Ärendeförteckning 2011 kommunfullmäktige

Sammanträdet 2011-01-17

57 Svar på motion om att tillsätta  en ny tvärpolitisk arvodeskommité
 
58 Svar på motion om fler trygghetsboenden i Katrineholms kommun
 
59 Ajournering av sammanträdet
 
60 Revidering av kultur- och turismnämndens regler för föreningsbidrag
 
61 Tillstånd och översyn över  brandfarlig och explosiv vara
 
62 Delårsrapport för perioden januari till augusti 2010, Vårdförbundet Sörmland
 
63 Motion om fritidsgård i Valla
 
64 Interpellation om mobiltelefoni och datanät
 
65 Interpellation om översiktsplanen
 
66 Interpellation om att fler elever inte klarar kärnämnena
 
67 Fråga om ungdomsställe i Valla

Sammanträdet 2011-02-21

68 Entledigande samt val av ersättare i bildningsnämnden och nämndeman i Nyköpings tingsrätt
 
69 Val av gode män vid lantmäteriförrättningar
 
70 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB (KFAB), lekmannarevisorer och röstombud jämte ersättare
 
71 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB (KIAB), lekmannarevisorer och röstombud jämte ersättare
 
72 Val av röstombud och ersättare vid bolagsstämma med KFV Marknadsföring AB
 
73 Val av vice ordförande i kommunrevisionen
 
74 Utseende av vice ordförande i Viadidaktnämnden för mandatperioden 2011-2014
 
75 Val av röstombud och ersättare vid stämmor med  Mälardalens Energikontor AB
 
76 Val av ombud och ersättare till föreningsstämmor med Kommuninvest
 
77 Kompletterande val av revisor till förbundsdirektionen i Västra Sörmlands Räddningstjänst
 
78 Val av röstombud och ersättare vid bolagsstämmor med Länstrafiken Sörmland AB
 
79 Entledigande samt val av styrelseledamot i Mälardalens Energikontor AB
 
80 Entledigande samt val av ersättare i bildningsnämnden
 
81 Svar på motion om matdistribution till pensionärer  -  mänsklig kontakt till varje pris
 
82 Svar på motion om möjlighet för brukare att få mat tillagad i sin bostad som alternativ till matlådor
 
83 Svar på motion om trafiksäkerheten vid Julita skola
 
84 Ajlournering av sammanträdet
 
85 Svar på motion om gång- och cykelväg i Sköldinge
 
86 Svar på motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm
 
87 Svar på motion om utbildning i bemötande för förtroendevalda
 
88 Svar på motion ”Avkrångla Katrineholm”
 
89 Svar på motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun
 
90 Svar på interpellation om mobiltelefoni och datanät
 
91 Svar på interpellation om fler elever som inte klarar kärnämnena
 
92 Bordläggning av interpellation med svar angående Lokstallet
 
93 Bordläggning av interpellation med svar om inköpsmönster
 
94 Bordläggning av motion om klimat- och sårbarhetsanalys
 
95 Bordläggning av motion om användning av hästen som komplement i skötsel av grönytor och skog
 
96 Bordläggning av motion om säsongsanpassad matsedel och salladsbord/buffé i skolorna i Katrineholms kommun
 
97 Bordläggning av motion om säker trafikmiljö i Bie
 
98 Bordläggning av motion om hastighetsdämpande åtgärder i Björkvik
 
99 Bordlagd motion om ekonomisk redovisning och internkontroll i Katrineholms kommun
 
100 Bordläggning av fråga om vattenledningsnätet i Katrineholms kommun
 
101 Bordläggning av fråga om vilka regler som gäller för användning av  Facebook och Twitter under arbetstid
 
102 Bordläggning av meddelande

Sammanträdet  2011-03-21

103 Allmänhetens frågestund
 
104 Allmänhetens frågestund
 
105 Allmänhetens frågestund
 
106 Entledigande samt val av ledamot i viadidaktnämnden
 
107 Entledigande samt val av ersättare i kommunstyrelsen
 
108 Val av ledamöter, lekmannarevisor samt röstombud jämte ersättare till Katrineholm Vatten och Avfall AB
 
109 Val av ledamöter, lekmannarevisor med ersättare och röstombud med ersättare till Sörmland Vatten och Avfall AB
 
110 Val av ledamöter till styrelsen för Katrineholms Logistikfastigheter (under namnändring till Logistikposition Katrineholm AB) samt val av röstombud och ersättare
 
111 Val av röstombud och ersättare till Katrineholm Railpoint AB samt nominering av två ledamöter till styrelsen
 
112 Val av en revisor och ersättare till samordningsförbundet RAR från den 1 april 2011-31 mars 2015
 
113 Nominering till styrelsen för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) samt val av röstombud
 
114 Interpellation med svar om Lokstallet
 
115 Interpellation med svar om inköpsmönster
 
116 Motion om klimat- och sårbarhetsanalys
 
117 Motion om användning av hästen som komplement i skötsel av grönytor och skog
 
118 Motion om säsongsanpassad matsedel och salladsbord/buffé
 
119 Motion om säker trafikmiljö i Bie
 
120 Motion om hastighetsdämpande åtgärder i Björkvik
 
121 Motion om ekonomisk redovisning och internkontroll i Katrineholms kommun
 
122 Fråga om vattenledningsnätet i Katrineholms kommun
 
123 Fråga om vilka regler som gäller för användning av Facebook och och Twitter under arbetstid
 
124 Meddelande
 
125 Ajournering av sammanträdet
 
126 Svar på motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm
 
127 Svar på motion om att flytta interkulturella enheten till Nyhemsskolan
 
128 Svar på motion om lika villkor för elever i skolor i Katrineholms kommun
 
129 Svar på motion om att Strångsjö åter skall få en återvinningsstation
 
130 Svar på motion om att Katrineholms kommun ska teckna borgmästaravtal
 
131 Svar på motion om Fogelstakvinnornas plats i historien
 
132 Svar på interpellation om översiktsplanen
 
133 Fråga med svar om fastigheterna Hästen 5, 6 och 7
 
134 Antagande av detaljplan för Rostorp 2:1 m.fl. (Tisnarebaden), Katrineholms kommun
 
135 Utvärdering av styrdokument
 
136 Granskning av Beslutsprocessen, revisionsrapport
 
137 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (fjärde kvartalet 2010), socialnämnden

138 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2010), vård- och omsorgsnämnden

139 Meddelande

140 Interpellation om ensamkommande flyktingbarn

141 Interpellation om ensamkommande flyktingbarn

Sammanträdet 2011-04-18

142 Entledigande samt val av ersättare i socialnämnden
 
143 Kompletterande val av styrelseledamot till Sörmland Vatten och Avfall AB
 
144 Nominering av ledamöter och suppleanter till styrelsen för KFV Marknadsföring AB
 
145 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2010 med ansvarsprövning
 
146 Årsredovisning med bokslut 2010 för Katrineholms kommun
 
147 Ajournering av sammanträdet
 
148 Ändrad ärendeordning
 
149 Plan- och bygglovstaxa
 
150 Vision 2025
 
151 Kommunplan 2011-2014
 
152 Förslag om koncernstyrning och bildande av samhällsbyggnadsförvaltning,    återremmiterat ärende
 
153 Svar på motion om att välja rätt - valfrihet till matdistribution för äldre
 
154 Svar på motion om att Katrineholms kommun ska införa självstyrande skolor
 
155 Svar på motion om införande av medborgarförslag
 
156 Redovisning av obesvarade motioner
 
157 Behovsutredning energi och klimat
 
158 Svar på interpellation om inköpsmönster
 
159 Interpellation med svar om ensamkommande flyktingbarn
 
160 Interpellation med svar om ensamkommande flyktingbarn
 
161 Interpellation med svar om könsrelaterade skillnader i betygsutfallet
 
162 Motion om ny driftform av Kullbergska sjukhuset
 
163 Motion om att inrätta Barnbokslut
 
164 Fråga om den kommunala städningen på entreprenad
 
165 Fråga om kostnader för städentreprenad
 
166 Motion om att minska problemet för unga att finna bostad i Katrineholm
 
167 Motion om inrättandet av ett  ungdomsråd i Katrineholm
 
168 Motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet

Sammanträdet 2011-05-16

169 Entledigande samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
170 Entledigande och val av ersättare i byggnadsnämnden
 
171 Val av ordförande för revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst
 
172 Kompletterande nominering till styrelsen för Stiftelsen Installatörernas Utbildningscentrum (IUC) samt val av nytt röstombud
 
173 Återtagande av beslut om val av revisor med ersättare till samordningsförbundet RAR
 
174 Förslag till koncernstyrning och bildande av samhällsbyggnadsförvaltning, återremitterat ärende
 
175 Svar på motion om att välja rätt – valfrihet till matdistribution för äldre
 
176 Ajournering av sammanträdet
 
177 Svar på motion om att Katrineholms kommun ska införa självstyrande skolor
 
178 Svar på motion om införande av medborgarförslag
 
179 Redovisning av  obesvarade motioner
 
180 Behovsutredning energi och klimat
 
181 Svar på interpellation om inköpsmönster
 
182 Interpellation med svar om ensamkommande flyktingbarn
 
183 Interpellation med svar om ensamkommande flyktingbarn
 
184 Katrineholms Tekniska College
 
185 Reglemente för Gemensam nämnd vård, omsorg och hjälpmedel
 
186 Interpellation med svar om könsrelaterade skillnader i betygsutfallet
 
187 Motion om ny driftform av Kullbergska sjukhuset
 
188 Motion om att inrätta Barnbokslut
 
189 Motion om att minska problemet för unga att finna bostad i Katrineholm
 
190 Motion om inrättandet av ett ungdomsråd i Katrineholms kommun
 
191 Motion om ungdomsbrandkår i Nyhemsområdet
 
192 Fråga om den kommunala städningen  på entreprenad
 
193 Fråga om kostnader för städentreprenad
 
194 Verksamhetsområde för Sågmon
 
195 Revidering av kultur- och turismnämndens regler och bestämmelser om föreningsbidrag (KFS 3.08)

196 Årsredovisning 2010 för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB

197 Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2010 med revisionsrapport

198 Fråga om kommunens beredskap mot dvärgbandmask

199 Interpellation om ekologisk mat

200 Motion om gränslös äldreomsorg

201 Fråga om resurser att sprida skogsborgsmodellen

202 Fråga om gammal aktuell information

203 Fråga om hemlig budget för städverksamheten

Sammanträdet 2011-06-20

204 Entledigande av nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt
 
205 Entledigande och val av ledamot i kommunrevisionen
 
206 Val av revisorer för granskning av kommunens stiftelser
 
207 Begränsning av  förtroendevald revisors granskningsuppdrag
 
208 Fråga om den kommunala städningen på entreprenad
 
209 Fråga om kostnader för städentreprenad
 
210 Fråga om hemlig budget för städverksamheten
 
211 Fråga om resurser att sprida skogsborgsmodellen
 
212 Fråga om gammal aktuell information
 
213 Interpellation med svar om ensamkommande flyktingbarn
 
214 Interpellation med svar om könsrelaterade skillnader i betygsutfallet
 
215 Interpellation med svar om ekologisk mat
 
216 Motion om gränslös äldreomsorg
 
217 Verksamhetsområde för Sågmon
 
218 Revidering av  kultur- och turismnämndens regler och bestämmelser om föreningsbidrag (KFS 3.08)
 
219 Ajournering av sammanträdet
 
220 Årsredovisning 2010 för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
221 Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2010 med revisionsrapport
 
222 Bildande av samhällsbyggnadsförvaltning och utvecklad koncernstyrning
 
223 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden
 
224 Svar på motion  om införandet av elrullstolar
 
225 Vårdförbundet Sörmlands årsredovisning 2010 med  revisionsberättelse
 
226 Samordningsförbundet RAR i Sörmlands delårsredovisning 2010 med revisorernas granskningsrapport
 
227 Styrdokumentet Regler för indrivning av fordringar
 
228 Motion om frukt och grönt i matlådan
 
229 Meddelande
 
230 Motion om förskolelokaler
 
231 Motion om gamla detaljplaner
 
232 Interpellation om detaljplan för Öja 1:1, Sågmon
 
233 Fråga om trafiksäkerheten vid Julita skola
 
234 Fråga om kvarteret Rådmannen
 
235 Fråga om kommunens beredskap mot dvärgbandmask
 
236 Meddelande
 
237 Tillönskan om en trevlig sommar

Sammanträdet 2011-08-15

238 Entledigande samt val av ledamot i bildningsnämnden
 
239 Val av ersättare till gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel
 
240 Svar på fråga om den kommunala städningen på entreprenad
 
241 Svar på interpellation om könsrelaterade skillnader i betygsutfallet
 
242 Svar på motion om namngivning av rondeller
 
243 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2011), socialnämnden
 
244 Reviderad resepolicy för Katrineholms kommun, bordläggning
 
245 Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning för 2010 med  revisionsrapport
 
246 Kompetensplaneringsprojektet
 
247 Delårsrapport från Katrineholm Vatten och Avfall AB avseende perioden januari  till april 2011
 
248 Fastställande av 2012 års budget för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 
249 Motion om debattordning för kommunfullmäktige
 
250 Interpellation med svar angående  detaljplan för Öja 1:1, Sågmon
 
251 Interpellation om kvarteret Rådmannen

Sammanträdet 2011-09-19

252 Entledigande samt val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden
 
253 Val av nämndeman vid Nyköpings Tingsrätt
 
254 Entledigande samt val av ersättare i service- och tekniknämnden
 
255 Begäran om tjänstledighet
 
256 Svar på motion om säker trafikmiljö i Bie
 
257 Svar på motion om profilboende med finska som modersmål
 
258 Ajournering av sammanträdet
 
259 Interpellation med svar angående detaljplan för Öja 1:1, Sågmon
 
260 Svar på interpellation om kvarteret Rådmannen
 
261 Reviderad resepolicy för Katrineholms kommun, bordläggning
 
262 Avtal med kommuninvest
 
263 Kommunens låneram för 2011
 
264 Ny förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland
 
265 Motion om att radonsanera Katrineholms skolor
 
266 Motion om gästdator på äldreboenden
 
267 Interpellation om investeringskostnaderna för Lokstallet
 
268 Interpellation om kunskaperna i matematik
 
269 Interpellation om Flodaelevernas skolskjuts
 
270 Fråga gällande beslut om byggande av dels campingstuga på Djulö Camping, dels golva i gymnastikhall
 
271 Fråga om mobbningsfall vid Nävertorpsskolan i Katrineholms kommun

Sammanträdet 2011-10-17

272 Entledigande samt val av ledamot och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
273 Delårsrapport 2011 för Katrineholms kommun
 
274 Redovisning för obesvarade motioner
 
275 Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder i Björkvik
 
276 Svar på motion om användning av hästen som komplement i skötsel av grönytor och skog
 
277 Motion om att inrätta en fond för integrationsprojekt
 
278 Ajournering av sammanträdet
 
279 Bildande av gemensam lönenämnd
 
280 Rapportering  av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden
 
281 Gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor
 
282 Regionförbundets årsredovisning 2010
 
283 Ändring av arvodesbestämmelserna
 
284 Sammanträdesdagar för 2012
 
285 Svar på interpellation om detaljplan för Öja 1:1, Sågmon
 
286 Svar på interpellation om kvarteret Rådmannen
 
287 Interpellation med svar om Flodaelevernas skolskjuts
 
288 Interpellation med svar om investeringskostnaderna för lokstallet
 
289 Interpellation  med svar om kunskaperna i matematik
 
290 Interpellation med svar om beslut och kostnader för specialutgåva av en bok
 
291 Interpellation med svar om en ökad invandrarmottagning
 
292 Interpellation med svar om KFAB´s upphandling av markskötsel
 
293 Interpellation med svar om tryggheten i trygghetslarmen
 
294 Motion  om närvarorätt för Sverigedemokraterna
 
295 Motion om läraryrkets status och elevers resultat

Sammanträdet 2011-11-21

296 Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
 
297 Motion om närvarorätt för Sverigedemokraterna i kommunstyrelsen
 
298 Motion om läraryrkets status och elevers resultat
 
299 Svar på motion om debattordning i kommunfullmäktige
 
300 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige
 
301 Nya avgifter för hyra av Tallåsaulan från och med 2012
 
302 Nya hyror och avgifter 2012 inom service- och tekniknämndens ansvarsområde
 
303 Nya avgifter 2012 inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 
304 Nya VA-avgifter 2012
 
305 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2012
 
306 Övergripande plan med budget 2012-2014
 
307 Energieffektiviseringsstrategi
 
308 Bildande av Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet
 
309 Reviderad bolagsordning respektive ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB
 
310 Revidering av reglementet för service- och tekniknämnden
 
311 Revidering av reglementet för kommunstyrelsen
 
312 Revidering av reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
313 Revidering av reglementet för byggnadsnämnden
 
314 Interpellation om lokalerna i Folkets Hus
 
315 Fråga om skolvägen i Valla
 
316 Interpellation om redovisningen av kommunens delaktighet i Diggiloo sommaren 2011
 
317 Fråga om kommunens köp av tjänster av privata vårdföretag
 
318 Interpellation om integrationen i skolorna
 
319 Meddelande

Sammanträde 2011-12-12

320 Interpellation med svar om lokalerna i Folkets Hus
 
321 Interpellation med svar om redovisningen av kommunens delaktighet i Diggiloo sommaren 2011
 
322 Interpellation med svar in integrationen i skolorna
 
323 Svar på motion om byggnation i de centrala delarna av Katrineholms tätort
 
324 Ajournering  av sammanträdet
 
325 Ändrad ärendeordning
 
326 Försäljning av aktier i Länstrafiken Sörmland till kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet
 
327 Svar på motion om säsongsanpassad matsedel och salladsbord/buffé i Katrineholms kommun
 
328 Svar på motion  om inrättande av ett ungdomsråd i Katrineholms kommun
 
329 Ändrad ärendeordning
 
330 Revidering av ”Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet”, KFS 3.7
 
331 Energieffektiviseringsstrategi
 
332 Bordläggning av svar på motion om att minska problemet för unga att finna bostad i Katrineholm
 
333 Bordläggning av  svar på motion  om att inrätta barnbokslut
 
334 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2011), vård- och omsorgsnämnden
 
335 Delårsrapport  från Katrineholm Vatten och  Avfall AB avseende tiden januari till augusti 2011
 
336 Västra Sörmlands Räddningstjänst delårsrapport 2011 med revisionsrapport
 
337 Särskild bilaga till Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedels reglemente om FoU i Sörmland
 
338 Motion om att göra Katrineholm till en vindkraftskommun
 
339 Interpellation om när nattfastan blir längre,  hur går det då?
 
340 Interpellation om öppenhet  i regionfrågan
 
341 Fråga om fortsatt sammanträde
 
342 Fråga om skolornas  matematiktävling
 
343 Fråga om rektorernas kompetens
 
344 God Jul och Gott Nytt År


 

 

 

 

 

 

 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*