Ärendeförteckning kommunstyrelsen 2018

Kommunstyrelsen 2018-01-24

§ nr  Ärende

1       Fastställande av dagordning

2       Kommunstyrelsens ansvarsområde

3       Nya kommunallagen

4       Västra Sörmlands Räddningstjänst

5       Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

6       Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

7       Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

8       Yttrande gällande remiss till handlingsplan för Hjälmaren 2018-2021

9       Exploateringsavtal och köpeavtal avseende del av fastigheten Sandbäcken 3.1, Havsörnen, Katrineholm

10     Exploateringsavtal med köpeavtal Tegelstaden Bygg AB avseende Abborren 11 i Katrineholm

11     Exploateringsavtal och köpeavtal med Tegelstaden Bygg AB avseende del av kvarteret Pionen, del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholm

12     Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Sjöholm 2:31, Eldsoppen, Katrineholm

13     Bidrag till Katrineholms SK 100 år

14     Entledigande och val av ny ersättare i personalutskottet

15     Omdisponering av investeringsanslag

16     Anmälan av delegationsbeslut

17     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

18     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

19     Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon