Ärendeförteckning 2016 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2016-02-23
§      Ärende
1.     Ny dagordning
2.     Årsredovisning med kommentar och bokslut för 2015
3.     Överflyttning av investeringsmedel från 2015 till 2016
4.    Handlingsplan för en hållbar jämställdhetsintegrering inom kultur- och turismförvaltningen      2016-2017
5.    Internkontrollrapport 2015
6.    Internkontrollplan 2016
7.    Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag
8.    Anmälan av delegationsbeslut
9.    Delegationsordning 2016
10.  Bidragsbeslut särskilt kulturstöd och hyresbidrag
11.  Redovisning av driftprojekt
12.  Anpassning till kultur- och turismnämndens budgetram 2016
13.  Delegation EU-projekt
14.  Äskande av medel för utbildningskostnader i samband med HBTQ-satsningen för Katrineholms kommuns medarbetare
15.  Informationsärenden
16.  Övriga frågor

___________________

Sammanträde 2016-04-19
§  Ärende

17 Välkomnande och avtack av ledamöter

18 Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag

19 Delegationsrapport tillförordnad förvaltningschef

20 Delegationsordning 2016

21 Projektbidrag Swedish International Duo Competion

22 Namnsättning av gng- och cykelväg i Bie

23 Namnsättning av ny bro, Östdalsbron

24 Namnsättning av nytt bostadsområde, Duvestrand

25 Information

26 Övriga frågor

___________________

Sammanträde 2016-06-14

§    Ärende

27  Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag

28  Rapport, Turismens ekonomiska effekter

29  Äskande av medel för inköp av utrustning motsvarande det som blev stulet vid inbrotten

30  Kulturstipendiat

31  Information

32  Avtackning

33  Kultur- och turismnämndens sommarresa 2016-06-14

___________________

 

Sammanträde 2016-08-23

§    Ärende

34   Nämndens underlag för övergripande plan med budget

35   En god hälsa för alla barn och ungdomar i KAtrineholms kommun 2017-2019

36   Ansökan om EU-stöd

37   Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond

38   Delegationsbeslut

39   Information

_________________

 

 


Skicka ett tips om sidan till någon