Ärendeförteckning 2007 kommunstyrelsen

Sammanträde 2007-01-31

§ nr Ärende

1 Hantering av personalärenden
 
2 Enskilt personalärende
 
3 STRIT – konsekvensbedömning
 
4 Räta linjen, mälardiagonalen
 
5 Muntlig rapport om arbetet i turistrådet
 
6 Svar på motion om nätverk för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
 
7 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm
 
8 Motion om kulturpengar till bygderåden
 
9 Svar på motion om psykiatriskt kompetenscentrum
 
10 Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer 2007-2009
 
11 Framställan till länsstyrelsen om övertagande av tillsyn
 
12 Val av ledamöter och ersättare till handikapprådet
 
13 Val av ledamöter och ersättare till pensionärsrådet
 
14 Val av ledamöter till brotts- och skadeförebyggande rådet
 
15 Val av personalutskott
 
16 Svar på revisionsrapport – God ekonomisk hushållning
 
17 Svar på revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2006
 
18 Uppförande av biogasanläggning i Katrineholm
 
 
19 Svar på remiss – deluppföljning av den kommunalekonomiska utjämningen
 
20 Yttrande över remiss om tillstånd att avliva skarv
 
21 Yttrande över förslag till tätortsnamnet
 
22 Omprioriteringar av IT-investeringsbudget
 
23 Förtydligande av beslutad budgetram för posten kommungemensamt 2007
 
24 Omprövning av nomineringar till arbetsmarknadsnämnden
 
25 Ansökan om grundbidrag av föreningen Islamiska Kulturföreningen
 
26 Ansökan om grundbidrag av Somaliska informationsföreningen
 
27 Ansökan om grundbidrag av Somaliska föreningen för integration, kultur och sport
 
28 Ansökan om grundbidrag av föreningen Romano Merako
 
29 Yttrande över arbetsplan för Östra förbifarten, Katrineholm
 
30 Deltagande i Sveriges kommuner och landstings jämförelseprojekt
 
31 Utveckling av ungdomsinflytande
 
32 Anmälan av delegationsbeslut
 
33 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m m
 
34 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
35 Meddelanden
 
Sammanträde 2007-02-28

§ nr Ärende

36 Näringslivsutveckling i samarbete med Cheboksare i Ryssland
 
37 Information om svensk vattenförvaltning
 
38 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen och dess tjänstemannaorganisation
 
39 Information om Ansvarskommitténs slutbetänkande samt Regionförbundets verksamhetsplan för 2007
 
40 Information om årsredovisningen för Katrineholms kommun
 
41 Turiststrategi för Katrineholms kommun
 
42 Jämställdhetsintegrering
 
43 Information om eventuell försäljning av mark till Sörmlast AB
 
44 Svar på motion om att sända fullmäktige via Internet
 
45 Svar på motion om revidering av översiktsplan
 
46 Ändrat reglemente för folkhälsorådet
 
47 Svar på motion om bättre tillgänglighet och utökat antal parkeringsplatser i centrala Katrineholm
 
48 Svar på motion om ”Katrineholm Vår tids historia från andra världskriget till sekelskiftet”
 
49 Valla badhus
 
50 Rapport om elhandel per den 31 december 2006
 
51 Årsredovisning och bokslut för kommunstyrelsen och dess tjänstemannaorganisation för 2006
 
52 Prioriterade grupper i löneöversyn 2007
 
53 Minskade ekonomiska ramar 2007
 
54 Val av ledamöter till kommunstyrelsens utskott för projektet DUGA
 
55 Val till folkhälsorådet
 
56 Redovisning av de ekonomiska förutsättningarna för familjecentral
 
57 Resterande investeringar för kommunstyrelsens förvaltning
 
58 Psykosocialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer (POSOM)
 
59 Ansökan om kommunalt stöd till förbättringsåtgärder av IOGT-NTO:s lokaler
 
60 Tolkning av arvodesbestämmelse
 
61 Yttrande över förslag till tätortsnamn
 
62 Anmälan av delegationsbeslut
 
63 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m m
 
64 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
65 Meddelanden

Sammanträde 2007-03-21

§ nr Ärende


68 Information om ansvarskommitténs betänkande
 
69 Återkoppling kring infrastrukturfrågor
 
70 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsen och dess ansvarsområde
 
71 Ekonomisk utfallsprognos för kommunen
 
72 Information om projektet ”Skolan i Sörmlands natur”
 
73 Redovisning av obesvarade motioner
 
74 Svar på motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm
 
75 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
 
76 Förslag till samutnyttjande av samlingslokaler på landsbygden
 
77 Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd för öl klass 2 och tobak
 
78 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
79 Planeringsförutsättningar för 2008 med plan för 2009-2010
 
80 Minskade ekonomiska ramar 2007
 
81 Överflyttning av budgetmedel avseende 2007
 
82 Årsredovisning för Katrineholms kommun för 2006
 
83 Förslag till fortsatt engagemang i Katrineholms Entreprenörscentrum
 
84 Kompletterande val till folkhälsorådet
 
85 Yttrande över planeringsunderlag för vindkraft/vindbruk
 
86 Ansökan om grundbidrag för Internationella föreningen för invandrarkvinnor i Katrineholm
 
87 Yttrande över länsstyrelsens program för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och saneringsplan
 
88 Hemställan om ombyggnad av Tallåsskolans expedition och personalutrymmen
 
89 Ökad investeringsram för Pensionärernas hus
 
90 Beredning och samordning av miljöstrategiska frågor
 
91 Redovisning av uppdrag om ansvarsgränser m.m. för vissa kulturlokaler
 
92 Val till samordningsförbundet RAR
 
93 Projektplan för effektivisering av IT
 
94 Uppdrag att utarbeta slutgiltigt beslutsunderlag (steg 2) för gemensam organisation för VA- och avfallsfrågor
 
95 Idéer om ny organisation för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
96 Exploateringsavtal avseende byggnation för handelsändamål på del av Lövåsen 3:1
 
97 Val av representant till föreningsstämma och nominering av ledamot till styrelsen för Södermanlands Kooperativa Utvecklingscentrum
 
98 Anmälan av delegationsbeslut
 
99 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m m
 
100 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
101 Meddelanden

Sammanträde 2007-04-25

§ nr Ärende


102 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
103 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
104 Information från turistrådet
 
105 Presentation av ny turistwebb som en del av kommunens satsningar på Internet
 
106 Alkohol- och drogförebyggande arbete/Drogvaneundersökning årskurs 9 i grundskolan och 2 på gymnasiet
 
107 Hantering av remiss om Ansvarskommittén betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10)
 
108 Återremitterat ärende om förvärv av lokstallarna från Banverket
 
109 Svar på motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgänglig på webben
 
110 Förslag till nya bolagsordningar för KFAB respektive KIAB samt nya ägardirektiv för KFAB
 
111 Återremitterat ärende om Valla badhus
 
112 Ändrad arvodering för revisionens ordförande
 
113 Ekonomiska ramar för bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
 
114 Anhållan om att få kvarstå som förtroendevald ersättare i bildningsnämnden
 
115 Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med helårsprognos för 2006
 
116 Utvärdering av ungdomsfullmäktige
 
117 Fortsatt arbete med ungdomsinflytande
 
118 Svar på remiss – Från socialbidrag till arbete (SOU 2007:2)
 
119 Förslag till förändringar i stadstrafiken
 
120 Svar på revisionsrapporten Lokalkostnader
 
121 Yttrande över förslag till reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg
 
122 Årsredovisning för de kommunala bolagen
 
123 Försäljning av mark för handel/industri från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun
 
124 Organisationsöversyn kommunstyrelsens förvaltningsorganisation del 1
 
125 Ändrad sammanträdesdag
 
126 Nominering av ledamöter till Mälardalsrådets utskott
 
127 Val av ledamöter och ersättare samt revisor med ersättare till Stiftelsen VVS-museum
 
128 Val av ombud till Installatörernas Utbildningscentrum
 
129 Nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen för  IUC
 
130 Begäran om delat gruppledararvode
 
131 Anmälan av delegationsbeslut
 
132 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
133 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
134 Meddelanden

Sammanträde 2007-05-22

§ nr Ärende


135 Chiledagen
 
136 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde avseende fördjupad analys av politisk ledning respektive fastigheter och lokaler
 
137 Skatteprognosen
 
138 Redovisning av befolkningsprognos från SCB samt redovisning av befolkningsstatistiken för det första kvartalet
 
139 Uppföljning av enkät om vänortsarbetet
 
140 Redogörelse för arbetet i arbetsgruppen Gröna Folkhemmet
 
141 Svar på motion om jobb- och utvecklingsgaranti
 
142 Svar på motion om Katrineholms position i omvärlden
 
143 Svar på motion om medverkan till lagliga ”Streetrace”
 
144 Ändring i arbetsordningen för kommunfullmäktige
 
145 Flyttning av medel för föreningsbidrag
 
146 Inriktningsbeslut för kv. Mården 1 (Safiren-huset)
 
147 Gröna Nyckeltal
 
148 Nomering av ledamot till styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum
 
149 Organisationsöversyn kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, del 2
 
150 IT-vision för Katrineholms kommun
 
151 Mandat för fortsatt vänortsarbete
 
152 Svar på revisionsrapport om kommunstyrelsens arbetsformer, styrning och uppföljning av verksamheten
 
153 Ändrad delegation till projektet Investering för Katrineholm
 
154 Avtal om nyttjanderätt av UR-program
 
155 Projektplan för Katrineholms klimatinvesteringsprogram 2006-2010
 
156 Arvodesnivåer för KFAB:s styrelse och lekmannarevisor
 
157 Ombud enligt begravningsförordningen
 
158 Ändring i rätt att teckna kommunens plus- och bankgirokonton samt bankräkning
 
159 Förordnanden för att fullgöra ordförandeuppgifter under sommaren 2007
 
160 Avsiktsförklaring beträffande riksväg 55/Mälardiagonalen
 
161 Rapport om elhandel per den 31 mars 2007
 
162 Anmälan av delegationsbeslut
 
163 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
164 Meddelanden

Sammanträde 2007-06-20

§ nr Ärende


165 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
166 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
167 Katrineholms kommun – aktör i omvärlden
 
168 Redovisning av SCB:s nya medborgarenkät
 
169 Rapport om samarbetet Mellannyckeln
 
170 Rapport från vänortsmötet i Salo
 
171 Rapport kring enskilt personalärende
 
172 Svar på motion om Katrineholm.nu
 
173 Tertialuppföljning per den 30 april 2007
 
174 Förslag till mål- och uppdragsförändringar
 
175 Svar på motion om samordning för Kullbergska sjukhusets framtid
 
176 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
177 Återremiss -  IT-vision för Katrineholms kommun
 
178 Kvalitetsredovisning för verksamheterna inom Viadidakt 2006
 
179 Årsredovisning 2006 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet
 
180 Communicare - Job College
 
181 Yttrande över arbetsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt
 
182 Redovisning av tilläggsanslag och hur kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov använts per den 30 april 2007
 
183 Kostnader i samband med Regionförbundet Sörmlands ledningskonferens
 
184 Revisionsrapport – årsredovisning 2006
 
185 Överenskommelse mellan kommunerna Katrineholm och Valparaiso
 
186 Yttrande över En gemensam strategi för besöksnäringens utveckling i Sörmland 2007 – 2008
 
187 Yttrande över delbetänkandet Översvämningshot – Risker och åtgärder för Mälaren, Hjälmaren och Vänern
 
188 Redovisning – Stiftelser
 
189 Revidering av delegationsordning för kommunstyrelsen
 
190 Justering av budgetramar inför 2008 med anledning av överflyttning av personal med IT-relaterade arbetsuppgifter
 
191 Förslag om utökat uppdrag för färdigställande av permanent förskola vid Skogsborg
 
192 Viljeinriktning gällande marknadsföringsbolag
 
193 Projekt ”Destination Katrineholm”
 
194 Kostnader för avgångsvederlag
 
195 Uppdrag till Katrineholms Fastighets AB gällande fastighetsbeståndet som brukas av externa parter
 
196 Anmälan av delegationsbeslut
 
197 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m m
 
198 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
199 Meddelanden

Sammanträde 2007-08-22

§ nr Ärende


200 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
201 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
202 Marknadsföringsbolag – information
 
203 Medfinansiering av Citybanan – rapport från överläggningar
 
204 Medfinansiering av tågtrafikering Gnesta
 
205 SB Broadband – lägesrapport
 
206 Befolkningsstatistik första halvåret 2007
 
207 Rekryteringsprocessen för KS förvaltningschefer – lägesrapport
 
208 Årsredovisning 2006 för Västra Sörmlands Räddningstjänst
 
209 Årsredovisning 2006 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 
210 Svar på motion om tv-apparater till korttidsboende
 
211 Revidering av Kommunstyrelsens reglemente
 
212 Förvärv av mark för framtida vattentäkt genom markbytesavtal samt avtal rörande Bjälkbol
 
213 Förnyad delegation enligt miljöbalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen
 
214 Extra kommunstyrelsesammanträde
 
215 Förslag till kommunstyrelsens övergripande planering med budget 2008 och plan för 2009-2010
 
216 Ställningstagande till 2008 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 
217 Återbetalning av intresseavgift för regiontågstrafik
 
218 Yttrande över promemorian Reformerad beskattning av bostäder
 
219 Yttrande över betänkandet Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser
 
220 Rapport om elhandel per 2007-06-30
 
221 Revisionsrapport om investeringsredovisning
 
222 Försäljning av industrimark från fastigheten Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun
 
223 Exploateringsavtal avseende byggnation för handelsändamål berörande del av Lövåsen 3:1 i Katrineholms kommun
 
224 Försäljning av fastigheterna Nävertorp 5:28 och 5:29 i Katrineholms kommun
 
225 Svar på revisionsrapporten Barn i behov av särskilt stöd
 
226 Försäljning av fastigheten Linnean 8 och del av Linnean 1 i Katrineholms kommun
 
227 Återrapportering av uppdrag att se över förutsättningar för webbsändningar
 
228 Lägesrapport kring uppdrag om analys av måluppfyllelser
 
229 Anmälan av delegationsbeslut
 
230 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
231 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
232 Meddelanden

Sammanträde 2007-09-03

§ nr Ärende

233 Information om rekryteringen av förvaltningschefer
 
234 Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU 2007:10)

Sammanträde 2007-09-19

§ nr Ärende

235 Framförande av ursäkt
 
236 Presentation av nya förvaltningschefer
 
237 Inför Regionförbundet Sörmlands styrelsemöte 20 september
 
238 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
239 SBA:s mätning av kundnöjdhet bland företagare
 
240 Redovisning av kommentarer från medborgarundersökningen 2007
 
241 Pendlingsutveckling
 
242 Citybanan – lägesrapport
 
243 Redovisning av obesvarade motioner
 
244 Svar på motion om tillsättning av överförmyndare
 
245 Svar på motion om naturskola i Katrineholm
 
246 Återremiss: motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm
 
247 Svar på motion om vårdnadsbidrag
 
248 Slutrapportering av arbetstidsprojektet
 
249 Ändring av reglemente för brotts- och skadeförebyggande rådet
 
250 Borgensförbindelse för Mogetorps koloniförening
 
251 Budget 2008 för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
 
252 Delårsrapport för kommunstyrelsens ansvarsområde per den 31 augusti 2007
 
253 Rapport om behovet av att utse en säkerhetsskyddschef
 
254 Yttrande över insatsprogram för utveckling av Östgötaregionen 2007-2013
 
255 Projektdirektiv för kompetensplaneringsprojekt i Katrineholms kommun
 
256 Redovisning av anslag av medel till kommunstyrelsens förfogande
 
257 Finansiell rapport per den 31 augusti 2007
 
258 Yttrande över inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för perioden 2010-2019
 
259 Yttrande över ”Kraftsamling för en användbar kollektivtrafik för funktionshindrade”, del C i delrapporten 2007-06-30 för projektet ”Koll framåt”
 
260 Val av röstombud till bolagsstämmor med Länstrafiken Sörmland AB för åren 2007-2011
 
261 Personuppgiftsombud för kommunstyrelsen
 
262 Hyresbidrag samt hyresavtal för föreningen Romano Merako
 
263 Svar på revisionsrapporten Arkiv- och dokumenthantering
 
264 Folkhälsoarbetet i Katrineholms kommun – verksamhetsberättelse för år 2006 och övergripande plan för år 2007
 
265 Budgeteringsprinciper med anledning av kammarrättsdom
 
266 Tillfälligt förordnande för att fullgöra ordförandeuppgifter 25-28 september 2007
 
267 Försäljning av bostadsrättslägenhet i BRF Gullvivan i Katrineholms kommun
 
268 Försäljning av bostadsrättslägenhet i BRF Gullvivan i Katrineholms kommun
 
269 Förslag till detaljplan för del av fastigheten Lövåsen 3:1, etapp 3, Katrineholms kommun
 
270 Yttrande över förslag till reviderade miljömål för Södermanland län 2007-2010
 
271 Förslag om finansiell samverkan med Katrineholms Fastighets AB (KFAB)
 
272 Fördelning av lönekompensation
 
273 Anmälan av delegationsbeslut
 
274 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
275 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
276 Meddelanden

Sammanträde 2007-10-24

§ nr Ärende


277 Presentation av nya förvaltningschefer
 
278 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
279 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
280 Gemensam VA-organisation – lägesrapport
 
281 Rapport om RAR
 
282 Redovisning av möjligheten att bygga om Safirenhuset till förvaltningsbyggnad
 
283 Delårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2007
 
284 Svar på motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter
 
285 Förslag till VA-taxa 2008
 
286 Förslag till ny renhållningstaxa för 2008
 
287 Fastställande av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
 
288 Övergripande planering med budget för 2008 med plan för 2009 och 2010
 
289 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
290 Svar på motion om förändrad delegation för kommunchefen
 
291 Anhållan om att få disponera medel till energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum
 
292 Vårdförbundet Sörmland – delårsrapport för perioden januari – juli 2007
 
293 Svar på återremiss – motion om tillsättning av överförmyndare
 
294 Återremiss – borgensförbindelse för Mogetorps koloniförening
 
295 Nordiskt vänortssamarbete
 
296 Svar på revisionsrapport om intern kontroll om fakturahantering
 
297 Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt
 
298 Delårsrapporter för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
299 Avtal med Svenska Turistföreningen AB (STF) om vandrarhem vid Djulö, fastigheten Djulö 2:3, Katrineholm
 
300 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2008
 
301 Yttrande över gränslandets Utvecklingsstrategi 2007 – 2013
 
302 Förslag om extra sammanträde med kommunstyrelsen
 
303 Anmälan av delegationsbeslut
 
304 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
305 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
306 Meddelanden

Sammanträde 2007-11-21

§ nr Ärende


307 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
308 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
309 Information om kreditgarantiföreningen
 
310 Printed Electronics Arena
 
311 Återrapportering och sammanfattning av reformprocessen kring Ansvarskommittén
 
312 Rapport om principer för exploateringsverksamhet
 
313 Fördjupning av översiktsplanen för Djulö-området
 
314 Svar på motion om att köpa rättvisemärkta produkter
 
315 Förslag till nya taxor för 2008 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, djurskyddslagen och strålskyddslagen
 
316 Återrapportering av projektet STRIT delen Effekt
 
317 Yttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ingelsta, Norrköpings kommun
 
318 Nytt normalavtal med SAMI/IFPI
 
319 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
 
320 Ändring av tiden för kommunstyrelsens extra sammanträde
 
321 Anmälan av delegationsbeslut
 
322 Anmälan av kurser, konferenser, seminarier m.m.
 
323 Anmälan Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
324 Meddelanden

Sammanträde 2007-12-05

§ nr Ärende


325 Ställningstagande till ny skolorganisation
 
326 Återremiss av övergripande planering med budget för 2008
 
327 Budget för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund

Sammanträde 2007-12-19

§ nr Ärende


328 Presentation av socialchefen Åke Strandberg
 
329 Ekonomisk utfallsprognos för kommunstyrelsens ansvarsområde
 
330 Ekonomisk utfallsprognos för Katrineholms kommun
 
331 Information om strejkvarsel
 
332 Tolkning av kommunfullmäktiges beslut om bildandet av Katrineholms entreprenörscentrum (KEC)
 
333 Genomförd bankupphandling
 
334 Folkmängd per den 1 november 2007
 
335 Förhandling om länets finansiering av Citybanan
 
336 Svar på motion om beslutsattestering av förvaltningschefernas fakturor
 
337 Svar på motion om avtal med Migrationsverket
 
338 Ändring av stadgar för miljöpriset
 
339 Ansökan om bidrag till kreditgarantiföreningen Sörmland (KGF Sörmland)
 
340 Budget för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund 2009
 
341 Ändring av avgifter för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 
342 Beslut med anledning av projektet STRIT, delen Effekt Inriktningsbeslut (A)
 
343 Beslut om fortsättningsprojekt med anledning av projektdirektivet STRIT (B)
 
344 Revisionsrapport ”Granskning av delårsrapport 2007”
 
345 Nomineringar till Gränslandets Leaderområde
 
346 Detaljplan för del av kvarteret Linnéan. Fastigheterna Linnéan 1, Linnéan 8 samt del av Sandbäcken 3:3, Katrineholms kommun
 
347 Regler för koncernkonto i Katrineholms kommun
 
348 Framställan om medel från Handikappföreningarna Sörmland till projektet Brukarstöd och Kunskapscenter
 
349 Förslag till förlängning av projektet DUGA
 
350 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År
 
351 Anmälan av delegationsbeslut
 
352 Anmälan av Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär
 
353 Meddelanden

Kommunstyrelsen
Postadress: 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-570 16
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Kommunstyrelsen
* = Obligatorisk uppgift
*