Ärendeförteckning 2010, kommunstyrelsen

Sammanträde 2010-01-27
§ nr Ärende
1 Arbetslöshetsstatistik samt rapportering kring ungdomsarbetslösheten
2 Ekonomisk information
3 NovaMedTech
4 Etapp I Katrineholms logistikcentrum
5 Svar på motion om att utveckla Regionförbundet Sörmlands arbete
6 Svar på motion om upphandlingsrutiner i Katrineholms kommun
7 Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan i Valla
8 Svar på motion om att skriva för historien
9 Revidering av KFS nr 3.07, Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet
10 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2009 med revisionsrapport
11 Svar på motion om en kommunekolog på heltid
12 Svar på motion om en bloggpolicy för anställda i Katrineholms kommun
13 Yttrande över Förstudie Väg 56, Katrineholm – Bie
14 Destinationsutvecklingsavtal mellan Katrineholms kommun och KFV Marknadsföring AB
15 Ungdomens kulturarena
16 Planering med budget 2010-2012 för kommunstyrelsen med kommunledningsförvaltningen och förvaltningen Näringsliv och tillväxt
17 Förvärv av mark beläget vid Lövåsens etableringsområde och Katrineholms logistikcentrum
18 Nationella IT-strategin för Katrineholms kommun
19 Anmälan av delegationsbeslut
20 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
21 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
22 Meddelanden

Sammanträde 2010-02-24
§ nr Ärende

23 Kommunstyrelsens ansvarsområde
24 Ekonomisk information 
25 Återrapportering av ärendet ”Jordbruksdriften på Stora Djulö” 
26 Svar på motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm 
27 Svar på motion om tågstopp i Strångsjö 
28 Biblioteksplan för Katrineholms kommun 
29 Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd 
30 Införande av ett valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst 
31 Uppdrag till kommunens röstombud i Kommuninvest 
32 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (fjärde kvartalet 2009) 
33 Yttrande över förstudien Skydd av Forssjö vattentäkt 
34 Inriktningsuppdrag för det miljöstrategiska rådet 
35 Kommunens borgen för hyra av två truckar 
36 Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar i Katrineholms kommun 
37 Utökning av styrgruppen för kompetensplanerings¬projektet 
38 Kommunstyrelsens årsredovisning 2009 med kommun¬ledningsförvaltning samt näringsliv och tillväxt 
39 Ansökan om statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting 
40 Flyttning av landsbygdsledning inom Sandbäcken-Lövåsen 
41 Rapport om elhandel per 2009-12-31 
42 Återrapportering angående SIOS Mälardalen och Demokratikontoret i Katrineholm 
43 Återrapportering av stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm 
44 Delrapportering för KLIMP-projektet 
45 Anmälan av delegationsbeslut 
46 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m. 
47 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
48 Meddelanden

Sammanträde 2010-03-24
§ nr Ärende

49 Uppföljning av kommunstyrelsen ansvarsområde
50 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
51 Återrapport regionförbundet
52 Svar på motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen
53 Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun
54 Svar på motion om möjlighet till extra år i grundskolan i Katrineholms kommun
55 Redovisning av obesvarade motioner
56 Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun
57 Samråd om Stadens skyltar
58 Lokaler för del av rehabiliteringsverksam¬heten
59 Yttrande över ”Översyn av riksintressen för trafikslagens anläggningar”
60 Projektdirektiv för arbetet med energieffektivisering
61 Ansökan om verksamhetsstöd till Demokratikontoret i Katrineholm
62 Inriktning för och medel till Räta Linje Gruppen
63 Svar på revisionsrapporten Barnkonventionen i kommunens beslutsfattande
64 Utseende av beslutsattestant
65 Återanvändning av bostadsanpassade lägenheter
66 Anmälan av delegationsbeslut
67 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
68 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
69 Meddelanden

Sammanträde 2010-04-28
Nr Ärende
70 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
71 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
72 Kollektivtrafikfrågor
73 Svar på motion ”Vägrenar räddning för hotade arter”
74 Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans
75 Svar på motion om att medge möjlighet att få ta med sitt husdjur till särskilt boende
76 Svar på motion om införande av vårdhund i äldre- och handikappomsorgen i Katrineholms kommun
77 Årsredovisning 2009 för Västra Sörmlands Räddnings¬tjänst samt revisionsberättelse
78 Behov av ramförstärkning inom bildningsnämndens verksamhetsområde
79 Årsredovisning 2009 för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
80 Årsredovisning 2009 för Regionförbundet Sörmland
81 Behov av utredning beträffande verksamhetsområde för Forsa bruk
82 Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholms kommun
83 Ansökan från Katrineholms Ryttarförening om extra bidrag
84 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
85 Planeringsdirektiv 2011 med plan för 2012-2013
86 Nytt avtal för Stockholm Business Alliance 2011-2015
87 Samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Katrineholm och Katrineholms kommun
88 Önskemål om förvärv av aktier i Entreprenörscentrum i Katrineholm AB
89 Borgerlig begravningsofficiant
90 Projektdirektiv för ”Heltid en rättighet och deltid en möj¬lighet” i Katrineholms kommun
91 Riktlinjer för användning av sociala medier
92 Insatser för arbetslösa ungdomar
93 Översyn av samlingslokaler inom centralorten i Katrineholm
94 Anmälan av delegationsbeslut
95 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
96 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
97 Meddelanden

Sammanträde 2010-05-26
Nr  Ärende

98  Anhållan om aktieägartillskott i Katrineholm Rail Point AB
99  Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
100 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
101 Svar på motion om nya strandskyddsregler
102 Årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsberättelse
103 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010)
104 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2010)
105 Återremitterat ärende - Revidering av KFS 3.07, Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdoms¬organisationernas lokala verksamhet
106 Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy
107 Utvärdering av befintliga styrdokument och i samband med detta ändrade bestämmelser om pension och avgångsersätt¬ning för förtroendevalda
108 Utveckling av Stortorget
109 Medel för förstärkt och kvalitetsutvecklat stöd till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
110 Handlingsplan utifrån rapporten ”En jämförelse av kom¬munens Handikappomsorg ur ett medborgarperspektiv, LSS”, Mellannyckeln
111 Årsredovisning och räkenskapssammanställning för av kommunen förvaltade stiftelser
112 Omcertifiering av säker och trygg kommun
113 Torget – upphöjd gångbana på Stortorget
114 Anhållan från bildningsnämnden om extra medel
115 Uppsägning av avtal om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
116 Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2010
117 Avfuktningsanläggning till kommunarkivet
118 Anmälan av delegationsbeslut
119 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
120 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
121 Meddelanden

Sammanträde 2010-06-23
Nr  Ärende
122 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
123 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
124 Rapporterna ”Utvärdering av kommunstyrelsens syn på kommunlednings-förvaltningens arbete” och ”Utvärdering av förvaltningarnas syn på kommunledningsförvalt¬ningens verksamhet 2010”
125 Katrineholms Logistikcentrum
126 Jämställdhetsplanen
127 Personalenkäten
128 Förhandling kring nya principer för kollektivtrafiken i Sörmland med mera
129 Nya Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA)
130 Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening
131 Svar på motion om framtidsjobb som feriejobb
132 Tillgänglighetsfrågorna i Katrineholms kommun
133 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 2009 med revisionsrapport
134 Ändring i planeringsdirektiv 2011 med plan för 2012-2013
135 Inrättande av en ny gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
136 Investeringsbehov inom bildningsförvaltningen
137 Katrineholms attraktionskraft
- Varumärkesarbete kring platsen Katrineholm, Sveriges Lustgård
138 Markberedning av exploateringsmark inom Katrineholms Logistikcentrum
139 Omföring av medel för profilprodukter för marknadsföring av Katrineholm
140 Ändring i rätt att teckna kommunens plus- och bankgiro¬konton samt bankräkning
141 Framställan från Katrineholms Entreprenörscentrum AB om förhöjd serviceavgift
142 Upphandling av byggnation av Norra terminalen inom KLC
143 Uppföljning av rapporten ”Öppna jämförelser 2009 – Vård och omsorg om äldre”
144 Delrapport projekt ”Byggnadshytta Lokstallet” 2009-08
145 Återrapportering: översyn av överförmyndar¬organisationen i Katrineholms kommun
146 Viadidaktnämndens kvalitetsredovisning år 2009
147 Anmälan av delegationsbeslut
148 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
149 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
150 Meddelanden

Sammanträde 2010-08-16
§ nr Ärende
151 Framställan om kommunal borgen

Sammanträde 2010-08-25
§ nr Ärende
152 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
153 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
154 Personalenkät (Näringsliv och tillväxt)
155 Dagvatten
156 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar för offentlig kontroll enligt Lag om handel med vissa recept¬fria läkemedel, Tobakslagen och Alkohollagen
157 Fritt Val av hjälpmedel för personer med funktions-nedsättning
158 Remiss av rapporten ”Sjuksköterskors specialist-utbildning – vilket slags examen?”
159 Ansökan från Communicare om medfinansiering till projektet ”Vad ska du bli?”
160 Bevakning av KLC-området
161 Ombyggnation av Södra skolan
162 Kommunstyrelsens åtagande inför övergripande plan med budget 2011-2013
163 Återrapport gällande ansökan om utvecklingsmedel 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld
164 Anmälan av delegationsbeslut
165 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
166 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
167 Meddelanden

Sammanträde 2010-09-29
§ nr Ärende
168 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
169 Redovisning av obesvarade motioner
170 Återremitterat ärende – svar på motion om att skapa en permanent utställning om Fogelstadgruppen och dess arbete på Kulturhuset
171 Revidering av vård- och omsorgsnämndens reglemente (KFS 1.18)
172 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2010)
173 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2010)
174 Jämförelser för utveckling, kommunens deltagande i ”Kommunens Kvalitet i Korthet” samt redovisning av kvalitetsnyckeltal
175 Överenskommelse med Föreningsarkivet i Sörmland
176 Svar på revisionsrapport om IT-hanteringen inom vård- och omsorgsförvaltningens verksamhetsområde
177 Kommunstyrelsens delårsrapport januari – augusti 2010
178 Ombyggnation av Södra skolan
179 Tillgänglighetsanpassning i Björkviks skola
180 Yttrande över betänkandet En ny förvaltningslag (SOU 2010:29)
181 Anmälan av delegationsbeslut
182 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
183 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
184 Meddelanden

Sammanträde 2010-10-06
§ nr Ärende
185 Delårsrapport per 31 augusti 2010 för Katrineholms kommun

Sammanträde 2010-10-27
§ nr Ärende
186 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
187 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
188 Jämförelseprojektet Mellannyckeln – Plan, bygg och miljö
189 Revidering av avfallsföreskrifter och avfallsplan för Katrineholms kommun
190 Nya avgifter vid uthyrning av Tallåsaulan
191 Ändring av avgift för fjärrlån
192 Nya avgifter för offentlig kontroll enligt Tobakslagen och Alkohollagen
193 Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
194 Nya VA-avgifter
195 Övergripande plan med budget 2011-2013
196 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budget¬förslaget år 2011
197 Svar på motion om laddstolpar för grönare biltrafik i Katrineholm
198 Fortsatt arbete utifrån beslut om framtagande av en folkhälsopolicy/ folkhälsopolitiskt program
199 Revidering av Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdoms-organisationernas lokala verksamhet (KFS 3.07)
200 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2011
201 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
202 Återremiss: Svar på motion ”Vägrenar räddningen för hotade arter”
203 Svar på revisionsrapport om tillgänglighet och service
204 Godkännande av förlängt avtal med Linköpings universi¬tet om Forsknings-centrum för högteknologiskt byggande (Brains & Bricks)
205 Upphandling av elhandel
206 Medverkan i arbetet med den regionala översiktliga planeringen för Sörmland
207 Rutiner inom Sportcentrum
208 Slutgiltigt ställningstagande till ansökan från Communicare om medfinansiering
209 Återrapportering av uppdrag rörande om- och tillbyggnad av Lövåsens äldreboende
210 Katrineholmsveckan 2011
211 Uppföljning av rapporten ”Individ- och familjeomsorg ur ett medborgar-perspektiv”, Mellannyckeln
212 Uppföljning av insatser för att minska ungdomsarbets¬lösheten i Katrineholms kommun
213 Anmälan av delegationsbeslut
214 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
215 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
216 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2010-11-24
§ nr Ärende
217 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
218 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
219 Nämnd för vård och omsorg i Södermanland tillika hjälp¬medelsnämnd
220 Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda
221 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2010 med revisionsrapport
222 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2010)
223 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (tredje kvartalet 2010)
224 Ordning för ersättares tjänstgöring
225 Remiss – Lärlingsutredningens betänkande ”Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv”
226 Remiss – Promemorian ”Skolans och arbetsmarknadens regler vid gymnasial lärlingsutbildning och gymnasial lärlingsanställning”
227 Försäkringsärende rörande brandskada inom fastigheten Vinden 17 i Valla tätort, Katrineholms kommun
228 Ny vision i Katrineholms kommun
229 Utvärdering av NyföretagarCentrum Katrineholms verksamhet
230 Anmälan av delegationsbeslut
231 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
232 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
233 Meddelanden

Kommunstyrelsen 2010-12-15
§ nr Ärende
234 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
235 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
236 Återrapportering Katrineholms Logistikcentrum
237 Leader Gränslandet
238 Svar på motion om att tillsätta en ny tvärpolitisk arvodeskommitté
239 Svar på motion om fler trygghetsboenden i Katrineholms kommun
240 Svar på revisionsrapport om likställighetsprincipen avseende föreningsstöd och evenemangsbidrag samt revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag
241 Tillstånd och tillsyn över brandfarlig och explosiv vara
242 Delårsrapport för perioden januari till augusti 2010, Vårdförbundet Sörmland
243 Utvärdering av styrdokument
244 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
245 Försäljning av fastigheten Sjöholm 2:33
246 Försäljning av kommunalägd mark och tomter
247 Projekt Framtida kollektivtrafik i Sörmland
248 Revisionsrapport: Ansvarsutövande – service- och tekniknämnden
249 Konsultrapport: Rutiner inom Sportcentrum
250 Resterande lokaler i lokstallet
251 Repetitionslokaler för musiker
252 Villkorsändring i avtal med STF
253 Ändring i rätt att teckna kommunens plus- och bankgiro¬konto samt bankräkning
254 Delrapport projekt ”Byggnadshytta lokstallet”
255 Arvodesnivå 2011
256 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
257 Anmälan av delegationsbeslut
258 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
259 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
260 Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*