Ärendeförteckning 2009, service- och tekniknämnden

 

Service- och tekniknämnden 2009-01-22
§ nr Ärende

 
1 Fastställande av dagordning
 
2 Ekonomisk ram för perioden 2009
 
3 Info, avgifter och bestämmelser för lokaler och fritidsanläggningar
 
4 Verksamhetsinformation
 
5 Anmälan om delegationsbeslut
 
6 Meddelanden
 
7 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2009-02-26
§ nr Ärende

 
8 Fastställande av dagordning
 
9 Yttrande över motion om tillgänglighetsåtgärder i Katrineholms kommun
 
10 Information, yttrande över detaljplan för övningsfält
 
11 Verksamhetsinformation
 
12 Anmälan om delegationsbeslut
 
13 Meddelanden
 
14 Bokslut 2008
 
15 Information, Svar på revisionsrapport ”Granskning av den administrativa ledningsfunktionen i Katrineholms kommun

 

Service- och tekniknämnden 2009-04-02
§ nr Ärende

 
16 Fastställande av dagordning
 
17 Information, budget 2010, hot och möjligheter
 
18 Busshållplatser utefter Stora Malmsvägen
 
19 Tillgänglighetsåtgärder – Räcke vid gradängerna på Stortorget
 
20 Upprustning av lekplats och gångväg i Stadsparken
 
21 Utbyte av staket vid Sköldinge idrottsplats
 
22 Maskininvesteringar inom GataPark
 
23 Info, Internbudget 2009
 
24 Verksamhetsinformation
 
25 Anmälan om delegationsbeslut
 
26 Meddelanden
 
27 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2009-05-14
§ nr Ärende

 
28 Fastställande av dagordning
 
29 Kostnadsreduceringar till budget 2010
 
30 Duveholmsbadet, utbyte av toalettbyggnad
 
31 Bilpoolutredning
 
32 Verksamhetsinformation
 
33 Anmälan om delegationsbeslut
 
34 Meddelanden
 
35 Nya frågor

 


Service- och tekniknämnden 2009-06-11
§ nr Ärende

 
36 Fastställande av dagordning
 
37 Fastställande av dagordning
 
38 Färdigställande av Stensvägen i Forssjö
 
39 Upprustning av lekplats i Äsköping
 
40 Belysning i parker
 
41 Revidering av författningssamling 3.11, regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium
 
42 Revidering av författningssamling 3.7, bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet
 
43 Information, tertialrapport
 
44 Information, parkeringsövervakning
 
45 Information, kostpolitiska programmet
 
46 Anmälan om delegationsbeslut
 
47 Meddelanden
 
48 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2009-08-31
§ nr Ärende

 
49 Fastställande av dagordning
 
50 Övergripande planering med budget för planperioden 2010-2012
 
51 Hastighetssäkring 30-zoner
 
52 Upprustning av lekplats och gångväg i Stadsparken
 
53 Djulö Värdshus, tillgänglighetsåtgärder
 
54 Sköldinge skola, bilparkering
 
55 Försök med städdagar i de norra stadsdelarna i Katrineholms centralort
 
56 Information om parkeringsövervakning
 
57 Ekonomisk rapport med verksamhetsinformation
 
58 Anmälan om delegationsbeslut
 
59 Meddelanden
 
60 Nya frågor

 


Service- och tekniknämnden 2009-09-22
§ nr Ärende

 
61 Fastställande av dagordning
 
62 Information om Pandemiplan
 
63 Revidering av hyror och avgifter i kommunens lokaler och anläggningar
 
64 Uthyrning av lokaler för externa sammankomster av festkaraktär
 
65 Dokumenthanteringsplan
 
66 Svar på motion om dagvattenpolicy
 
67 Svar på motion om kemikaliepolicy
 
68 Anläggningsstöd till föreningar
 
69 Investeringsredovisning för Backavallen, varmvatten
 
70 Delårsbokslut med verksamhetsinformation
 
71 Information om tennishallen
 
72 Övrig information
 
73 Anmälan om delegationsbeslut
 
74 Meddelanden

 

Service- och tekniknämnden 2009-11-05
§ nr Ärende

 
75 Fastställande av dagordning
 
76 Yttrande, lika villkor för livsmedel
 
77 Yttrande, upphandlingsrutiner
 
78 Drift, tennishallen och Logi Tre Bollar
 
79 Information om lunchpriser
 
80 Verksamhetsinformation
 
81 Anmälan om delegationsbeslut
 
82 Meddelanden
 
83 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2009-12-17
§ nr Ärende

 
84 Fastställande av dagordning
 
85 Yttrande över motion om hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan i Valla
 
86 Revidering av författningssamling 3.7
 
87 Körschema 2010
 
88 Information om städdagar på norr
 
89 Information om parkeringsövervakning
 
90 Information om Tre Bollar
 
91 Information om Nämndgruppen
 
92 Information om organisationsförändringar
 
93 Information om avfallstippen vid Stettin
 
94 Verksamhetsinformation
 
95 Anmälan om delegationsbeslut
 
96 Meddelanden
 
97 Nya frågor
 

 

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*