Ärendeförteckning 2011, kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2011-01-26
§ nr Ärende
1 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
2 Svar på motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm
3 Svar på motion om utbildning i bemötande för förtroendevalda
4 Svar på motion om matdistribution till pensionärer – mänsklig kontakt till varje pris
5 Svar på motion om möjlighet för brukare att få mat tillagad i sin bostad som alternativ till matlådor
6 Svar på motion ”Avkrångla Katrineholm”
7 Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun
8 Svar på motion om trafiksäkerheten vid Julita skola
9 Svar på motion om gång- och cykelväg i Sköldinge
10 Utvärdering av styrdokument
11 Komplettering i delegationsordningen för kommun¬styrelsen
12 Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådet
13 Val av ledamöter och ersättare till personalutskottet
14 Val av ledamöter och ersättare till folkhälsoutskottet
15 Val av ledamöter och ersättare till tillgänglighetsutskottet
16 Val av ledamöter till miljöstrategiska rådet
17 Val av styrgrupp till Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
18 Förslag till nytt projektdirektiv för Katrineholms Logistikcentrum, KLC
19 Ansökan om utökat hyresbidrag
20 Förordnande av ombud enligt begravningslagen (1990:1144)
21 Utvärdering Vision 2010 samt översiktsplanen
22 Anmälan av delegationsbeslut
23 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
24 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
25 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-03-02
§ nr Ärende
26 Befolkningsstatistik och pendlingsstatistik
27 Rapport från miljöstrategiska rådet
28 Redovisning av rapport, Mellannyckeln samt redovisning av nyckeltal från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)
29 Framtidens kollektivtrafik
30 Återrapportering av KFV Marknadsföring AB
31 Långsiktig verksamhetsuppföljning – socialnämnden och viadidaktnämnden
32 Svar på motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm
33 Svar på motion om att flytta interkulturella enheten till Nyhemsskolan
34 Svar på motion om lika villkor för elever i skolor i Katrineholms kommun
35 Svar på motion om att Strångsjö åter ska få en återvinnings¬station
36 Svar på motion om att Katrineholms kommun ska teckna borgmästaravtal
37 Svar på motion om Fogelstadkvinnornas plats i historien
38 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2010), socialnämnden 
39 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2010), vård- och omsorgsnämnden
40 Antagande av detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden), Katrineholms kommun
41 Utvärdering av styrdokument
42 Granskning av Beslutsprocessen, revisionsrapport
43 Svar på motion om att inrätta fond där föreningar i Katrineholm kan söka pengar för integrationsprojekt
44 Förslag till reviderad resepolicy för Katrineholms kommun
45 Uppföljning av förändrad protokollsutformning 
46 Deltagande i en ny treårig period (2011-2013) avseende projektet NovaMedTech och medfinansiering av en fortsättningsansökan samt ansökan om projektstöd från Regionförbundet Sörmland
47 Ansökan om delfinansiering av arbetet med budskaps¬plattform och varumärket för Katrineholms kommun
48 Val av representant till föreningsstämma och nominering av ledamot till styrelsen för Coompanion
49 Kommunstyrelsens årsredovisning 2010
50 Genomförd internkontroll
51 Granskning av Intern kontroll Katrineholms kommun, revisionsrapport
52 Yttrande över betänkandet ”Kompetens och ansvar” (SOU 2010:65)
53 Framställan om ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån
54 Socialförvaltningens lokalbehov
55 Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm – redovisning för 2010
56 Anmälan av delegationsbeslut
57 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
58 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
59 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-03-30
§ nr Ärende

60 Upföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
61 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
62 Svar på motion om att välja rätt – valfrihet till matdistri¬bution för äldre
63 Svar på motion om att Katrineholms kommun ska införa självstyrande skolor
64 Svar på motion om införande av medborgarförslag
65 Årsredovisning och bokslut 2010 för Katrineholms kom¬mun
66 Vision 2025
67 Kommunplan 2011-2014
68 Behovsutredning energi och klimat
69 Redovisning av obesvarade motioner
70 Plan- och bygglovstaxa
71 Förslag om koncernstyrning och bildande av samhällsbyggnads¬förvaltning, återremitterat ärende
72 Svar på revisionsrapport: Granskning av interna kostnader
73 Begäran om omfördelning av investeringsmedel
74 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
75 Samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Söderman¬lands län och Katrineholms kommun
76 Avtal mellan Katrineholms kommun och Meter Television AB
77 Tecknande av avtal rörande arrangemanget ”Be the one 2011”
78 Försäljning av mark för byggnation av bostäder inom kvarteret Hunden i Katrineholms kommun
79 Arrendeavtal med Katrineholm Rail Point AB om Norra terminalen inom Katrineholms Logistikcentrum
80 Överenskommelse avseende marköverföring berörande fastigheterna Mejeriet 10 och kommunala fastigheten Nävertorp 5:1 samt arrendeavtal mellan kommunen och Sörmlands Grafiska AB
81 Deltagande i Regionförbundet Sörmlands ledningskon¬ferens 11 – 13 maj 2011
82 Reviderad planering med budget 2011-2013 för kommun¬styrelsen
83 Satsning på sommarjobb för ungdomar
84 Entledigande samt val av ledamot i folkhälsoutskottet och tillgänglighetsutskottet
85 Anmälan av delegationsbeslut
86 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
87 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-04-27
§ nr Ärende
88 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
89 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
90 Långsiktig verksamhetsuppföljning miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och förvaltningen näringsliv och tillväxt
91 Information om regional kollektivtrafikmyndighet och regionkommunfrågan
92 Reglemente för Gemensam nämnd vård, omsorg och hjälpmedel
93 Verksamhetsområde för Sågmon
94 Revidering av kultur- och turismnämndens regler och bestämmelser om föreningsbidrag (KFS 3.08)
95 Årsredovisning 2010 för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
96 Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2010 med revisionsrapport
97 Katrineholms Tekniska College
98 Granskning av nyttjandet av EU-medel, revisionsrapport
99 Planeringsdirektiv 2012 med plan för 2013-2014
100 Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun
101 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
102 Val av ledamot till pensionärsrådet
103 Projektdirektiv för projekt Communis
104 Redovisning av intern kontroll inom nämnderna
105 Uppföljning av insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun
106 Anmälan av delegationsbeslut
107 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
108 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
109 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-05-25
§ nr Ärende

110 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde 
111 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 
112 Presentation EU-samordnare Catharina Marklund och aktuella EU-projekt m.m. 
113 Rapport från besök i Tanzania 
114 Långsiktig verksamhetsuppföljning service- och teknik¬nämnden samt kultur- och turismnämnden 
115 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden 
116 Svar på motion om införandet av elrullstolar 
117 Svar på motion om namngivning av rondeller 
118 Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2010 med revisionsberättelse 
119 Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsredovis¬ning 2010 med revisorernas granskningsrapport 
120 Styrdokumentet Regler för indrivning av fordringar 
121 Bildande av kommunkoncern och samhällsbyggnadsför¬valtning, återremitterat ärende 
122 Framtidsboxen 
123 Näringslivsråd 
124 Val av ledamöter och ersättare samt revisor med ersättare till Stiftelsen VVS-museum 
125 Hantering av öronmärkta medel 
126 Investeringsbehov inom bildningsförvaltningen 
127 Återrapportering av rapporten ”En jämförelse av kommu¬nens plan- bygg och miljöarbete ur ett medborgarper¬spektiv”, Mellannyckeln 
128 Anmälan av delegationsbeslut 
129 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
130 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-06-22
§ nr Ärende
131 Årsredovisning och räkenskapssammanställning samt revisionsrapport för av kommunen förvaltade stiftelser 2010
132 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
133 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
134 Läget i regionfrågan
135 KFV Marknadsföring AB
136 Katrineholmsveckan 2011
137 A - Svenskt näringsliv
137 B - Nyföretagarcentrum
138 Utvärdering av genomförd långsiktig verksamhets¬uppföljning under första halvåret 2011
139 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2011), socialnämnden
140 Reviderad resepolicy för Katrineholms kommun
141 Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2010 med revisionsrapport
142 Kompetensplaneringsprojektet
143 Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB avseende perioden januari till april 2011
144 Fastställande av 2012 års budget för Samordnings¬förbundet RAR i Sörmland
145 Framtidsboxen
146 Avtal rörande arrangemangen ”Allsångskvällar i Katrineholm på Stora Djulö 2011”
147 Avskrivning av arrendeavgift avseende Södra terminalen
148 Konsekvenser av kommunfullmäktiges beslut gällande samhällsbyggnadsförvaltning
149 Uppväxling av verksamheten med EU finansierade projektmedel
150 Disponering av medel för oförutsedda fastighetsåtgärder
151 Omdisponering av medel
152 Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2011
153 Markberedning av exploateringsmark inom Katrineholms Logistikcentrum
154 Omdisponering av investeringsanslag till Sjölandsvägen
155 Tillgänglighetsanpassning vid Valla skola
156 Yttrande över detaljplan för Trollestrand, del av Trolldalen 1:1 m fl, Katrineholms kommun
157 Återrapportering - repetitionslokaler för musiker
158 Kommunarkivets tillsynsrapport
159 Slutrapport: ”Katrineholmskuvösen”/Framväxten av KATEC, vårt lokala Innovations- och Utvecklingsbolag
160 Rapport: uppföljning av LIX-räknare
161 Tillönskan om trevlig midsommar och sommar
162 Anmälan av delegationsbeslut
163 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
164 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
165 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-08-31
§ nr Ärende
166 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
167 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
168 Katrineholms Logistikcentrum samt Östra förbifarten
169 Svar på motion om säker trafikmiljö i Bie
170 Svar på motion om profilboende med finska som modersmål
171 Begäran om tjänstledighet
172 Avtal med Kommuninvest
173 Kommunens låneram för 2011
174 Ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
175 Vision 2025 – Slutrapport med dokumentation
176 Projektdirektiv för Genusmedveten styrning och verksamhetsutveckling
177 Nytt beslut om villkorsändring i avtal med STF
178 Projekt Communis – Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun
179 Omdisponering av investeringsanslag inom kost- och transportservice
180 Svar på revisionsrapport: Granskning av ägarstyrning
181 Årsredovisning för Katrineholm Rail Point AB
182 Övergripande plan med budget 2012-2014 för kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen
183 Delrapport projekt ”Byggnadshytta Lokstallet”
184 Medel för förstärkt och kvalitetsutvecklat stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, återrapportering
185 Anmälan av delegationsbeslut
186 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
187 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
188 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-09-28

§ nr

Ärende

189

Yttrande över Landskapsstrategin

190

Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

191

Sammanställning övergripande plan med budget 2012

192

Återrapportering allsångskvällar på Stora Djulö

193

Redovisning av obesvarade motioner

194

Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder i Björkvik

195

Svar på motion om användning av hästen som komplement i skötsel av grönytor och skog

196

Motion om att inrätta en fond för integrationsprojekt

197

Bildande av gemensam lönenämnd

198

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden

199

Gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor

200

Regionförbundets årsredovisning 2010

201

Ändring av arvodesbestämmelserna

202

Tillväxtmotorn

203

Yttrande över remissen Förslag till regionalt utvecklings­program för Östergötland

204

Tillgänglighetsanpassning vid Lindengymnasiet

205

Omdisponering av medel till byggprojekt Campingstuga

206

Omdisponering av medel till gymnastikhall

207

Socialförvaltningens lokalbehov

208

Kommunstyrelsens delårsrapport januari-augusti 2011

209

Extra stöd till den pedagogiska IT-miljön

210

Avslutsrapport – Klimatinvesteringsprogrammet

211

Anmälan av delegationsbeslut

212

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

213

Meddelanden


Kommunstyrelsen 2011-10-05

§ nr

Ärende

214

Presentation av nya medarbetare

215

Delårsrapport 2011 för Katrineholms kommun

216

Sammanträdesdagar för 2012

 

Kommunstyrelsen 2011-10-26

§ nr

Ärende

217

Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

218

Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

219

Framtidens kollektivtrafik i Sörmland kommunöversyn Katrineholm

220

KATEC

221

NovaMedTech

222

Arbetsförmedlingen

223

Kommunens samverkan med föreningslivet – en översyn av nämndernas reglementen rörande föreningsbidrag

224

Energieffektiviseringsstrategi

225

Bildande av Kommunalförbundet Sörmlands kollektiv­trafikmyndighet

226

Svar på motion om debattordning i kommunfullmäktige

227

Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige

228

Reviderad bolagsordning respektive ägardirektiv för Katrineholms Fastighet AB

229

Nya avgifter för hyra av Tallåsaulan från och med 2012

230

Nya hyror och avgifter 2012 inom service- och teknik­nämndens ansvarsområde

231

Nya avgifter 2012 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

232

Nya VA-avgifter 2012

233

Övergripande plan med budget 2012-2014

234

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budget­förslaget år 2012

235

Revidering av reglementet för service- och tekniknämn­den

236

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen

237

Revidering reglemente för miljö- och hälsoskydds­nämnden

238

Revidering av reglementet för byggnadsnämnden

239

Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande

240

NyföretagarCentrum

241

Försäljning av del av Sandbäcken 3:1, belägen inom kvarteret Skarpsillen/Sillen i Katrineholms kommun

242

Försäljning av fastigheten Lejonet 12 och del av Sandbäcken 3:1 i Katrineholms kommun

243

Politiska representanter i styrgruppen för avfallsplan­processen

244

Nyttjande av avsatta medel för tillväxtprojekt

245

Intern kontrollplan för kommunledningsförvaltningen, 2011-2013

246

Projektdirektiv för Projekt Arbetslinjen

247

Uppföljning av satsning på sommarjobb för ungdomar

248

Anmälan av delegationsbeslut

249

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

250

Meddelanden


Kommunstyrelsen 2011-11-23

§ nr

Ärende

251

Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

252

Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

253

Långsiktig verksamhetsuppföljning – vård- och omsorgs­nämnden

254

Slutrapportering Diggiloo

255

Svar på motion om byggnation i de centrala delarna av Katrineholms tätort

256

Svar på motion om säsongsanpassad matsedel och salladsbord/buffé i skolorna i Katrineholms kommun

257

Svar på motion om inrättande av ett ungdomsråd i Katrineholms kommun

258

Svar på motion om klimat- och sårbarhetsanalys

259

Svar på motion om att minska problemet för unga att finna bostad i Katrineholm

260

Svar på motion om att inrätta barnbokslut

261

Försäljning av aktier i Länstrafiken Sörmland till kommunalförbundet Kollektivtrafiken Sörmland

262

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2011), vård- och omsorgs­nämnden

263

Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB avseende tiden januari till augusti 2011

264

Västra Sörmlands Räddningstjänst delårsrapport 2011 med revisionsrapport

265

Särskild bilaga till Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedels reglemente om FoU i Sörmland

266

Revidering av ”Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet”, KFS 3.7

267

Aktieägartillskott till Katrineholm Rail Point AB

268

Revidering av avtal gällande Glindrans skolas förvaltning

269

Ersättare till folkhälsoutskottet och tillgänglighets­utskottet

270

Införande av Rakel i Katrineholms kommun

271

Uppföljning av insatser för att minska ungdomsarbets­lösheten i Katrineholms kommun

272

Anmälan av delegationsbeslut

273

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

274

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

275

Meddelanden

Kommunstyrelsen 2011-12-14

§ nr

Ärende

276

Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde

277

Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)

278

Katrineholms Logistikcentrum

279

Varumärkeshandbok för Sveriges Lustgård och lansering under 2012

280

Svar på motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet

281

Delårsrapport 2011: Samordningsförbundet RAR Sörmland

282

Delårsrapport 2011: Vårdförbundet Sörmland

283

Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrineholms kommun

284

Sänkning av årlig kontrolltid avseende taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

285

Reviderad resepolicy för Katrineholms kommun

286

Förlängning av kompetensplaneringsprojektet

287

Svar på remiss ”Spara i goda tider – för en stabil kommunal verksamhet”

288

Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen i Katrineholms kommun

289

Omdisponering för tilläggsavtal Backavallen Fas 2 energioptimering

290

Omdisponering av medel i investeringsbudget för 2011

291

Risk- och sårbarhetsanalys för Katrineholms kommun 2011

292

Driftbudget till e-förvaltningsprojektet 2012

293

Exploateringsavtal avseende byggnation för handels­ändamål berörande del av Lövåsen 3:1 Katrineholms kommun

294

Besvarande av skrivelsen ”Region Mälardalen!”

295

Återapportering – fortsatt arbete med styrdokumenten

296

Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

297

Anmälan av delegationsbeslut

298

Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.

299

Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär

300

Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*