Ärendeförteckning 2017

Kultur och turismnämnden 2017-02-21

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       Årsredovisning 2016

3       Överflyttning av investeringsmedel

4       Internkontrollrapport 2016

5       Internkontrollplan 2017

6       Delegation - Konstinköp

7       Delegationsrapport - tillförordnas förvaltnings chef

8       Bidragsbeslut Särskilt kulturstöd

9       Yttrande över revisionsrapport - granskning av nämndernas beredningsprocesser

10     Yttrande över revisionsrapport - Översiktlig granskning av internkontroll

11     Remiss motion om bevarandet av vattentornet

12     Öppettider Kulturhuset Ängeln

13     Biblioteksplan 2017

14     Studieresa augusti 2017

15     Utredning grundbidrag

16     Rapporter

17     Övriga frågor

Kultur och turismnämnden 2017-04-25

§ nr  Ärende

18     Fastställande av dagordning

19     Delegation Föreningsbidrag

20     Tillförordnad förvaltningschef

21     Yttrande över motion om ställplatser för husbilar

22     Namnsättning av nytt bostadsområde - Djulö Backar

23     Inriktning för offentlig gestaltning i Katrineholms kommun 2017 - 2022

24     Förändring av ansvarsområde för kultur- och turismnämnden

25     Verksamhetsinformation

26     Övriga frågor

Kultur- och turismnämnden 2017-06-15

§ nr  Ärende

27    Fastställande av dagordning

28    Information från KFV Marknadsföring

29    Inriktning för offentlig gestaltning

30    Turismens ekonomiska effekter

31    Kulturstipendium 2017

32    Kulturstipendium Ung Kultur 2017

33    Verksamhetsinformation

34    Övriga frågor

Kultur och turismnämnden 2017-08-22

§ nr  Ärende

35 Fastställande av dagordning

36 Kultur- och turismnämndens underlag för övergripande plan med budget 2018 - 2020

37 Delegationsrapport:Omdisponering av investeringsmedel

38 Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag

39 Delegationsrapport, tillförordnad förvaltningschef

40 Rapporter

Kultur och turismnämnden 2017-02-21

§ nr  Ärende

41 Presentation av nämnden för nyanställda

42 TEMA - Presentation av ny konstansvarig

43 Fasställande av dagordning

44 Delårsrapport 2017 - Kultur- och turismnämnden

45 Handlignsplan för dagvatten

46 Hastighetsplan för Katrineholm

47 Anmälan av delegationsbeslut

48 Rapporter


Skicka ett tips om sidan till någon