Ärendeförteckning kommunstyrelsen 2018

Kommunstyrelsen 2018-01-24

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       Kommunstyrelsens ansvarsområde

3       Nya kommunallagen

4       Västra Sörmlands Räddningstjänst

5       Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

6       Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

7       Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

8       Yttrande gällande remiss till handlingsplan för Hjälmaren 2018-2021

9       Exploateringsavtal och köpeavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Havsörnen, Katrineholm

10     Exploateringsavtal med köpeavtal Tegelstaden Bygg AB avseende Abborren 11 i Katrineholm

11     Exploateringsavtal och köpeavtal med Tegelstaden Bygg AB avseende del av kvarteret Pionen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm

12     Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Sjöholm 2:31, Eldsoppen, Katrineholm

13     Bidrag till Katrineholms SK 100 år

14     Entledigande och val av ny ersättare i personalutskottet

15     Omdisponering av investeringsanslag

16     Anmälan av delegationsbeslut

17     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

18     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

19     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2018-02-28

§ nr  Ärende

20    Fastställande av dagordning

21    Kommunstyrelsens ansvarsområde

22    Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

23    Folkhälsoutskottet

24    Brotts- och skadeförebyggande rådet

25    Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp)

26    Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde

27    Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

28    Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

29    Årsredovisning 2017, kommunstyrelsen

30    Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2017

31    Yttrande över vägplan rörande väg 56 Katrineholm - Bie

32    Anmälan av delegationsbeslut

33    Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

34    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

35   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2018-03-28

§ nr  Ärende

36     Kommunstyrelsens ansvarsområde

37     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms

38     Försörjningsstöd och externa placeringar

39     Personalutskottet

40     Aktuell brottsstatistik för Katrineholms kommun

41     Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

42     Svar på remiss gällande regionbildning

43     Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

44     Schablonfördelningar ensamkommande

45     Redovisning av obesvarade motioner

46     Svar på motion om att företagen ska synas

47     Yttrande över remissen gällande Sörmlandsstrategin

48     Bidragsansökan avseende Katrineholm Pride 2018

49     Intern kontroll 2017

50     Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2018-03-16

51     Anmälan om delegationsbeslut

52     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

53     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2018-04-25

§ nr  Ärende

54     Kommunstyrelsens ansvarsområde

55     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholm kommun

56     Dataskyddsförordningen (GDPR)

57     Life IP-projektet Öljaren

58     Heltid som norm

59     Kompetensförsörjningsplan

60     Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

61     Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland

62     Reviderad instruktion för kommundirektören

63     Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen

64     Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021

65     Lokaliseringsutredning på Västra Stambanan

66     Anmälan av delegationsbeslut

67     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

68     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

69     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2018-05-30

§ nr  Ärende

70     Kommunstyrelsens ansvarsområde

71     Avfallsplanen

72     KFV Marknadsföring

73     Triangelföreningen KFUM

74     Minskning av kostnaderna för ekonomiskt bistånd och externa placeringar

75     Långsiktig planering för lokalisering av förskoleutbyggnad

76     Nominering av styrelseledamot till Katrineholms Entreprenörscentrum

77     Ändringar i styrdokumenten Avgifter inom vård- och omsorg (maxtaxan) samt i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

78     Revidering av Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet

79     Skatteväxling, fördelningsmodell, regional kollektivtrafikmyndighet samt överenskommelse av uppgiftsfördelning i och med regionbildning i Sörmland

80     Årsredovisning 2017 för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB

81     Årsredovisning 2017 för Västra Sörmlands Räddnings-tjänst

82     Årsredovisning 2017 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

83     Årsredovisning 2017 för Regionförbundet Sörmland

84     Dataskyddsombud för kommunstyrelsen

85     Yttrande över vägplan rörande väg 56 mellan Bie och Alberga

86     Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019

87     Uppföljning av kommunplan 2015-2018

88     Tertialrapport 2018 Katrineholms kommun

89     Årsredovisning och räkenskapssammanställning år 2017 för av kommunen förvaltade stiftelser

90     Utdelning från stiftelsen Johan August Karlssons testamentsmedel

91     Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2018

92     Slutrapport Katrineholm 100 år

93     Anmälan av delegationsbeslut

94     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

95     Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*