Ärendeförteckning 2010 kommunfullmäktige

 

Sammanträde den 18 januari 2010

§ nr Ärende

1 Allmänhetens fråga
 
2 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden
 
3 Information från KFAB angående miljöinvesteringar
 
4 Interpellation med svar om Katrineholms Fastighets AB´s insatser för klimatet
 
5 Nytt styrsystem för Katrineholms kommun
 
6 Omfördelning av budgetmedel 2010
 
7 Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Lilla Toltorp
 
8 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt livsmedelslagen
 
9 Svar på interpellation om radon i bostäder
 
10 Svar på motion om lika villkor för livsmedel
 
11 Svar på motion om att införa mer undervisning i privatekonomi på grundskolan och gymnasiet
 
12 Svar på motion om att bygga en riktig väg/gata genom Lövåsens köpcentrum
 
13 Ändringar i gemensamma hjälpmedelnämndens villkor och reglemente
 
14 Delårsrapport 2009 Samordningsförbundet RAR samt revisionsrapport
 
15 Delårsrapport 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsrapport
 
16 Samverkansorgan för Katrineholms kommuns brotts- och skadeförebyggande råd

Sammanträde den 15 februari 2010

· Kulturinslag

· Allmänhetens frågestund

17
Kulturinslag
 
18 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
19 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
20 Entledigande av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
21 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
22 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i bildningsnämnden
 
23 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i socialnämnden
 
24 Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
 
25 Svar på motion om att utveckla Regionförbundet Sörmlands arbete
 
26 Svar på motion om upphandlingsrutiner i Katrineholms kommun
 
27 Svar på motion om hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan i Valla
 
28 Svar på motion om att skriva för historien
 
29 Svar på motion om en kommunekolog på heltid
 
30 Svar på motion om en bloggpolicy för anställda i Katrineholms kommun
 
31 Revidering av KFS nr 3.07, Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet
 
32 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2009 med revisionsrapport
 
33 Motionen om trafiksäkerheten vid Julita skola
 
34 Fråga om pollarna vid Strömplan
 
35 Frågan om incidenterna på ett av våra vårdboenden
 
36 Motion om att äldre par ska få leva tillsammans
 
37 Interpellation om den gamla omformarstationen i Sköldinge
 
38 Fråga om kommunfullmäktiges sammanträden kan tidigareläggas och när
 
39 Motion om gång- och cykelväg i Sköldinge

Sammanträde den 15 mars 2010

· Kulturinslag

· Allmänhetens frågestund

40 Information om regelverket kring frågor och interpellationer
 
41 Entledigande av ledamot i bildningsnämnden
 
42 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
43 Entledigande och val av ersättare i socialnämnden
 
44 Entledigande av ersättare i kultur- och turismnämnden
 
45 Införande av valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst
 
46 Biblioteksplan för Katrineholms kommun
 
47 Svar på motion om tågstopp i Strångsjö
 
48 Ajournering av sammanträdet
 
49 Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd
 
50 Svar på motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm
 
51 Uppdrag till kommunens röstombud i Kommuninvest
 
52 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut  enligt 4 kap 1 § SoL (fjärde kvartalet 2009)
 
53 Motion om framtidsjobb som feriejobb
 
54 Motion om att Strångsjö åter ska få en återvinningsstation
 
55 Interpellation om samlingslokaler i Katrineholm
 
56 Interpellation med svar om nedläggningen av Åsgården
 
57 Frågor om ämnet svenska/engelska, SVEN
 
58 Svar på interpellation om den nuvarande verksamheten i den gamla omformarstationen i Sköldinge
 
59 Interpellation om när kvinnorna kommer att uppmärksammas
 
60 Fråga om maten i skolan

61 Motion om lika villkor för elever i skolar i Katrineholms kommun

Sammanträde den 19 april 2010

• Kulturinslag

• Allmänhetens frågestund

62 Allmänhetens frågestund
 
63 Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden
 
64 Val av styrelseledamöter till bolaget Logistikfastigheter AB
 
65 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2009
 
66 Årsredovisning och bokslut 2009 för Katrineholms kommun
 
67 Ajournering av sammanträdet
 
68 Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten i Katrineholms kommun
 
69 Ny protokollsjusterare
 
70 Svar på motion om att värna det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen
 
71 Svar på motion om möjlighet till ett extra år i grundskolan i Katrineholms kommun
 
72 Redovisning av obesvarade motioner
 
73 Svar på interpellation om när kvinnorna kommer att uppmärksammas
 
74 Svar på interpellation om samlingslokaler i Katrineholm
 
75 Motion om att skapa fler trygghetsboenden inne i Katrineholm och ute i kransorterna
 
76 Motion om att inrätta en äldre- och handikappombudsman i Katrineholm
 
77 Motion om att Katrineholms kommun ska teckna Borgmästaravtal
 
78 Frågor angående indragningen av bussturer under sommaren 2010 till och från Strångsjö
 
79 Meddelande

Sammanträde den 17 maj 2010

80 Allmänhetens frågestund
 
81 Entledigande och val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
82 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
83 Entledigande av ledamot i socialnämnden och valnämnden samt val av ledamot och ersättare i socialnämnden och valnämnden
 
84 Entledigande av Reijo Eriksson från hans uppdrag samt fyllnadsval
 
85 Val av ersättare i viadidaktnämnden
 
86 Entledigande och val av kommunens representanter i styrelsen för Katrineholm Rail Point AB
 
87 Årsredovisning 2009 för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
88 Behov av ramförstärkning inom bildningsnämndens verksamhetsområde
 
89 Ajournering
 
90 Årsredovisning 2009 för Regionförbundet Sörmland
 
91 Årsredovisning 2009 för Västra Sörmlands Räddningstjänst samt revisionsberättelse
 
92 Svar på motion om att äldre par ska få leva tillsammans
 
93 Återremiss av motion ”Vägrenar räddning för hotade arter”
 
94 Svar på motion om att medge möjlighet att få ta med sitt husdjur till särskilt boende
 
95 Svar på motion om införande av vårdhund i äldre- och handikappomsorgen i Katrineholms kommun
 
96 Motion om möjlighet för brukare att få tillagad mat i sin bostad som alternativ till matlåda
 
97 Motion om namngivning av rondeller
 
98 Motion om Fogelstadkvinnornas plats i historien
 
99 Motion om att inrätta en fond där föreningar i Katrineholm kan söka pengar för integrationsprojekt
 
100 Interpellation om situationen för barn och ungdomar i Katrineholm

101 Meddelande

Sammanträde den 21 juni 2010

102 Allmänhetens frågestund

103 Entledigande och val av ersättare i service- och tekniknämnden

104 Val av representanter i styrelsen för KFV Marknadsföring AB

105 Utveckling av Stortorget i Katrineholm

106 Katrineholms kommuns informationssäkerhetspolicy

107 Revidering av KFS 3.7 Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet

108 Svar på motion om nya strandskyddsregler

109 Ajournering av sammanträdet

110 Utvärdering av befintliga styrdokument och i samband med detta ändrade bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

111 Interpellation med svar om situationen för våra barn och ungdomar i Katrineholm

112 Årsredovisning 2009 Vårdförbundet Sörmland samt revisionsberättelse

113 Rapportering ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (fjärde kvartalet 2009 och första kvartalet 2010)

114 Rapportering ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (första kvartalet 2010)

115 Propositionsvägran på fråga om bemötande

116 Motion om att minska den politiska organisationen i Katrineholms kommun

117 Trevlig sommar

Sammanträde den 16 augusti 2010

118 Ändring i dagordningen

119 Tillgänglighetsfrågorna i Katrineholms kommun

120 Nya allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA)

121 Inbjudan att teckna förlagslån, Kommuninvest ekonomisk förening

122 Svar på motion om framtidsjobb som feriejobb

123 Yttrande över Samordningsförbundet RAR i Sörmlands årsredovisning 2009    med revisionsrapport

124 Motion om utbildning i bemötande för förtroendevalda

125 Interpellation om personalpolitiska programmets status

126 Ajournering av sammanträdet

127 Framställan om kommunal borgen

128 Fråga om hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan i Valla

129 Motion om att välja rätt

Sammanträde den 20 september 2010

§ nr Ärende
130 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvar för offentlig kontroll enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Tobakslagen och Alkohollagen
 
131 Svar på interpellation om personalpolitiska  programmets status
 
132 Motion om att förenkla regler
 
133 Motion om att Katrineholms kommun ska införa självstyrande skolor                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
134 Motion om införande av medborgarförslag
 
135 Redovisning an enkätsvar om kulturinslag
 
136 Summering och tack för en väl genomförd valrörelse

 • Sammanträde den 18 oktober 2010
 •  

  137 Entledigande av ersättare i socialnämnden
   
  138 Entledigande av ersättare i kultur- och turismnämnden
   
  139 Delårsrapport per 31 augusti 2010 för Katrineholms kommun
   
  140 Svar på motion om  att skapa en permanent utställning om Fogelstadgruppen och dess arbete på Kulturhuset
   
  141 Revidering av av vård- och omsorgsnämndens reglemente (KFS 1.18)
   
  142 Redovisning av obesvarade motioner
   
  143 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen (andra kvartalet 2010)

  144 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (andra kvartalet 2010)

  145 Avslutning och tack


  Sammanträde den 1 november 2010

  § nr Ärende

  1 Sammanträdets öppnande
   
  2 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning
   
  3 Val av ordförande i kommunfullmäktige
   
  4 Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige
   
  5 Återremiss av valärende om andra vice ordförande i kommunfullmäktige
   
  6 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under återstoden av 2010 samt för 2011
   
  7 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
   
  Sammanträde den 15 november 2010

  § nr Ärende

  8 Nya avgifter vid uthyrning av Tallåsskolan
   
  9 Ändring vid avgift för fjärrlån
   
  10 Nya avgifter för offentlig kontroll enligt Tobakslagen och Alkohollagen
   
  11 Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
   
  12 Nya VA-avgifter
   
  13 Övergripande plan med budget 2011-2013
   
  14 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslaget år 2011
   
  15 Revidering av avfallsföreskrifter och avfallsplan för Katrineholms kommun
   
  16 Fortsatt arbete utifrån beslut om framtagande av en folkhälsopolicy/folkhälsopolitiskt program
   
  17 Revidering av  Bestämmelser för kommunala bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet (KFS 3.07)
   
  18 Svar på motion om laddstolpar för grönare trafik i Katrineholm
   
  19 Återremiss: Svar på motion ”Vägrenar räddningen för hotade arter”
   
  20 Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige
   
  21 Meddelande

  Sammanträde den 13 december 2010

  22 Nämnd för vård och omsorg i Södermanland tillika hjälp¬medelsnämnd
   
  23 Entledigande av ledamot i kultur- och turismnämnden

  24 Entledigande av ordförande i kommunrevisionen och övriga uppdrag som är förenade med det
   
  25 Val av ledamöter i kommunrevisionen
   
  26 Val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen för åren 2011-2014
   
  27 Val av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnd för åren 2011-2014
   
  28 Val av ledamöter och ersättare i bildningsnämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  29 Val av ledmöter och ersättare i byggnadsnämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  30 Val av ledamöter och ersättare i kultur- och turismnämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  31 Val av ledamöter och ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  32 Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  33 Val av ledamöter och ersättare i service- och tekniknämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  34 Val av ledamöter och ersättare i Viadidaktnämnden för mandatperioden 2011-2014
   
  35 Val av ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2011-2014

  36 Val av ledamöter och ersättare i vård- och omsorgsnämnden för mandatperioden 2011-2014

  37 Val av förmyndare med ersättare för mandatperioden 2011-2014

  38 Val av ledamot och ersättare i gemensam patientnämnd för mandatperioden 2011-2014

  39 Val av ledamot till gemensam nämnd för vård och omsorg i Sörmland, tillika hjälpmedelsnämnd

  40 Val av ledamöter och ersättare till Regionförbundet Sörmlands regionstyrelse för mandatperioden 2011-2014

  41 Val av huvudmän i Sörmlands Sparbank

  42 Val av ledamot och ersättare i samordningsförbundet RAR för mandatperioden 2011-2014

  43 Val av ledamöter och ersättare i Mälardalsrådet för perioden 2011-2014

  44 Val av nämndemän vid tingsrätten i Nyköping

  45 Val av ledamot och ersättare i förbundsdirektionen för vårdförbundeSörmland mandatperioden 2011-2014 samt nominering av revisor

  46 Val av ledamöter och ersättare samt revisor i förbundsdirektionen för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) för mandatperioden 2011-2014

  47 Nominering av ledamot och ersättare till styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB för mandatperioden 2011-2014

  48 Ordning för ersättares tjänstgöring

  49 Arvodesbestämmelser m.m. för förtroendevalda

  50 Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport 2010 med revisionsrapport

  51 Rapportering av ej verkställda  gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2010)

  52 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL (tredje kvartalet 2010)

  53 Motion om profilboende med finska som modersmål

  54 Motion om byggnation i de centrala delarna av Katrineholms tätort

  55 Motion om införande av elrullstolar

  56 Tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År

  Katrineholms kommun
  Postadress: 641 80 Katrineholm
  Växel: 0150-570 00
  Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
  * = Obligatorisk uppgift
  *