Ärendeförteckning 2008, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden 2008-02-14
§ nr Ärende
 
1 Fastställande av dagordning
 
2 VA-sanering Torpvägen – Sveavägen
 
3 VA-sanering Valla, Värmlandsgatan
 
4 Revidering av hyror och bestämmelser i kommunens lokaler
 
5 Omprioriteringar för färdigfinansiering, ventilation
 
6 Omprioriteringar av investeringar för ventilation på Kerstinboda
 
7 Inköp av förarhytt och snöplog
 
8 Remiss Spar04
 
9 Redovisning av investeringarna på Postgatan
 
10 Verksamhetsinformation
 
11 Anmälan om delegationsbeslut
 
12 Meddelanden
 
13 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2008-02-28
§ nr Ärende

 
14 Fastställande av dagordning
 
15 Förslag till sanering av VA-ledningar i Malmgatan
 
16 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd
 
17 Nya frågor
 
18 Bokslut 2007

 

Service- och tekniknämnden 2008-03-31
§ nr Ärende

 
19 Fastställande av dagordning
 
20 Information om konstgräsplanens uppvärmning
 
21 Ny vattentäkt för Katrineholms kommun

 

Service- och tekniknämnden 2008-04-17
§ nr Ärende

 
22 Ökade livsmedelskostnader
 
23 Upprustning av Trolldals ridanläggning (Trolldal, boxar och manege)
 
24 Fastställande av dagordning
 
25 Investeringsuppdrag från kommunstyrelsen
 
26 Hastighetsdämpande åtgärder Malinbodavägen – Ringvägen
 
27 Busshållplatser St Malmsvägen
 
28 Överföringsledning Strångsjö-Tisnarbaden
 
29 Utvärdering av nya rutiner för utskick av nämndshandlingar
 
30 Förslag till nya föreskrifter om avfallshantering
 
31 Förslag att överföra mediaverksamheten till bildningsnämnden
 
32 Omprioriteringar för färdigfinansiering av ventilation, Backavallens A-läktare
 
33 Omprioriteringar av investeringar för tak på Trolldal
 
34 Omprioriteringar av investeringar för upprustning av personalutrymmen vid Kerstinboda
 
35 Information, lednings- och gatuinvesteringar
 
36 Information, utredning om möjliga driftsformer för lekplatser
 
37 Muntlig information om avveckling av Kerstinboda vattentäktsområde
 
38 Verksamhetsinformation
 
39 Anmälan om delegationsbeslut
 
40 Meddelanden

 

Service- och tekniknämnden 2008-05-15
§ nr Ärende

 
41 Fastställande av dagordning
 
42 Information om planeringsförutsättningar och ekonomi inför 2009
 
43 Tillgänglighetsåtgärder
 
44 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid övergångsställen
 
45 Omdisponering av investeringsanslag till GC väg, Forssjö
 
46 Alternativ driftsform för parkeringsövervakning
 
47 Förslag till revidering av ABVA
 
48 Omprioritering, investering på Djulö camping
 
49 Byte av bevattningsanläggning och luftningsanordning i växthuset
 
50 Lån av fordon, maskiner och redskap
 
51 Delegation för ordförande till tjänstemän
 
52 Kompensation/ersättning under Aquarenas stängning
 
53 Kräftfiske i Djulösjön
 
54 Information, lednings- och gatuinvesteringar
 
55 Verksamhetsinformation
 
56 Anmälan om delegationsbeslut
 
57 Meddelanden
 
58 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2008-06-12
§ nr Ärende

 
59 Fastställande av dagordning
 
60 Investeringsplan 2008
 
61 Infart Rosenholm
 
62 Överföringsledning St Djulö-Jordvallstorp
 
63 Hastighetssäkring 30-zoner
 
64 Förrådsutredning/packningscentralen
 
65 Skogsborgsskolans kök
 
66 Utredning om skötsel av lekplatser
 
67 Kompletterande val av representant till Hjälmarens Vattenförbund
 
68 Upphandlings- och affärspolicy
 
69 Verksamhetsinformation
 
70 Anmälan om delegationsbeslut
 
71 Meddelanden
 
72 Information om Aquarena
 
73 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2008-06-26
§ nr Ärende

 
74 Fastställande av dagordning
 
75 Godkännande av anställning av förvaltningschef

 

Service- och tekniknämnden 2008-08-28
§ nr Ärende

 
76 Fastställande av dagordning
 
77 Förslag till övergripande planering med budget 2009-2011
 
78 Information

 

Service- och tekniknämnden 2008-09-18
§ nr Ärende

 
79 Fastställande av dagordning
 
80 Presentation av förvaltningschefen
 
81 Upprustning av lekplatser
 
82 Överföringsledning Lövåsen – Sågmon
 
83 Försök med städdagar i de norra stadsdelarna i Katrineholms centralort
 
84 Svar till motion om rätt fisk serveras
 
85 Förslag till ny upphandlings- och affärspolicy
 
86 Yttrande över motion om krav på kollektivavtal vid upphandling
 
87 Förslag till ny renhållningstaxa för Katrineholms kommun
 
88 Verksamhetsinformation
 
89 Anmälan om delegationsbeslut
 
90 Meddelanden
 
91 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2008-10-21
§ nr Ärende

 
93 Upphävande av beslut om viktbaserad avfallstaxa
 
94 Förslag till taxa för lokaler och fritidsanläggningar
 
95 Fastställande av dagordning
 
96 Yttrande över motion om bilfri och belyst Djulö Allé
 
97 Förslag till VA-taxa 2009
 
98 Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun
 
99 Information
 
100 Verksamhetsinformation
 
101 Anmälan om delegationsbeslut
 
102 Meddelanden

 

Service- och tekniknämnden 2008-11-20
§ nr Ärende

 
103 Fastställande av dagordning
 
104 Information om nya vattentäkten
 
105 Förslag till VA-taxa 2009
 
106 Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun
 
107 Revidering av driftbidrag
 
108 Revidering av anläggningsstöd
 
109 Förslag till sanering av VA-ledningar i Sköldinge
 
110 Information, ekonomi
 
111 Verksamhetsinformation
 
112 Anmälan om delegationsbeslut
 
113 Meddelanden
 
114 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2008-12-18
§ nr Ärende

 
115 Fastställande av dagordning
 
116 Förslag till sanering av VA-ledningar i Björkvik
 
117 Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun
 
118 Arbetsutskott till Service- och tekniknämnden
 
119 Kompletterande val till grupp för översyn av lokala trafikföreskrifter i Katrineholm
 
120 Kompletterande val till grupp Trygg och säker i Katrineholm
 
121 Kompletterande val till styrgrupp för avfallsfrågor
 
122 Kompletterande val till Hjälmarens Vattenförbund
 
123 Tidplan för sammanträden 2009
 
124 Information, ekonomi
 
125 Info, hastighetssäkring på Ringvägen
 
126 Info, redovisning av investeringsobjekt
 
127 Info, Idrottspolitiska programmet
 
128 Info, besöksfrekvensen i simhallen
 
129 Info, Vika återvinningscentral
 
130 Verksamhetsinformation
 
131 Anmälan om delegationsbeslut
 
132 Meddelanden
 
133 Nya frågorService- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*