Ärendeförteckning 2018, kulturnämnden

Kulturnämndens sammanträde 2018-02-20

§1 Faställande av dagordning

§2 Välkomnande av ny ledamot

§3 TEMA - Jakten på Jack

§4 Kulturnämndens interkontrollrapport 2017

§5 Kulturnämndens internkontrollplan 2018

§6 Årsredovisning 2017 - kulturnämnden

§7 Överflyttning av investeringsmedel från år 2017 till 2018

§8 Avveckling av Bygg

§9 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2018-2020

§10 Förslag på ytor för muraler i Katrineholms kommun

§11 Bidrag till Särskilt kulturstöd och hyresbidrag

§12 Redovisning av delegationsbeslut Konstinköp

§13 Redovisning av delegationsbeslut föreningsbidrag

§ 14 Verksamhetsinformation

§15 Uppdrag - Konstinköp

§16 Uppdrag - Säkerhetsfrågor

____________________