förbifarten
10 Svar på revisionsrapport – Granskning av beslutsprocessen
11 Svar på revisionsrapport – Granskning av internkontroll
12 Förslag till yttrande över motion om rätt välja rätt
13 Begäran om tilläggsanslag för investeringar i Igelkottens kök
14 Val av representanter till GataParkgrupp
15 Val av representant till Hjälmarens vattenförbund
16 Val av representanter till Kostgrupp
17 Val av representanter till LTFgrupp
18 Val av representanter till Sportcentrumgrupp
19 Val av representanter till Trafikgrupp
20 Anmälan om delegationsbeslut
21 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2011-03-31
§ nr   Ärende
22 Fastställande av dagordning
23 Information om utvärdering av städningen
24 Information om trafiksäkerheten vid skolorna
25 Information om uppdrag Sportcentrum
26 Information om utredning av festlokal
27 Information om Internkontrollplan 2011
28 Internbudget, muntligt
29 Ekonomi och verksamhetsinformation
30 Vattenrening UV-ljus, stora bassängen
31 Internkontrollrapport
32 Anmälan om delegationsbeslut
33 Meddelanden
34 Övriga frågor
35 Fastställande av dagordning

Service- och tekniknämnden 2011-04-07
§ nr   Ärende
36 Fastställande av dagordning
37 Internbudget
38 Rutiner för investeringsärenden

Service- och tekniknämnden 2011-05-05
§ nr   Ärende
39 Fastställande av dagordning
40 Offentliga sammanträden
41 Presentation av ny förvaltningschef
42 Ekonomi och verksamhetsinformation
43 Information om övertagande av genomfart
44 Energiinvesteringar Övriga idrottsplatser
45 Inköp av traktor, GataPark
46 Investering i skurmaskiner, Sportcentrum
47 Investering i ny resultattavla och högtalaranläggning, Sportcentrum
48 Djulö allé – Rv 52, gångpassage
49 Hastighetssäkring övergångsställen, Kungsgatan/Köpmangatan
50 Omdisponering av investeringsanslag till Sjölandsvägen
51 Hastighetssäkring vid övergångsställen, Sveavägen/Ringvägen
52 Tillgänglighetsåtgärder lekplatser, Nävertorpsparken
53 Framtidsboxen
54 Rutiner för investeringsärenden
55 Anmälan om delegationsbeslut
56 Meddelanden
57 Övriga frågor

Service- och tekniknämnden 2011-06-16
§ nr   Ärende
58 Fastställande av dagordning
59 Information om upphandling
60 Information om SAPERE-projektet
61 Information/avrapportering om grupper
62 Ekonomi och verksamhetsinfo, uppföljning investeringar
63 Beslut om reviderad internbudget samt uppföljning av städverksamheten
64 Information om budget 2012  
65 Information om taxor och avgifter
66 Utredning festlokal
67 Hastighetssäkring 30-zon i Bie
68 Nollvisionsåtgärder, Bryggaregatan
69 Hastighetssäkring 30-zon på Nästorpsgatan
70 Hastighetssäkring 30-zon i Forssjö
71 Svar på motion om säker trafikmiljö i Bie
72 Omdisponering av investeringsanslag inom Kost- och transport
73 Anmälan om delegationsbeslut
74 Meddelanden
75 Övriga frågor
76 Information och övrigt


Service- och tekniknämnden 2011-08-30
§ nr   Ärende
77 Fastställande av dagordning
78 Ekonomi och verksamhetsinformation
79 Budget 2012
80 Förändringar till Hyror och avgifter 2012
81 Yttrande över motion om hästen som ett alternativ…
82 Yttrande över motion om säsongsanpassad matsedel…
83 Byggprojekt campingstuga
84 Omställning till gymnastikhall, del 2
85 Fördelning av Anläggningsstöd
86 Yttrande över motion om hastighetsdämpande åtgärder…
87 Furuliden, Aktivitetspark
88 Upprustning av parkanläggning vid Djulögatan
89 Kollektivtrafikåtgärder vid Källmogatan
90 Rondell vid ishallen
91 Upprustning av västra delen av Stadsparken
92 Valla-projektet
93 Gång- och cykelbana i Äsköping
94 Anmälan om delegationsbeslut
95 Meddelanden
96 Övriga frågor


Service- och tekniknämnden 2011-09-22
§ nr   Ärende
97 Fastställande av dagordning
98 Delårsbokslut
99 Uppgradering av telefonväxelplattform
100 Yttrande över motion om frukt och grönt i matlådan
101 Anmälan om delegationsbeslut
102 Meddelanden
103 Övriga frågor
104 InformationService- och tekniknämnden 2011-11-03
§ nr   Ärende
105 Fastställande av dagordning
106 Omdisponering för tilläggsavtal Backavallen- Fas 2 energioptimering
107 Ekonomi- och verksamhetsinformation
108 Arbetsutskott för Service- och tekniknämnden
109 Tidplan / Körschema för 2012
110 Städverksamheten
111 Revidering av författningssamling 3.7
112 Teli-IP (teleprojekt)
113 Anmälan om delegationsbeslut
114 Meddelanden
115 Övriga frågor

 


Service- och tekniknämnden 2011-12-15
§ nr   Ärende
116 Fastställande av dagordning
117 Teli-IP, teleprojekt, återremiss
118 Ekonomi- och verksamhetsinformation
119 Presentation av avdelningarnas organisation
120 Information/avrapportering från grupper
121 Omdisponering av investeringsanslag, kost
122 Omdisponering av investeringsanslag, gata
123 Yttrande över kollektivtrafik…
124 Presentation av förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen
125 Anmälan om delegationsbeslut
126 Meddelanden
127 Övriga frågor

 

 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*