Ärendeförteckning 2013 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2013-02-19

§ nr  Ärende
1. Verksamhetsberättelse 2012
2. Årsredovisning 2012.
3. Överflyttning av investeringsmedel från 2012 till 2013.
4. Bidragsbeslut: Swedish International Duo Competition.
5. Kultur- och turismnämndens budget 2013.
6. Internkontrollrapport 2012.
7. Biblioteksservice på landsbygden.
8. Utvärdering av nya barn- och ungdomsbiblioteket L4.
9. Delegationsrapport föreningsbidrag och konstinköp.
10. Bidragsbeslut särskilt kulturstöd.
11. Attestförteckning 2013.
Informatinsärenden
12. Allmän kultur med ung, kultur och fritid
13. Biblioteken
Övriga frågor

Sammanträde 2013-04-23

§ nr Ärende

14.  Utvärdering av projekt L4
15.  Bidragsbeslut: Swedish International Duo Competition
16.  Kultur- och turismnämndens budget 2013
17.  Delegationsrapport föreningsbidrag och konstinköp
18.  Informationsärenden
19.  Övriga frågor 

Sammanträde 2013-06-11
§ nr  Ärende
20.  Delegationsrapport föreningsbidrag och konstinköp
21.  Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2013
22.  Delegationsordning kultur- och turismförvaltningen
23.  Informationsärenden
24.  Övriga frågor

Sammanträde 2013-08-27
§ nr Ärende
25.  Övergripande plan med budget 2014-2016
26.  Yttrande - kommunikationspolicy för Katrineholms kommun
27.  Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
28.  Delegationsrapport konstinköp och föreningsbidrag
29.  Gatuskylt på Kullbergska huset - Telegrafgränd
30.  Informatonsärenden
31.  Övriga frågor

Sammanträde 2013-09-10
§  nr Ärende
32.    Delårsrapport

Sammanträde 2013-10-22
§ nr.  Ärende
33.   Delegationsrapport
34.   Kulturnatt i Katrineholm
35.   Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
36.   Gatuskylt på Kullbergska huset - Telegrafgränd
37.   Informationsärenden
38.   Övriga frågor

Sammanträde 2013-12-03
§ nr  Ärende
39.   Kultur- och turismnämndens plan med budget för 2014
40.   Bidragsbeslut Teater K
41.   Genomlysning av kultur- och turismnämndens budget och verksamhet
42.   Intern kontrollplan för kultur- och turismnämnden 2014
43.   Biblioteksplan 2014-2016
44.   Kultur- och turismnämndens sammanträdesdagar 2014
45.   Delegationsrapport
46.   Märta Bergqvist kulturstipendiefond 2014
47.   Förslag till namnsättning av trafikplatser samt förslag till policydokument för namnsättning av gator, kvarter, trafikplatser, parker och allmänna platser
48.   Strategi för destinationsutveckling
49.   Förslag till projekt inom biblioteksverksamheten
50.   Informationsärenden
51.   Övriga frågor