Ärendeförteckning 2011 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2011-02-22

§ nr  Ärende
   
1.  Remissvar - Motion om att inrätta en fond för integrationsprojekt
    2.  Yttrande - Granskning av beslutsprocessen
    3.  Yttrande - Granskning av internkontroll
    4.  Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismnämden år
         2010
    5.  Överflyttning av investeringsmedel från år 2010 till 2011
    6.  Kultur- och turismnämndens budget och verksamhetsplanering för 2011
    7.  Delegationsordning för kultur- och turismnämnden
    8.  Ny organisation ung, kultur och fritid
    9.  Kulturplan för barn och unga
  10.  Översyn av kultur- och turismnämndens kulturstipendium
  11.  Nytt regelverk för bidrag "Snabba stålar"

  12.  Informationsärenden
  13.  Övriga frågor

Sammanträde 2011-04-26

§ Nr  Ärende
14.   Förslag till hedrandet av författaren Ragnar Thoursie
15.   Arkivbeskrivning för kultur- och turismnämnden
16.   "Hur kan integration främjas utifrån Framtidsboxens rapport?"
17.   Delegationsrapport - föreningsbidrag
18.   Delegationsrapport - konstinköp
19.   Delegationsrapport - Öppettider filialbiblioteken
20.   Media i Lokstallet
21.   Yttrande - Motion: Om fritidsgård i Valla
22.   Informationsärenden
23.   Övriga frågor

Sammanträde 2011-06-21

§ Nr  Ärende
24.  Yttrande - Motion - Hästen som ett bra alternativ för miljövänlig skötsel av grönytor och skog
25.  Yttrande - Föreslagna kvarters- och gatunamn för Trollestrand
26.  Delegationsrapport - föreningsbidrag
27.  Delegationsrapport - konstinköp
28.  Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2011
29. Informationsärenden
30.  Övriga frågor

Sammanträde 2011-08-30

§ nr  Ärende
31.   Tema: KFV Marknadsföring AB
32.   Övergripande plan med budget 2012 med plan för 2013-2014
33.   Yttrande - Motion om att inrätta barnbokslut
34.   Delegationsbeslut föreningsbidrag
35.   Delegationsbeslut konstinköp
36.   Informationsärenden
37.   Övriga frågor - Investering - ombyggnad av kulturhuset Ängeln

Sammanträde 2011-09-12
§ nr  Ärende
38.   Delårsrapport per den 31 augusti 2011
39.  Yttrande - Kulturplan för Södermanland

Sammanträde 2011-10-18
§ nr  Ärende
40.   Tema: Offentlig konst och offentlig utsmyckning
41.   Reviderad delegationsordning för kultur- och turismnämnden
42.   Mediebudget 2012 - utökad ramtilldelning
43.   Delegationsbeslut föreningsbidrag
44.   Delegationsbeslut konstinköp
45.   Ung, kultur och fritids budget 2012 - tillfällig utökad ramtilldelning
46.   Informationsärenden
47.   Övriga frågor

Sammanträde 2011-12-13
§ nr  Ärende
48.   Kultur- och turismnämndens verksamhetsplan med budget för 2012
49.   Intern kontrollplan för kultur- och turismnämnden 2011-2012
50.   Riktlinjer för kommunens konstinköp och offentlig utsmyckning
51.   Regler för uthyrning av lokaler i kulturhuset Ängeln
52.   Dokumenthanteringsplan
53.   Kultur- och turismnämndens sammanträdesdagar 2012
54.   Delegationsbeslut, konstinköp
55.   Delegationsbeslut, föreningsbidrag
56.   Bidragsbeslut
57.   Informationsärenden
58.   Övriga frågor