Ärendeförteckning 2008 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2008-02-20
§ nr Ärende
1. Årsredovisning med kommentar och bokslut för kultur- och turismnämnden 2007
2. Övergripande planering med budget för 2008 och plan för 2009-2010
3. Överflyttning av investeringsmedel från år 2007 till år 2008
4. Delegationsordning vid kultur- och turismförvaltningen
5. Fritidsgårdsverksamhet
6. Informationsärenden
7. Övriga frågor

Sammanträde 2008-04-29
§ nr Ärende
8. Remissvar - Förslag till reviderat arkivreglemente
9. Nytt kvartersnamn vid Rosenholmsvägen
10. Förslag till stängning och minskat öppethållande vid filialerna under sommaren 2008
11. JO - Begäran om utredning och yttrande
12. Omprövning av investeringsbehov för år 2008
13. Informationsärenden
14. Övriga frågor

Sammanträde 2008-06-17
§ nr Ärende
15. Uppföljning av planering och budget per 2008-04-30
16. Nya rutiner för utskick av nämndkallelse och handlingar
17. Mål för kultur- och turismnämnden 2009 - 2011
18. Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2008
19. Informationsärenden
20. Övriga ärenden

Sammanträde 2008-09-02
§ nr Ärende
21. Övergripande planering med budget 2009-2011
22. Nya rutiner förutskick av nämndkallelse och handlingar
23. Plan för intern kontroll av ekonomisk hantering inom kultur- och turismnämnden
24. Lokalhyror kulturhuset Ängeln samt ungdomens kulturhus Palladium 2009
25. Biblioteksavgifter 2009
26. Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendium
27. Delegation delårsrapport per 2008-08-31
28. Förändring av verksamhet vid Bie bibliotek
29. Informationsärenden
30. Övriga frågor

Sammanträde 2008-09-16
§ nr Ärende
31. Delårsrapport per den 31 augusti 2008

Sammanträde 2008-11-25
§ nr Ärende
32. Plansamråd, detaljplan för övningsfält. Del av fastigheten Lasstorp 4:2 och Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
33. Omfördelning av kultur- och turismnämndens föreningsbidrag
34. Sammanträdesdagar 2009
35. Revidering av Biblioteksplan
36. Stiftelsen Märta Berqvists kulturstipendium
37. Informationsärenden
38. Övriga frågor