Ärendeförteckning 2009 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2009-01-27
§ nr Ärende
1. Budget 2009
2. Verksamhetsplanering 2009
3. Märta Bergqvist kulturstipendiefond
4. Informationsärenden
5. Övriga frågor

Sammanträde 2009-02-24
§ nr Ärende
6. Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismförvaltningen år 2008
7. Överflyttning av investeringsmedel från år 2008 till år 2009
8. Motion om att skapa en permanent utställning om Fogelstagruppen och dess arbete på kulturhuset Ängeln
9. Kultur som friskvård
10. Swedish International Duo competition
11. Informationsärenden
12. Övriga frågor

Sammanträde 2009-06-02
§ nr Ärende
13. Planeringsförutsättningar 2010
14. Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2009
15. Öppettider på filialbiblioteken sommaren 2009
16. Tertialuppföljning 2009-04-30
17. Bidragsansökan DuD
18. Informationsärenden
19. Övriga frågor

Sammanträde 2009-08-25 
§ nr Ärende
20. Fullmakt kameraövervakning i Konsthallen
21. Övergripande planering med budget 2010-2012
22. Delegation delårsrapport 2009-08-31
23. Palladium
24. Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendium
25. Nya sammanträdestider
26. Informationsärenden
27. Övriga frågor

 Sammanträde 2009-09-15
§ nr Ärende
28. Delårsrapport per den 31 augusti 2009

 Sammanträde 2009-10-27
§ nr Ärende
28 b. Planeringsförutsättningar 2010
29. Regler för samverkan med ideella föreningar, politiska partier, övriga förvaltningar m fl
30. Fullmakt
31. Informationsärenden
32. Övriga frågor

 Sammanträde 2009-12-08
§ nr Ärende
33. Revidering av Biblioteksplan
34. Regler för samverkan med ideella föreningar, politiska partier, övriga förvaltnngar m fl.
35. Motion om att utveckla Regionförbundet Sörmlands arbete
36. Sammanträdesdagar 2010
37. Informationsärenden
38. Övriga frågor