Ärendeförteckning 2007, service- och tekniknämnden

Service- och tekniknämnden 2007-01-11
§ nr Ärende
 
1 Delegationsordning för service- och tekniknämnden
 
2 Service- och tekniknämndens sammansättning den 1 januari 2007
 
3 Inrättande av arbetsutskott till service- och tekniknämnden
 
4 Val av ledamöter i service- och tekniknämndens arbetsutskott
 
5 Sammanträdesdagar för service- och tekniknämnden 2007
 
6 Reglemente för service- och tekniknämnden
 
7 Offentliga sammanträden
 
8 Övrig information

 

Service- och tekniknämnden 2007-02-22
§ nr Ärende

 
9 Lokal trafikföreskrift vid Värmbolsvägen/St Malmsvägen/Sjöholmsgatan i Katrineholm
 
10 Lokal trafikföreskrift på Fredsgatan i Katrineholm
 
11 Lokal trafikföreskrift vid Ishallen i Katrineholm
 
12 Lokal trafikföreskrift på Lövåsens industriområde i Katrineholm
 
13 Lokal trafikföreskrift på Tegnérvägen i Katrineholm
 
14 Lokal trafikföreskrift på Vasaparkeringen i Katrineholm
 
15 Tillsättande av grupp för översyn av lokala trafikföreskrifter i Katrineholm
 
16 Yttrande över remiss av motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgängligt på webben
 
17 Utredning kring möjlighet att utöka lågprisboendet vid Sportcentrum
 
18 Styrgrupp för avfallsfrågor
 
19 Val av representant till Sportcentrumkommitté
 
20 Val av ledamöter till projekt ”Trygg och säker i Katrineholm”
 
21 Val av representant till Hjälmarens Vattenförbund
 
22 Rapport om elhandel per den 31 december 2006
 
23 Bokslut för servicenämnden
 
24 Bokslut för teknik- och fritidsnämnden
 
25 Information om livsmedelslagen
 
26 Information om  Risklinjen, statistik
 
27 Ishallsnamn
 
28 Anmälan om delegationsbeslut för serviceförvaltningen
 
29 Anmälan om delegationsbeslut för tekniska förvaltningen
 
30 Meddelanden
 
31 Nya frågor och övrig information

 

Service- och tekniknämnden 2007-03-22
§ nr Ärende

 
32 Fastställande av dagordning
 
33 Verksamhetsorienterad redovisning för 2006 och verksamhetsplan för 2007 för serviceförvaltningen
 
34 Bokslut och verksamhetsberättelse för tekniska förvaltningen
 
35 Verksamhetsplan för tekniska förvaltningen
 
36 Attestanter för serviceförvaltningen
 
37 Attestanter för tekniska förvaltningen
 
38 Internkontrollplan av ekonomisk hantering inom tekniska förvaltningen
 
39 Fördelning av föreningsbidraget anläggningsstöd
 
40 Ny delegation till ordförande Pat Werner
 
41 Information om omorganisationen
 
42 Information om VA och avfall
 
43 Tillsättande av förvaltningschef
 
44 Val av representant till Hjälmarens Vattenförbund
 
45 Miljöledningssystemet ISO 14001
 
46 Rapport om Katrineholms Tennisklubbs ekonomi
 
47 Rapport, drift av ishallen nov -06 till jan -07
 
48 Information, ekonomisk uppföljning för serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen
 
49 Anmälan om delegationsbeslut för serviceförvaltningen
 
50 Anmälan om delegationsbeslut för tekniska förvaltningen
 
51 Meddelanden
 
52 Nya Frågor

 

Service- och tekniknämnden 2007-04-19
§ nr Ärende

 
53 Fastställande av dagordning
 
54 Konvertering från olja till förnybara energikällor vid St Djulö värdshus och arrendebostaden
 
55 Fyllnadsval till grupp för översyn av lokala trafikföreskrifter i Katrineholm
 
56 Val av representanter till KFV-samarbete VA och avfall
 
57 Investeringsstopp
 
58 Rapport om Katrineholms Tennisklubb
 
59 Ekonomisk rapport för serviceförvaltningen och tekniska förvaltningen
 
60 Verksamhetsinformation
 
61 Information om omorganisationen
 
62 Information om VA-processen
 
63 Information om driftstörning i simhallen
 
64 Information om arbetsordning i arbetsutskott och nämnd, maj-augusti
 
65 Information om projektstart för uppvärmt konstgräs på Backavallen
 
66 Information om ramminskning för grön el
 
67 Information/redovisning av personligt ombud
 
68 Anmälan av delegationsbeslut för serviceförvaltningen
 
69 Anmälan av delegationsbeslut för tekniska förvaltningen
 
70 Meddelanden
 
71 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2007-06-14
§ nr Ärende

 
72 Fastställande av dagordning
 
73 Information omorganisation
 
74 Angående försäljning av rågas från Rosenholm till KEAB
 
75 Omfördelning av investeringsmedel till ökat beläggningsunderhåll
 
76 Konvertering från olja till förnybara energikällor vid St Djulö värdshus och arrendebostaden
 
77 Investeringar inom parkkontorets budgetram
 
78 Tillgänglighetsplan för Katrineholms centrum
 
79 Parkeringsövervakning i Katrineholm
 
80 Försök med städdagar i de norra stadsdelarna i Katrineholms centralort
 
81 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder i korsningen Malinbodavägen/Ringvägen
 
82 Återremiss gällande motion om översyn av Nollvisionsåtgärder i Katrineholm
 
83 Förslag till nya rutiner för utskick av nämndshandlingar
 
84 Katrineholms Tennisklubbs ekonomi och övertagande av anläggningen tennishall och Sporthotellet Tre bollar
 
85 Omfördelning av anläggningsstöd till Värmbols FC
 
86 Investering i Nävertorpsskolans kök
 
87 Rapport om elhandel per 2007-03-31
 
88 Ekonomisk månadsuppföljning, serviceförvaltningen
 
89 Ekonomisk uppföljning per april 2007, tekniska förvaltningen
 
90 Verksamhetsinformation
 
91 Anmälan om delegationsbeslut för servicefövaltningen
 
92 Anmälan om delegationsbeslut för tekniska förvaltningen
 
93 Meddelanden
 
94 Nya frågor
 
95 Övrigt

 

Service- och tekniknämnden 2007-08-30
§ nr Ärende

 
96 Fastställande av dagordning
 
97 Övergripande planering med budget för planperioden 2008-2010
 
98 Revidering av delegationsordning för service- och tekniknämnden
 
99 Förslag till arbets- och delegationsordning för service- och tekniknämndens arbetsutskott
 
100 Yttrande om motion om att köpa rättvisemärkta produkter
 
101 Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojektet
 
102 Anhållan om att få disponera medel till energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum
 
103 Investeringar inom parkkontorets budgetram
 
104 Extra arbetsutskott
 
105 Rapport om elhandel per 2007-06-30
 
106 Rapport/ekonomisk uppföljning per juli 2007 för serviceförvaltningen
 
107 Rapport/ekonomisk uppföljning per juli 2007 för tekniska förvaltningen
 
108 Verksamhetsinformation
 
109 Anmälan av delegationsbeslut för service- och teknikförvaltningen
 
110 Delegationsbeslut för serviceförvaltningen
 
111 Delegationsbeslut för tekniska förvaltningen
 
112 Meddelanden
 
113 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2007-09-20
§ nr Ärende

 
114 Revidering av regler för service- och tekniknämndens arbetsutskott

 

Service- och tekniknämnden 2007-10-18
§ nr Ärende

 
115 Fastställande av dagordning
 
116 Information om parkeringsövervakning i Katrineholm
 
117 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder utefter Malinbodavägen och Ringvägen
 
118 Utbyggnad av ny vattenförsörjning för Katrineholms kommun, vid Forssjö
 
119 Ekonomisk månadsuppföljning per september 2007
 
120 Iso 14001-arbetet
 
121 Verksamhetsinformation
 
122 Anmälan om delegationsbeslut
 
123 Meddelanden
 
124 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2007-11-15
§ nr Ärende

 
125 Fastställande av dagordning
 
126 Dagvattenledning väster om kv. Resedan
 
127 Svar på motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna
 
128 Kompletterande val till ”Trygg och säker i Katrineholm”
 
129 Kompletterande val till ”grupp för översyn av lokala trafikföreskrifter i Katrineholm
 
130 Redovisning av medborgare-/kundenkät
 
131 Information om revision av ISO 14001
 
132 Rapport om elhandel per 2007-09-30
 
133 Ekonomisk uppföljning per oktober 2007
 
134 Information om uppdrag från nämnden
 
135 Information från ekonomigruppen
 
136 Muntlig redovisning av omorganisationen
 
137 Information om Katrineholms Tennisklubb
 
138 Verksamhetsinformation
 
139 Anmälan om delegationsbeslut för service- och teknikförvaltningen
 
140 Meddelanden
 
141 Nya frågor

 

Service- och tekniknämnden 2007-12-20
§ nr Ärende

 
142 Fastställande av dagordning
 
143 Gemensam organisation med VA och avfall mellan Flen, Katrineholm och Vingåker
 
144 Information om tidplan för sammanträden 2008
 
145 Kompletterande val av ledamöter till service- och tekniknämndens arbetsutskott
 
146 Kompletterande val av ledamot/ordförande till Sportcentrumkommittén
 
147 Förslag till sanering VA-ledningar i Nyhemsgatan
 
148 Förslag till sanering VA-ledningar i Hästskovägen
 
149 Ekonomisk uppföljning per november 2007
 
150 Verksamhetsinformation
 
151 Anmälan om delegationsbeslut för service- och teknikförvaltningen
 
152 Meddelanden
 
153 Nya frågor
 
154 Avslutning

Service- och tekniknämnden
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Service- och tekniknämnden
* = Obligatorisk uppgift
*