Ärendeförteckning 2017, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2017-01-25

§ nr  Ärende

1       Kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Personalredovisning

3       Miljöarbete i Katrineholm

4       Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

5       Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

6       Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

7       Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

8       Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

9       Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

10     Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

11     Svar på revisonsrapporten Granskning av Shared Business Service

12     Samarbetsavtal för laddstolpar för elbilsladdning

13     Yttrande i mål 8375-16 om laglighetsprövning av beslut om utbetalning av partistöd

14     Anmälan om delegationsbeslut

15     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16     Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2017-02-22

§ nr  Ärende

17     Kommunstyrelsens ansvarsområde

18     Regionbildning

19     Kommunens Kvalitet i Korthet - KKiK

20     Förslag till VA-plan för Katrineholms kommun

21     Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

22     Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

23     Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

24     Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

25     Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

26     Undertecknande av Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR)

27     Yttrande över Regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017-remissversion

28     Omdisponering av investeringsanslag

29     Ansökan om bidrag till musikteaterprojektet "Kvinnorna och Staden"

30     Revisionsrapport: granskning av beredningsprocessen

31     Familjecentral i Nävertorp

32     Kompetensförsörjningsplan kommunledningsförvaltningen

33     Årsredovisning 2016, kommunstyrelsen

34     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2016

35     Trygghetsarbetet i Katrineholms kommun

36     Utökning av parkeringsövervakning

37      Kommunplan

38      Anmälan om delegationsbeslut

39      Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

40      Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-03-29

§ nr  Ärende

41     Kommunstyrelsens ansvarsområde

42     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) och personalnyckeltal

43     Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödstagare (lägesrapport)

44     Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

45    Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

46    Förslag till renhållningsordning

47    Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

48    Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

49    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

50    Svar motion friskvård för kommunens anställda

51    Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

52    Redovisning av obesvarade motioner

53    Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

54    Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

55    Intern kontroll 2016

56    Revisionsrapport: översiktlig granskning av intern kontroll

57    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Abborren 6 i Katrineholms kommun

58    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål, handel och restaurang inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

59    Exploateringsavtal avseende byggnation för bostadsändamål och kommunal service till exploateringsfastigheten Katrineholm Eriksberg 6:1 med fler

60    Extra lönesatsning

61    Bidrag till Idrott- och kulturfestivalen 2017

62    Extra sammanträde för kommunstyrelsen

63    Anmälan om delegationsbeslut

64    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

65    Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-04-05

§ nr  Ärende

66     Avtal om överlåtelse av fastighet, gällande del av fastigheterna Sothönan 9, Laggarhult 3:1 och Sandbäcken 3:1 (nybildade Katrineholm Sothönan 21), Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen 2017-04-26

§ nr  Ärende

67     Kommunstyrelsens ansvarsområde

68     Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

69     Fokusområde - Hälsofrämjande arbetsplats och minskad sjukfrånvaro

70     Extratjänster

71     Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

72     Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

73     Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

74     Svar på motion om den politiska organisationen

75     Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

76     Svar på motion om förbud mot tiggeri

77     Enledigande och val av ny ledamot i folkhälsoutskottet

78     Entledigande och val av ny ersättare i folkhälsoutskottet

79     Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsens ansvarsområde

80     Återrapportering uppdrag - Översyn och förstärkning av säkerheten vid Katrineholms gymnasie- och högstadieskolor

81     Återrapportering uppdrag - förslag på möteslokaler

82    Återrapportering uppdrag - Sandbäcksskolans behov av utökade lokaler

83    Planeringsdirektiv 2018 med plan för 2019-2020

84    Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

85    Anmälan om delegationsbeslut

86    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

87    Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-05-31

§ nr  Ärende

88     Fastställande av dagordning

89     Kommunstyrelsens ansvarsområde

90     Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

91     Information om avfallsplanen

92     Återrapportering konstnärlig utsmyckning av Talltullen

93     Vård- och omsorgsförvaltningen - äldreomsorgen

94     Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

95     Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

96     Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

97     Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

98     Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

99     Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

100   Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

101   Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

102   Svar på motion om ställplatser för husbilar

103   Svar på motion om äldredag för politiker

104   Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

105   Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

106   Lagrådsremiss, förslag om ny kommunallag

107   Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga

108   Omfördelning av medel för tillbyggnad av Sandbäcksskolans matsal

109   Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2018

110   Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2016

111   Upplösning av stiftelser

112   Svar på IT-revisionens övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet avseende behörigheter och dataintrång

113   Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2017

114   Anmälan om delegationsbeslut

115   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

116   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-06-21

§ nr  Ärende

117   Kommunstyrelsens ansvarsområde

118   Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

119   Heltid som norm

120   Nyanlända, ensamkommande barn och ungdomar - ändringar i regelverken rörande mottagandet (övergripande uppföljning)

121   KFV Marknadsföring

122   Extratjänster

123   Trafikstrategi Katrineholms kommun

124   Parkeringsstrategi Katrineholms kommun

125   Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland

126   Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

127   Svar på motion om planer för fler laddstationer

128   Svar på motion om traditionell husmanskost

129   Kvalitetssäkring av Shared Buisness Services

130   Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik åren 2018-2020.

131   Förvärv av fastigheten Eriksberg 63:2 i Katrineholms kommun

132   Uppdatering av långsiktig plan för utbyggnad av förskolan samt redovisning av uppdrag till KFAB att utöka förskoleplatser 2018

133   Anmälan om delegationsbeslut

134   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

135   Meddelanden

136   Tillönskan om en skön och bra sommar

Kommunstyrelsen 2017‑08‑30

§ nr  Ärende

137   Kommunstyrelsens ansvarsområde

138   Ekonomiskutfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

139   Katrineholm Summer Club

140   KFUM Triangelföreningen

141   Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

142   VA-taxa för Katrineholms kommun

143   Förvärv av aktier i Inera AB

144   Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

145   Projektering och investering för nybyggnation av socialförvaltningens lokal vid Rådmannen 4

146   Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

147   Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

148   Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

149   Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m

150   Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

151   Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

152   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

153   Överenskommelse mellan Katrineholms kommun och Katrineholms idrottsallians

154   Ansökan om medlemskap i Västra Stambanegruppen

155   Revidering av uppdrag - Översyn av samverkan i gemensam nämnd

156   Nämndens underlag för övergripande plan med budget - kommunstyrelsen 2018

157   Medel för arbete etablering av Amazon Web Services

158   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

159   Trygghetsvakter/ordningsvakter i Katrineholm

160   Näringslivrådets sammansättning 2017 - 2018

161   Deklarationsombud

162   Borgerlig begravningsförrättare

163   Anmälan om delegationsbeslut

164   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

165   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

166   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017‑09‑27

§ nr  Ärende

167   Temadag om äldrefrågor

168   Kommunstyrelsens ansvarsområde

169   Sysselsättningsåtgärder riktade till försörjningsstödtagare

170   Heltid som norm

171   Redovisning av obesvarade motioner

172   Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2017

173   Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och Polisen

174   Nybyggnation av förskola vid Örnen

175   Hyreskostnad för ny brandstation

176   Bidrag till musikfestival för mogna

177   Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2017

178   Återrapportering uppdrag - Långsiktig plan för att möta behov av LSS-bostäder

179   Återrapportering uppdrag - Hemmaplanslösningar för barn och ungdomar med vissa diagnoser/funktionsnedsättningar

180   Återrapportering uppdrag - Effekter för Katrineholms kommun av förändringar i betalningsansvarslagen

181   Återrapportering: utvärdering av dokument- och ärendehanteringssystemet LEX2

182   Anmälan om delegationsbeslut

183   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

184   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-10-11

§ nr  Ärende

185   Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen 2017-10-25

§ nr  Ärende

186   Fastställande av dagordning

187   Kommunstyrelsens ansvarsområde

188   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

189   Utbetalning av partistöd 2018

190   Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

191   Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken

192   Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

193   Övergripande plan med budget 2018-2020

194   Svar på motion om att producera egen el via solceller

195   Svar på motion om skoldusch

196   Svar på motion om renodlad gymnasieskola

197   Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun

198   Delårsrapport från Gemensam patientnämnd

199   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017

200   Yttrande över remiss - Utställning av Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050

201   Yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2024

202   Granskningshandling - Planbeskrivning - Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl., Valla Katrineholms kommun

203   Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende fastigheterna Alen 6-7, 10-15, i Katrineholm

204   Exploateringsavtal och köpeavtal med Sjötorps Förvaltning AB avseende del av fastigheten Djulö 2:3, Djulö Backar, Katrineholm

205   Sammanställning av kommunstyrelsens medel till förfogande 2017-10

206   Bidrag till Summer Camp 2017

207   Revidering av beslut gällande upplösning av Sjukhjälpsfonden

208   Återtagande av hyreskontrakt i Stadsparken

209   Anmälan om delegationsbeslut

210   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

211   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2017-11-29

§ nr  Ärende

212   Kommunstyrelsens ansvarsområde

213   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

214   Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

215   Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sanbäcken 3:1, Katrineholms kommun

216   Återremiss: Trafikstrategi

217   Återremiss: Parkeringsstrategi

218   Hastighetsplan Katrineholms kommun

219   Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

220   Återremiss: Utbetalning av partistöd 2018

221   Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

222   Förslag till revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01)

223   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

224   Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

225   Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

226   Svar på motion om förströelsefond

227   Svar på motion om införande av Huskurage

228   Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)

229   Yttrande över förslag till länsplan för regional infrastruktur för Södermanlands län 2018-2029

230   Bidrag till Katrineholm jazz- och bluesfestival 2018

231   Nominering till Leader Sörmland

232   Ändring av sammanträdesdag i januari 2018 för kommunstyrelsen

233   Grönplan Katrineholms stad

234   Finansiering av nyårspromenad 2017

235   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun, Enium AB

236   Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

237   Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun, Trolldalen

238   Anmälan om delegationsbeslut

239   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

240   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

241   Meddelanden

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13

§ nr  Ärende

242   Fastställande av dagordning

243   Kommunstyrelsens ansvarsområde

244   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

245   Ungdomsverksamhet i Katrineholm

246   Sammanställning mark och exploateringar under 2017

247   Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

248   Svar på motion om hälsovård på arbetstid

249   Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidiktnämndens verksamheter

250   Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

251   Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl

252   Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun

253   Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl, Katrineholms kommun

254   Fördjupad samverkan Räddningstjänsten

255   Bidrag till kulturföreningen Fogelstad

256   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

257   Anmälan om delegationsbeslut

258   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

259   Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*