Ärendeförteckning 2008 kommunstyrelsen

Sammanträde 2008-01-14

§ nr Ärende

1 Gemensam organisation med VA och avfall för Katrineholm, Flen och Vingåker

Sammanträde 2008-01-23

§ nr Ärende

2 Nyckeltal för skolan – jämförelseprojekt
 
3 Översyn av länets busstrafik
 
4 Medborgardialog
 
5 Kommunstyrelsens ansvarsutövande
 
6 Svar på motion om Katrineholms organisation
 
7 Svar på motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna
 
8 Deltagande i bolag för platsmarknadsföring
 
9 Allergiförebyggande arbete i Katrineholms kommun – förslag till reviderad handlingsplan med åtgärdsplan för åren 2008-2011
 
10 Avtal med Vattenfall avseende borttagning samt flyttning av kraftledning
 
11 Förslag till reviderad tidsplan gällande inriktningsbeslut för kvarteret Mården (Safirenhuset)
 
12 Rapport gällande projekt jämställda kommuner – ett sätt att förbättra service och bemötande
 
13 Katrineholm 90 år – en sammanfattning av jubileumsåret
 
14 Strategisk kompetensutveckling
 
15 Upplåtelse av lägenhetsarrende till Mogetorps koloniförening 
 
16 Fastställande av justerat arvode för 2008
 
17 Communicare ”job college” – tillägg till beslut 2007-06-20
 
18 Rapport om elhandel per 2007-09-30
 
19 Anmälan av delegationsbeslut
 
20 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
21 Meddelanden

Sammanträde 2008-02-27

§ nr Ärende

22 Ekonomisk information, pensioner m.m.
 
23 Kommuninvest, ändrade stadgar m.m.
 
24 Befolkningsstatistik för 2007
 
25 Lantbo05
 
26 Förtydligande av Kommunstyrelsens författningssamling nr 4.13
 
27 Hantering av statsbidrag för flyktingar i Katrineholms kommun
 
28 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut (tredje kvartalet 2008)
 
29 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen respektive gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor för Katrineholms och Vingåkers kommuner
 
30 Förslag om investering i Katrineholmsterminalen – ett eko-logistiskt centrum för godshantering
 
31 Aktieägaravtal mellan Katrineholms kommun och Brinova fastigheter AB
 
32 Förslag till förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
 
33 Revidering av den övergripande drifts- och investeringsbudgeten 2008 med plan 2009 – 2010
 
34 Ansökan från föreningen CeMIDcare om bidrag
 
35 Förstudie om förutsättningarna för fortsatt biogasproduktion i Katrineholm, fas 2
 
36 Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) om lokalanpassning vid Valla och Sköldinge skola
 
37 Förslag till reviderat arkivreglemente
 
38 Redovisning av Lupp-resultatet
 
39 Kommunstyrelsens årsredovisning 2007 med kommunledningsförvaltningen samt näringsliv och tillväxt
 
40 Kommunstyrelsens reviderade planering med budget 2008 – 2010
 
41 Rapport om elhandel per 2007-12-31
 
42 Försäljning av industrimark från fastigheterna Bilen 1 och 2, Katrineholms kommun
 
43 Avslutsrapport gällande projekt DUGA
 
44 Slutrapport – Communicare Kickstarter Katrineholm
 
45 Anmälan av delegationsbeslut
 
46 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
47 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
48 Meddelanden

Sammanträde 2008-03-26

§ nr Ärende

49 Presentation av personalchef, informationschef och handläggare
 
50 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
51 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
 
52 Svar på motion om att utveckla landsortsskolor till kommunala friskolor
 
53 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn
 
54 Förslag till reviderad elhandelspolicy
 
55 Svar på motion om att skapa möjlighet att ta (biogas)bussen till Lövåsens nya köpcentrum
 
56 Svar på motion om att kommunen tar initiativ till en fadderverksamhet
 
57 Redovisning av obesvarade motioner
 
58 Förslag till ändring av uppdrag om förhandling och försäljning av sockenstugan i Flodafors
 
59 Årsredovisning för Katrineholms kommun 2007
 
60 Nominering av ledamot till styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum
 
61 Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med helårsprognos för 2007
 
62 Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB (KFAB) om upphandling eller uppförande av ny gruppbostad enligt LSS
 
63 Svar på revisionsrapport om Granskning av budgetförutsättningarna för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden
 
64 Svar på revisionsrapport om styrning och ledning av projekt Spar04
 
65 Förslag till lokalprogram för Safirenhuset
 
66 Yttrande över promemorian om En individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen
 
67 Anmälan av delegationsbeslut
 
68 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
69 Anmälan Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
70 Meddelanden

Sammanträde 2008-04-29

§ nr Ärende

71 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
 
72 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
73 Information från Regionfullmäktige 3 april
 
74 Utredning – Framtidens goda boende för äldre
 
75 Uppdrag till KFAB
 
76 Laglighetsprövning av beslutet om att lägga ned Flodafors skola
 
77 Borgensförbindelse för föreningen Neem´s mikrokreditprojekt
 
78 Förslag till projektering av Safirenhuset samt återrapportering av kostnader
 
79 Återtagande av beslut om överflyttning av Kulturskolan till Vita Huset (Citygymnasiet)
 
80 Årsredovisning för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB 2007 med instruktion till röstombudet
 
81 Yttrande över förstudie för grundvattentäktskydd för Mo vattentäkt i Katrineholms kommun
 
82 Folkhälsoarbetet i Katrineholms kommun - verksamhetsberättelse för år 2007 och övergripande plan för år 2008
 
83 Tillgänglighetsanpassning på Sköldinge skola
 
84 Planeringsförutsättningar för 2009 med plan för 2010-2011
 
85 Yttrande över departementspromemorian - En ny betygskala
 
86 Exploateringsprocessen i Katrineholms kommun – anvisning
 
87 Lokal organisation för VA/avfallsverksamhet
 
88 Ändrad sammanträdesdag
 
89 Förslag till återtaganden av beslut om ombyggnader för lokalanpassning vid Valla skola
 
90 Ändring i rätt att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankräkning
 
91 Projektdirektiv för Projekt Katrineholmsterminalen
 
92 Nominering av ledamot till styrelsen för Installatörernas Utbildningscentrum (IUC)
 
93 Köpeavtal avseende markbyte mellan Katrineholms kommun och Katrineholms kyrkliga samfällighet
 
94 Anmälan av delegationsbeslut
 
95 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
96 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
97 Meddelanden

Sammanträde 2008-05-26

§ nr Ärende

98 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
 
99 Lägesrapport om arbetet med kommunens säkerhetsorganisation
 
100 Ekonomisk information för Katrineholms kommun
 
101 Katrineholms Fastighets AB/Katrineholms Industrihus AB – genomgång av verksamheten och planeringen inför 2009
 
102 Information om Kullbergska sjukhuset
 
103 Statusrapportering – fakturahantering
 
104 Revidering av arkivreglementet med tillämpningsföreskrifter
 
105 Revidering av regler för ekonomiska transaktioner
 
106 Organisationsöversyn för kommunstyrelsens ansvarsområde, del 3
 
107 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut (fjärde kvartalet 2007, första kvartalet 2008)
 
108 Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2007
 
109 Ändringar i attestförteckningen inom kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges verksamhetsområden
 
110 Samarbetsavtal mellan Nyföretagarcentrum Katrineholm och Katrineholms kommun
 
111 Årsredovisning och räkenskapssammanställning för de stiftelser som kommunen förvaltar
 
112 Tertialuppföljning 2008 för kommunstyrelsen
 
113 Yttrande över energiplan för Finspångs kommun
 
 
114 Tilläggsanslag till bildningsnämnden, service- och tekniknämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
115 Yttrande över rapporten Studenttaxa
 
116 Yttrande över översyn av hastighetsgränser på det nationella vägnätet i Södermanlands län
 
117 Överenskommelse avseende fastighetsreglering mellan fastigheterna Garveriet 1, Kerstinboda 3:3 och Nävertorp 5:1.
 
118 Ombyggnad av pensionärslokal i Björkvik
 
119 Uppskov med avveckling av Valla Badhus
 
120 Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2008
 
121 Anmälan av delegationsbeslut
 
122 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
123 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
124 Meddelanden

Sammanträde 2008-06-18

§ nr Ärende

125 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
 
126 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
127 Tillgänglighetsanpassning
 
128 Information från Kreditgarantiföreningen
 
129 Årsredovisning 2007 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet
 
130 Översyn av 2008 års investeringar
 
131 Tertialuppföljning 2008-04-30 för Katrineholms kommun
 
132 Tillsyn över detaljhandeln med nikotinläkemedel
 
133 IT-strategi för Katrineholms kommun  
 
134 Samrådsremiss ”Samarbete för bättre vatten - Översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan i Norra Östersjöns vattendistrikt 2008-2009”
 
135 Yttrande över departementspromemorian ”Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunens kostnader i samband med naturkatastrofer m.m.”
 
136 Svar på revisionsrapporten Gränsdragning mellan landstinget och kommunens arbetsuppgifter – dubbeldiagnos
 
137 Svar på revisionsrapporten ”Granskning av skolans effektivitet, kvalitet och kostnader” med återkoppling till Mellannyckeln
 
138 Kostnader för arkitektmedverkan i programarbete för ombyggnad av Lövåsens vårdboende
 
139 Grund och markarbeten för permanent förskoleverksamhet av Mysak, Saltkråkan, på fastigheten Måsen 1
 
140 Förslag på KTS-salen som sammanträdes- och samlingslokal
 
141 Förslag på miljöstrategiskt råd och direktiv för miljöstrategiskt arbete
 
142 Tydliggöra uppdrag och utse politisk representant till styrgruppen för sammanhållen hemsjukvård
 
143 Rapport om elhandel per 2008-04-30
 
144 Bemyndigande att ingå avtal om förvärv av mark och markbyte
 
145 Framtida organisering av kommunledningen
 
146 Begäran om delat gruppledararvode
 
147 Tillönskan om trevlig sommar
 
148 Anmälan av delegationsbeslut
 
149 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
150 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
151 Meddelanden

Sammanträde 2008-08-27

§ nr Ärende

152 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
 
153 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
 
154 Information om webb-projektet
 
155 Våldtäktsstatistik för Katrineholm med omnejd
 
156 Återrapportering – Katrineholmsterminalen och Katrineholms logistikcentrum
 
157 Arbetsmiljöverket
 
158 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut –vård- och omsorgsnämnden (andra kvartalet 2008)
 
159 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – socialnämnden (första och andra kvartalet 2008)
 
160 Förslag till ändring av nämnds namn
 
161 Förslag om ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning
 
162 Ändring av brotts- och skadeförebyggande rådets reglemente
 
163 Förslag till ändrad valdistrikts- och valkretsindelning samt nya namn på valdistrikten
 
164 Planering med budget 2009 och plan 2010-2011 för kommunstyrelsen med kommunledningsförvaltningen och näringsliv och tillväxt
 
165 Förslag till budgetkorrigering med anledning av Vårdförbundet Sörmlands budgetförslag 2008
 
166 Ändringar i attestförteckningen inom kommunstyrelsens verksamhetsområden
 
167 Redovisning av kommunstyrelsens medel till förfogande
 
168 Medborgarundersökning våren 2008
 
169 Representant till Stiftelsen Sveriges VVS-museums valberedning
 
170 Tillfälligt förordnande för att fullgöra ordförandeuppgifter under perioden 28 september till 1 oktober 2008
 
171 Anslag till Lokstallarna i Katrineholm
 
172 Jämställdhetsintegrering – fortsatt arbete inom Katrineholms kommun
 
173 Rapportering från folkhälsorådet av uppdrag från kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi rörande barn och ungdomars hälsa
 
174 Statusrapport 1 från projektet Effekt II
 
175 Ledamot till miljöstrategiska rådet
 
176 Anmälan av delegationsbeslut
 
177 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
178 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
179 Meddelanden

Sammanträde 2008-09-24

§ nr Ärende

180 Aktuella ekonomiska förutsättningar
 
181 Information inför budgeten
 
182 Vårdförbundet Sörmland
 
183 Energikontoret
 
184 Uppsiktsplikten
 
185 Styrdokument
 
186 Redovisning av obesvarade motioner
 
187 Ändrade reglementen för bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden
 
188 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland 2007
 
189 Laglighetsprövning av beslutet om borgensförbindelse för föreningen Neem´s mikrokreditprojekt
 
190 Revisionsrapport - Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budget- och verksamhetsdirektiv
 
191 Förslag till ändrad valdistrikts- och valkretsindelning
 
192 Framtidens goda boende för äldre
 
193 Svar på motion om att bygga ett nytt servicehus i Katrineholm
 
194 Svar på motion om byggande av äldreboende
 
195 Motion om förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
 
 
196 Uppdrag till kommunstyrelsen att förhandla om förskottering till byggandet av Östra förbifarten samt bemyndigande att verkställa en förskottering
 
197 Delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområden per den 31 augusti 2008
 
198 Förslag till sammanträdesdagar 2009
 
199 Jämförelseprojektet ”Hemtjänst och särskilt boende” – en jämförelse av kommunens äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv
 
200 Förslag till inriktningsbeslut om tillbyggnad vid Sköldinge skola
 
201 Styrgrupp för kompetensplaneringsprojektet
 
202 Förslag till projektdirektiv för framtagande av nytt styrsystem för Katrineholms kommun
 
203 Återrapportering från e-panel och fokusgrupp
 
204 Anmälan av delegationsbeslut
 
205 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
206 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
207 Meddelanden

Sammanträde 2008-10-08

§ nr Ärende

208 Delårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2008

Sammanträde 2008-10-29

§ nr Ärende

209 Återrapportering från KFAB gällande uppdrag om att undersöka nämndhusets status och utvecklingspotential inom en kostnadsram på 150 000 kronor
 
210 Kommunstyrelsens ansvarsområde
 
211 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
 
212 Presentation av kollektivtrafiken i Sörmland
 
213 Hur man möter arbetslösheten samt varselutveckling
 
214 Motion om kollektivavtal vid upphandling
 
215 Förslag till upphandlings- och affärspolicy
 
216 Bildande av Katrineholm Vatten och Avfall AB
 
217 Ändring i aktieägaravtal för KFV Marknadsföring AB samt nyemission
 
218 Förslag till befogenhet att föra kommunfullmäktiges talan inför domstol och andra myndigheter
 
219 Förslag till ändring av avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Katrineholms kommun
 
220 Avgifter vid behandling inom Mercur öppenvård
 
221 Tillsynsavgifter för nikotinläkemedel
 
222 Förslag till förändringar av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 
223 Lokalhyror kulturhuset Ängeln samt ungdomens kulturhus Palladium
 
224 Införande av ny plan- och bygglovtaxa
 
225 Biblioteksavgifter
 
226 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt livsmedel- och foderområdet
 
227 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslag år 2009
 
228 Taxa för lokaler och fritidsanläggningar
 
229 Justering av årsarvoden för förtroendevalda
 
230 Revidering av allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
 
231 Övergripande planering med budget för 2009 och plan 2010-2011 för Katrineholms kommun
 
232 Förslag till lokalprogram för Nämndhuset, nya lokaler till bildningsförvaltningen samt förändring av projekteringsuppdrag avseende Safirenhuset
 
233 Yttrande avseende förslag till miljöprogram 2009-2013 för Landstinget Sörmland
 
234 Svar på remiss om en gemensam ingång för arbetssökande – En dörr in
 
235 Yttrande över Sammanhållet remissförslag – tidshorisont 2010-2011 samt 2016-2018 (av framtidens kollektivtrafik i Stockholm – Mälarregionen)
 
236 Stimulans och uppmuntran för bosättning i Katrineholm
 
237 Köpeavtal avseende Floda Kyrka 2:1 (Sockenstugan) mellan Katrineholms kommun och Katrineholms kyrkliga samfällighet
 
238 Ny styrgrupp för kompetensplaneringsprojektet
 
239 Anmälan av delegationsbeslut
 
240 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
241 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
242 Meddelanden

Sammanträde 2008-11-26

§ nr Ärende

243 Uppföljning av kommunstyrelsens ansvarsområde
 
244 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
 
245 Återrapportering – Investering Katrineholmsterminalen
 
246 Information från Kreditgarantiföreningen
 
247 Svar på motion om rätt fiskrätt
 
248 Svar på motion om att införa ”Ute-Doris” och ”Ute-Sune” i Katrineholms kommun
 
249 Svar på motion om bilfri och belyst Djulö Allé
 
250 Skolplan för bildningsnämnden
 
251 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – socialnämnden (tredje kvartalet 2008)
 
252 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut –vård- och omsorgsnämnden (tredje kvartalet 2008)
 
253 Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Sörmland Vatten och Avfall AB
 
254 Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
 
255 Återremiss av motion om att införa metod för landsbygdsprövning av beslut
 
256 Återremiss på motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att underlätta införandet av lagen om valfrihet, LOV
 
257 Yttrande över Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen - RUFS 2010
 
258 Jobbcentrum
 
259 Yttrande över detaljplan för övningsfält, del av fastigheterna Lasstorp 4:2 och Gersnäs 3:8, Katrineholms kommun
 
260 Ansökan om bidrag för etablering av regional SIOS i Mälardalen
 
261 Betalkort för anställd
 
262 Stiftelsen Märta Bergqvists kulturstipendiefond
 
263 Testamente för underhåll av Glindrans skola
 
264 Anmälan av delegationsbeslut
 
265 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
266 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
267 Meddelanden

Sammanträde 2008-12-17

§ nr Ärende

268 Kommunstyrelsens ansvarsområde – Uppföljning – Innovationsbyrån
 
269 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun (nämndnivå)
 
270 Information från Regionfullmäktige 27 november
 
271 NyföretagarCentrum
 
272 KFV Marknadsföring AB
 
273 Trafiksäkerhetsrevision
 
274 Svar på motion om att stärka jämställdhetsarbetet inom skolorna i Katrineholms kommun
 
275 Ansvar för tillsynen av detaljhandel med nikotinläkemedel
 
276 Aktieägaravtal mellan Katrineholms kommun, Sörmlast AB och Svensk Logistikpartner AB
 
277 Vårdförbundet Sörmland – delårsrapport för perioden januari-augusti 2008
 
278 Förslag till befogenhet att föra kommunfullmäktiges talan inför domstol och andra myndigheter
 
279 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
 
280 Borgensansökan från Katrineholm Vatten och Avfall AB
 
281 Återköp av del av fastigheten Karossen 4, Katrineholm
 
282 Ansökan om medel för lokalt sektorövergripande hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar
 
283 Förslag till VA-taxa
 
284 Protokollsutformning
 
285 Svar på revisionsrapporten ”Granskning av skolans effektivitet, kvalitet och kostnader” med återkoppling till Mellannyckeln
 
286 Yttrande över departementspromemorian - En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m.
 
287A Begäran om förlängning av projektet Effekt II
 
287B Löneöversyn 2009 – prioritering av yrkesgrupp
 
288 Centrallager för Katrineholms kommuns överskottsinventarier
 
289 Upplösning av Vårdförbundet Sörmlands pensionsskuld avseende anställda i förbundet före 1998
 
290 Begäran om underlag för åtgärdsplanering 2010-2021
 
291 Uppdrag om utredning om folkhälsoarbete
 
292 Försäljning av etableringsmark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun
 
293 Allvarliga störningar i kommunens telekommunikationer
 
294 Tillönskan om en God jul och ett Gott Nytt År
 
295 Anmälan av delegationsbeslut
 
296 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
297 Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*