Ärendeförteckning 2013, kommunfullmäktige

                     Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-01-21

§ nr

Ärende

1

Borgensåtagande för preskriptionsavbrott

2

Svar på motion om läraryrkets status och elevers resultat

3

Svar på motion om inspiration till högre studier

4

Svar på motion om provbo och skola i Katrineholm

5

Svar på motion om att omgående ordna tillgänglighet till Gröna Kulle

6

Svar på motion om Södra skolan – ett nytt inferno

7

Ajournering av sammanträdet

8

Svar på motion om mer fysisk aktivitet under skoltid

9

Motion om att bygga ett multihus med förskola, skola och äldreboende (”Bertil-bo”)

10

Interpellation med svar om hur shared business (delad verksamhet) har fungerat

11

Interpellation med svar om driftskostnaderna för Logistikcentrum 2013

12

Interpellation med svar om bullernivån på våra förskolor

13

Interpellation med svar om läxhjälp i de kommunala skolorna i Katrineholm

14

Motion om att öppna  ett Föreningarnas hus

15

Motion om jämställd  snöröjning

16

Motion om att göra den biologiska mångfalden tydligare

17

Motion om stadsodling

18

Motion om ambassadörsuppdrag

Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-02-25

19

Entledigande av ledamot i socialnämnden

20

Entledigande och val av nämndeman i Nyköpings Tingsrätt

21

Entledigande och val av ersättare i Västra Sörmlands Räddningstjänst

22

Entledigande av ersättare i kultur- och turismnämnden

23

Begränsning av förtroendevald revisors granskningsuppdrag

24

Svar på motion om nytt ekonomiskt styrsystem för Katrineholms kommun

25

Svar på motion om valfrihet och förskolan

26

Svar på motion om införandet av småföretagarkonsekvensanalys

27

Ajournering av sammanträdet

28

Svar på motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag i Julita 2013

29

Delårsrapport från Samordningsförbundet RAR i Sörmland

30

Delårsrapport från Vårdförbundet Sörmland

31

Fastställande av reviderad budget 2013 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

32

Teknisk justering av de ekonomiska ramarna

33

Hantering av likviditetsöverskott

34

Detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun

35

Tjänsteledighet för gruppledare

36

Motion om sociala investeringsfonder

37

Fråga om Vasabrons avstängning

38

Interpellation med svar om etablering av ekoby i Katrineholm

39

Interpellation med svar om antalet vårdare inom hemtjänsten

40

Interpellation med svar om kväverening i Katrineholm

41

Interpellation om belysning av verksamheten inom äldreomsorgen i kommunen

42

Interpellation om kväveutsläpp

43

Fråga om det kan finnas hästkött i kommunens kök

44

Fråga om finskspråkiga dagstidningar

45

Motion om att minska lärarnas administration

46

Interpellation om hur avvikelserapporterna hanteras

47

Meddelande

 

                     Kommunfullmäktiges  sammanträde 2013-03-18

48

Val av ledamot i socialnämnden

49

Val av ersättare i kultur- och turismnämnden

50

Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige

51

Meddelande

52

Motion om att minska lärarnas administration

53

Återtagande av fråga om det kan finnas hästkött i kommunens kök

54

Fråga om finskspråkiga dagstidningar

55

Interpellation med svar om kväveutsläpp

56

Interpellation med svar om belysning av verksamheten inom äldreomsorgen i kommunen

57

Interpellation med svar om hur avvikelserapporter inom vård- och omsorgsförvaltningen hanteras

58

Ajournering av sammanträdet

59

Avgifter inom KomTek – Kommunal Teknikskola

60

Revidering av avgifter för bildningsförvaltningens externa uppdrag

61

Taxor kulturhuset Ängeln samt Perrongen 2013

62

Avgifter Bibliotek

63

Svar på motion om att öppna ett Föreningarnas hus

64

Svar på motion om stadsnära ekologisk odling

65

Svar på motion om ambassadörsuppdrag

66

Attestreglemente

67

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2012), socialnämnden

68

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2012), vård- och omsorgs­nämnd

69

Interpellation med svar om det kan finnas hästkött i kommunens kök

70

Motion om rätten till institutionsboende

71

Motion om barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna

72

Motion om hyreshus på landsbygden

73

Fråga om mottagningsskolan Mosaik i Malmö och inter­kulturella enheten i Katrineholm

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-22

74

Entledigande av ledamot samt val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

75

Entledigande samt val av ledamot och ersättare i socialnämnden

76

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2012 med ansvarsprövning

77

Årsredovisning och bokslut 2012 för Katrineholms kommun

78

Ajournering av sammanträdet

79

Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

80

Val av suppleant till styrelsen för Logistikposition Katrineholm AB

81

Överklagande av särtaxa för Lilla Toltorp

82

Detaljplan för kvarteret Hunden, fastigheterna 2 – 6 och
8 – 17, Katrineholms kommun

83

Detaljplan för del av fastigheten Lästen 4, Katrineholms kommun

84

Svar på motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial byts ut

85

Svar på motion om mer naturligt fett

86

Redovisning av obesvarade motioner

87

Motion om att säkerställa tidiga insatser efter tidig upptäckt för barn och ungdomar

88

Motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun

89

Motion om särskilda villkor vid upphandlingar

90

Interpellation om lärares kompetens

 

 

Kommunfullmäktige sammanträde 2013-05-20

§ nr

Ärende

91

Idrottspolitiskt program

92

Kostpolitiskt program

93

Revisionsrapport – Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagande

94

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

95

Ajournering av sammanträdet

96

Finansieringsprincip för Västra Sörmlands Räddningstjänst och Viadidakt

97

Ändring av kommunstyrelsens reglemente

98

Bildande av dotterbolag inklusive överflyttning av fastigheter, val av styrelse med ordförande, vice ordförande och lekmannarevisor

99

Svar på motion om att göra den biologiska mångfalden tydlig

100

Svar på interpellation om lärares kompetens

101

Svar på interpellation om kravet på ökad bemanning inom särskilda boenden och stöd för demenssjuka

102

Interpellation om personalförstärkningar inom förskolan

 

                Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-06-17

§ nr

Ärende

103

Entledigande av ersättare i kommunstyrelsen

104

Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden

105

Återremiss av motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende (”Bertil-bo)”

106

Svar på motion om jämställd snöröjning

107

Rapport över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden

108

Årsredovisning 2012 för Regionförbundet Sörmland

109

Årsredovisning 2012 med revisionsberättelse för Västra Sörmlands Räddningstjänst

110

Årsredovisning 2012 för Katrineholm Vatten och Avfall AB jämte Sörmland Vatten och Avfall AB

111

Årsredovisning 2012 för Katrineholms Tekniska College AB

112

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

113

Revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

114

Ajournering av sammanträdet

115

Ändring i bolagsordningen för Logistikposition Katrineholm AB

116

Svar på interpellation om personalförstärkningar inom förskolan

117

Interpellation om förändringar i socialtjänstlagen ”från bidrag till jobb”

118

Meddelande

119

Motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

120

Fråga om tågstopp

121

Interpellation som inte får ställas

122

Fråga angående avtal om ersättning för sociala merkostnader

123

Fråga om tågstopp

124

Trevlig sommar

 

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2013-08-19

 § nr

 Ärende

125           

Val av ledamot och ersättare i socialnämnden

126

Entledigande av ersättare i Samordningsförbundet RAR

127

Svar på motion om hyreshus på landsbygden

128

Svar på motion om lägenheter för äldre

129

Årsredovisning 2012 för Gemensamma nämnden för vård,
omsorg och hjälpmedel (VOHJS) och Hjälpmedelscentralen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

130

Årsredovisning och bokslut 2012 för
Vårdförbundet Sörmland

131

Årsredovisning 2012 för KFAB och KIAB

132

Årsredovisning 2012 för Sörmlands
Kollektivtrafikmyndighet

133

Fastställande av 2014 års budget för
Samordningsförbundet
RAR i Sörmland

134

Svar på interpellation om förändringar i
socialtjänstlagen
”från bidrag till jobb”

135

Interpellation om Katrineholm 2030

136

Interpellation om kommunens kostnader m.m. för
logistikområdet

137

Interpellation om ärenden om enligt socialtjänstlagen
(SoL) 16 kap 6 §, socialnämnden ska rapportera alla
gynnande nämndbeslut enligt SoL 4 kap 1 §, som inte
har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

138

Interpellation om de nerdragningar som
genomförts tidigare år inom förskolan

139

Meddelande

 

 

Kommunfullmäktige 2013-09-16

§ nr

Ärende

140

Val av ersättare i kommunstyrelsen

141

Val av ersättare i service- och tekniknämnden

142

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

143

Entledigande och val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

144

Revidering av informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

145

Delårsrapport januari-mars för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

146

Budget 2014 med flerårsplan 2015-2016 och verksamhetsplan 2014 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

147

Avsättning av medel till resultatutjämningsreserven

148

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enlligt SoL (första kvartalet 2013), socialnämnden

149

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enlligt SoL (första kvartalet 2013), vård- och omsorgsnämnden

150

Svar på motion om rätten till institutionsboende

151

Svar på interpellation om Katrineholm 2030

152

Ajournering av sammanträdet i kombination med rörelsepaus

153

Svar på interpellation om kommunens kostnader m.m. för logistikområdet

154

Svar på interpellation om ärenden som enligt socialtjänstlagen inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet

155

Svar på interpellation om de nerdragningar som genomförts tidigare år inom förskolan

156

Interpellation som inte får ställas

157

Interpellation om portionskostnad

158

Motion om läxhjälp

159

Interpellation om utemiljön på norr

160

Interpellation om medborgarförslag och medborgarpåverkan

161

Fråga om det skulle vara möjligt att ha en dricksvattenfontän centralt i Katrineholm

162

Interpellation om eftervården eller uppföljningen av personer som behandlats på behandlingshem för missbruk

163

Interpellation om uthyrning av lägenheter i KFAB:s regi

164

Meddelande

 

 

Kommunfullmäktige 2013-10-21

§ nr

Ärende

165

Entledigande av ersättare i viadidaktnämnden

166

Val av ersättare i Samordningsförbundet RAR

167

Delårsrapport per 31 augusti 2013

168

Ajournering av sammanträdet

169

Borgerliga begravningsförrättare

170

Sammanträdesdagar 2014

171

Svar på motion om barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna

172

Svar på motion om anläggning av en hundpark inom Katrineholms kommun

173

Svar på interpellation om portionskostnad

174

Svar på interpellation om utemiljön på norr

175

Svar på interpellation om medborgarförslag och medborgarpåverkan

176

Svar på interpellation om eftervården eller uppföljningen av personer som behandlats på behandlingshem för missbruk

177

Bordläggning av svar på interpellation om uthyrning av lägenheter i KFAB:s regi

178

Interpellation med svar om försäljning av fastigheter

179

Motion om förändrad starttid för kommunfullmäktige 2014

180

Meddelande

 

            Kommunfullmäktige 2013-11-18

§ nr

Ärende

181

Allmänhetens frågestund

182

Val av ersättare i viadidaktnämnden

183

Förslag till revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel, KFS 2.04

184

Förslag till taxa för upplåtelse av mark på offentlig plats, KFS 4.10

185

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och kontroll

186

Nya VA-avgifter 2014

187

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2014

188

Övergripande plan med budget 2014-2016

189

Förnyat avtal för viadidaktnämnden

190

Ändrat reglemente för viadidaktnämnden

191

En väg in till Katrineholms kommun för föreningslivet

192

Insamlingssystem för matavfall i Katrineholms kommun

193

Redovisning av obesvarade motioner

194

Svar på interpellation om uthyrning av lägenheter i KFAB:s regi

195

Interpellation om passage till busshållplats vid Sågmon

196

Fråga om tjänstemän i Katrineholms kommun fått utbildning av Kommunlex

197

Interpellation om studie- och yrkesvägledarnas roll

198

Motion om att starta en familjecentral

 

 

 

 Kommunfullmäktige 2013-12-16

 § nr

 Ärende

199

Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige

200

Entledigande med följdval till valnämnden

201

Nytt val av ersättare i Samordningsförbundet RAR

202

Detaljplan för Pionen 1, Katrineholms kommun

203

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för Katrineholms kommun

204

Katrineholms kommuns kommunikationspolicy

205

Hyresgaranti vid försörjningsstöd

206

Revidering av ägardirektiv och bolagsordning för KFAB

207

Delårsrapport 2013 för Västra Sörmlands Räddningstjänst

208

Samverkansavtal för gymnasieskolan

209

Revidering av bildningsnämndens reglemente

210

Översyn av styrsystemet i Katrineholms kommun

211

Ajournering  av sammanträdet

212

Ändrad talartid för frågor i kommunfullmäktige

213

Svar på motion att ljussätta Djulö Allé med hjälp av solljus

214

Svar på motion om att minska lärarnas administration

215

Svar på motion om att bygga multihus med förskola, skola och äldreboende (”Bertil-bo”)

216

Svar på motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

217

Svar på interpellation om studie- och yrkesvägledarnas roll

218

Svar på interpellation om passage till busshållplats vid Sågmon

219

Motion om kommunfullmäktiges presidium

220

Motion om måltidsservering till förtroendevalda och kommunanställda

221

Fråga om ansökan av statsbidrag för papperslösa barns rätt att gå i skola

222

Meddelande

223

God Jul och Gott Nytt År

224

Avtackning av kommunfullmäktiges vice ordförande

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*