Ärendeförteckning, Kommunfullmäktige 2015

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-01-19

§ 

 Ärende

 72

 Tillväxt och välfärd, Kommunplan 2015 - 2018

 73

 Avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag

 74

 Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland avseende perioden 1 januari till 31 augusti 2014

 75

 Svar påmotion om giftfri vardag för våra barn

 76

 Ajournering av sammanträdet

 77

 Svar på motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm

 78

 Svar på motion om bara ekologisk frukt till barnen

 79

 Svar på motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

 80

 Meddelande

 81

 Motion om anpassade sammanträdesrum

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-02

 §

Ärende 

82

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

83

Revidering av  Reglemente för revisorerna, KFS 1.15

84

Fyllnadsval för kommunrevisionen samt val av vice ordförande

85

Begränsning av förtroendevald revisors granskningsuppdrag

86

Styrdokumentet Kvalitetsarbete med våld i nära relationer för Katrineholms kommun

87

Anvisningar – Representation, gåvor, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Katrineholms kommun

88

Justering av benämning i bildningsnämndens reglemente, KFS 1.03

89

Delårsrapport 2: januari-augusti 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB

90

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015

91

Borttagande av suppleanter i kommunala bolag

92

Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun

93

Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan

94

Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

95

Svar på motion om kommunfullmäktiges presidium

96

Motion om att ljussätta Djulö allé

97

Motion om att utveckla vattentornet på norr

98

Motion om att införa medborgarförslag

99

Motion om att oppositionen ska tilldelas posten som vice ordförande i de helägda bolagen i Katrineholms kommun

100

Fråga om att delta i försöksverksamheten med betyg från årskursn4

101

 Meddelanden

   Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16
§  Ärende
 
 

102

Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

103

Entledigande och val av ledamot i bildningsnämnden

104

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

105

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare

106

Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB), lekmannarevisorer och röstombud samt ersättare

107

Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud för KFV Marknadsföring AB

108

Val av ledamöter, lekmannarevisorer samt röstombud till Katrineholm Vatten och Avfall AB

109

Val av ledamöter, lekmannarevisorer samt röstombud till Sörmland Vatten och Avfall AB

110

Val av ledamöter till styrelsen för Logistikposition Katrineholm AB samt val av röstombud

111

Val av ledamöter till styrelsen samt röstombud till Katrineholm Railpoint AB

112

Nominering till styrelsen för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) samt val av röstombud

113

Val av styrelseledamöter och röstombud till Katrineholms Entreprenörscentrum

114

Val av ledamöter till styrelsen för Katrineholms Tekniska College AB samt röstombud

115

Val av styrelseledamot samt röstombud till Mälardalens Energikontor AB

116

Val av revisorer för granskning av kommunens stiftelser

117

Val av gode män vid lantmäteriförrättning

118

Val av ledamot och röstombud till Coompanion

119

Kompletterande val av huvudmän i Sörmlands Sparbank

120

Dagvattenpolicy – Riktlinjer för dagvattenhantering i Katrineholms kommun

 
 

121

Svar på motion om investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten

122

Svar på motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan

123

Motion om rätt till heltid

124

Besvarande av fråga om att delta i försöksverksamheten med betyg från årskurs 4

125

Meddelanden

               
 
                 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-04-20  
§               Ärende  

 

126

Fastighetsreglering och aktieöverlåtelse avseende Logistikposition Katrineholm AB

127

Revidering av styrdokument för Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB

128

Val av ledamöter, lekmannarevisorer samt röstombud till Sörmland Vatten och Avfall AB

129

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2014 med ansvarsprövning

130

Årsredovisning och bokslut 2014 för Katrineholms kommun

131

Revidering av lokala ordningsföreskrifter

132

Reviderad Finanspolicy för Katrineholms kommun

133

Svar på motion om att fasa ut Fas 3 i kommunal regi

134

Svar på motion om anhörigvänlig arbetsgivare

135

Svar på motion om ny alkohol- och drogpolicy för representation

136

Redovisning av obesvarade motioner

137

Interpellation med svar om arvodering av kommunens representanter i Rail Point AB och Logistikposition Katrineholm AB

138

Interpellation med svar om lämpligheten att betala hyran för moské

139

Interpellation om ersättningar med mera som kommunen betalar till Green Cargo och till Samskip Van Dieren Multimodal

140

Fråga om hur även de högpresterande elevernas utveckling i matematik säkerställs 

 

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-18

§ nr

Ärende

141

Uppvaktning av Valla hemtjänst

142

Revidering av styrdokument avseende Sörmland Vatten och Avfall AB och Katrineholm Vatten och Avfall AB

143

Val av ledamöter, lekmannarevisorer samt röstombud till Sörmland Vatten och Avfall AB

144

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2014 med ansvarsprövning

145

Årsredovisning och bokslut 2014 för Katrineholms kommun

146

Ajournering av sammanträdet

147

Årsredovisning 2014 med revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland

148

Revidering av Västra Sörmlands Räddningstjänsts förbundsordning

149

Revidering av reglemente för revisorerna till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst

150

Revidering av reglemente för förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst

151

Revidering av taxa för tjänster till förbundsdirektionen Västra Sörmlands Räddningstjänst

152

Integrations- och mottagningsarbetet i Katrineholms kommun

153

Grundläggande principer för finansiering av IT

154      

Återrapportering av särskilda uppdrag från Övergripande plan med budget: Förstudie kring strategi för ytterligare IT-satsningar i förskola, förskoleklass och grundskola 

155

Revidering av årsangivelse i taxa för Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, KFS 4.09

156

Svar på motion om ett förändrat arbetssätt med försörjningsstödet

157

Interpellation med svar om ersättningar som kommunen betalat till Green Cargo och till Samskip Van Dieren Multimodal

158

Fråga om hur säkerställs även de högpresterande elevernas utveckling i matematik

159

Återtagande av interpellation om behovsprövning av serviceboende

160

Fråga om utredning om barnfattigdomen

161

Meddelande

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-06-15

 § Nr

 Ärende

 162

 Information om Sköldinge

 163

Entledigande och val av ledamot i bygg- och miljönämnden 

 164

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden 

 165

Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun 

 166

Förnyad borgensförbindelse för Kommuninvest 

 167

Årsredovisning 2014 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB 

 168

Årsredovisning 2014  för Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 169

Årsredovisning 2014  för Samordningsförbundet RAR i Sörmland  

 170

Svar på motion om Språkbiennal i Katrineholm 

 171

Svar på motion om att alla elever ska klara behörigheten till gymnasieskolan senast år 2020 

 172

Interpellation med svar om ersättningar som kommunen betalat till Green Cargo och till Samskip Van Dieren Multimodal 

 173

Interpellation med svar om behovsprövning av serviceboende 

 174

Interpellation med svar om en mobilfri skola 

 175

Motion om avskaffande av delade turer 

 176

Meddelande 

 177

Trevlig sommar 

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-08-17

 § Nr

 

 178

Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i bygg- och miljönämnden 

 179

Entledigande av ledamot i Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 180

Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

 181

Handelspolicy för Katrineholms kommun

 182

Överlåtelse av gasreningsanläggning och tankställe m.m. för biogas 

 183

Gång- och cykelplan, Katrineholms kommun 

 184

Ajournering av sammanträdet 

 185

Reviderade regler för indrivning av fordringar för Katrineholms kommun och de kommunalt ägda bolagen 

 186

Årsredovisning 2014 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB 

 187

Årsredovisning 2014 för Regionförbundet Sörmland 

 188

Fastställande av 2016 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland 

 189

Motion om hur kommunens mark ska användas 

 190

Fråga om Wi-Fi på äldreboenden 

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-09-21

§ Nr 

 

 191

Parentation 

 192

Entledigande och val av nämndeman i Nyköpings Tingsrätt 

 193

Val av nämndemän för Katrineholms kommun vid Nyköpings tingsrätt i Nyköping för 2016-01-01 till och med 2019-12-31 

 194

Entledigande och val av ledamot i kommunstyrelsen 

 195

Entledigande och val ersättare i kommunstyrelsen 

 196

Val av ledamot till Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 197

Förstudie Strategi för att minska omfattningen av sociala kontrakt i kommunen

 198

 Förstudie Katrineholms kommun firar 100-årsjubileum 2017

 199

Förstudie, HBT-personers situation 

 200

Förstudie om ny teaterlokal, Black Box, i lokstallet 

 201

Förstudie om inrättandet av familjecentral där öppen förskola, mödravård, barnavårdscentral och socialtjänst samverkar 

 202

Förstudie om att utveckla samordnad vård och omsorg på hemmaplan för samsjuka personer 

 203

Förstudie angående införande av E-arkiv i Katrineholms kommun 

 204

Förstudier av särskilt boende för äldre samt ny samlad gruppbostad LSS 

 205

Långsiktig planering för skolor 

 206

Förstudie för anläggande av aktivitetsparker i kransorter 

 207

Förstudie för utveckling av Sjukhusparken/Sveaparken 

 208

Förstudie för parkeringsdäck på norr 

 209

Förstudie om förutsättningar för ny brandstation i Katrineholm 

 210

Förslag till revidering av uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst 

 211

Revidering av kommunstyrelsens reglemente - avseende jämställdhet 

 212

Delårsrapport 1, januari-mars 2015, för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland 

 213

Fråga om placering av frågor på dagordningen 

 214

Svar på motion om att utveckla vattentornet på norr 

 215

Svar på motion om fler reserver för volymökningar 

 216

Svar på motion om att införa medborgarförslag 

 217

Motion om behovet av ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland 

 218

Motion om tillsättning av överförmyndare 

 219

Motion om att Katrineholms kommun deltar i Europeiska trafikantveckan 

 220

Motion om att införa en miljöbarometer på kommunens hemsida 

 221

Meddelande 

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-10-19

 §

 

 222

 Allmänhetens frågestund

 223

Allmänhetens frågestund 

 224

Allmänhetens frågestund 

 225

Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i bygg- och miljönämnden 

 226

Entledigande och val av ledamot i kultur- och turismnämnden 

 227

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

 228

Delårsrapport per 31 augusti 2015 för Katrineholms kommun 

 229

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB 

 230

Förslag till reviderad förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland 

 231

Sammanträdesdagar för 2016 

 232

Redovisning av obesvarade motioner 

 233

Svar på motion om att oppositionen ska tilldelas vice ordförandeposten i de helägda bolagen i Katrineholms kommun 

 234

Interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna 

 235

Interpellation om flyktingmottagande 

 236

Fråga om inställningen till namninsamlingar, folkomröstningar 

 237

Fråga om inställningen till namninsamlingar, folkomröstningar 

 238 

Meddelande 

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-11-16

 §

 

 239

Övergripande plan med budget 2016-2018 

 240

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget 2016 

 241

Förslag till höjning av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

 242

Förslag till hyror och avgifter  inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 

 243

Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet 

 244

Förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun 

 245

Förslag till VA-taxa för Katrineholms kommun 

 246

Svar på interpellation om flyktingmottagande 

 247

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden 1 januari till 31 augusti 2015 

 248

Ansökan om borgen för lån 

 249

Svar på interpellation om läxhjälpen i de kommunala skolorna 

 250

Motion om att säga upp avtalet med Migrationsverket 

 251

Motion om att öppna politikerhemmen för flyktingar  

 252

Motion om rätten till vind i håret 

 

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-14

 §

 

 253

 Ersättare för ordinarie gruppledare i Sverigedemokraterna

 254

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus 

 255

Revidering av Måltidspolitiskt program 

 256

Revidering av Idrottspolitiskt program 

 257

Antagande av detaljplan för Skogborgsskolan, fastigheten Trädgårdsmästaren 1 m.fl., Katrineholms kommun 

 258

Antagande av detaljplan för Åsgatan, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun 

 259

Tillämpningsregler för förtroendevaldas sjukavdrag 

 260

Förslag om kompletterande arvodering för revisorerna 

 261

Förtydligande av beslut avseende höjning av avgift inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 

 262

Svar på motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord 

 263

Svar på motion om att giftsanera förskolorna 

 264

Svar på motion om hur kommunens mark ska användas 

 265

Svar på motion om att öppna  politikerhemmen för flyktingar att bo i 

 266

Interpellation med svar - Livsglädje hela livet är ett medmänskligt mål 

 267

Meddelanden 

 268

Motion om rastaktivitet under skoltid 

 269

Fråga om luciafirande i de kommunala skolorna i Katrineholm 

 270

Interpellation om fossilfria placeringar 

 271

Motion om att införa dubbel markanvisning 

 272

Motion om att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män 

   

Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*