Ärendeförteckning 2012 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2012-02-21
§  nr  Ärende
1.     Dagordning
2.     Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismnämnden år2011
3.     Överflyttning av investeringsmedel från år 2011 till 2012
4.     Delegationsbeslut föreningsbidrag
5.     Bidragsbeslut
6.     Delegationsbeslut konstinköp
7.     Regler för uthyrning av lokaler i kulturhuset Ängeln
8.     Regler för uthyrning av lokaler samt för samverkan med ideella föreningar,  politiska partier samt övriga förvaltningar m fl i kulturhuset Ängeln
9.     Informationsärenden
10.   Övriga frågor 

Sammanträde 2012-04-24
§   nr  Ärende
11.    Ansvarsfördelning för skolbiblioteken i Katrineholms kommun
12.    Delegationsordning kultur- och turismförvaltningen
13.    Delegationsbeslut föreningsbidrag
14.    Delegationsbeslut konstinköp
15.    Redovisning av delegationsbeslut
16.    Yttrande - Motion om att införa årlig barnhearing
17.    Internkontrollrapport kultur- och turismförvaltningen år 2011
18.    Informationsärenden
19.    Övriga frågor

Sammanträde 2012-06-12
§ nr   Ärende
20.    Delegationsbeslut föreningsbidrag
21.    Delegationsbeslut konstinköp
22.    Ekonomi i balans
23.    Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2012
24.    Informationsärenden
25.    Övriga frågor

Sammanträde 2012-08-28
§ nr  Ärende
26.   Övergripande plan med budget 2013-2015
27.   Delegationsrapport
28.   Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
29.   Läsprojekt - Ökad läsförmåga hos barn i första klass
30.   Operativt folkhälsoarbete
31.   Nytt datum för sammanträde i kultur- och turismnämnden
32.   Yttrande - motion om en stor fest för det civilia samhället
33.   Informationsärende
34.   Övriga frågor

Sammanträde 2012-09-19
§ nr  Ärende
35.   Delårsrapport per den 31 augusti 2012

Sammanträde 2012-10-23
§ nr  Ärende
36.   Genomförda aktiviteter utifrån Framtidsboxen
37.   Yttrande - Kostpolitiskt program samt idrottspolitiskt program
38.   Integration Katrineholm
39.   Kulturplan
40.   Yttrande - Södra skolan ett nytt Inferno
41.   Riktlinjer för EU projekt
42.   Uppdrag:Lust att läsa - Läslyftet
43.   Biblioteksplan
44.   Delegationsrapport
45.   Informationsärenden
46.   Övriga frågor

Sammanträde 2012-12-11
§ nr  Ärende
47.   Kultur- och turismnämndens verksamhetsplan med budget för 2013
48.   Genomlysning av kultur- och turismnämndens budget och verksamhet
49.   Delegationsrapport
50.   Avgifter biblioteket
51.   Taxor kulturhuset Ängeln samt Perrongen 2013
52.   Yttrande - Motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets Dag i Julita 2013
53.   Kultur- och turismnämndens sammanträdesdagar 2013
54.   Intern kontrollplan för kultur- och turismnämnden 2013
55.   Märta Bergqvist kulturstipendiefond 2012
56.   Informationsärenden
57.   Övriga frågor