Ärendeförteckning 2012, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2012-01-25
§ nr Ärende

 1  Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

 2  Brotts- och skadeförebyggande rådet

 3  Avtal med Trafikverket

 4  Svar på motion om frukt och grönt i matlådan

 5  Svar på motion om närvarorätt för Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen

 6  Svar på motion om förskolelokaler

 7  Förändring av Katrineholms internationella nätverk

 8  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (tredje kvartalet 2011) – socialnämnden

 9  Revidering av Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst

10 Val till miljöstrategiska rådet

11 Styrel - prioritering av el till samhällsviktiga verksamheter

12 Yttrande över delbetänkandet "På jakt efter den goda affären"

13 Kommunstyrelsens plan med budget 2012 – 2014

14 Omdisponering av investeringsanslag inom service- och tekniknämnden för gata/park

15 Omdisponering av investeringsanslag inom service- och tekniknämnden för kost- och transportservice

16 Försäljning av fastigheten Sothönan 19 i Katrineholms kommun

17 Uppdrag att tydliggöra hur kommunens uppsiktsplikt i KFV Marknadsförings AB ska fullgöras

18 Varumärkeshandbok för Sveriges Lustgård och lansering under 2012

19 Projekt Framtida kollektivtrafik i Sörmland – kommunöversyn Katrineholms kommun

20 Justering av årsarvoden för åren 2012, 2013 och 2014

21 Yttrande över utredningen om samverkan mellan flygplatser i Östergötland

22 Alternativa förskolelokaler

23 Delrapport projekt "Byggnadshytta Lokstallet"

24 Anmälan av delegationsbeslut

25 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

26 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

27 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-02-29
§ nr Ärende

28 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

29 Stora Djulö

30 Fördjupad granskning av skolverksamheten

31 Svar på motion om fritidsgård i Valla

32 Svar på motion om översyn och ändring av inaktuella detaljplaner

33 Svar på motion om ny driftsform av Kullbergska sjukhuset

34 Svar på motion om ekonomisk redovisning och intern­kontroll i Katrineholm kommun

35 Svar på motion om gränslös äldreomsorg

36 Till- och ombyggnad av Bistro Stortorget (Stortorget Gatukök)

37 Särskild bilaga till Nämnden för vård, omsorg och hjälp­medels reglemente

38 En god hälsa för alla i Katrineholms kommun – utmaningar 2012-2015

39 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2011), vård- och omsorgs­nämnden

40 Omdisponering av medel för alternativa förskolelokaler

41 Svar på remiss angående betänkandet "Asylsökande ensamkommande barn – En översyn av mottagandet"

42 Fortsatt arbete med Vision 2025

43 Svar på remissen Översyn av Mälardalsrådet och förslag till reviderade stadgar

44 Deltagande i Regionförbundet Sörmlands lednings­konferens 13 – 16 maj 2012

45 Kommunstyrelsens årsredovisning 2011

46 Destinationsutvecklingsavtal mellan Katrineholms kommun och KFV Marknadsföring

47 Internkontrollrapport angående kommunledningsförvalt­ningen

48 Upprättande av VA-plan

49 Nominering av ledamöter till förtroendeuppdrag inom Svenskt Vatten

50 Förtydligande av beslut gällande kommunstyrelsens interna budget

51 Reviderade dokumenthanteringsplaner

52 Anmälan av delegationsbeslut

53 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

54 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

55 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-03-28
§ nr Ärende

56 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

57 Ekonomisk utfallsprognos

58 Investeringar - tidsplan och genomförande inom samhällsbyggnadsförvaltningen och service- och tekniknämnden

59 KKiK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

60 Information om kvarteret Hunden

61 Information vägskyltar infart

62 Från Katrineholms till världen, Nicklas Lautakoski – Lokal äventyrare i en global värld

63 Svar på motion om att radonsanera Katrineholms skolor

64 Svar på motion om gästdatorer på äldreboende

65 Detaljplan för Trollestrand – etapp 1, del av fastigheten Trolldalen 1:1 m.fl., Katrineholms kommun

66 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2011), socialnämnden

67 Årsredovisning och bokslut 2011 för Katrineholms kommun

68 Redovisning av obesvarade motioner

69 Tilläggsbudget till övergripande plan med budget 2012

70 Val av representanter i styrelsen för KFV Marknadsföring AB

71 Plan- och bygglovstaxa 2012

72 Avtal rörande arrangemanget "Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö 2012"

73 Resultat av kommunens internkontroll för 2011

74 Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1 m fl, Katrineholms kommun

75 Detaljplan för Pionen 1, Katrineholms kommun

76 Detaljplan för Tegelvillan, fastigheten Portsättaren 1 i Valla, Katrineholms kommun

77 Representanter i styrgrupp och arbetsgrupp för VA-planen

78 Svar på revisionsrapporten Granskning av investeringar - med utgångspunkt i god ekonomisk hushållning

79 Yttrande över Sörmlands handlingsprogram för ett håll­bart näringsliv och en hållbar arbetsmarknad

80 Ansökan om fortsättning av Tanzania-projektet

81 Redovisning av samhällsplanering för vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde på längre sikt med start år 2020

82 Anmälan av delegationsbeslut

83 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

84 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

85 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-04-25
§ nr Ärende

86   Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

87   Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

88   Triangelföreningen/Triangelgården

89   Miljöstrategiska rådet

90   Långsiktig verksamhetsuppföljning – socialnämnden och viadidaktnämnden

91   Detaljplan för del av kvarteret Violen, del av kvarteret Violen 12 och del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

92   Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2011 med revisionsrapport

93   Justering av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Katrineholms kommun

94   Skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman

95   Ekonomi i balans 2012

96   Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

97   Omdisponering av investeringsanslag till Rundvägen

98   Svar på revisionsrapport om granskning av insatser för att bli självförsörjande

99   Planeringsdirektiv 2013 med plan för 2014-2015

100  Projektdirektiv för översiktsplan Katrineholm – staden och landsbygden

101  Anmälan av delegationsbeslut

102  Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

103  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

104  Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-05-30
§ nr  Ärende

105  Beslut angående Sjöholms och Nävertorps skolors framtid

106  Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

107  Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

108  Långsiktig verksamhetsuppföljning – service- och tekniknämnden och kultur- och turismnämnden

109  Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

110  Svar på motion om att införa årlig barnhearing

111  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgs­nämnden

112  Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012) – socialnämnden

113  Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården

114  Årsredovisning för VOHJS-nämnden 2011

115  Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter

116  Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland

117  Särtaxa för Lilla Toltorp

118  Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

119  Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011

120  Fastställande av 2013 års budget för Samordnings­förbundet RAR i Sörmland

121  Ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skol­barnsomsorg)

122  Förändringar av hyror och avgifter 2012

123  Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011

124  Svar på förfrågan om sörmländskt sprututbytesprogram

125  Kultur- och fritidsråd

126  Ökat avrop av varor och tjänster inom IT-området

127  Revisionsrapport: Rektors styrning och ledning

128  Finansiering av Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets köp av aktier i AB Transitio

129  Remiss: Utställning av förslag till avfallsplan för Katrineholms kommun

130  Budget 2013 kommunledningsförvaltningen

131  Kommunstyrelsens medel till förfogande

132  Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser 2011

133  Överföring av investeringsmedel digitala skyltar

134  Strategisk lokalförsörjning – en väg in

135  Uppföljning av interkontrollrapport, kommunlednings­förvaltningen

136  Anmälan av delegationsbeslut

137  Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

138  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

139  Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-06-20
§ nr  Ärende

140  Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

141  Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

142  Översiktsplan för Katrineholm

143  Katrineholms Logistikcentrum

144  Återrapportering om ombyggnationen av Lövåsens äldreboende

145  Dialogen med Stortorgets renässans

146  Näringslivsrådet

147  Regional kulturplan

148  Svar på motion om att införa särskilda ungdomsavtal i Katrineholms kommun

149  Yttrande över remissversion av Sörmlands regionala trafikförsörjnings-program

150  Svar på motion om läsplattor i skolan

151  Omdisponering av medel till Lokstallet

152  Belysning av eventuellt kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Forsa bruk

153  Patientavgift för inkontinenshjälpmedel

154  Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB och Sörmland Vatten och Avfall AB 2011

155  Förändring i det kommunala kostnadsutjämnings­systemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län

156  Val av ledamöter till tillgänglighetsutskottet samt ändring i underbilaga till Arvodesbestämmelserna

157  Att investera i framtiden

158  Redovisning av internkontroll inom nämnderna

159  Omdisponering av investeringsanslag

160  Yttrande över remissversionen av Regional cykelstrategi för Sörmland

161  Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2012

162  Ytterligare ombyggnad av Västangården

163  Skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman

164  Tillönskan om trevlig midsommar och sommar

165  Anmälan av delegationsbeslut

166  Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

167  Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-08-29
§ nr Ärende

168 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

169 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

170 Projekt Communis

171 Svar på motion om att göra Katrineholm till en vindkrafts­kommun

172 Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärd­tjänst i Katrineholms kommun

173 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgs­nämnden

174 Ansvarsfördelning för skolbiblioteken mellan bildnings­nämnden och kultur- och turismnämnden

175 Samordnad vårdplan inom hemsjukvården

176 Kostnader för konstnärlig utsmyckning på Lövåsens vårdboende

177 Försäljning av del av fastigheten Nävertorp 5:1 i Katrineholms kommun

178 Avsiktsförklaring om att utveckla samarbetet mellan kommunerna Norrköping, Finspång, Vingåker, Katrineholm, Nyköping och Oxelösund

179 Ändringar av projektdirektiv för projekt Communis

180 Övergripande plan med budget 2013-2015 för kommun­styrelsen

181 Delårsrapport för projekt Arbetslinjen

182 Anmälan av delegationsbeslut

183 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

184 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

185 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-09-26
§ nr Ärende186 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

187 "Vad kostar verksamheten i din kommun?"

188 Ekonomisk uppföljning av socialnämnden, bildningsnämnden, viadidaktnämnden samt rapport från Nordic Healthcare Group

189 Kommunala treårsplaner för infrastruktur och kollektivtrafik

190 Översiktsplanen

191Svar på motion om skolan mitt i byn

192 Kommunal avfallsplan 2013-2017

193 Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2011 med revisionsrapport

194 Finanspolicy för Katrineholms kommun

195 Delårsrapporter 2012 från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

196 Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar

197 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2012), socialnämnden

198 Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum

199 Justering av procentuell fördelningsgrund beträffande kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län

200 Yttrande över förslag till regionalt utvecklingsprogram för Sörmland - "Sörmlandsstrategin 2020"

201 Medlemsbidrag för kollektivtrafiken

202 Skötselanvisningar för vägar där Katrineholms kommun är huvudman

203 Exploateringsavtal avseende byggnation för handelsändamål berörande del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun

204 Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2012

205 Anmälan av delegationsbeslut

206 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

207 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

208 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-10-03
§ nr Ärende

209 Delårsrapport per 31 augusti 2012Kommunstyrelsen 2012-10-24
§ nr Ärende

210 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

211 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

212 Katrineholms Logistikcentrum

213 Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling

214 Svar på motion om allmänpolitisk debatt

215 Svar på motion om en stor fest för det civila samhället

216 Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2013

217 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

218 Förändrad avgift inom bildningsnämndens verksamhetsområde

219 Särtaxemodell för anläggningsavgifter i Katrineholms kommuns verksamhetsområde

220 Nya VA-avgifter 2013

221 Ny renhållningsavgift 2013

222 Nya riktlinjer för alkoholservering

223 Nya avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

224 Övergripande plan med budget 2013-2015

225 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2013

226 Redovisning av obesvarade motioner

227 Kommunal borgen gentemot Installatörernas Utbildningscentrum

228 Redovisning av uppdrag

229 Sammanträdesdagar för 2013

230 Återremiss av motion om lägenheter för äldre

231 Yttrande över betänkandet "Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd" (SOU 2012:17)

232 Omdisponering av medel

233 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

234 Yttrande över revisionsrapporten "Granskning av årsredovisning 2011"

235 Omdisponering av investeringsanslag till digitala infartsskyltar

236 Revidering av projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen

237 Slutrapport för projektet Byggnadshytta Lokstallet

238 Anmälan av delegationsbeslut

239 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

240 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

241 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-11-28
§ nr Ärende

242 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

243 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

244 Trafikverket

245 Långsiktig verksamhetsuppföljning - vård- och omsorgsnämnden

246 Översiktsplanen

247 Stortorget

248 Svar på motion om djurskyddskrav vid upphandling av kött

249 Svar på motion om dagöppen träffpunkt och natthärbärge

250 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden

251 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (tredje kvartalet 2012), socialnämnden

252 Västra Sörmlands Räddningstjänst: delårsrapport 2012

253 Överenskommelse med Flens vattenförsörjning

254 Instruktion för kommunchefen

255 Tilläggsbudget till övergripande plan med budget 2012

256 Återremiss: Nya VA-avgifter 2013, normaltaxa gällande anläggningsavgifter

257 Nya VA-avgifter 2013, förbrukningsavgifter

258 Avtal om ägande av Lokstallarna

259 Samverkansavtal mellan polis och kommun

260 Huvudsponsorskap för arrangemang av Allsångskvällar 2012

261 Hyresavtal för Stora Djulö herrgård

262 Förlängt förordnande av kommunchefen

263 Medel till ökade kostnader för gatubelysning

264 Framtidsboxen

265 Anmälan av delegationsbeslut

266 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

267 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landsting

268 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2012-12-19
§ nr Ärende

269 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

270 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
 
271 UF-företagen

272 Långsiktig verksamhetsuppföljning - byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden

273 Svar på motion om läraryrkets status och elevers resultat

274 Svar på motion om inspiration till högre studier

275 Svar på motion om provbo och skola i Katrineholm

276 Svar på motion om att omgående ordna tillgänglighet till Gröna Kulle

277 Svar på motion om Södra skolan - ett nytt inferno?

278 Svar på motion om mer fysisk aktivitet under skoltid

279 Borgensåtagande för preskriptionsbrott

280 Kompensation för ersättning till fristående verksamheter

281 Samarbete med kommunalförbundet Fjärde Storstadsregionen vad avser upphandlingar - en del av Kolmårdsgrannar

282 Omdisponering av investeringsmedel

283 Katrineholms kommuns Informationssäkerhetspolicy

284 Uppföljning av elevutveckling under 2013

285 Framtida användning av Safirenhuset

286 Rivning av Gula Huset

287 Redovisning av uppdrag om styrning och kontroll av renoveringen av Lokstallet

288 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

289 Anmälan av delegationsbeslut

290 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

291 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landsting

292 Meddelanden


Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*