Ärendeförteckning 2007 kultur- och turismnämnden

Sammanträde 2007-02-20

§ nr Ärende
1.   Verksamhetsberättelse 2006 med bokslut.
2.   Strategi för besöksnäringen i Katrineholms kommun
3.   Remissvar - Digitalisering av kommunala samlingar
4.   Delegationsprotokoll
5.   Informationsärenden
6.   Övriga frågor

Sammanträde 2007-04-19

§ nr Ärende
7.   Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2007 - 2010

Sammanträde 2007-04-19

§ nr Ärende
8.   Delegationsbeslut
9.   Remissvar - Plansamråd, detaljplan för hotell Statt, fastigheten Hasseln 1 och del av Katrineholm 5:1, Katrineholms kommun
10.  Omformarstationen i Sköldinge
11. Bidrag till SISU idrottsutbildarna
12.  Remissvar - Katrineholm.nu
13.  Förslag till stängning och mnskat öppethållande vid filialerna under 
  sommaren.
14.  Informationsärenden.
15.  Övriga frågor

Sammanträde 2007-06-12

§ nr Ärenden
16. Budget kultur- och turismnämnden 2008-2010
17. Remiss av Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft".
18. Remiss av revisionsrapporten, Arkiv- och dokumenthantering.
19. Kultur- och turismnämndens kulturstipendium 2007.
20. Uppföljning av planering med budget per 2007-04-30
21. Informationsärenden
22. Övriga frågor

Sammanträde 2007-09-04

§ nr Ärende
23. Remissvar - Motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun.
24. Biblioteksplan - redovisning av remissvar.
25. Arkivhanteringsplan.
26. Övergripande planering med budget 2008-2010.
27. Konsekvensanalys av besparing.
28. Delegationsbeslut.
29. Remissvar - Plansamråd, detaljplan för fastigheten Lövåsen 3:1.
30. Informationsärenden.
31. Övriga frågor.

Sammanträde 2007-10-01

§ nr Ärende
32. Delårsrapport per den 31 augusti 2007.
33. Remissvar - Nytt namn för väg till Rosenholm.

Sammanträde 2007-11-20

§ nr ärende
34. Biblioteksplan.
35. Remissvar - Motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna.
36. Övergripande planering med budget 2008-2010.
37. Regler bidrag till studieförbunden.
38. Bidrag till SISU idrottsutbildarna.
39. Lärcentra.
40. Märta Bergquists kulturstipendiefond.
41. Sammanträdesdagar 2008.
42. Informationsärenden.
43. Övriga frågor.