Ärendeförteckning kommunfullmäktige 2018

Kommunfullmäktige 2018-01-15

§ nr  Ärende

1      Allmänhetens fråga

2      Entledigande och val av Överförmyndare i Katrineholms kommun

3      Val av ersättare i kommunstyrelsen

4      Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

5      Val av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

6      Konsekvensändring i Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

7      Detaljplan för fastigheten Havsörnen 21 m.fl.

8      Detaljplan för Mörkhulta, del av fastigheten Mörkhulta 1:10 m.fl., Katrineholms kommun

9     Återrapportering - Översyn av samverkan i gemensam nämnd med förslag till organisation för Viadidaktnämndens verksamheter

10    Ajournering

11    Godkännande av Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets beslut om justering av priser för Movingo

12    Svar på motion om utdrag ur belastningsregistret vid anställning inom äldreomsorgen

13    Svar på motion om hälsovård på arbetstid

14    Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

15    Svar på motion om förströelsefond

16    Svar på motion om införande av Huskurage

17    Motion om praktik för ungdomar inom vård- och omsorg

18    Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum) - komplettering

19    Fråga till socialnämndensordförande om snabbare försörjningsstöd

Kommunfullmäktige 2018-02-12

§ nr  Ärende

20     Allmänhetens fråga

21     Val av ersättare i bildningsnämnden

23     Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

24     Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och avfall AB

25     Handlingsplan för dagvatten 2018-2021

26     Svar på motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar under 2017/2018

27     Svar på motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige 2018-03-19

§ nr  Ärende

28     Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige

29     Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman i tingsrätten

30     Utvidgat verksamhetsområde för del av Lövåsen 3:1 och Sandbäcken 3:1 (Finntorp)

31     Utvidgat verksamhetsområde för del av Forssjökvarn 1:172 och del av Forssjökvarn 6:1 m.fl. Ragnars gärde

32     Ändring av avgifter inom vård och omsorg, KFS 4.22

33     Förlängning och förnyande av giltighetstid för styrdokument

34     Interpellation om omfattning och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS

35     Motion om måltidvän

36     Motion om lektorer i bildningsförvaltningens verksamheter

37     Motion om att optimera hur vi använder våra personella resurser

38     Motion om projekt sex timmars arbetsdag

39     Motion om ökad samverkan och kunskap mellan polis och kommun

40     Motion om att ge katrineholmarna en ätbar park

Kommunfullmäktige 2018-04-16

§ nr  Ärende

41     Fastställande av dagordning

42     Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

43     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

44     Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

45     Entledigande och val av ledamot i Sörmland Vatten och Avfall AB

46     Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

47     Entledigande och val av ledamot i Viadidaktnämnden

48     Avsägelse som ersättare i kommunfullmäktige

49     Årsredovisning och bokslut 2017 för Katrineholms kommun

50     Ajournering

51     Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2017 med ansvarsprövning

52     Svar på remiss gällande regionbildning

53     Bostadsförsörjningsprogrammet i Katrineholms kommun

54     Schablonfördelningar ensamkommande

55     Redovisning av obesvarade motioner

56     Svar på motion om att företagen ska synas

57     Svar på interpellation om förskolans lokaler

58     Svar på interpellation om antalet tillbud inom förskolan

59     Svar på interpellation om barngruppens storlek i Katrineholm mars/april 2018

60     Interpellation om varför skrivelse "konsekvensanalys gällande situationen på förskolorna i Katrineholm" inte lämnas ut

61     Fråga om "Ur och skur" -alternativ i Julita

62     Fråga om habiliteringsersättningen i Katrineholm

63     Motion från miljöpartiet om att det är dags att bygga ett miljösmart Katrineholm

64     Meddelanden

Kommunfullmäktige 2018-05-21

§ nr  Ärende

65     Entledigande och val av ersättare i kulturnämnden

66     Kompetensförsörjningsplan

67     Årsredovisning 2017 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

68     Årsredovisning 2017 för Vårdförbundet Sörmland

69     Reviderad instruktion för kommundirektören

70     Svar på motion om ökad samverkan och kunskap mellan polisen och kommunen

71     Meddelanden

72     Interpellation om finansiering av investeringar

73     Interpellation om namnfrågan har snurrat färdigt - namngivning av rondeller

74     Interpellation om hur Katrineholm ska bli en attraktivare arbetsgivare

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*