Ärendeförteckning 2014, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2014-01-29

§ nr  Ärende

1       Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

2       Översiktsplan för Katrineholm

3       Pensionärsrådet

4       Handikapprådet

5       KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

6       Nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

7       Renhållningstaxa för hushållsavfall 2014

8       Återremitterat ärende - Översyn av styrsystemet i Katrineholms kommun

9       Kommunstyrelsens plan med budget 2014-2016, internbudget

10     Ansökan om medlemskap i Stockholms-Uppsalas läns luftvårdsförbund

11     Avsiktsförklaring för mellankommunal samverkan i Tisnarområdet

12     Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen

13     Entledigande samt val av ledamot i folkhälsoutskottet

14     Anmälan av delegationsbeslut

15     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

16     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2014-02-26

§ nr  Ärende

17     Öppen sammanträdesdel

18     Kommunstyrelsens skolfokus

19     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

20     Svar på motion om riktlinjer för måltidsservering till för­troendevalda och kommunanställda

21     Borgensåtagande IUC

22     Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

23     Sommarjobb 2014 för ungdomar folkbokförda i Katrineholms kommun

24     Kommunstyrelsens årsredovisning 2013

25     Redovisning av uppdrag 2013

26     Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

27     Inrättande av integrationsfond och fördelning av schablonersättning under 2014

28     Uppföljning av elevutvecklingen under 2014

29     Internkontrollrapport för kommunstyrelsens verksam­hetsområde

30     Revidering av projektdirektiv för Communis, avseende den del som avser dokument- och ärendehanterings­system

31    Medel för sfi-undervisning, utbildning inom vuxen­utbildning på grundläggande nivå och för vårdsvenska

32   Ersättningslokaler för arbetscentral vid Kerstinboda

33   Anmälan av delegationsbeslut

34   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

35   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2014-03-26

§ nr  Ärende

36     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

37     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämnd nivå)

38     Klimatsmart ekomat

39     Svar på motion om sociala investeringsfonder

40     Svar på motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar

41     Årsredovisning och bokslut 2013 för Katrineholms kommun

42     Förändringar i kommunens plan för hantering av extra­ordinära händelser

43     VA-policy

44     Projekt för öronmärkta medel

45     2013 års interna kontroll

46     Hall of Fame

47     Slutrapport projektet Arbetslinjen

48     Ansökan om medel ur integrationsfond

49     Anmälan av delegationsbeslut

50     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

51     Meddelanden 

Kommunstyrelsen 2014-04-29

§ nr  Ärende

52     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

53     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

54     Personalutskottet

55     Triangelföreningen

56     Katrineholms Fastighets AB

57     Svar på motion om att starta familjecentral

58     Årsredovisning 2013 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst

59     Årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafik­myndighet

60     Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)

61     Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)

62     Utbyggnad av förskoleavdelningar

63     Planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017

64     Miljöredovisning – 76 steg mot en hållbarare Lustgård

65     Övergripande lokala miljömål

66     Tillgänglighetsanpassning vid Sandbäcksskolan

67     Verksamhetsanpassning av Skogsborgsskolan

68     Kommunikation och medskapande av Vision 2025

69     Kommunikation och medskapande av varumärket Sveriges Lustgård

70     Yttrande över remissen – Väg 56, delen förbi Äs

71     Remiss: förslag till struktur för samverkan och utveckling inom socialtjänsten och delar av sjuk- och hälsovården

72     Dokumenthanteringsplan för personalavdelningen

73     Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

74     Försäljning av fastigheten Djulö 1:243

75     Slutrapport projekt Communis del 1, Intranät

76     Extra kommunstyrelsesammanträde

77     Anmälan av delegationsbeslut

78     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

79     Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2014-05-27

§ nr  Ärende

80     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

81     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

82     Trafikplan 2017 – samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige

83     Årsredovisning 2013 – Samordningsförbundet RAR

84     Fastställande av 2015 års budget för Samordnings­förbundet RAR i Sörmland

85     Årsredovisning

86     Årsredovisning 2013 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB

87     Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

88     Ändringar i Färdtjänsttaxan

89     Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014-2016

90     Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige

91     Yttrande över detaljplan för kvarteret Hästen, Katrineholm

92     Boendestrategi för äldre i Katrineholms kommun

93     Avtal om tjänsteköp av upphandlingar

94     Revisionsrapport - Budgetprocessen

95     Revisionsrapport – Intern kontroll fakturahantering

96     Revisionsrapport – Socialtjänstens insatser till barn och ungdomar

97     Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2015

98     Uppföljning av kommunplan 2011-2014

99     Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2013

100   Val av ledamot till miljöstrategiska rådet

101   Anmälan av delegationsbeslut

102   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

103   Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2014-06-10

§ nr   Ärende

104    Detaljplan för kvarteret Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun

Kommunstyrelsen 2014-06-18

§ nr   Ärende

105    Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

106    Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

107    Näringslivsrådet

108    KFV marknadsföring

109    KATEC (Katrineholms Entreprenörcentrum AB)

110    Nyföretagarcentrum

111    Avfallsplanen

112    Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare

113    Årsredovisning och bokslut 2013 för Vårdförbundet Sörmland

114    Internationell strategi, Katrineholms kommuns inter­nationella arbete

115    Revidering av 3-årsplan för infrastruktur och kollektiv­trafik för Katrineholms kommun 2014 – 2016

116    Revisionsrapport – Samverkan kring äldre

117    Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2014

118    Reviderad renhållningsordning

119    Bredbandsstrategi för Katrineholms kommun 2014 – 2020

120    Genomlysning av den regionala samhällsorganisationen i Sörmland

121    Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden

122    Samverkan mellan idrottsföreningar och skolor i Katrineholm

123    Nybyggnation av föreningslokal vid Valla IP

124    Utvärdering av samhällsbyggnadsförvaltningen

125    Tillönskan om en skön och bra sommar

126    Anmälan av delegationsbeslut

127    Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

128    Meddelanden

Kommunstyrelsen 2014-08-27

§ nr   Ärende

129    Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

130    Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

131    Katrineholms Logistikcentrum

132    Gång- och cykelplan

133    Återrapportering av satsningar inom skolan under läsåret 13/14

134    Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

135    Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning

136    Struktur för hyror och avgifter 2015

137   Ljusplan för Katrineholms kommun

138   Kommunstyrelsens plan med budget 2015 – 2017, internbudget kommunstyrelsen

139   Köp av fastigheten Blåklinten 3

140   Begäran om entledigande från uppdrag som borgerlig begravningsofficiant

141   Anmälan av delegationsbeslut

142   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

143   Meddelanden

 Kommunstyrelsen 2014-09-25

§ nr  Ärende

144   Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

145   Miljöaktuellts barometer

146   Redovisning av obesvarade motioner

147   Sammanträdesdagar för 2015

148   Investeringsmedel avseende nytt verksamhetssystem år 2014, vård- och omsorgsnämnden

149   Översyn av styrdokument samt tillägg i kommunstyrelsens reglemente

150   Revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun

151   Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla, Norrköpings kommun

152   Medlemsbidrag till Kollektivtrafikmyndigheten för utökad verksamhet

153   Kompletteringsköp av mark till Katrineholms vattentäkt

154   Omfördelning av öronmärkta medel till elevutveckling

155   Översiktlig genomlysning av viadidakt

156   Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2014

157   Redovisning av uppdrag delårsrapport 2014

158   Nominering till Leader Sörmland

159   Avsiktsförklaring att medverka i EU-projektet LIFE Integrerade projekt för bättre vatten i Nyköpingsåarnas vattenavrinningsområde

160   Återrapportering av särskilda beredningsuppdrag planeringsdirektiv 2015 med plan för 2016-2017

161   Anmälan av delegationsbeslut

162   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

163   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2014-10-08

§ nr  Ärende

164   Delårsrapport 2014 för Katrineholms kommun

165   Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunstyrelsen 2014‑10‑29

§ nr  Ärende

166   Kommunstyrelsens ansvarsområde

167   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

168   Svar på motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014

169   Svar på motion om en väg in för kommunens medborgare

170   Svar på motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

171   Svar på motion om att erbjuda kommunens äldre invånare gratis broddar

172   Svar på motion om upprättande av trafikutskott i Katrineholm

173   Nytt reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård (tidigare gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel – VOHJS)

174   Översyn av nämndernas reglemente rörande föreningsstöd

175   Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden för antagande

176   Övergripande plan med budget 2015-2017

177   Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2015

178   Komplettering samt redaktionell ändring i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13

179   Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015

180   Detaljplan för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 med flera, Katrineholms kommun

181   Uppförande av Björkviks IF:s klubbhus

182   Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

183   Rutiner vid uppdatering och förnyelse av Wall of Fame och Hall of Fame

184   Revisionsrapport - Granskning av tidiga och samordnade insatser i skolan

185   Revisionsrapport - Systematiskt kvalitetsarbete i grundskola och gymnasium i Katrineholms kommun

186   Anställning av kommunchef

187   Uppdrag till KFAB gällande Skogsborgsskolan kök

188   Ansökan om medel till musikfestival för mogna 2015

189   Handlingsplan för det fortsatta arbetet, viadidakt

190   Anmälan av delegationsbeslut

191   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

192   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2014-11-26

§ nr  Ärende

193   Kommunstyrelsens ansvarsområde

194   Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

195   Svar på motion om utbildning i bemötande

196   Svar på motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm

197   Svar på motion om att omedelbart starta byggnation av service- och äldreboenden

198   Ljusplan för Katrineholms kommun

199   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

200   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden 1 januari till 31 augusti 2014

201   Reviderade regler för det kommunala partistödet

202   Ny driftsorganisation för Katrineholms Logistikcentrum

203   Revidering av nämndreglementen inför mandatperioden 2015-2018

204   Reglementet för bygg- och miljönämnden

205   Uppföljning av elevutveckling under 2015

206   Trygghetsanställningar i Katrineholms kommun

207   Ansökan från Katrineholms Ryttarförening om bidrag för upprustning av anläggningen vid Trolldal

208   Anslag för renovering och flytt av offentlig konst

209   Nya förskolor vid Friggagatan och Fortunagatan

210   Utökade lokaler för socialförvaltningen

211   Markanvisningsavtal avseende byggnation för bostadsändamål rörande fastigheter i kvarteret Alen i Katrineholms kommun

212   Extra kommunstyrelsesammansträde

213   Återrapportering gällande Arbetslinjen

214   Anmälan av delegationsbeslut

215   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

216   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

217   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2014-12-15

§ nr  Ärende

218   Ordning för ersättares tjänstgöring

219   Revidering av arvodesbestämmelser

Kommunstyrelsen 2014-12-17

§ nr  Ärende

220   Kommunstyrelsens ansvarsområde

221   Ekonomiskutfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

222   Valet 2014 – 2015

223   Medborgarundersökningen

224   Svar på motion om bara ekologisk frukt till barnen

225   Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

226   Svar på motion om giftfri vardag för våra barn

227   Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2015 – 2018

228   Avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag, KomTek samt Kulturskolan

229   Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland avseende perioden den 1 januari till 31 augusti 2014

230   Leader Södermanland, 2014 – 2020

231   Biotopskyddsområde Krämbol på fastigheten Genne 2:2, Katrineholms kommun

232   Representant i miljö- och klimatrådet i Södermanland

233   Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm

234   Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

235   Begravningsombud

236   Anmälan av delegationsbeslut

237   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

238   Meddelanden

239   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År 

Skicka ett tips om sidan till någon
Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*