Ärendeförteckning 2010 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2010-01-26
§ nr Ärende

1      Remissvar - Förslag till användning av lokstallarna
2      Budget 2010
3      Yttrande - Motion - Värna det offentliga rummet och utveckla 
        demokratiaspekten i stadsplaneringen.
4      Informationsärenden
5      Övriga frågor

Sammanträde 2010-02-23
§ nr Ärende
6      Ungdomsverksamheten
7      Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismnämnden   år 2009
8      Verksamhetsplanering 2010
9      Överflyttning av investeringsmedel från år 2009 till år 2010
10    Nytt gatunamn Katrineholms logistikcentrum
11    Nya öppettider vid kulturhuset Ängeln
12    Remissvar - Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande
13    Informationsärenden
14    Övriga frågor

Sammanträde 2010-04-27
§ nr Ärende
15    Öppettider på filialbiblioteken sommaren 2010
16    Remissvar - Granskning av likställighetsprincipen avseende föreningsstöd
        och evenemangsbidrag, revisionsrapport
17    MerÖppet bibliotek i Sköldinge
18    Uppdrag om kulturplan för barn och unga
19    Samråd om stadens skyltar
20    Informationsärenden
21    Övriga frågor   

Sammanträde 2010-06-22
§ nr Ärende
22    Svar återremiss - Permanent Fogelstautställning
23    Ny organisation ung, kultur och fritid
24    Extra nämndsammanträde
25    Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2010
26    Informationsärenden
27    Övriga frågor 

Sammanträde 2010-08-31
§ nr  Ärende
28    Planeringsdirektiv 2011 med plan för 2012-2013
29    Delegation delårsrapport
30    Inställt sammanträde
31    Remissvar - Motion om namngivning av rondeller
32    Remissvar - Motion om Fogelstadkvinnornas plats i historien
33    Utvärdering av befintliga styrdokument
34    Översyn av kultur- och turismnämndens kulturstipendium
35    Ändring av avgift för fjärrlån
36    Informationsärenden
37    Övriga frågor

Sammanträde 2010-09-13
§ nr  Ärende
38     Delårsrapport per den 31 augusti 2010   

Sammanträde 2010-11-23
§ nr  Ärende
39     Ny organisation ung, kultur och fritid
40     Uppdrag om kulturplan för barn och unga
41     Betalkort för kultur- och turismförvaltningen
42    Kultur- och turismnämndens sammanträdesdagar 2011
43    Tilläggsanslag och utökad ram för ökade mediekostnader
44    Remissvar - Inrättande av ett kultur- och fritidsråd
45    Projekt LM3 - Lär Mer Med Media
46    Samrådsremiss - Detaljplan för del av kv. Abborren och Siken,
        Katrineholms kommun
47    Remissvar - Motion om att inrätta en fond för integrationsprojekt
48    Informationsärenden
49    Övriga frågor