Ärendeförteckning, Kommunfullmäktige 2014

 

Kommunfullmäktige 2014-01-20

§ nr

Ärende

1

Allmänhetens frågestund

2

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

3

Detaljplan för del av fastigheten Öja 1:1, Katrineholms kommun

4

Partistöd 2014

5

Revidering av övergripande plan med budget 2014-2016

6

Ajournering av sammanträdet

7

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

8

Delårsrapport 2/2013 från Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

9

Svar på motion om särskilda villkor vid upphandlingar

10

Svar på motion om läxhjälp

11

Svar på motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014

12

Svar på motion om ökad valmöjlighet om kost

13

Svar på interpellation om hemtjänstvården i kommunen

14

Svar på interpellation om gynnande av företagande i kommunen

15

Fråga om skyltningen mot Nyköping och Norrköping

16

Interpellation om övergångsställen på Stockholmsvägen

17

Interpellation om Katrineholm har koll på äldrematen

18

Meddelande

 

 Kommunfullmäktige 2014-02-24

§ nr

Ärende

19

Nytt revisionsreglemente för revisorerna i Vårdförbundet Sörmland

20

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2014

21

Översyn av styrsystemet i Katrineholms kommun

22

Svar på interpellation om övergångsställen på Stockholmsvägen

23

Svar på interpellation om Katrineholm har koll på äldrematen

24

Motion om gratis broddar till äldre

25

Motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

26

Motion om giftfri vardag för våra barn

27

Fråga om huvudansvaret för skolan

28

Meddelande

               Kommunfullmäktige 2014-03-17  

§ nr

Ärende

29

Svar på motion om riktlinjer för måltidsservering till förtroendevalda och kommunanställda

30

Borgensåtagande IUC

31

Detaljplan för Jägarparken, del av fastigheten Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

32

Sommarjobb 2014 för ungdomar folkbokförda i Katrineholms kommun

33

Motion om att öppna 10 nya förskoleavdelningar 2014

34

Motion om en väg in för kommunens medborgare

35

Motion om upprättandet av ett trafikutskott i Katrineholm

36

Interpellation med svar om arbetskläder inom nattpatrullen

37

Interpellation med svar om arbetskläder inom nattpatrullen och övrig personal i kommunen

38

Interpellation med svar om anställningsförhållanden inom Katrineholms kommun

39

Interpellation med svar om modersmålsundervisningen

40

Interpellation om skillnader gällande matlådorna

41

Fråga om så kallad önskekost för äldre

42

Meddelande

 

 

 Kommunfullmäktige 2014-04-22

§ nr

Ärende

43

Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

44

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden

45

Val av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen för Logistikposition Katrineholm AB

46

Årsredovisning och bokslut 2013 för Katrineholms kommun

47

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2013 med ansvarsprövning

48

Ajournering av sammanträdet

49

Förändringar i kommunens plan för hantering av extraordinära händelser

50

VA-policy

51

Svar på motion om sociala investeringsfonder

52

Svar på motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar

53

Svar på interpellation om skillnader gällande matlådorna

54

Interpellation med svar om intäkter till Katrineholms kommun från Logistikcentrum

55

Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun

56

Motion om att omedelbart starta byggnation av service- och äldreboenden

57

Motion om att fasa ut Fas 3 i kommunal regi

58

Fråga om  uppsnyggning av gräsytan vid Julitahallen

59

Interpellation om möjlighet att etablera mer tågtrafik på Logistikcentrum

60

Motion om utbildning i bemötande

61

Motion om språkbiennal i Katrineholm

62

Motion om att stärka föräldrarnas roll och engagemang i skolan

63

Interpellation om man i framtiden ska kunna välja skola i Katrineholm

 

 
               Kommunfullmäktige 2014-05-19    

§ nr          Ärende

64            

Val av styrelseledamöter och suppleanter till styrelsen för KFV Marknadsföring AB

65

Årsredovisning med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst

66

Årsredovisning 2013 för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

67

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Katrineholm Vatten och Avfall AB (KVAAB)

68

Revidering av bolagsordning och ägardirektiv Sörmland Vatten och Avfall AB (SVAAB)

69

Svar på motion om att starta familjecentral

70

Svar på interpellation om möjlighet att etablera mer tågtrafik på logistikcentrum

71

Svar på interpellation om man i framtiden ska kunna välja skola i Katrineholm

72

Motion om att stärka samhällets preventiva insatser mot självmord

73

Interpellation om att minska nedskräpning i den sköna Lustgården

74

Meddelanden

 

 

 

 Kommunfullmäktige 2014-06-16

 § nr

 Ärende 

 

75

Ändrad sammanträdesdag för kommunfullmäktige

76

Ändringar i färdtjänsttaxan

77

Biblioteksplan för Katrineholms kommun 2014 – 2016

78

Trafikplan 2017 – samverkansavtal om utveckling av regionaltågstrafik i östra Sverige

79

Årsredovisning 2013 – Samordningsförbundet RAR

80

Fastställande av 2015 års budget för Samordningsförbundet RAR

81

Årsredovisning 2013 för Regionförbundet Sörmland

82

Årsredovisning 2013 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB

83

Årsredovisning 2013 för Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

84

Svar på interpellation om mindre nedskräpning i den sköna Lustgården

85

Svar på interpellation om genomförande av RFSL:s hbt-utbildning

86

Motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm

87

Meddelanden

88

Detaljplan för kvarteret Hästen 7 m.fl., Katrineholms kommun

89

Motion om bara ekologisk frukt till barnen

90

Motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

 

 

 
 

 

Kommunfullmäktige 2014-08-18 

 § nr

 Ärende

91

Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare

92

Årsredovisning och bokslut 2013 för Vårdförbundet Sörmland

93

Internationell strategi, Katrineholms kommuns internationella arbete

94

Fråga om skolidrott i Katrineholms kommun

95

Fråga om förstelärartjänsterna i Katrineholms kommun

96

Fråga om konsultuppdrag inom Logistikcentrum i Katrineholm

97

Fråga om skicket på vägen till Aspenbadet

98

Interpellation med svar om Katrineholms Logistikcentrum

99

Motion om anhörigvänlig arbetsgivare

100

Fråga om införande av ordningsomdöme i Katrineholms skolor

101

Fråga om skolans arbetssätt

102

Fråga om slamtömning

103

Interpellation om vad förändringarna av Stortorget kostat skattebetalarna

104

Motion om att erbjuda helg och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

105

Motion om investeringar i idrottsanläggningar utanför centralorten

     
 

 

 Kommunfullmäktige 2014-09-29

§ nr

Ärende

106

Allmänhetens frågestund

107

Ändring i kommunfullmäktiges arbetsordning

108

Struktur för hyror avgifter 2015

109

Delårsrapport Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

110

Interpellation med svar om vad förändringarna av Stortorget kostat skattebetalarna

111

Interpellation med svar om upprustning av badplatsen vid Klubbetorp

112

Fråga om när bastun öppnar på Igelkotten

113

Motion om att starta servicepunkter

114

Meddelanden

115

Avslutning och tack

     
 

 

 Kommunfullmäktige 2014-10-20

 § nr

 Ärende

1

Sammanträdets öppnande

2

Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstning och mandatfördelning

3

Val av ordförande i kommunfullmäktige 2014-2018

4

Val av vice ordförande till kommunfullmäktige

5

Sammanträdesdagar fjärde kvartalet 2014 samt 2015

6

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden

7

Delårsrapport 2014 för Katrineholms kommun

8

Investeringsmedel avseende nytt verksamhetssystem år 2014, vård- och omsorgsnämnden

9

Översyn av styrdokument samt tillägg i kommunstyrelsens reglemente

10

Revidering av Föreskrifter om avfallshantering för Katrineholms kommun

11

Redovisning av obesvarade motioner

12

Interpellation med svar om behovsanpassade planeringsförutsättningar 2015

13

Motion om folkomröstning av en byggnad på torget

     
 

 

 Kommunfullmäktige 2014-11-17

§ nr

Ärende

14

Övergripande plan med budget 2015-2017

15

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget  år 2015

16

Komplettering samt redaktionell ändring i Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet, KFS 4.13

17

Renhållningstaxa för hushållsavfall 2015

18

Översiktsplan 2030, Katrineholms kommun – del staden för antagande

19

Detaljplan för kvarteret Hjorten, fastigheten Hjorten 3 med flera, Katrineholms kommun

20

Översyn av nämndernas reglemente rörande föreningsstöd

21

Nytt reglemente för gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård  (tidigare gemensam nämnd för  vård, omsorg och hjälpmedel – VOHJS)

22

Svar på motion om att erbjuda kommunens äldre invånare gratis broddar

23

Svar på motion om att införa maxtak för barngruppernas storlek i förskolan

24

Svar på motion om att öppna tio nya förskoleavdelningar 2014

25

Svar på motion om en väg in för kommunens medborgare

26

Svar på motion om upprättande av trafikutskott i Katrineholm

27

Meddelanden

     

 

 Kommunfullmäktige 2014-12-15

§ nr

Ärende

28

Revidering av nämndreglementen inför mandatperioden 2015-2018

29

Reglementet för bygg- och miljönämnden

30

Val av ledamöter till kommunrevisionen

31

Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för åren 2015-2018

32

Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnd för åren 2015-2018

33

Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för åren 2015-2018

34

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämnden för åren 2015-2018

35

Val av ledamöter och ersättare i kultur- och turismnämnden för åren 2015-2018

36

Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för åren 2015-2018

37

Val av ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden för åren 2015-2018

38

Val av ledamöter och ersättare i viadidaktnämnden för åren 2015-2018

39

Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för åren 2015-2018

40

Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2015-2018

41

Val av förmyndare för mandatperioden 2015-2018

42

Val av ledamöter och ersättare i gemensam patientnämnd för mandatperioden 2015-2018

43

Val av ledamot till gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård i Sörmland

44

Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionalstyrelse för mandatperioden 2015-2018

45

Val av huvudmän i Sörmlands Sparbank

46

Val av ledamot och ersättare i samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2015-2018

47

Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för perioden 2015-2018

48

Val av nämndemän vid tingsrätten i Nyköping

49

Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för Vårdförbundet  Sörmland mandatperioden 2015-2018 samt nominering av revisor

50

Val av ledamöter och ersättare samt revisorer i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden 2015-2018

51

Val av ledamot och ersättare till kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet för mandatperioden 2015-2018

52

Val av ledamot och ersättare i Lönenämnd Sörmland

53

Ordning för ersättares tjänstgöring

54

Revidering av arvodesbestämmelser

55

Delårsrapport från Katrineholms Fastighets AB med Katrineholms Industrihus AB

56

Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst för perioden 1 januri till 31 augusti 2014

57

Reviderade regler för det kommunala partistödet

58

Ny driftsorganisation för Katrineholms Logistikcentrum

59

Ajournering av sammanträdet

60

Ljusplan för Katrineholms  kommun

61

Svar på motion om att omedelbart starta byggnation av service- och äldreboenden

62

Svar på motion om utbildning i bemötande

63

Svar på motion om att starta fritidsgård i centrala Katrineholm

64

Motion om ett förändrat arbetssätt med försörjningsstödet

65

Motion om fler reserver för volymökningar

66

Motion om att giftsanera förskolorna

67

Interpellation med svar om kommunens beredskap för nya Kullbergska

68

Interpellation med svar om kommunens tomt- och bostadsrättskö

69

Motion om alkohol- och drogpolicy för representation inom kommunala verksamheten

70

Motion om att alla elever ska klara behörighet till gymnasiet senast år 2020

71

God Jul och Gott Nytt År

 

 
     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Skicka ett tips om sidan till någon
Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*