Ärendeförteckning 2015, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2015-01-28

§ nr  Ärende

1       Kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Katrineholms Logistikcentrum

3       Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

4       Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium

5       Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun

6       Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan

7       Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

8       Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

9      Revidering av reglemente för revisorerna, KFS 1.15

10    Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente, KFS 1.03

11    Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

12    Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015

13    Borttagande av suppleanter i kommunala bolag

14    Begäran om fortsatt användande av extra medel för särskilda satsningar inom skolan

15    Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2015

16    Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)

17    Revidering av reglemente för Pensionärsrådet

18    Val av ledamöter och ersättare till folkhälsoutskottet

19    Val av ledamöter och ersättare till personalutskottet

20    Val av ledamöter till pensionärsrådet

21    Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

22    Omfördelning av öronmärkta medel till elevutveckling

23    Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

24    Anmälan av delegationsbeslut

25    Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m

26    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

27    Meddelanden

Kommunstyrelsen 2015-02-25

§ nr  Ärende

28     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

29     Öppna jämförelser och KKiK

30     Öppna jämförelser och KKiK – bildningsnämndens verksamhet

31     Svar på motion om investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten

32     Dagvattenpolicy – Riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun

33     Val av ombud till föreningsstämma med Kommuninvest

34     Kommunstyrelsens årsredovisning 2014

35     Kommunstyrelsens internkontrollrapport 2014

36     Revisionsrapport: granskning av intern kontroll avseende löner

37     Kommunstyrelsens plan med budget 2015 – 2017, internbudget kommunstyrelsen

38     Inrättande av nya bostäder med särskild service

39     Projektdirektiv Arbetslinjen 3.0

40     Genomlysning av den regionala organisationen i Sörmland

41     Anmälan av delegationsbeslut

42     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

43     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

44     Meddelanden 

Kommunstyrelsen 2015-03-25

§ nr  Ärende

45     Kommunstyrelsens ansvarsområde

46     Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

47     Rapport om avfallsplanen

48     Återkoppling socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll

49     Svar på motion om ny alkohol- och drogpolicy för representation

50     Svar på motion om att fasa ut Fas 3 i kommunal regi

51     Svar på motion om anhörigvänlig arbetsgivare

52     Årsredovisning och bokslut 2014 för Katrineholms kommun

53     Redovisning av obesvarade motioner

54     Reviderad Finanspolicy för Katrineholms kommun

55     Revidering av lokala ordningsföreskrifter

56     Förslag till revidering av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB

57     Fastighetsreglering och aktieöverlåtelse avseende Logistikposition Katrineholm AB

58     Intern kontroll 2014

59     Internkontrollplan för kommunstyrelsens ansvarsområde 2015

60     Remissvar avseende ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting

61     Revisionsrapport - Kompetensförsörjning

62     Kommunala representanter i Samkultur Sörmland 2015-2018

63     Rätt att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankkonto

64     Slutrapport Arbetslinjen 2.0

65     Anmälan av delegationsbeslut

66     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

67     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2015-04-29

§ nr  Ärende

68     Kommunstyrelsens ansvarsområde

69     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

70     Svar på motion om ett förändrat arbetssätt med försörjningsstödet

71     Återremitterat ärende: Revidering av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB

72     Återrapportering av särskilda uppdrag från Övergripande plan med budget: Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola

73     Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun

74     Grundläggande principer för finansiering av IT

75     Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland

76     Revidering av Västra Sörmlands Räddningstjänsts förbundsordning

77     Revidering av reglemente för revisorerna till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst

78     Revidering av reglemente för förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst

79     Revidering av taxa för tjänster till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst

80     Revidering av årtalsangivelse i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, KFS 4.09

81     Slutrapport - projektet Katrineholms Logistikcentrum

82     Byte av politisk representant i styrgruppen för avfalls- och VA-planprocessen

83     Rekommendationer för utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation

84     Omdisponering av investeringsanslag till Hantverkaregatan i Katrineholm

85     Omdisponering av medel samt uppdrag

86     Planeringsdirektiv 2016 med plan för 2017-2018

87     Yttrande över förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt

88     Långsiktig planering för förskolor och skolor

89     Förstudie - Ekonomiska konsekvenser av förändrade tillämpningsregler för skolskjuts

90     Anmälan av delegationsbeslut

91     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

92     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2015-05-27

§ nr  Ärende

93    Kommunstyrelsens ansvarsområde

94    Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

95    Fokusområde Katrineholms näringsliv: branschsammansättning, kommunkoncernens beredskap för nyetableringar samt utvecklingsmöjligheter

96    Svar på motion om att alla elever ska klara behörigheten till gymnasieskolan senast år 2020

97    Svar på motion om Språkbiennal i Katrineholm

98    Förnyad borgensförbindelse för Kommuninvest

99    Årsredovisning 2014 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

100  Årsredovisning 2014 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

101  Årsredovisning 2014 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

102  Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun

103  Handelspolicy för Katrineholms kommun

104  Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2016

105  Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2014

106  Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

107  Revisionsrapport: granskning av Överförmyndarverksamheten

108  VA-plan för Katrineholms kommun – samråd om förslag

109  Näringslivsråd 2015-2018

110  Ombyggnation av Västra skolan

111  Anmälan av delegationsbeslut

112  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

113  Meddelanden

Kommunstyrelsen 2015-06-17

§ nr  Ärende

114   Kommunstyrelsens ansvarsområde

115   Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

116   Verksamhetsinformation från KFV Marknadsföring AB

117   Sportcentrum

118   Sörmland Vatten och Avfall AB - benchmarking (genomförda jämförelser inom VA-området)

119   Uppföljning av en väg in till kommunen för föreningslivet

120   Återrapportering av förslag på mark samt kostnadskalkyler bostäder med särskild service

121   Årsredovisning 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

122   Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Sörmland

123   Fastställande av 2016 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland

124   Överlåtelse av gasreningsanläggning och tankställe m.m. för biogas

125   Gång- och cykelplan, Katrineholms kommun

126   Handelspolicy för Katrineholms kommun

127   Reviderade regler för indrivning av fordringar för Katrineholms kommun och de kommunalt ägda bolagen

128   Inrättande av lokalt krishanteringsråd

129   Revidering av Delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

130   Strategisk kompetensförsörjning

131   Försäljning av fastigheten Björkvik 1:12, Katrineholm

132   Revisionsrapport: granskning av debiteringsrutiner inom vård och omsorg

133   Bidrag till KFUMs Triangelförening

134   Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektivtrafik för Katrineholms kommun 2016 – 2018

135   Redovisning av uppdraget kring samordningsvinster och effektiviseringar

136   Projektorganisation och projektmedel för firandet av Katrineholms 100-årsjubileum som stad 2017

137   Extra medel till vuxenutbildning

138   Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2015

139   Anmälan av delegationsbeslut

140   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

141   Meddelanden

142   Tillönskan om en skön och bra sommar

Kommunstyrelsen 2015-08-26

§ nr  Ärende

143   Kommunstyrelsens ansvarsområde

144   Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

145   Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr

146   Svar på motion om fler reserver för volymökningar

147   Svar på motion om att införa medborgarförslag

148   Delårsrapport 1, januari-mars 2015, för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

149   Förstudie Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen

150   Rapportering av Förstudie Katrineholms kommun firar 100-årsjubileum 2017

151   Förstudie, HBT-personers situation

152   Förstudie om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet

153   Förstudie om inrättande av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar

154   Förstudie om att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer

155   Förstudie angående införande av E-arkiv i Katrineholms kommun

156   Förstudier av särskilt boende för äldre samt ny samlad gruppbostad LSS

157   Långsiktig planering för skolor

158   Förstudie för anläggande av aktivitetsparker i kransorter

159   Förstudie för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken

160   Förstudie för parkeringsdäck på norr

161   Förstudie om förutsättningar för ny brandstation i Katrineholm

162   Förslag till revidering av uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst

163   Revidering av kommunstyrelsens reglemente - avseende jämställdhet

164   Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016 - 2018

165   Samverkansavtal mellan Katrineholms kommun och polisen

166   Svar revisorernas granskning - Exploateringsavtal

167   Upplösning av stiftelser

168   Utredning om barnfattigdom i Katrineholm

169   Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål inom del av fastigheten Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

170   Försäljning av fastigheten Lien 1 i Katrineholms kommun

171   Köpeavtal avseende byggnation av biltvätt berörande del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

172   Regional bredbandsstrategi

173   Analys med förslag till åtgärder utifrån resultatet av SCB:s medborgarundersökning hösten 2014

174   Anmälan av delegationsbeslut

175   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landsting

176   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2015-09-30

§ nr  Ärende

177   Kommunstyrelsens ansvarsområde

178   Fokusområde - Ungdomsarbetslösheten: nuläges­beskrivning och behovsanalys

179   Viadidakt - organisation

180   Vinka IN

181   Svar på motion om att oppositionen ska tilldelas vice ordförandeposten i de helägda bolagen i Katrineholms kommun

182   Redovisning av obesvarade motioner

183   Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

184   Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

185   Sammanträdesdagar för 2016

186   Kommunstyrelsens delårsrapport för perioden januari-augusti 2015

187   Redovisning av uppdrag till delårsrapport 2015

188   Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del lands­bygd, för beslut om samråd

189   Risk- och sårbarhetsanalys 2015

190   Förslag till projektdirektiv Katrineholm 100

191   Försäljning av och byggnation på fastigheten Djulö 1:172 i Katrineholms kommun

192   Köpeavtal avseende blivande fastigheten Vägskälet 19

193   Borta bra men hemma bäst - tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet i Katrineholm 2015

194   Anmälan av delegationsbeslut

195   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2015-10-07

§ nr  Ärende

196   Delårsrapport per 31 augusti 2015 för Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen 2015-10-28

§ nr  Ärende

197   Kommunstyrelsens ansvarsområde

198   Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

199   Flyktingsituationen

200   Förslag till höjning av avgifter inom vård- och omsorgs­nämndens verksamhet

201   Förslag till hyror och avgifter inom service- och teknik­nämndens ansvarsområde

202   Förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun

203   Förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun

204   Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

205   Förslag till revidering av Idrottspolitiskt program

206   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden 1 januari till 31 augusti 2015

207   Ansökan om borgen för lån

208   Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budget­förslaget 2016

209   Övergripande plan med budget 2016-2018

210   Val av ersättare i personalutskottet

211   Val av ledamot i folkhälsoutskottet

212   Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

213   Yttrande över remissen En stärkt yrkeshögskola

214   Yttrande över En kommunallag för framtiden

215   Ansökan om bidrag till musikfestival för mogna

216   Omfördelning av investeringsmedel från Tallåsskolan till Skogsborgsskolan

217   Organisation för Katrineholms Logistikcentrum

218   Tolkning av arvodesbestämmelser

219   Anmälan av delegationsbeslut

220   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landsting

221   Meddelanden 

Kommunstyrelsen

§ nr  Ärende

222   Kommunstyrelsens ansvarsområde

223   Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

224   Flyktingsituationen

225   Svar på motion om att giftsanera förskolorna

226   Svar på motion om hur kommunens mark ska användas

227   Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord

228   Svar på motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar att bo i

229   Tillämpningsregler för förtroendevaldas sjukavdrag

230   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

231   Förslag om kompletterande arvodering för revisorerna

232   Förslag till revidering av Måltidspolitiskt program

233   Antagande av detaljplan för Åsgatan, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

234   Antagande av detaljplan för Skogsborgsskolan, fastig­heten Trädgårdsmästaren 1 m.fl., Katrineholms kommun

235   Förtydligande av beslut avseende höjning av avgift inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet

236   Återremiss: ny driftsorganisation för Katrineholms Logistikcentrum

237  Marköverlåtelseavtal avseende del av Sandbäcken 3:1 belägen i anslutning till kvarteret Örnen i Katrineholms kommun

238   Fossilfritt Katrineholm

239   Omfördelning av medel till utrustning av kök på Västra skolan

240   Anmälan av delegationsbeslut

241   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

242   Meddelanden 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*