Ärendeförteckning kommunfullmäktige 2016

§ Kommunfullmäktige 2016-01-18
1 Entledigande och val av nämndeman vid Nykpings Tingsrätt
2 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
3 Entledigande av ersättare i Viadidaktnämnden
4 Entledigande och val av ledamot i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB
5 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
6 Revidering av riktlinjer för arbetsmiljöutmärkelse
7 Utbetalning av partistöd 2016
8 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland perioden 1 januari till 31 augusti 2015
9 Delårsrapport från Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken i Sörmland AB
10 Arbetsutrustning för förtroendevalda
11 Svar på motion om tillsättningen av överförmyndare
12 Svar på interpellation om fossilfria placeringar
13 Motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms kommuns skolor
14 Motion om högre underhållsnivåer för verksamhetslokaler
15 Motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende

 
   
 § Kommunfullmäktige 2016-02-29 
 16 Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden
 17 Val av huvudman till Sörmlands Sparbank
 18 Entledigande  och val av ledamot i styrelsen för Katrineholms Industrhus AB
 19 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden
 20 Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
 21 Entledigande och val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 22 Revidering av riktlinjer för bidrag till enskilda vägar inom Katrineholms kommun 
 23 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 
 24 Revidering av resor och transporter i tjänsten
 25 Revidering av reglementen till följd av utveckling av Viadidakts förvaltningsorganisation
 26 Verksamhetsplan med budget 2016 (2017-2018) för Sörmlands Kollektrivtrafikmyndighet 
 27 Antagande av taxa för tjänster inom Västra Sörmlands Räddningstjänst
 28 (NY) Motion om ombyggnation av bussdelen på resecentrum
 29 Meddelande
 30 (NY) Interpellation om att väcka ledamotsinitiativ 
 31 (NY) Fråga till oppositionsråd
 32 (NY) Motion om representationsmat
 33 (NY) Interpellation om den höga sjukfrånvaron inom förskolan och skolan i Katrineholm
 34 (NY) Fråga om antal avdelningar på Regndroppens förskola 
 35 (NY) Fråga om larmanvändarna får tillbaka pengarna? 
 36 (NY) Interpellation om arbetet mot barnfattigdomen i kommunen 
   
§ Kommunfullmäktige 2016-03-21
37 Val av ersättare i bildningsnämnden
38 Detaljplan för Forssjökvarn, del av fastigheterna Eriksberg 1:1, 76:1, 78:1, 93:1 samt Forssjökvarn 1:1 m.fl., Forssjö, Katrineholms kommun
39 Förslag till revidering av bygg- och miljönämndens reglemente
40 Svar på motion om att ljussätta Djulö Allé
41 Svar på motion om "Rätt till vind i håren"
42 Svar på interpellation om den höga sjukfrånvaron inom förskola skolan i Katrineholm
43 Bordlagd interpellation om att väcka ledamotsinitiativ 2016
44 Interpellation om arbetet mot barnfattigdomen i kommunen
45 (NY) Motion om Skolmotion
46 (NY) Interpellation om säkrare vägar till förskolor och skolor
47 (NY) Fråga om YH-utbildningar i Katrineholm
48 Meddelande
49 (NY) Motion om att avskaffa anställningsformen allmän visstid
   
§ Kommunfullmäktige 2016-04-18
50 Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen
51 Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
52 Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden
53 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden
54 Entledigande av ledamot i kultur- och turismnämnden
55 Årsredovisning och bokslut 2015 för Katrineholms kommun
56 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2015 med ansvarsprövning
57 Ajournering av sammanträdet
58 Heltid och kompetensutveckling - för en attraktiv arbetsgivare och tryggad personalförsörjning
59 Hyressättning och rutiner för verksamhetslokaler
60 Svar på fråga om YH-utbildningar i Katrineholm
61 Svar på interpellation om arbetet mot barnfattigdomen i kommun
62 Svar på motion om folkomröstning av en ny byggnad på torget
63 Svar på motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män
64 Redovisning av obesvarade motioner
65 Svar på interpellation om säkrare vägar till förskolor och skolor
66 Meddelande
67 Interpellation om föreningsbidrag och riktlinjerna för ansvariga nämnder för ställningstagande
68 Motion om att ändra PUL-blanketten för ställningstagande
69 Motion om bevarande av gamla vattentornet på norr
   
§ Kommunfullmäktige 2016-05-16
   
70 Entledigande och val av ledamot tillika 1:e vice ordförande i kultur- och turismnämnden
71 Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden
72 Val av ersättare i viadidaktnämnden
73 Entledigande och val av ersättare i bygg- och miljönämnden
74 Revidering av övergripande anvisningsdokument för föreningsstöd
75 Årsredovisning 2015 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB
76 Årsredovisning 2015 för Västra Sörmlands Räddningstjänst
77 Svar på motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket
78 Svar på motion om att införa en miljöbarometer på kommunens hemsida
79 Svar på motion om rastaktiviteter under skoltid
80 Ajournering
81 Svar på motion om representationsmat
82 Svar på bordlagd interpellation om säkrare vägar till förskolor och skolor
83 Svar på interpellation om föreningsbidrag och riktlinjerna för ansvariga nämnder
84 Meddelanden
85 Frågor om förstelärare
86 Motion om att sätta upp stadsskyltar
87 Interpellation om storleken på förskoleavdelningarna
88 Interpellation om revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum
89 Interpellation om enklare vägar till vägbidragen
   
 §  Kommunfullmäktige 2016-06-20
 90 Val av ledamot i kultur- och turismnämnden 
 91 Entledigande av ledamot i bildningsnämnden
92  Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB 
 93 Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden 
 94 Borgensåtagande för Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) 
 95 Årsredovisning 2015 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 
 96 Årsredovisning 2015 för Regionförbundet Sörmland
 97 Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland 
 98 Svar på motion om avskaffande av delade turer 
 99 Svar på motion om rätt till heltid
100 Svar på motion om anpassade sammanträdesrum
101 Svar på interpellation om revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum
102 Svar på interpellation om storleken på förskoleavdelningarna
103 Ajournering
104 Svar på interpellation om enklare vägar till vägbidragen
105 Fråga om motorsponsring är fossilfritt
106 Meddelande
107 Fråga om representationslunch
108 Motion om inköpsförbud för artiklar som innehåller mikroplaster
109 Trevlig sommar
   
 § Kommunfullmäktige 2016-08-22
110 Besök av Regionstyrelsen med presentation
111 Val av borgerlig begravningsförättare
112 Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen
113 Entledigande av ledamot i service- och tekniknämnden
114 Entledigande av ledamot i bildningsnämnden
115 Färdigställande av kvarteret Hästen
116

Revidering av reglemente för gemensamma nämnden för samverkan kringsocialtjänst och vård

117 Taxa kollektivtrafiken (Sörmlandstaxan)
118 Utökade investeringsmedel för bro Djulö kvarn
119 Årsredovisning 2015 - Vårdförbundet Sörmland
120 Fastställande av 2017 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
121 Svar på motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan
122 Svar på motion om nya biståndskriterier för äldre som söker äldreboende
123 Svar på motionen Skolmotion
124 Motion om att starta bilpool
125 Motion om pendlarparkering i Äsköping
126 Motion om att anordna undersköterskeutbildning i Katrineholms kommun
127 Motion om friskvård för kommunens anställda
128 Fråga om anordnande av språkbiennal
129 Interpellation om lärarbristen
130 Meddelande
   
§ Kommunfullmäktige 2016-09-19
131 Val av ny 1:e vice ordförande i viadidaktnämnden
132 Val av ledamot i bildningsnämnden
133 Entledigande och val av ledamot i service- och tekniknämnden
134 Entledigande och val av ersättare för överförmyndaren
135 Entledigande och val av ledamot tillika 1:e vice ordförande samt val av ersättare i bildningsnämnden
136 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
137 Sammanträdesdagar 2017
138 Bostadsförsörjningsprogram för Katrineholms kommun
139 Reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
140 Delårsrapport 1 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland
141 Verksamhetsplan och budget 2017 (2018-2019) avseende länsgemensam verksamhet och kostnader för Sörmlands Kollktivtrafikmyndighet
142 Svar på interpellation om lärarbrist
143 Svar på motion om enhetliga hastighetsbegränsningar vid Katrineholms skolor
144 Meddelande


§       Kommunfullmäktige 2016-10-24

145    Val av ledamot i service- och tekniknämnden
146    Entledigande samt val av ny ersättare i kultur- och turismnämnden
147    Entledigande och val av ny ersättare i viadidaktnämnden
148    Entledigande av ersättare i socialnämnden
149    Entledigande och val av ny ersättare i vård- och omsorgsnämnden
150    Entledigande av nämndeman vid Nyköpings tingsrätt
151    Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Katrineholms kommun
152    Redovisning av obesvarade motioner per den 15 september 2016
153    Svar på motion om dubbel markanvisning
154    Svar på interpellation om att anlägga en djurkyrkogård
155    Svar på interpellation om delegationsbeslut är inom lagen för likställighet
156    Fråga om uppföljning av frånvaro efter semestern
157    Fråga om hur det går med giftinventeringen och kemikalieplanen
158    Motion om uppföljning av skälig bostadskostnad inom försörjningsstödet
159    Motion om ställplatser för husbilar
160    Meddelanden
161    Interpellation om hur Katrineholms hemtjänst mår idag
162    Fråga om antal uteliggare
163    Fråga om livsmedelskontroll
164    Fråga om medicinsk åldersbedömning

 §      Kommunfullmäktige 2016-11-21

165    Entledigande av huvudman i Sörmlands Sparbank
166    Ny ledamot Katrineholm Railpoint AB
167    Övergripande plan med budget 2017-2019
168    Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet
169    Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
170    Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
171    Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och strandskydd enligt Miljöbalken
172    Avräkning mot Katrineholms Fastighet AB i budgetförslaget 2017
173    Utbetalning av partistöd 2017
174    Program för uppföljning av privata utförare
175    Motion om ställplatser för husbilar
176    Svar på motion om resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland
177    Svar på interpellation om hur Katrineholms hemtjänst mår idag    
178    Motion om Sportotek, att låna istället för att köpa
179    Meddelanden
180    Motion om Renodlad gymnasieskola
181    Motion om skoldusch

§       Kommunfullmäktige 2016-12-19

182   Utdelning av 2016 års arbetsmiljö- och hälsoutmärkelse
183   Val av nämndeman till Nyköpings tingsrätt
184   Entledigande och val av ny ersättare i service- och tekniknämnden
185   Entledigande från uppdrag som ledamot i KFAB/KIAB
186   Entledigande och val av ny ersättare i bildningsnämnden
187   Entledigande och val av ersättare i kultur- och turismnämnden
188   Avsägelse från uppdrag och val av nämndeman i tingsrätten
189   Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun - del landsbygd för antagande
190   Mälardalstaxan
191   Överlåtelse av aktier
192   En god hälsa för alla barn och ungdomar i Katrineholms kommun - utmaningar 2017 - 2019
193   Svar på motion om avskaffande av delade turer
194   Svar på motion om att ändra PUL-blanketten
195   Ajournering
196   Svar på motion om att starta bilpool
197   Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB
198   Delårsrapport 2016 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
199   Delårsrapport 2016 från Vårdförbundet Sörmland
200   Motion om en äldredag för politiker
201   Kompletterande beslut för "Hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar" (KFS 4.11)
202   Fråga om öppnande av den avstängda delen av Vingåkersvägen
203   Fråga angående medborgarundersökningen 2016
204   Meddelanden
205   Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

 

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*