Kommunstyrelsen 2013-01-30

§ nr  Ärende

1       Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

2       KKiK (Kommunens kvalitet i korthet)

3       Regional tågtrafik och arbetet med Trafikplan 2017

4       Katrineholms Logistikcentrum

5       Svar på motion om nytt ekonomiskt styrsystem för Katrineholms kommun

6       Svar på motion om valfrihet och förskolan

7       Svar på motion om införandet av småföretagar­konsekvensanalys

8       Svar på motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag i Julita 2013

9       Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

10     Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

11     Fastställande av reviderad budget 2013 för Samordnings­förbundets RAR i Sörmland

12     Teknisk justering av de ekonomiska ramarna

13     Hantering av likviditetsöverskott

14     Detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun

15     Ansökan om tjänsteledighet

16     Kommunens samverkan med föreningslivet – Analys och förslag efter intern och extern kartläggning

17     Medel till musikfestival för mogna

18     Förändringar efter nedläggning av tillgänglighetsutskottet

19     Avtal avseende upplåtelse av mark för elanläggningar, fjärrvärmeanläggningar och optoanläggningar

20     Remiss – Förslag till Handlingsprogram för Regionala stadskärnor

21     Utökning av lokaler vid Skogsborgsskolan

22     Kommunstyrelsens plan med budget 2013-2015

23     Anmälan av delegationsbeslut

24     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

25     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-02-27

§ nr  Ärende

26     Bildningsnämnden – långsiktig verksamhetsuppföljning

27     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

28     Regionförbundet

29     Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus

30     Svar på motion om stadsnära ekologisk odling

31     Svar på motion om ambassadörsuppdrag

32     Taxor kulturhuset Ängeln samt Perrongen 2013

33     Avgifter Bibliotek

34     Attestreglemente

35     Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden

36     Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgs­nämnden

37     Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige

38     Avgifter inom KomTek – Kommunal Teknikskola

39     Revidering av avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag

40     Kommunstyrelsens årsredovisning 2012

41     Redovisning av uppdrag 2012

42     Avtal rörande arrangemangen "Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö 2013"

43     Internkontrollrapport för kommunledningsförvaltningen 2012

44     Revidering av plan för investeringar i infrastruktur och kollektivtrafikåtgärder 2013-2015

45     Förslag till samverkansstruktur för regional kulturplan

46     Extra medel till projektet Arbetslinjen

47     Deltagande i Regionförbundet Sörmlands lednings­kon­ferens 20 - 22 maj 2013

48     Slutrapport för kompetensplaneringsprojektet

49     Yttrande över detaljplanen för kvarteret Hunden, Katrineholms kommun

50     Anmälan av delegationsbeslut

51     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

52     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

53     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-03-27

§ nr  Ärende

54     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

55     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

56     Svar på motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial byts ut

57     Svar på motion om mer naturligt fett

58     Redovisning av obesvarade motioner

59     Årsredovisning och bokslut 2012 för Katrineholms kommun

60     Detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna 2 – 6 och
8 – 17, Katrineholms kommun

61     Detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun

62     Överklagande av särtaxa för Lilla Toltorp

63     Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

64     Redovisning av intern kontroll 2012

65     Grafisk skyltmanual

66     Fastighetsförvärv och exploateringsavtal

67     Sommarjobb 2013 för ungdomar bosatta i Katrineholms kommun

68     Policy för arbetet med våld i nära relationer

69     Ekonomisk granskning av socialnämndens ansvarsområde

70     Anmälan av delegationsbeslut

71     Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

72     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-04-24

§ nr  Ärende

73     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

74     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

75     KFV Marknadsföring

76     Kollektivtrafiken

77     Svar på motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig

78     Idrottspolitiskt program

79     Kostpolitiskt program

80     Revisionsrapport – Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet

81     Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

82     Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddnings­tjänst och Viadidakt

83     Ändring av kommunstyrelsens reglemente

84     Bildande av dotterbolag inklusive överflyttning av fastigheter

85     Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

86     Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under delar av maj och juni 2013

87     Plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde år 2013-2014

88     Svar på revisionsrapport - Granskning av kommunens projekthantering

89     Planeringsdirektiv 2014 med plan för 2015-2016

90     Anmälan av delegationsbeslut

91     Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

92     Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-05-29

§ nr  Ärende

93     Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

94     Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

95     Triangelföreningen KFUM

96     Svar på motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende ("Bertil-bo")

97     Svar på motion om jämställd snöröjning

98     Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2013), vård- och omsorgs­nämnden

99     Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Sörmland

100   Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst

101   Årsredovisning 2012 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB

102   Årsredovisning 2012 för Katrineholms Tekniska College AB

103   Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

104   Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

105   Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

106   Redovisning av uppdrag att utreda miljöstrategiska rådets förslag på miljöstrategiska åtaganden och aktiviteter

107   Hemställan om aktieägartillskott i Katrineholm Rail Point AB

108   Anhållan om pedagogiska datorer inom vård- och omsorgsförvaltningen

109   Omfördelning av investeringsmedel gällande ombyggnad vid gymnasiesärskolan

110   Exploateringsavtal avseende byggnation för bostads­ändamål berörande fastigheterna Hjorten 2 och 3 i Katrineholms kommun

111   Svar på revisionsrapporten "Granskning av IT hanteringen, Katrineholms kommun"

112   Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2012

113   Omdisponering av investeringsanslag till gatubelysning

114   Extra medel för särskilda satsningar inom skolan

115   Uppföljning av elevutveckling per den 15 maj

116   Wi-Fi i Katrineholm

117   Anmälan av delegationsbeslut

118   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

119   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

120   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-06-19

§ nr  Ärende

121   Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

122   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

123   Ericsson AB, Katrineholm

124   Detaljplaner på gång i Katrineholm och en jämförelse om utvecklingen i Sörmländska kommuner

125   Översiktsplanen

126   Katrineholms Logistikcentrum

127   KFAB - försäljning av fastigheter

128   Svar på motion om hyreshus på landsbygden

129   Svar på motion om lägenheter för äldre

130   Årsredovisning 2012 för Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS) och Hjälpmedels­centralen

131   Årsredovisning och bokslut 2012 för Vårdförbundet Sörmland

132   Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB

133   Årsredovisning 2012 för Sörmlands Kollektivtrafik­myndighet

134   Fastställande av 2014 års budget för Samordnings­förbundet RAR i Sörmland

135   Försäkringsärende rörande brandskada inom fastigheten Lövåsen 3:1, Katrineholms kommun avseende bostads­byggnaden vid Uppsala gård

136   Trafikbeställning avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2014 från Katrineholms kommun till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

137   Tilläggsanslag till kultur- och turismnämnden

138   Fortsatt arbete med Räta Linjengruppen 2013-2015

139   Framtidens boende för äldre

140   Katrineholm 2030 - Underlag för samhällsplanering på längre sikt

141   Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2013

142   Omfördelning av öronmärkta medel till elevutveckling

143   Tillönskan om trevlig midsommar och sommar

144   Anmälan av delegationsbeslut

145   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

146   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

147   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-08-28

§ nr  Ärende

148   Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

149   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

150   Långsiktig verksamhetsuppföljning service- och tekniknämnden, kultur- och turismnämnden samt socialnämnden, viadidaktnämnden

151   Svar på motion om rätten till institutionsboende

152   Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

153   Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2013), socialnämnden

154   Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden

155   Delårsrapport januari-mars för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

156   Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 och verksamhetsplan 2014 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

157   Avsättning av medel till resultatutjämningsreserven

158   Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2014-2016

159   Omvärldsbevakning angående hantering av demensföreskrifterna SOSFS 2012:12 införande

160   Omdisponering av investeringsanslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Valla

161   Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden

162   Revidering av åtgärdsprogram i kommunal avfallsplan 2013-2017

163   Delrapport för projekt Arbetslinjen

164   Anmälan av delegationsbeslut

165   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

166   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

167   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-09-25

§ nr  Ärende

168   Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

169   Långsiktig verksamhetsuppföljning – miljö- och hälso­skyddsnämnden, byggnadsnämnden

170   Återrapportering näringslivsrådet

171   Svar på motion om barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna

172   Svar på motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun

173   Borgerliga begravningsförrättare

174   Sammanträdesdagar 2014

175   Yttrande över remissen av Regional plan för transport­infrastruktur i Sörmland 2014-2025

176   Yttrande över remissen av Nationell plan för transport­system 2014-2025

177   Aktieöverlåtelseavtal mellan Brinova Fastigheter AB och Brinova Logistik AB

178   Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2013

179   Redovisning av uppdrag delårsrapport 2013

180   Anmälan av delegationsbeslut

181   Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

182   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

183   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-10-09

§ nr  Ärende

184   Delårsrapport per 31 augusti 2013

Kommunstyrelsen 2013-10-30

§ nr  Ärende

185   Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

186   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

187   Jämställdhetsutbildning

188   Miljöstrategiskarådets arbete

189   Svar på motion om att ljussätta Djulö allé med hjälp av solljus

190   Svar på motion om att minska lärarnas administration

191   Svar på motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende ("Bertil-bo")

192   Svar på motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

193   En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet

194   Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

195   Redovisning av obesvarade motioner

196   Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

197   Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel, KFS 2.04

198   Förslag till taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats, KFS 4.10

199   Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och kontroll

200   Förslag till nya VA-avgifter 2014

201   Förnyat avtal för viadidaktnämnden

202   Ändrat reglemente för viadidaktnämnden

203   Övergripande plan med budget 2014-2016

204   Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2014

205   Insamlingssystem för matavfall i Katrineholms kommun

206   Ekonomisk granskning av försörjningsstöd och institutionsplaceringar

207   Revisionsrapport – Socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll

208   Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

209   Ansökan från Katrineholmsrevyn om bidrag till RevySM-festivalen Katrineholm 2014

210   Hall of Fame

211   Köpeavtal avseende byggnation för ambulansverksamhet berörande Barken 29 och del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

212   Omdisponering av investeringsanslag till tillgänglighetsåtgärder på Gröna Kulle

213   Extra medel till gatubelysning

214   Anmälan av delegationsbeslut

215   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

216   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-11-27

§ nr  Ärende

217   Kommunstyrelsens ansvarsområde

218   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

219   Långsiktig verksamhetsuppföljning – vård- och omsorgs­nämnden

220   Katrineholms Logistikcentrum

221   Detaljplan för Pionen 1, Katrineholms kommun

222   Hyresgaranti vid försörjningsstöd

223   Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för KFAB

224   Delårsrapport 2013 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

225   Samverkansavtal för gymnasieskolan

226   Revidering av bildningsnämndens reglemente

227   Översyn av styrsystemet i Katrineholms kommun

228   Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige

229   Ny programperiod för medverkan i Leader

230   Musikfestival för mogna

231   Stortorget – En plats där människor lever och möts

232   Framtagande av gång- och cykelplan för Katrineholms kommun

233   Nytt normavtal med SAMI/IFPI om framförande av musik i primärkommunal verksamhet

234   Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks

235   Anmälan av delegationsbeslut

236   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

237   Meddelanden

Kommunstyrelsen 2013-12-18

§ nr  Ärende

238   Kommunstyrelsens ansvarsområde

239   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

240   Arbetsförmedlingen

241   Folkhälsoutskottet

242   Vad kostar verksamheten i din kommun?

243   Svar på motion om särskilda villkor vid upphandlingar

244   Svar på motion om läxhjälp

245   Svar på motion om förändrad starttid för kommunfull­mäktige 2014

246   Svar på motion om ökad valmöjlighet av kost

247   Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

248   Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun

249   Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

250   Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

251   Partistöd 2014

252   Revidering av Övergripande plan med budget 2014-2016

253   Projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen 2.0

254   Medel för att ingå förlikning

255   Förlängning av deltagande i pågående projekt NovaMedTech

256   Yttrande över remiss om översyn av riksintressen för friluftsliv i Södermanlands län

257   Omfördelning av investeringsmedel inom kommun­styrelsens ansvarsområde

258   RUFS 2010 – Regional utvecklingsplan för Stockholms­regionen - remiss

259   Omfördelning av investeringsmedel gällande ombyggnad vid Regndroppen

260   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

261   Anmälan av delegationsbeslut

262   Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

263   Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*