Ärendeförteckning 2010, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden 2010-02-25

§ nr Ärende

1. Fastställande av dagordning
2. Bokslut 2009
3. Trygg och säker kommun
4. Information, städverksamheten
5. Information, investeringsplan 2010
6. Information, snöröjning
7. Information, logistikcentrum
8. Information, omorganisation
9. Anmälan om delegationsbeslut
10. Meddelanden
11. Nya frågor

Service- och tekniknämnden 2010-04-08

§ nr Ärende

12. Fastställande av dagordning
13. Verksamhetsinformation
14. Information, Attestförteckning
15. Information, investeringsplan sportcentrum
16. Information, sportcentrums ekonomi
17. Information, organisationen
18. Information, städ
19. Ombyggnad av Hantverkaregatan – Tegnérvägen
20. Tillgänglighetsåtgärder vid Djulö värdshus
21. Byte av staket vid Djulö IP
22. Cykelpumpstation på Stortorget
23. Asfaltering av parkeringsplats vid Prins Bertils gata
24. Utbyte av offentlig toalett vid Fabriksgatan
25. Torget - Upphöjd gångbana på Stortorget
26. Delegationsordning
27. Yttrande över motion om matdistribution till pensionärer
28. Revidering av författningssamling 3.7
29. Omställning till gymnastikhall…
30. Anmälan om delegationsbeslut
31. Meddelanden
32. Nya frågor

Service- och tekniknämnden 2010-05-06

§ nr Ärende

33. Fastställande av dagordning
34. Ekonomi- och verksamhetsinformation
35. Information om produktions-/mottagningskök
36. Information om planeringsförutsättningar för 2011-2013
37. Information, energiinvesteringar
38. Yttrande, motion om laddstolpar
39. Omskrivning av LTF:er
40. Intern kontroll av ekonomisk hantering inom Service- och teknikförvaltningen
41. Anmälan om delegationsbeslut
42.  Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2010-06-17

§ nr   Ärende

43. Fastställande av dagordning
44. Ekonomi- och verksamhetsinformation
45. Information, cykelpump
46. Information, rapport från Sportcentrumkommittén
47. Energiinvestering vid Bie IP
48. Hastighetssäkring på Kerstinbodagatan
49. Hastighetssäkring på Värmbolsvägen
50. Tillgänglighetsåtgärder
51. Gång-/cykelväg, riksväg 52
52. 30-zoner i Valla
53.  Upprustning av Nävertorpsparken
54. Komplettering av omskrivningar av LTF:er
55. Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd
56. Förslag till reviderad investeringsbudget
57. Anmälan om delegationsbeslut
58. Meddelanden
59. Övriga frågor / övrig information

Service- och tekniknämnden 2010-08-30

§ nr Ärende

60. Fastställande av dagordning
61. Information om Katrineholms Logistikcentrum
62. Information om avfallstippen vid Stettin
63. Verksamhetsinformation
64. Övergripande plan med budget för 2011-2013
65. Gång- och cykelväg vid Industrigatan
66. Motion ”Vägrenar räddningen för hotade arter”
67. Anmälan om delegationsbeslut
68. Meddelanden

 

Service- och tekniknämnden 2010-09-23

§ nr Ärende

69. Fastställande av dagordning
70. Information
71. Belysning av gångväg vid Djulö värdshus 
72. Fredsgatan, GC-väg
73. Nollvisionsåtgärder
74. Duveholmssjön, Backasjön och Lillsjön
75. Delårsbokslut
76. Anmälan om delegationsbeslut
77. Meddelanden
78. Övrig information

Service- och tekniknämnden 2010-11-04

§ nr   Ärende

79 Fastställande av dagordning
80 Föredragning av konsultrapporten
81 Ekonomi- och verksamhetsinformation
82 Motion, namngivning av rondeller
83 Motion, återvinningsstation i Strångsjö
84 Svar på revisionsrapport Granskning av likställighetsprincipen, föreningsstöd
85 Tillägg till Hyror och bestämmelser 2010
86 Omdisponering, Hantverkaregatan - Tegnérvägen
87 Motion om GC-väg i Sköldinge
88 Motion om trafiksäkerheten vid Julita skola
89 Anmälan om delegationsbeslut
90 Meddelanden

Service- och tekniknämnden 2010-12-01

§ nr   Ärende

91 Fastställande av dagordning
92 Revisionsrapport Ansvarsutövande
93 Konsultrapport, Rutiner inom Sportcentrum

Service- och tekniknämnden 2010-12-16

§ nr   Ärende

94 Fastställande av dagordning
95 Information
96 Ekonomi och verksamhetsinformation
97 Utredning festlokal
98 Komplettering av LTF:er
99 Tidplan/Körschema för 2011
100 Redovisning av uppdrag
101 Anmälan om delegationsbeslut
102 Meddelanden

 
 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*