Ärendeförteckning 2009 kommunstyrelsen

Sammanträde 2009-01-21
§ nr Ärende

1 Redovisning av EU-samordnaren över bidragsansökningar 2008 och planerade ansökningar 2009
2 Arbetslöshetssiffror
3 Ekonomisk information
4 Projekt Lokstallarna
5 Svar på motion om att införa metod för landsbygdsprövning av beslut
6 Svar på motion om att på försök införa fria bussresor för färdtjänstberättigade och seniorer folkbokförda i Katrineholms kommun
7 Förslag till nya avgifter inom handikappomsorgen samt ändring i gällande författningssamlingar
8 Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med helårsprognos för 2008
9 VA-taxa
10 Angående LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra – ny lag om stöd och service för vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77)
11 Flexibla behörighetskrav till gymnasieskolans yrkesprogram
12 Vård- och omsorgsnämndens analys samt handlings- och tidsplan för jämförelseprojektet ”Hemtjänst och särskilt boende” (Mellannyckeln)
13 Revidering av planering med budget 2009-2011 för kommunstyrelsen med kommunledningsförvaltningen och näringsliv och tillväxt
14 Revisionsrapport ”Delårsrapport 2008-08-31 Katrineholms kommun”
15 Förbundsordning samt uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
16 Ostlänken – material för samråd
17 Frågan om ställningstagande om beslutsinstans gällande ärendet om hyresavtal avseende Stora Djulö
18 Anmälan av delegationsbeslut
19 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
20 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
21 Meddelanden
 
Sammanträde 2009-02-25
§ nr Ärende
22 Statistik
23 Ekonomisk information
24 Information om Sörmlandstrategin
25 Informationen om krisledningsplaneringen
26 Svar på motion om att anslå en miljon till miljön
27 Svar på motion om möjlighet välja rökfri hemtjänst
28 Förslag till kostpolitiskt program för Katrineholms kommun 2009-2011
29 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – socialnämnden (fjärde kvartalet 2008)
30 Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt SoL och LSS avseende fjärde kvartalet 2008
31 Revidering av Bestämmelser för kommunalt bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet (KSF 3.7)
32 Avgifter för resor till och från daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om återinförande av avgift
33 Nyckeltal för socialnämnden
34 Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun
35 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
36 Kommunstyrelsens årsredovisning 2008 med kommunledningsförvaltningen samt näringsliv och tillväxt
37 Anläggningsarrende för fastigheten Gersnäs 3:8 avseende småskalig vindkraft och solcellsföljare
38 Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm
39 Anmälan av delegationsbeslut
40 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
41 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
42 Meddelanden

Sammanträde 2009-03-16
§ nr Ärende
43 Information om extra sammanträde för kommunstyrelsen
44 Ökning av aktiekapitalet i Katrineholms Logistikcentrum AB

Sammanträde 2009-03-25
§ nr Ärende
45 Uppföljning av kommunstyrelsen ansvarsområde
46 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
47 Styrprojektet
48 Förändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation
49 Svar på motion om att skapa en permanent utställning om Fogelstadsgruppen och dess arbete på Kulturhuset Ängeln
50 Redovisning av obesvarade motioner
51 Organisering av Katrineholms kommuns folkhälsoarbete
52 Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i Katrineholms kommun
53 Årsredovisning 2008 för Katrineholms kommun
54 Revidering av Lokala ordningsstadgan för Katrineholms kommun
55 Ansökan om bidrag för etablering av regional SIOS i Mälardalen
56 Yttrande över betänkandet Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)
57 Yttrande över utredningen ”Yrkesval i äldreomsorgen – i den äldres tjänst”, SOU 2008:126
58 Tilläggsavtal till exploateringsavtal tecknat mellan Katrineholms kommun och Sörmlast AB avseende del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun
59 Säkerhetspolicy för Katrineholms kommun
60 Arvodesbestämmelser för ledamöter i styrelsen för Katrineholm Vatten och Avfall AB
61 Avtal med vägverket om förskottering till Östra förbifarten
62 Åtgärder i Glindrans skola
63 Extra kommunstyrelsesammanträde den 5 maj 2009
64 Köpeavtal del av fastigheterna Gersnäs 3:8 och Lasstorp 4:2
65 Åtgärder med anledning av ekonomisk prognos för Katrineholms kommun
66 Anmälan av delegationsbeslut
67 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
68 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
69 Meddelanden
 
Sammanträde 2009-04-29
§ nr Ärende
70 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
71 Ekonomisk utfallsprognos (nämndnivå)
72 Återrapportering Katrineholmsterminalen
73 Svar på motion om flyktingbarns introduktion i skolan
74 Svar på motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag för att kunna underlätta införandet av lagen om valfrihet
75 Svar på motion om att göra Katrineholms kommun till ”egen el-kommun”
76 Förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland
77 Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun
78 Förbundsordning samt uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund angående räddningstjänstverksamhet
79 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sköldinge
80 Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Tisnarebaden
81 Årsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR
82 Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Lilla Toltorp
83 Tilläggsavtal till Genomförandeavtal med Banverket avseende kostnader för sanering på fastigheten Katrineholm 4:1
84 Yttrande över arbetsplan för väg 55/56, delen Ändebol – Strångsjö
85 Detaljplan för fastigheten Klubbetorp 5:110 (Nymanska villan), Katrineholms kommun
86 Direktiv för utredning om fakturahantering
87 Medlemskap i intresseorganisationen Biogas Öst
88 Konsultavtal för upprättande av trafik m m till och från Katrineholms Logistikcentrum
89 Nätverket Mellannyckeln
90 Katrineholms Tennisklubbs anläggning
91 Ändring av direktiv till projektet Katrineholms Logistikcentrum – KLC
92 Hälsotorget
93 Medel för installation av branddörr på Sandbäcksskolan
94 Nominering av ledamöter till bolaget Katrineholms Logistikcentrum AB
95 Effekt II – rapport från genomfört projekt
96 Anmälan av delegationsbeslut
97 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
98 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
99 Meddelanden

Sammanträde 2009-05-05
§ nr Ärende
100 Seminarium Nytt styrsystem för Katrineholms kommun
101 Planeringsförutsättningar 2010 med plan 2011-2012 för Katrineholms kommun
102 Förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun

Sammanträde 2009-05-27
§ nr Ärende
103 Anvisningar för kommunstyrelsens budget
104 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
105 Rapport om projektet kommunalt samarbete
106 Svar på motion om tillgänglighetsanpassning i Katrineholms kommun
107 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2009)
108 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
109 Årsredovisning 2008 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
110 Årsredovisning för Sörmland Vatten och Avfall AB
111 Årsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet
112 Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping för samråd
113 Arvodering av ledamöter i styrelserna för Katrineholms Logistikcentrum AB och Katrineholm Cargo Point AB
114 Val av ledamöter och ersättare till folkhälsoutskottet
115 Årsredovisning och räkenskapssammanställning för de stiftelser som kommunen förvaltar
116 Yttrande över betänkandet Grundanalys, Förnyelseprogram och Kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16)
117 Utbildnings- och arbetsmarknadsprojekt – Lokstallet
118 Om- och tillbyggnad av Lövåsens vårdboende
119 Försäljning av industrimark med byggnader från fastigheten Sothönan 9 i Katrineholms kommun
120 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
121 Tertialuppföljning januari-april 2009 för kommunledningsförvaltningen och förvaltningen för näringsliv och tillväxt
122 Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2009
123 Program för översiktsplanearbetet för Katrineholms stad och stadskärna
124 Anmälan av delegationsbeslut
125 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
126 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
127 Meddelanden

Sammanträde 2009-06-17
§ nr Ärende
128 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
129 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
130 Infrastrukturfrågor
131 Återrapportering KEC och Innovationsbyrån plus
132 Beredningsprocessen
133 Kommunens övertagande av Katrineholms Tennisklubbs anläggning
134 Justerad verkställighet för kostnadsreduceringar inom vård- och omsorgsförvaltningen inför budget 2010
135 Tertialuppföljning 2009-04-30 för Katrineholms kommun
136 Samordningsförbundet RAR:s budget för år 2010
137 Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
138 Organisering och kvalitetssäkring av kommunens fakturahantering och upphandlingsverksamhet
139 Organisation och tidsplan för översiktsplanarbetet i Katrineholms kommun
140 Försäljning av mark från fastigheten Nävertorp 5:1 till Katrineholms Fastighets AB
141 Tillgänglighetsanpassning av Strångsjö skola
142 Tillgänglighetsanpassning av Sandbäcksskolan
143 Arbetsmiljöanpassning för elev vid Lindengymnasiet
144 Tillgänglighetsåtgärder för stadshuset Gröna Kulle
145 Tillönskan om trevlig sommar
146 Anmälan av delegationsbeslut
147 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
148 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
149 Meddelanden

Sammanträde 2009-08-26
§ nr Ärende
150 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
151 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
152 KFV Marknadsföring AB
153 Lägesrapport gällande H1N1
154 Svar på motion om att starta en öppen kommunal förskola
155 Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Lilla Toltorp
156 Revidering av författningssamling 3.11, ”Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium”
157 Val av ersättare till Regionförbundet Sörmlands valberedning
158 Framflyttning av införandet av viktbaserad avfallstaxa till den 1 januari 2010
159 Kommunalisering av hemsjukvården i Södermanlands län
160 Yttrande över förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram samt miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt
161 Yttrande över förslag till Regional transportinfrastruktur-plan för Sörmland 2010 – 2021
162 Yttrande över förslag till Länstransportplan (LTP) för Östergötlands län 2010 – 2021
163 Säkerhetsorganisation i Katrineholms kommun
164 Ställningstagande till att teckna avtal om ensamkommande flyktingbarn
165 Jordbruksdriften på Stora Djulö
166 Planering med budget 2010-2012 för Kommunstyrelsen med Kommunledningsförvaltningen och Näringsliv och Tillväxt
167 Projektdirektiv för Byggnadshytta i Lokstallet
168 Anmälan av delegationsbeslut
169 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
170 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
171 Meddelanden

Sammanträde 2009-09-30
§ nr Ärende
172 Uppföljning av kommunstyrelsen ansvarsområde
173 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 
174 Samlad återrapportering från Arbetsmiljöverket
175 Budgetinformation
176 Medfinansiering av Citybanan
177 Lägesinformation H1N1
178 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (andra kvartalet 2009)
179 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2009)
180 Redovisning av obesvarade motioner 
181 Medfinansiering av trafikplats vid Finntorp, Östra Förbifarten
182 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn
183 Svar på motion om att Katrineholms kommun aktivt ska följa upp varje Lex Maria- eller Lex Sarah- anmälan med ett pressmeddelande, ”Lex Pressmeddelande”
184 Lekutrustning till Regndroppens skolgård
185 Redovisning av genomförda förbättringar inom hemtjänst och särskilt boende (Mellannyckeln)
186 Redovisning av synpunkter och framtida förbättringsåtgärder utifrån rapporten ”Individ- och familjeomsorg ur ett medborgarperspektiv” (Mellannyckeln)
187 Jämförelseprojektets fortsättning
188 Revisionsrapport – Uppföljning av internkontroll avseende fakturahantering
189 Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm
190 Delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområden per den 31 augusti 2009
191 Uppdatering av krishanteringsplan för Katrineholms kommun
192 Strategiskt folkhälsoarbete – delegation
193 Sammanträdesdagar 2010 för kommunstyrelsen
194 Upplösning av stiftelser
195 Anmälan av delegationsbeslut
196 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
197 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
198 Meddelanden

Sammanträde 2009-10-07
§ nr Ärende

199 Budgetinformation socialnämnden 
200 Delårsrapport 2009 för Katrineholms kommun

Sammanträde 2009-10-28
§ nr Ärende

201 Uppföljning av kommunstyrelsen ansvarsområde
202 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
203 Information om Biogasprojektet fas 2
204 Logistikcentrum
205 Svar på motion om kemikaliepolicy för Katrineholms kommun
206 Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
207 Nya avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde
208 Nya avgifter för markupplåtelse och felparkeringar
209 Nya hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
210 Nya avgifter inom Mediateket
211 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslag år 2010
212 Revidering av Regler för socialnämndens föreningsbidrag, KFS nr 3.16
213 Yttrande över investering i KFAB:s bostadsbestånd
214 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2009)
215 Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län
216 Övergripande planering med budget för 2010 och plan 2011-2012
217 Rapport om elhandel per 2009-08-31
218 Grafisk profil för Katrineholms kommun
219 Riktlinjer för Katrineholms kommuns webbplatser
220 Avtal mellan Katrineholms kommun och Katrineholms Rail Point AB, södra terminalen inom Katrineholms logistikcentrum, KLC
221 Yttrande över nationell plan för transporsystemet 2010-2021
222 Extra sammanträde för kommunstyrelsen
223 Återrapportering angående centrallager för överskottsinventarier
224 Anmälan av delegationsbeslut
225 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
226 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
227 Meddelanden

Sammanträde 2009-11-16
§ nr Ärende

228 Citybanans medfinansiering

Sammanträde 2009-11-25
§ nr Ärende

229 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
230 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
231 Samverkan mellan fyra kommuner? Utredning avseende fördjupad samverkan mellan Katrineholms, Vingåkers, Flens och Finspångs kommuner
232 Nytt styrsystem för Katrineholms kommun
233 Kommunstyrelsens ansvarsutövande – återrapportering av revisorerna
234 Svar på motion om lågenergilampor
235 Svar på motion om plan för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
236 Alkohol- och drogpolitiskt program för Katrineholms kommun 2010 – 2012
237 Svar på motion om att kommunfullmäktige bör införa de vanebildande läkemedlen i kommunens alkohol- och drogpolitiska program
238 Svar på motion om reducerad sophämtningsavgift för småbarnsföräldrar
239 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (tredje kvartalet 2009)
240 Tillsyn över handel med receptfria läkemedel
241 Nya patientavgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
242 Rökfri arbetstid
243 Ändring av kommunens lokala ordningsföreskrifter avseende användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter
244 Kanslifunktion för handikapprådet och pensionärsrådet
245 Yttrande över departementspromemorian ”Särskilda program och behörighet till yrkesprogram”
246 Anslag av medel till NyföretagarCentrum Katrineholm
247 Kompletterande beslut för Glindrans skola
248 Remissvar: Hållplatshandbok för Länstrafiken Mälardalen
249 Uppföljning av partnerskapsavtal om marknadsföring med inriktning på turism
250 Anmälan av delegationsbeslut
251 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
252 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
253 Meddelanden

Sammanträde 2009-12-16
§ nr Ärende
254 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde 
255 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå) 
256 Information Mellannyckeln – rapport handikappomsorgen
257 Miljöstrategiska rådets rapport 
258 Återremiss: Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Lilla Toltorp 
259 Svar på motion om lika villkor för livsmedel 
260 Svar på motion om att införa mer undervisning i privat ekonomi på grundskolan och gymnasiet 
261 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen
262 Samverkansorgan för Katrineholms kommuns brotts- och skadeförebyggande råd
263 Nytt styrsystem för Katrineholms kommun 
264 Ändringar i Gemensamma hjälpmedelnämndens överenskommelse och reglemente 
265 Svar på motion om att bygga en riktig väg/gata genom Lövåsens köpcentrum 
266 Delårsrapport 2009 Samordningsförbundet RAR i Sörmland samt revisionsrapport 
267 Delårsrapport 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsrapport 
268 Fördelning av tillkommande budgetmedel 
269 Utredning avseende fördjupad samverkan mellan Katrineholms, Vingåkers, Flens och Finspångs kommuner 
270 Optionsavtal mellan Katrineholms kommun och Van Dieren Sweden AB
271 Nya föreskrifter om färd med lång odelbar last samt före¬skrifter om färd med bred odelbar last 
272 Svar på remiss om Principer vid upphandling av busstrafik 
273 Redovisning av verkställighet gällande överlåtelse av anläggningstillgångar 
274 Avtal angående småskalig elproduktion 
275 Omfördelning av investeringsmedel 
276 Återrapportering gällande tennisanläggningen 
277 Resultat av uppdraget att utreda förskolebarnens situation på Häringe skola 
278 Avtal om uppdrag till Swedish Biogas International Katrineholm AB att genomföra fas 1 av en biogas¬an¬läggning samt avtal om bidrag från klimatinvesterings¬programmet (KLIMP) 
279 Arvodesnivå för 2010 
280 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
281 Anmälan av delegationsbeslut
282 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
283 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 
284 Meddelanden

 

 

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*