Ärendeförteckning 2016, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2016-01-27

§ nr   Ärende

1        Kommunstyrelsens ansvarsområde

2        Flyktingsituationen

3        Revidering av reglementen till följd av utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation

4        Verksamhetsplan med budget 2016 (17-18) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

5        Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

6        Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst

7        Revidering av policy för resor och transporter i tjänsten

8        Revidering av riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun

9        Yttrande över revisionsrapporten Granskning av delåret

10      Extra driftbidrag till Spökbackens Alpina skidklubb

11      Anmälan av delegationsbeslut

12      Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

13      Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-02-24

§ nr   Ärende

14     Kommunstyrelsens ansvarsområde

15     Flyktingssituationen

16     Fokusområde: Bostadsbyggande

17     Västra stambanan och infrastruktur

18     Svar på motion om att ljussätta Djulö allé

19     Svar på motion om "Rätt till vind i håret"

20     Detaljplan för Forssjökvarn, del av fastigheterna Eriksberg 1:1 - 76:1, 78:1 - 93:1 samt Forssjökvarn 1:1 m.fl, Forssjö, Katrineholms kommun

21     Förslag till revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

22     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2015

23     Slutrapport Dokument- och ärendehantering, en del av projekt Communis

24     Kommunstyrelsens årsredovisning 2015

25     Internkontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde 2016

26     Anmälan av delegationsprotokoll

27     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

28     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

29     Meddelanden 

Kommunstyrelsen 2016-03-23

§ nr   Ärende

30      En tyst minut

31      Kommunstyrelsens ansvarsområde

32      Polisens nya organisation och medborgarlöften

33      Brott- och skadeförebyggande rådet (BROSK)

34      Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män

35      Svar på motion om folkomröstning om ny byggnad på torget

36      Redovisning av obesvarade motioner

37      Årsredovisning och bokslut 2015 för Katrineholms kommun

38      Hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler

39      Heltid och kompetensutveckling - för en attraktiv arbets­givare och en tryggad personalförsörjning

40      Sommarjobb 2016 för ungdomar folkbokförda i Katrineholms kommun

41      Medel ur integrationsfonden för skolskjutsar

42      Medel ur integrationsfonden för arbetskläder

43      Intern kontroll 2015

44      Avtal om samverkan i gemensam nämnd (viadidakt)

45      Köpeavtal för del av fastigheten Gersnäs 3:8 avseende två delar om vardera ca 10 000 kvm avsett att användas för utökning av solcellspark

46     Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostads­ändamål rörande fastigheten Gersnäs 3:8 i Katrineholms kommun

47     Markanvisningsavtal avseende småhustomter på fastig­heten Trolldalen 1:1 i Katrineholms kommun

48     Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostads­ändamål rörande fastigheten Sandbäcken 3:1, beläget i stadsdelen Laggarhult

49     Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

50     Remiss: Översiktsplan för landsbygden inom Norrköpings kommun

51     Anmälan om delegationsbeslut

52     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

53     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

54     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-04-27

§ nr   Ärende

55      Kommunstyrelsens ansvarsområde

56      Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

57      Information om arbetet med avfalls- respektive VA-planen (Sörmland Vatten och Avfall AB)

58      Fokusområde: Proaktiva insatser för företagsetablering

59      Svar på motion om rastaktivitet under skoltid

60      Svar på motion om att införa en miljöbarometer på kommunens hemsida

61      Svar på motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket

62      Svar på motion om representationsmat

63      Årsredovisning 2015 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

64      Årsredovisning 2015 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

65      Revidering av övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd

66      Remiss - Nationell reglering av högflourerade ämnen i brandsläckningssystem

67      Planeringsdirektiv 2017 med plan för 2018-2019

68      Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

69      Val av ledamot till folkhälsoutskottet

70      Äskande av medel för utbildningskostnader avseende HBTQ-satsningar

71      Ny brandstation - återrapportering budgetuppdrag

72      E-arkiv - återrapportering budgetuppdrag

73      Aktivitetspark - återrapportering budgetuppdrag

74      Uppdrag till KFAB om kostnadsberäkning på nya skolor - återrapportering budgetuppdrag

75      Lokalisering av nytt äldreboende - återrapportering budgetuppdrag

76      Svar på revisionsapporten Granskning av Projekt Logistikcentrum

77     Modifiering av beslut gällande ärende om försäljning och byggnation på fastigheten Djulö 1:172 i Katrineholms kommun

78     Anmälan av delegationsprotokoll

79     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

80     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-05-25

§ nr   Ärende

81      Kommunstyrelsens ansvarsområde

82     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

83     Triangelföreningen KFUM

84     TeliaSonera om förändringar i samband med stationer 2017 samt samverkansavtal kring fiberutbyggnad

85     Svar på motion om anpassade sammanträdesrum

86     Svar på motion om avskaffandet av delade turer

87     Svar på motion om rätt till heltid

88     Årsredovisning 2015 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

89     Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland

90     Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

91     Borgensåtagande för Installatörernas Utbildningscentrum (IUC)

92     Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2016

93     Parkeringshus

94     Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2017

95     Ansökan från socialnämnden om medel ur integrations­fonden

96     Budgetkompensation för extra satsning på under­sköterskor

97     Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltande stiftelser

98     Köp av fastigheten Forssjökvarn 1:104 (Forssjö gymnastikhall) samt nyttjande- och skötselavtal med Ericsbergs gymnastik och idrottsförening

99     Marköverlåtelseavtal avseende byggnation av bostäder på del av fastigheterna Barberaren 8 och 9

100   Anmälan av delegationsprotokoll

101   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulä

102   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-06-22

§ nr   Ärende

103    Kommunstyrelsens ansvarsområde

104    Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

105    Folkhälsoutskottet - arbetet med utmaningarna 2017 - 2019

106    Flyktingsituationen

107    Sommarlovsaktiviteter

108    Svar på motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende

109    Svar på motionen Skolmotion

110    Svar på motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan

111    Färdigställande av kvarteret Hästen

112    Årsredovisning 2015 - Vårdförbundet Sörmland

113    Fastställande av 2017 årsbudget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

114    Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

115    Val av borgerlig begravningsförrättare

116    Sörmlandstaxan

117    Utökade investeringsmedel för bro Djulö kvarn

118    Arvode till ordförande i Katrineholm Railpoint AB

119    Reviderad förbundsordning för Kommunförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

120    Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik åren 2017-2019

121    Utställning av Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del landsbygd

122    Försäljning av fastigheten Forssjökvarn 1:104 (Forssjö idrottshall)

123    Överenskommelse fastighetsreglering berörande Sandbäcken 3:1, Trädgårdsmästaren 1 och 3

124    Slutrapport Arbetslinjen 3.0

125    Omdisponering av investeringsanslag

126    Anmälan av delegationsprotokoll

127    Anmälan av Sveriges kommuner och Landstings cirkulär

128    Meddelanden

129    Tillönskan om en skön och bra sommar

Kommunstyrelsen 2016-08-31

§ nr   Ärende

130    Kommunstyrelsens ansvarsområde

131    Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

132    Katrineholms Logistikcentrum

133    Fokusområde - Nya verksamhetslokaler:

134    Svar på motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms kommuns skolor

135    Delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

136    Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-19) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

137    Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun

138    Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

139    Sammanträdesdagar för 2017

140    Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2017

141    Bostäder för situationer av akut karaktär

142    Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens 2016

143    Remiss: Handlingsprogram för Västra Sörmlands Räddningstjänst

144    Medel ur integrationsfonden till socialnämnden

145    Val av ny ersättare i personalutskottet

146    Bidrag till Pumptrack-bana vid Stalls Backe

147    Remiss: undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande

148    Processbeskrivning över införandet av heltid som norm

149    Uppföljning av resultatet från SCB:s medborgarundersökning hösten 2014

150    Anmälan av delegationsprotokoll

151    Anmälan av Sveriges kommuner och Landstings cirkulär

152    Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2016-09-28

§ nr   Ärende

153    Kommunstyrelsens ansvarsområde

154    Fokusområde: Jobb och egenförsörjning

155    Extra tjänster

156    Ny brandstation

157    Svar på motion om dubbel markanvisning

158    Redovisning av obesvarade motioner per den 15 september 2016

159    Kommunstyrelsens delårsrapport januari till augusti 2016

160    Återrapportering från uppdraget om samordnad vård och omsorg på hemmaplan för individer med samsjuklighet

161    Nytt äldreboende, återrapportering

162    Nybyggnation av skolor - återrapportering

163    Återrapportering - Uppdrag Sportcentrums utveckling

164    Finansiering av nationell stödfunktion på SKL för utveckling av mer kunskapsbaserad socialtjänst

165    Yttrande över Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)

166    Omdisponering av investeringsmedel inom service- och tekniknämndens verksamhetsområde

167    Köpeavtal för del av fastigheten Vägskälet 17:1omfattande en yta på ca 7356 kvm

168    Bidrag till musikfestival för mogna

169    Anmälan av delegationsbeslut

170    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

171   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-10-12

§ nr  Ärende

172   Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen 2016-10-26

§ nr  Ärende

173   Kommunstyrelsens ansvarsområde

174   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

175   Fokusområde: kommunens kompetensförsörjning

176   Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

177   Svar på motion om att ändra PUL-blanketten

178   Återremiss: svar på motion om avskaffande av delade turer

179   Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

180   Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

181   Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

182   Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt Miljöbalken

183   Program för uppföljning av privata utförare

184   Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget 2017

185   Övergripande plan med budget 2017-2019

186   Utbetalning av partistöd 2017

187   Ny ledamot Katrineholm Railpoint AB

188   Utställning av förslag till VA-plan

189   Rätt att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankkonton

190   Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

191   Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1

192   Anmälan av delegationsbeslut

193   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

194   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

195  Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-11-30

§ nr  Ärende

196   Kommunstyrelsens ansvarsområde

197   Ekonomisk utfallsprognos och personalredovisning för Katrineholms kommun

198   Sörmlandsidrotten "Summerclub"

199   Svar på motion om att starta bilpool

200   Delårsrapport 2016 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

201   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

202   Delårsrapport 2016 från Vårdförbundet Sörmland

203   En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 - 2019

204   Mälardalstaxan

205   Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del landsbygd för antagande

206   Överlåtelse av aktier

207   Begäran om entledigande från uppdrag som borgerlig begravningsförrättare

208   Markanvisning avseende byggnation för bostadsändamål vid Eriksbergsvägen, Duvestrand och Luvsjön

209   Anmälan om delegationsbeslut

210  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

211  Meddelanden

Kommunstyrelsen 2016-12-14

§ nr  Ärende

212   Kompletterande beslut för "Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar"

213   Kommunstyrelsens ansvarsområde

214   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun

215   Näringslivsrådet

216   Katrineholm 2016-2020

217   Svar på motion om att starta servicepunkter

218   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016

219   Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

220   Förslag om försöksverksamhet med trygg hemgång

221   Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt)

222   Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - medel för inköp av fastigheten Abborren 6

223   Kommunstyrelsens plan med budget 2017

224   Svar på revisionsrapporten Kompetensförsörjning och personaltäthet- uppföljning

225   Tvisteförhandling mellan Kommunal Öst och Katrineholms kommun

226   Överförmyndarorganisationen Katrineholms kommun

227   Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

228   Uppföljning Arbetslinjen 3.0

229   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

230   Anmälan om delegationsbeslut

231   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

232   Meddelanden

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*