Ärendeförteckning 2015 kultur- och turismnämnden

 Sammanträde 2015-02-17
§  nr Ärende
1.    Årsredovisning med kommentar och bokslut för 2014
2.    Intern kontrollrapport 2014
3.    Överflyttning av investeringsmedel från år 2014 till 2015
4.    Biblioteksplan - utvärdering
5.    Kultur- och turismnämndens plan med budget för 2015
6.    Intern kontrollplan för kultur- och turismnämnden 2015
7.    Bidragsbeslut särskilt kulturstöd
8.    Reviderad delegationsordning för kultur- och turismnämnden
9.    Delegationsrapport
10.  Anmälan om delegationsbeslut
11.  Regelverk för kultur- och turismnämndens bidrag
12.  Informationsärenden
13.  Övriga frågor

Sammanträde 2015-04-28
§ Nr  Ärende
14.   Målprogram för turism- och besöksnäringen i Katrineholm
15.   Anmälan av delegationsbeslut
16.   Delegationsrapport föreningsbidrag och konstinköp
17.   Betongcupen
18.   Yttrande - Motion om språkbiennal i Katrineholm
19.   Informationsärenden

Sammanträde 2015-06-15
§ Nr  Ärende
20.   Yttrande - Förslag till nya tomter för förskolor och skolor i Katrineholms stad
21.   Yttrande - Förstudie om barnfattigdom i Katrineholm
22.   Yttrande - Motion om att utveckla vattentornet på norr
23.   Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2015
24.   Delegationsrapport föreningsbidrag och konstinköp
25.   Anmälan av delegationsbeslut
26.   Informationsärenden
27.   Övriga frågor

Sammanträde 2015-08-25
§ Nr  Ärende
28    Kultur- och turismnämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018
29    Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
30    Delegationsrapport föreningsbidrag och konstinköp
31    Omfördelning av investeringsmedel
32    Beslut ansökan om EU-stöd
33    Yttrande-Måltidspolitiskt program
34    Yttrande - Idrottspolitiskt program
35    Informationsärenden
36    Övriga frågor

Sammanträde 2015-09-22
§  Nr Ärende
37     Val av justerare
38     Delårsrapport 2015

Sammanträde 2015-10-20
§ Nr  Ärende
39     Delegationsrapport tillförordnad förvaltningschef
40     Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag
41     Reviderad övergripande anvisningsdokument föreningsbidrag
42     Informationsärenden
43     Övriga frågor

Sammanträde 2015-12-078
§ Nr  Ärende
44     Äskande av medel för uppbyggnad av ungdomsverksamhet i Valla
45     Kultur- och turismnämndens plan med budget 2016-2018
46    Sammanträdesdagar 2016
47    Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag
48    Anmälan delegationsbeslut - Stängning av kulturhuset Ängeln
49    Föreningsstöd inför kommunens 100 års jubileum
50    Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2015 i Märta Bergqvists minne
51    Reviderad kulturplan för barn och unga
52    Målprogram för turism och besöksnäring i Katrineholm
53    Rapport - Uppdrag "Utlång av bilderböcker i förskolan"
54    Informationsärenden
55    Övriga frågor

Skicka ett tips om sidan till någon