Ärendeförteckning kommunfullmäktige 2017

Kommunfullmäktige 2017-01-16

§ nr  Ärende

1      Val av ny ledamot i Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

2      Ändring i KFS 4.13 - Avgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende

3      Försöksverksamhet med trygg hemgång

4      Uppsägning av avtal om samverkan i gemensam nämnd (Viadidakt)

5      Aktiv markförsörjning för bostäder och verksamheter - medel för inköp av fastigheten Abborren 6

6      Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2016

7      Svar på motion om att starta servicepunkter

8      Motion om att producera egen el via solceller

9      Interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

Kommunfullmäktige 2017-02-27

§ nr Ärende

10    Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden

11    Val av huvudman i Sörmlands Sparbank

12    Entledigande och val av ny ledamot i styrelsen för Katrineholms Tekniska Collage AB

13    Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden

14    Entledigande av ledamot i bildningsnämnden

15    Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Eriksbergsvägen, fastigheterna Djulö 2:3 m.fl. Katrineholm, Katrineholms kommun

16    Sörmlandstaxan (avser kollektivtrafik)

17    Affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

18    Verksamhetsplan och kompletterande beslut om budget 2017 (2018-19) för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

19    Svar på motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum

20    Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

21    Fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande - Kommunstyrelsens inställning till att ingen gång och cykelbana planeras in mellan Bie och Alberga

22    Interpellation med svar om nya stadgar för sponsring och föreningsbidrag

23    Ajournering av sammanträdet

24    Interpellation om väntetiderna på platser inom äldreboenden i Katrineholm samt antal platser utifrån Katrineholms befolkning

25    Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB för perioden januari till augusti 2016

26    Delårsrapport från Regionförbundet Sörmland, januari-augusti 2016

27    Motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

28    Motion till kommunfullmäktige om den politiska organisationen

29    Meddelanden

30    Interpellation om Skogsborgsskolans innergård

31    Interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

32    Motion om samhällsbyggnadsnämnd

33    Interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

Kommunfullmäktige 2017-03-20

§ nr Ärende

34    Entledigande av ersättare i bygg- och miljönämnden

35    VA-plan för Katrineholms kommun

36    Svar på motion om sportotek - att låna istället för att köpa

37    Svar på motion om att sätta upp stadsskyltar

38    Avtackning

39    Ajournering av sammanträdet

40    Svar på motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler

41    Svar på motion om pendlarparkering i Äsköping

42    Svar på motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet

43    Svar på interpellation om satsning på kompetensutveckling i skolan

44    Svar på interpellation om Skogsborgsskolans innergård

45    Svar på interpellation om frågor utifrån uttalande om att finansiera 10 poliser med kommunala pengar

46    Svar på interpellation om kostnader för konsulter inom kommunens förvaltningar

47    Motion planer för fler laddstationer

48    (Ny) Fråga om ekonomiska bidrag till föreningen "Somaliska institutet för demokratiska alternativ"

49    (Ny) Interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

50    Motion om traditionell husmanskost

51    Motion om granskning av delegationsbeslut

52    Motion om förbud mot tiggeri

53    Motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

54    Meddelande

Kommunfullmäktige 2017-04-24

§ nr  Ärende

55     Ny medlem i kommunfullmäktige

56     Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

57     Entledigande och val av ny ledamot och ny ersättare i kultur- och turismnämnden

58     Entledigande av ersättare i socialnämnden

59     Entledigande och val av ersättare i valnämnden

60     Entledigande och val av huvudman i Sörmlands Sparbank

61     Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen

62     Val av ersättare i bygg- och miljönämnden

63     Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden

64     Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

65     Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden

66     Ny gruppledare för sverigedemokraterna i kommunfullmäktige

67     Årsredovisning och bokslut 2016 för Katrineholms kommun

68     Ajournering

69     Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2016 med ansvarsprövning

70     Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

71     Renhållningsordning

72     Revidering av riktlinjer för arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse

73     Detaljplan för Ragnars gärde, del av fastigheterna Ericsberg 6:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun

74    Svar på motion om bevarande av Gamla Vattentornet

75    Svar motion friskvård för kommunens anställda

76    Svar motion om avskaffa anställningsformen allmän visstid

77    Svar på interpellation om hemtjänstens arbetsmiljö

78    Interpellation med svar om ersättning till kommuner för asylsökande

79    Motion om att öppna minst tolv nya förskoleavdelningar i Katrineholms kommun under åren 2017 och 2018

80    Årsredovisning 2016 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

81    Årsredovisning 2016 för Katrineholm Vatten och Avfall AB

82    Redovisning av obesvarade motioner

83    Meddelande

84    Interpellation med svar om anledning av tidningsartikeln om förhållandena på Strandgården

85    Fråga om Mikroplaster och konstgräsplaner

86    Motion om införande av Huskurage

Kommunfullmäktige 2017-05-15

§ nr  Ärende

87     Val av ledamot i bildningsnämnden

88     Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

89     Entledigande och val av ledamot i valnämnden

90     Nominering av styrelseledamöter till Katrineholms Entreprenörscentrum

91     Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden

92     Nominering av ledamot och suppleant till styrelsen för KFV Marknadsföring

93     Upphörande av begränsning av förtroendevald revisors uppdrag

94     Entledigande och val av ledamot och tillika ordförande i socialnämnden

95     Årsredovisning 2016 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

96     Inriktning för inköp i Katrineholms kommun

97     Svar på motion om den politiska organisationen

98     Svar på motion om samhällsbyggnadsnämnd

99     Ajournering

100    Svar på motion om förbud mot tiggeri

101    Fråga om mikroplaster och konstgräsplaner

102    Årsredovisning 2016 för Vårdförbundet Sörmland

103    Interpellation med svar om förändringar inom vård- och omsorg

104    Meddelanden

105    Fråga om jämställdhet och jämlikhet

Kommunfullmäktige 2017-06-19

§ nr  Ärende

106   Val av ersättare i service- och tekniknämnden

107   Översyn av valkretsindelningen i Katrineholms kommun

108   Anvisningar friskvård i Katrineholms kommun

109   Remiss gällande landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

110   Årsredovisning 2016 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

111   Årsredovisning 2016 för KFV Marknadsföring AB

112   Årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

113   Fastställande av 2018 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

114   Svar på motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster

115   Svar på motion om ställplatser för husbilar

116   Ajournering

117   Svar på motion om äldredag för politiker

118   Svar på motion om granskning av delegationsbeslut

119   Svar på motion om fordran hos Migrationsverket på över 95 miljoner

120   Fråga om jämställdhet och jämlikhet

121   Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer

122   Motion om att begära utdrag ur belastningsregistret

123   Meddelande

124   Motion om förströelsefond

125   Trevlig sommar

Kommunfullmäktige 2017-08-21

§ nr  Ärende

126   Sammanträdets laga tillkomst

127   Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden

128   Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden

129   Avsägelse från uppdrag som nämndeman i tingsrätten

130   Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB

131   Trafikstrategi Katrineholms kommun

132   Parkeringsstrategi Katrineholms kommun

133   Ajournering

134   Årsredovisning 2016 för Regionförbundet Sörmland

135   Svar på motion om arbetsmiljön inom barnomsorgen

136   Svar på motion om planer för fler laddstationer

137   Svar på motion om traditionell husmanskost

138   Interpellation om ung omsorg - möte mellan generationer

139   Meddelanden

Kommunfullmäktige 2017‑09‑18

§ nr  Ärende

140

141   Ändring i dagordningen

142   Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

143   Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

144   Kemikalieplan 2018-2021, Katrineholms kommun

145   VA-taxa för Katrineholms kommun

146   Förvärv av aktier i Inera AB

147   Ändring i Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrums stadgar

148   Förändring av ansvarsområden - kultur- och turismnämnden samt kommunstyrelsen

149   Ajournering

150   Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente KFS 1.04

151   Ändring i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda m.m

152   Delårsrapport 1 2017 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

153   Verksamhetsplan och budget 2018 (2019-2020) för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

154   Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018

155   Svar på interpellation om bostadssituationen i Katrineholms kommun

156   Motion om hälsovård i arbetstiden

157   Motion om förstudie av parkeringshus

158   Motion om att införa äldreboendegaranti i Katrineholms kommun

159   Meddelande

160   (Ny) Fråga om tillgänglighetsanpassningar vid Djulö

161   Nyproduktion av bostadslägenheter samt garage och parkering i kvarteret Pantern 2, etapp 2

Kommunfullmäktige 2017-10-23

§ nr  Ärende

162

163   Entledigande av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden

164   Entledigande och val av ledamot i kulturnämnden

165   Begäran om entledigande som huvudman i Sparbanken Sörmland

166   Entledigande och val av ersättare i valnämnden

167   Delårsrapport per den 31 augusti 2017 för Katrineholms kommun

168   Ajournering

169   Redovisning av obesvarade motioner

170   Fråga om anordnande av språkbiennal

171   Motion om Kafé Fullmäktige

172   Motion om anordnande av en demokratidag

173   Interpellation om förskolan i Katrineholm

174   Interpellation om personalens sjukfrånvaro inom förskolan

175   Interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid

176   Motion om systematisk utvärdering när personal slutar inom någon av Katrineholms verksamheter

177   Motion om kommunalt ansvar för fordon- och personskador

Kommunfullmäktige 2017-11-20

§ nr  Ärende

178   Parentation

179   Val av ledamot i kulturnämnden (rättelse)

180   Entledigande och val av ledamot i valnämnden

181   Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

182   Val av ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden

183   Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

184   Val av ersättare i socialnämnden

185   Val av ersättare i kommunstyrelsen

186   Övergripande plan med budget 2018-2020

187   Avsägelse

188   Utbetalning av partistöd 2018

189   Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

190   Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Miljöbalken

191   Höjningar av hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar

192   Delårsrapport från Gemensam patientnämnd

193   Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2017

194   Svar på interpellation om förskolan i Katrineholm

195   Svar på interpellation om personalens sjukfrånvaro inom förskolan

196   Svar på interpellation om språkintroduktionsprogrammets framtid

197   Svar på interpellation om säkrare GC vägar i Sköldinge

198  Meddelanden

Kommunfullmäktige 2017-12-18

§ nr  Ärende

§ 199 Utdelning av miljöutmärkelsen

§ 200 Allmänhetens fråga

§ 201 Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen

§ 202 Entledigande och val av ny ledamot i bygg- och miljönämnden

§ 203 Val av ersättare i socialnämnden

§ 204 Val av ledamot och tillika 2:e vice ordförande i kulturnämnden

§ 205 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden

§ 206 Val av nämndeman till Nyköpings tingsrätt

§ 207 Val av huvudman i Sörmlands Sparbank

§ 208 Styrelse för IUC (Installatörernas utbildningscentrum)

§ 209 Handlingsplan CEMR (Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå)

§ 210 Detaljplan för del av kvarteret Pionen del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

§ 211 Trafikstrategi

§ 212 Ajournering

§ 213 Parkeringsstrategi

§ 214 Hastighetsplan Katrineholms kommun

§ 215 Revidering av förbundsordning för Samordningsförbundet RAR

§ 216 Utbetalning av partistöd 2018

§ 217 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2018

§ 218 Revideringar av styrdokumenten Ägardirektiv för Katrineholm Fastighets AB (KFS nr 5.07) samt Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB (KFS nr 5.01).

§ 219 Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

§ 220 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

§ 221 Svar på motion att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms Kommun

§ 222 Svar på motion om renodlad gymnasieskola

§ 223 Svar på motion om skoldusch

§ 224 Svar på motion om att producera egen el via solceller

§ 225 Svar på motion om uppdrag om förstudie av parkeringshus

§ 226 Svar på motion om förströelsefond

§ 227 Svar på motion om införande av Huskurage

§ 228 Motion om medborgarinflytande

§ 229 Meddelanden

§ 230 Motion om att företagen ska synas

§ 231 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*