Ärendeförteckning 2012, kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2012-01-16

§ nr Ärende

1 Ändring i dagordningen

2 Svar på motion om klimat- och sårbarhetsanalys

3 Svar på motion om att minska problemet för unga att finna bostad i Katrineholm

4 Svar på motion om att inrätta barnbokslut

5 Ajournering av sammanträdet

6 Fördjupning av översiktsplanen för Stora Djulö säteri med omgivningar, Katrineholms kommun

7 Svar på motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet

8 Interpellation med svar om öppenhet i regionfrågan

9 Delårsrapport 2011: Samordningsförbundet RAR Sörmland

10 Delårsrapport 2011: Vårdförbundet Sörmland

11 Sänkning av årlig kontrolltid avseende taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel

12 Reviderad resepolicy för Katrineholms kommun

13 Fråga om vem som lämnar förslag till fördelningen av anslag/bidrag från kultur- och turismnämnden

14 Fråga om majoritetens uppfattning i KIABs styrelse om bygglov och motsvarande i byggnads¬nämnden

15 Fråga om bygglov för Floda friskolas högstadium

16 Interpellation om Julita gård försvunnit från kommunen

Kommunfullmäktige 2012-02-13

§ nr Ärende

17 Entledigande av ledamot i kultur- och turismnämnden

18 Entledigande samt val av ledamot i service- och tekniknämnden

19 Entledigande samt val av ledamot och ersättare i byggnadsnämnden

20 Entledigande samt val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

21 Entledigande samt val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen

22 Svar på motion om frukt och grönt i matlådan

23 Svar på motion om närvarorätt för Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen

24 Svar på motion om förskolelokaler

25 Ajournering av sammanträdet

26 Svar på interpellation om nattfastan på kommunens boenden

27 Svar på interpellation om Julita gård försvunnit från kommunen

28 Förändring av Katrineholms internationella nätverk

29 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (tredje kvartalet 2011) – socialnämnden

30 Revidering av Uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänst

31 Motion om skolan mitt i byn

32 Motion om att införa årlig barnhearing

33 Motion om läsplattor i skolan

34 Motion om lägenheter för äldre

35 Motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

36 Motion om att införa särskilda ungdomsavtal inom Katrineholms kommun

37 Interpellation om åtaganden för samhällsbyggnadsförvaltningen

38 Interpellation om näringslivsklimatet och kommunens kontakter med företagen

39 Interpellation om totalstopp för ekomat i Katrineholms kommun

40 Fråga kring åtagande om byggbara tomter

41 Fråga om friskvård för kommunens anställda 

Kommunfullmäktige 2012-03-19

§ nr Ärende

42

Allmänhetens frågestund

43

Val av huvudman i Sörmlands Sparbank 

44

Val av nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt

45

Entledigande och val av nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt

46

Val av ledamot och ersättare i kultur- och turismnämnden

47

Entledigande och val av ersättare i byggnadsnämnden

48

Entledigande och val av ersättare i bildningsnämnden

49

Till- och ombyggnad av Bistro Stortorget (Stortorget Gatukök), Sandbäcken 3:1 i Katrineholm

50

En god hälsa för alla i Katrineholms kommun – utmaningar 2012-2015

51

Omdisponering av medel för alternativa förskolelokaler

52

Ajournering av sammanträdet

53

Svar på motion om fritidsgård i Valla

54

Svar på motion om översyn och ändring av inaktuella detaljplaner

55

Svar på motion om ny driftsform av Kullbergska sjukhuset

56

Svar på motion om ekonomisk redovisning och internkontroll i Katrineholms kommun

57

Svar på motion om gränslös äldreomsorg

58

Svar på interpellation angående åtaganden för samhällsbyggnadsförvaltningen

59

Särskild bilaga till Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedels reglemente

60

Svar på interpellation om näringslivsklimatet och kommunens kontakter med företagen - bordläggning

61

Motion om att införa särskilda ungdomsavtal inom Katrineholms kommun – bordläggning

62

Interpellation med svar angående Julita gård – bordläggning

63

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvaltalet 2011), vård- och omsorgsnämnden

64

Motion om en stor fest för det civila samhället – bordläggning

65

Motion om Södra skolan – ett nytt inferno – bordläggning

66

Motion om dagöppen träffpunkt och natthärbärge – bordläggning

67

Motion om etiska krav vid upphandling av kött

68

Motion om samhällspolitisk debatt - bordläggning

69

Interpellation om det har gått troll i kommunens skolverksamhet –bordläggning

70

Interpellation om anhöriginvandringens effekter på kommunens ekonomi – bordläggning

71

Fråga om arvode för att locka aktörer till Katrineholms Logistikcentrum - bordläggning

72

Fråga om personal och förskolor – bordläggning

73

Fråga om elevvårdskostnad är kostnad/elev för elevhälsan – bordläggning

 

Kommunfullmäktige 2012-04-16

§ nr

Ärende

74

Allmänhetens frågestund

75

Entledigande och val av ersättare i socialnämnden 

76

Val av representanter i styrelsen för KFV Marknadsföring AB

77

Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i service- och tekniknämnden

78

Entledigande och val av ersättare i Västra Sörmlands Räddningstjänst

79

Entledigande och val av ledamot till Katrineholm Vatten och Avfall AB

80

Val av styrelseledamöter och röstombud till Katrineholms Entreprenörscentrum

81

Entledigande och val av ledamot till Katrineholm Vatten och Avfall AB

82

Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2011 med ansvarsprövning

83

Årsredovisning och bokslut 2011 för Katrineholms kommun

84

Tilläggsbudget till övergripande plan med budget 2012

85

Plan- och bygglovstaxa 2012

86

Detaljplan för Trollestrand – etapp 1, del av fastigheten Trolldalen 1:1 m.fl., Katrineholms kommun

87

Svar på interpellation om näringslivsklimatet och kommunens kontakter med företagen

88

Svar på interpellation om totalstopp för ekomat i Katrineholms kommun

89

Interpellation med svar angående Julita gård

90

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden

91

Motion om en stor fest för det civila samhället

92

Motion om Södra skolan – ett nytt Inferno

93

Motion om dagöppen träffpunkt och natthärbärge

94

Motion om etiska krav vid upphandling av kött

95

Motion om allmänpolitisk debatt

96

Interpellation med svar om lärarnas arbetssituation

97

Interpellation om service- och tekniknämndens internbudget antagen den 26/1-2012

98

Interpellation med svar om det har gått troll i kommunens skolverksamhet

99

Interpellation med svar om anhöriginvandringens effekter på kommunens ekonomi

100

Fråga om arvode för att locka aktörer till Katrineholms Logistikcentrum

101

Fråga om personal och förskolor

102

Fråga om elevvårdskostnad är kostnad/elev för elevhälsan

103

Meddelande

104

Svar på motion om att radonsanera Katrineholms skolor

105

Svar på motion om gästdatorer på äldreboende

106

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2011), socialnämnden

107

Redovisning av obesvarade motioner

108

Motion om provbo & skola i Katrineholm

109

Motion om införande av Småfka

110

Motion om inspiration till högre studier

111

Fråga om plasttallrikar i kommunrestaurangerna

Kommunfullmäktige 2012-05-21

§ nr

Ärende

 

112        

 

113

Entledigande av ersättare i byggnadsnämnden 

114

Entledigande av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden

115

Detaljplan för del av kvarteret Violen, del av kvarteret Violen 12 och del av Sandbäcken 3:1, Katrineholms kommun

116

Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2011 med revisionsrapport

117

Justering av verksamhetsområde för vatten och avlopp i Katrineholms kommun

118

Interpellation med svar om Julita gård

119

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden

120

Motion om en stor fest för det civila samhället

121

Motion om Södra skolan – ett nytt Inferno

122

Motion om dagöppen träffpunkt och natthärbärge

123

Motion om djurskyddskrav vid upphandling av kött

124

Motion om allmänpolitisk debatt

125

Interpellation med svar om lärarnas arbetssituation

126

Ajournering av sammanträdet

127

Interpellation med svar om service- och tekniknämndens internbudget antagen den 26/1-2012

128

Interpellation med svar om det har gått troll i kommunens skolverksamhet

129

Interpellation med svar om  anhöriginvandringens effekter på kommunens ekonomi

130

Fråga om arvode för att locka aktörer till Katrineholms Logistikcentrum

131

Ajournering av  sammanträdet

132

Allmänhetens frågestund

133

Fråga om personal och förskolor

134

Fråga om elevvårdskostnad är detsamma som kostnad per elev för elevhälsan

135

Meddelande

136

Svar på motion om att radonsanera Katrineholms skolor

137

Svar på motion om gästdatorer på äldreboende

138

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2011), socialnämnden

139

Redovisning a v obesvarade motioner

140

Motion om av pröva idén om provbo & skola i Katrineholm

141

Motion om införande av Småfka

142

Motion om inspiration till högre studier

143

Fråga om plasttallrikar i kommunrestaurangerna

144

Fråga om utövande av friidrott i Duveholmshallen

145

Meddelande

146

Interpellation om kostnaderna för logistikcentrum och bolagen runt detta

147

Interpellation: Varför nej till alternativ energi

148

Interpellation om uppsägningar inom bildningsförvaltningen

149

Fråga om antal barn/ungdomar inom barnomsorg och skola

 

 Kommunfullmäktiges sammanräde 2012-06-04

§ nr

Ärende

150

Beslut om Sjöholms och Nävertorps skolors framtid

 

Kommunfullmäktiges sammanräde 2012-06-18

§ nr

Ärende

 

151

Allmänhetens frågor

152

Entledigande samt val av ledamot och ersättare i kommunstyrelsen

153

Entledigande och val av ledamot, tillika ordförande, i viadidaktnämnden

154

Entledigande och val av ledamot i Samordningsförbundet RAR

155

Entledigande av nämndeman i Nyköpings tingsrätt

156

Svar på interpellation om kostnaderna för logistikcentrum och bolagen runt detta

157

Svar på interpellation Varför nej till alternativ energi

158

Ajournering av  sammanträdet

159

Svar på interpellation om uppsägningar inom bildningsförvaltningen

160

Ändrad ärendeordning

161

Omdisponering av medel till förskoleavdelningar vid Västangården

162

Finansiering av framtida nybyggnad och renovering av befintliga bostadsfastigheter

163

Särtaxa för Lilla Sörtorp

164

Avtal om ansvars- och kostnadsfördelning i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

165

Förändringar av hyror och avgifter 2012

166

Bordläggning av svar på fråga om utövande av friidrott i Duveholmshallen

167

Ändrad ärendeordning för resterande ärenden

168

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden

169

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2012), socialnämnden

170

Årsredovisning för VOHLS-nämnden 2011

171

Årsredovisning 2011 för Vårdförbundet Sörmland

172

Årsredovisning för Regionförbundet Sörmland 2011

173

Årsredovisning för KFAB och KIAB 2011

174

Interpellation om kvalitetssäkringen sänker kvaliteten

175

Bordläggning av svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

176

Bordläggning av svar på motion om att införa årlig barnhearing

177

Bordläggning av 2013 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

178

Bordläggning av förslag till ändring av kommunens författningssamling 4.12 (Avgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg)

179

Trevlig sommar

 

 Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-08-20

180

Val av ersättare miljö- och hälsoskyddsnämnden

181

Val av ersättare i byggnadsnämnden

182

Val av nämndeman i Nyköpings Tinsrätt

183

Entledigande sam val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden

184

Svar på motion om att införa särskilda ungdomsavtal i Katrineholms kommun

185

Svar på motion om hemlöshet i Katrineholms kommun

186

Svar på motion om att införa årlig barnhearing

187

Fråga om utövande av friidrott i Duveholmshallen

188

Fastställande av 2013 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland

189

Ändring av kommunens författningssamling, KFS 4.12

190

Yttrande över remissversionen av Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram

191

Svara på motion om läsplattor i skolan

192

Ajournering av sammanträdet

193

Interpellation med svar om kvalitetssäkringen sänker kvaliteten

194

Omdisponering av medel till Lokstallet

195

Belysning av eventuellt kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Forsa bruk

196

Patientavgift för inkontinenshjälpmedel.

197

Årsredovisning för Katrineholm Vatten och Avfall AB och  Sörmland Vatten och Avfall AB 2011

198

Förändring i det kommunala kostnadsutjämningssystemet för kollektivtrafiken inom Södermanlands län

199

Ändring av underebilaga till Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

200

Motion om att införa mer motion – fysisk aktivitet under skoltid

201

Interpellation med svar: Vad driver Katrineholm i Regionförbundet?

 

Kommunfullmäktige 2012-09-17

§ nr

Ärende

202

Entledigande samt val av ersättare i bildningsnämnden

203

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och  riksfärdtjänst i Katrineholms kommun

204

Ansvarsfördelning för skolbiblioteken mellan bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden

205

Rapportering av  ej verkställda  gynnande beslut enligt SoL och  LSS (andra kvartalet 2012), vård- och omsorgsnämnden

206

Svar på motion om att göra Katrineholm till en vindkraftskommun

207

Interpellation med svar om kod för sociala insatser

208

Interpellation med svar om klassmorfar eller klassmormor

209

Fråga om trafiksituationen vid Kunskapsskolan

210

Motion om att omgående ordna tillgänglighet till Gröna Kulle för alla

211

Motion om att erbjuda barn och ungdomar en heldag på Jordbrukets dag i Julita 2013

212

Interpellation om kostnaden för att slå ihop  Gröna Kulle och Stadsparken

213

Interpellation om Fas 3-platser i Katrineholms kommun

214

Interpellation om elevernas resultat i Katrineholms skolor

215

Motion om valfrihet och förskolan

216

Fråga angående utsmyckningen av den nya rondellen i närheten av Forssjövägen

 

Kommunfullmäktige 2012-10-15

§ nr

Ärende

217

Entledigande samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden

218

Kommunal avfallsplan 2013-2017

219

Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2011 med revisionsrapport

220

Finanspolicy för Katrineholms kommun

221

Delårsrapport per 31 augusti 2012

222

Ajournering av sammanträdet

223

Delårsrapporter 2012 från Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

224

Grundläggande principer för kostnadsfördelning av byggkostnader i byalag vid anslutning mot Katrineholms kommuns fiberkablar

225

Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (andra kvartalet 2012), socialnämnden

226

Avtal om förslag till förändrat väghållningsområde och väghållningsansvar för Katrineholms tätort inom Katrineholms kommun samt Genomförandeavtal om förlängning av utdragsspår vid Katrineholms Logistikcentrum

227

Svar på motion om skolan mitt i byn

228

Fråga angående utsmyckningen av den nya rondellen i närheten av Forssjövägen

229

Svar på interpellation om kostnaden för att slå ihop  Gröna Kulle och Stadsparken

230

Svar på interpellation om Fas 3-platser i Katrineholms kommun

231

Svar på interpellation om elevernas resultat i Katrineholms skolor

232

Bordläggning av motion om nytt ekonomiskt  styrsystem

233

Bordläggning av interpellation med svar om modersmålsundervisning

234

Bordläggning av interpellation med svar om modersmålsundervisning

235

Bordläggning av fråga om det blir klippt i kransorterna

236

Bordläggning av fråga om hus kommunstyrelsens ordförande ser på rollen som ekonomichef

237

Bordläggning av motion om att ljussätta Djulö Allé med hjälp av solljus

238

Bordläggning av interpellation om de stora neddragningarna inom barnomsorg och skola

 

Kommunfullmäktige 2012-11-19

§ nr

Ärende

239

Entledigande samt val av ersättare kommunstyrelsen

240

Entledigande samt val av ledamot i viadidaktnämnden

241

Entledigande av Magnus Esko från hans uppdrag samt fyllnadsval

242

Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet 2013

243

Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken

244

Förändrad avgift inom bildningsnämndens verksamhetsområde

245

Särtaxemodell för anläggningsavgifter i Katrineholms verksamhetsområde                                                                                        

246

Nya VA-avgifter 2013, återremiss

247

Ajournering av sammanträdet

248

Ny renhållningsavgift 2013

249

Nya riktlinjer för alkoholservering

250

Nya avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd

251

Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2013

252

Övergripande plan med budget 2013-2015

253

Kommunal borgen gentemot Installatörernas Utbildningscentrum

254

Sammanträdesdagar för 2013

255

Redovisning av obesvarade motioner

256

Redovisning av uppdrag

257

Svar på motion om allmänpolitisk debatt

258

Svar på motion om en stor fest för det civila samhället

259

Motion om ett nytt ekonomiskt system

260

Motion om att ljussätta Djulö allé med hjälp av solljus

261

Fråga om det blir klippt i kransorterna

262

Interpellation med svar om modersmålsundervisning

263

Interpellation med svar om modersmålsundervisningen

264

Interpellation som inte får ställas

265

Fråga om hur kommunstyrelsens ordförande ser på rollen som ekonomichef

266

Motion om att tallrikar och muggar av plastmaterial byts ut

267

Motion om ökad valmöjlighet av kost

268

Motion om mer naturligt fett

269

Meddelanden

270

Fråga om skyltar till nya förbifarten vid blåklockerondellen

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*