Ärendeförteckning 2014 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2014-02-25
§ Nr Ärende
1.     Årsredovisning med kommentar och bokslut för 2013
2.     Internkontrollrapport
3.     Överflyttning av investeringsmedel från år 2013 till 2014
4.     Attestförtecking 2014
5.     Delegationsordning
6.     Delegationsrapport
7.     Bidragsbeslut särskilt kulturstöd
8.     Bidragsbeslut: DuD söker extra anslag för ny dramasal
9.     Bidragsbeslut: Swedish International Duo Competition
10.   Gatuskylt på Kullbergska huset - Telegrafgränd
11.   Yttrande - Ljusplan, Katrineholms kommun
12.   Informationsärenden
13.   Övriga frågor

Sammanträde 2014-04-22
§ Nr Ärende
14.   Yttrande-Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare
15.   Delegationsrapport
16.   Informationsärenden
17.   Övriga frågor

Sammanträde 2014-06-17
§ Nr Ärende
18.   Delegationsrapport
19.   Katrineholms historia - en historisk exposé
20.   Attestförteckning 2014
21.   Arkivbeskrivning
22.   Reviderad delegationsordning
23.   Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2014
24.   Informatonsärenden
25.   Övriga frågor

Sammanträde 2014-08-26
§  Nr Ärende
26.    Kultur-och turismnämndens underlag för övergripande plan med budget
27.    Styrdokumen, föreningsbidrag
28.    Delegationsrapport
29.    Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
30.    Extra anslag för renovering och flytt av offentlig konst
31.    Delegationsordning för kultur- och turismnämnden
32.    Skötsel och drift av skateparken
33.    Informationsärenden
34.    Övriga frågor

Sammanträde 2014-09-23
§ nr  Ärende
35     Delårsrapport 2014

Sammanträde 2014-10-21
§  Nr Ärende
36      Betalkort för kultur- och turismförvaltningen
37      Hyresbidrag
38      Delegationsrapport
39      Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
40      Yttrande - Motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm
41      Svea- och Götaparken
42      Informationsärenden
43      Övriga frågor

Sammanträde 2014-12-09
§ nr Ärende
44    Samgående mellan SENSUS studieförbund och studieförbundet Bilda
45    Kultur- och turismnämndens sammanträdesdagar 2015
46    Namnsättning av gata i kvarteret Hunden
47    Delegationsrapport
48    Personuppgiftsombud
49    Driftprojekt
50    Informationsärenden
51    Övriga frågor