Ärendeförteckning 2009, kommunfullmäktige

 

Sammanträde 2009-01-19

§ nr Ärende
 
1 Information från den gemensamma patientnämnden i Sörmland
 
2 Val av ersättare i socialnämnden
 
3 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
4 Val av ersättare i Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
 
5 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
 
6 Val av ledamot i byggnadsnämnden
 
7 Aktieägaravtal mellan Katrineholms kommun, Sörmlast AB och svensk Logistikpartner AB
 
8 Ansvar för tillsynen av detaljhandeln med nikotinläkemedel, tobaksvaror och öl klass ll
 
9 Svar på motion om att stärka jämnställdhetsarbetet inom skolorna i Katrineholms kommun
 
10 Borgensansökan från Katrineholm Vatten och Avfall AB
 
11 Vårdförbundet Sörmland – delårsrapport för perioden januari – augusti 2008
 
12 Förslag till befogenhet att föra kommunfullmäktiges talan inför domstol och andra myndigheter
 
13 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden
 
14 Återköp av del av fastigheten Karossen 4, Katrineholm
 
15 Interpellation om hanteringen av ny hyresgäst och det nya hyreskontraktet på Stora Djulö
 
16 Motion om att kommunen aktivt ska följa upp varje Lex Maria- eller Lex Sarah-anmälan med ett pressmeddelande
 
17 Meddelande

Sammanträde 2009-02-09

§ nr Ärende

18 Entledigande samt val av ersättare i byggnadsnämnden
 
19 Entledigande av ersättare i viadidaktnämnden
 
20 Svar på interpellation om hanteringen av ny hyresgäst och det nya hyreskontraktet på Stora Djulö
 
21 Återköp av del av fastigheten Karossen 4, Katrineholm
 
22 Ajournering av sammanträdet
 
23 Svar på motion om att införa metod för landsbygdsprövning av beslut
 
24 Svar på motion om att på försök införa fria bussresor för färdtjänstberättigade och seniorer folkbokförda i Katrineholms kommun
 
25 Nya avgifter inom handikappomsorgen samt ändring i gällande författningssamlingar
 
26 Svar på revisionsrapport om Samordningsförbundet RAR:s (rehabilitera och aktivera med gemensamma resurser) delårsrapport med helårsprognos för 2008
 
27 VA-taxa
 
28 Meddelanden
 
29 Motion om miljöproblem med lågenergilampor
 
30 Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om nyanställning till folkhälsoenheten
 
31 Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om vilka beslut som ska fattas av fullmäktige

Sammanträde 2009-03-16

§ nr Ärende

32 Entledigande och val av ledamot samt val av ersättare i bildningsnämnden

33 Svar på interpellation om utlysning av folkhälsostrateg
 
34 Svar på interpellation om vilka beslut som ska fattas av fullmäktige
 
35 Svar på motion om att anslå en miljon till miljön
 
36 Svar på motion om möjlighet till rökfri hemtjänst
 
37 Ajournering av sammanträdet
 
38 Förslag till kostpolitiskt program för Katrineholms kommun 2009-2011
 
39 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – socialnämnden (fjärde kvartalet 2008).

40 Rapport av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS avseende fjärde kvartalet 2008
 
41 Revidering av Bestämmelser för kommunalt bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet (KFS 3.7)
 
42 Avgifter för resor till och från daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt förslag om återinförande av avgift

43 Nyckeltal för socialnämnden
 
44 Ökning av aktiekapitalet i Katrineholms Logistikcentrum AB
 
45 Interpellation om vad som görs i Katrineholms kommun för att minska elanvändningen i kommunens idrottsanläggningar

46 Interpellation om ledsagning av äldre
 
47 Motion om att Katrineholms kommun upprättar en policy och en plan för lokalt omhändertagande av dagvatten

48 Fråga om att verka för att Katrineholms kommun kommer att släcka ljuset kl. 20.30-21.30, Earth Hour, den 28 mars 2009
 
49 Meddelanden
 
50 Information från presidiet

Sammanträde 2009-04-20

§ nr Ärende

51 Utdelning av 2008 års arbetsmiljöutmärkelse samt individuell utmärkelse

52 En tyst minut
 
53 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
54 Årsredovisning 2008 för Katrineholms kommun
 
55 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun 2008
 
56 Organisering av Katrineholms kommuns folkhälsoarbete
 
57 Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i Katrineholms kommun
 
58 Svar på motion om att skapa en permanent utställning om Fogelstadsgruppen och dess arbete på Kulturhuset Ängeln
 
59 Revidering av Lokala ordningsstadgan för Katrineholms kommun
 
60 Redovisning av obesvarade motioner
 
61 Svar på interpellation om vad som görs i Katrineholms kommun för att minska elanvändningen i kommunens idrottsanläggningar
 
62 Svar på interpellation om ledsagning av äldre
 
63 Fråga om skrivning i tjänstemännens förslag till planeringsförutsättningar för 2010 med plan för 2011-2012
 
64 Val av ledamot och ersättare i service- och teknikförvaltningen
 
65 Fråga om samlokalisering av barnavårdscentraler
 
66 Meddelanden

Sammanträde 2009-05-18

§ nr Ärende

67 Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden

68 Val av ordinarie röstombud och ersättare för röstombud i Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
69 Planeringsförutsättningar 2010 med plan 2011-2012 för Katrineholms kommun
 
70 Ajournering
 
71 Föreskrifter om avfallshantering inom Katrineholms kommun
 
72 Förslag till renhållningstaxa för Katrineholms kommun
 
73 Förändrad politisk organisation för Regionförbundet Sörmland
 
74 Svar på interpellation om vad som görs i Katrineholms kommun för att minska elanvändningen i kommunens idrottsanläggningar
 
75 Svar på interpellation om ledsagning av äldre
 
76 Fråga om skrivning i tjänstemännens förslag till planeringsförutsättningar för 2010 med plan för 2011-2012
 
77 Fråga om samlokalisering av barnavårdscentraler
 
78 Redovisning av obesvarade motioner
 
79 Revidering av Lokala ordningsstadgan för Katrineholms kommun
 
80 Meddelanden
 
81 Svar på motion om flyktingbarns introduktion i skolan
 
82 Svar på motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag för att kunna underlätta införandet av lagen om valfrihet

83 Svar på motion om att göra Katrineholms kommun till ”egen el-kommun”

84 Förbundsordning samt uppdrag till Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund angående räddningstjänstverksamhet
 
85 Utökning av verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Sköldinge
 
86 Nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Tisnarebaden
 
87 Årsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet RAR
 
88 Motion om månadshämtning av sopor som standard
 
89 Motion om sophämtningsavgift för småbarnsföräldrar
 
90 Meddelanden

Sammanträde 2009-06-15

§ nr Ärende
 
91 Information om Sköldinge
 
92 Entledigande och val av ersättare
 
93 Entledigande och val av ersättare i kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
 
94 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden
 
95 Årsredovisning för Sörmland Vatten och Avfall AB
 
96 Svar på motion om tillgänglighetsanpassning i Katrineholms kommun
 
97 Fråga om inköp av danskt griskött i Katrineholms kommun
 
98 Fråga om bemötande av entreprenörer i kommunen
 
99 Fråga om vad som händer för att förbättra situationen på Vasabron
 
100 Fråga angående gymnasieskolans uppdrag att öka sin attraktivitet
 
101 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (första kvartalet 2009)
 
102 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
103 Årsredovisning 2008 för Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
 
104 Årsredovisning 2008 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet
 
105 Interpellation om vilka planer som finns för Lokstallet i ett kortare och längre tidsperspektiv
 
106 Interpellation om översiktsplan för hela kommunen
 
107 Motion om att skapa ett integrationsråd i Katrineholm
 
108 Motion om lika villkor för livsmedel
 
109 Motion om att skriva för historien
 
110 Motion om trafiken på Lövåsen
 
111 Fråga om detaljplan på Lövåsen
 
112 Tillönskan om en skön sommar

Sammanträde 2009-08-17

§ nr Ärende
 
113 Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden
 
114 Entledigande och val av ersättare i kommunalförbundet Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
 
115 Tertialuppföljning 2009-04-30 för Katrineholms kommun
 
116 Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 
117 Samordningsförbundet RAR:s budget för år 2010
 
118 Svar på interpellation om översiktsplan för hela kommunen
 
119 Organisering och kvalitetssäkring av kommunens fakturahantering och upphandlingsverksamhet
 
120 Svar på fråga om inköp av danskt griskött i Katrineholms kommun
 
121 Svar på fråga om bemötande av entreprenörer i kommunen
 
122 Interpellation om hur regionfrågorna skall hållas levande
 
123 Motion om att införa mer undervisning på grundskolan och gymnasiet när det gäller privatekonomi
 
124 Motion om ensamkommande flyktingbarn
 
125 Motion om att införa hastighetsdämpande åtgärder på Storgatan i Valla
 
126 Fråga om utvärdering av turistbyråns verksamhet
 
127 Motion om upphandlingsrutiner  i Katrineholms kommun
 
128 Meddelande

Sammanträde 2009-09-21

§ nr Ärende

129 Kommunens föreberedelser med anledning av influensan A (H1N1)
 
130 Entledigande och val av ersättare i service- och tekniknämnden
 
131 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
132 Begränsning av förtroendevald revisors granskningsuppdrag
 
133 Val av ersättare till Regionförbundet Sörmlands valberedning
 
134 Återremiss av förslag till nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp: Lilla Toltorp
 
135 Revidering av författningssamling 3.11, ”Regler för utdelning av idrotts- och ungdomsledarstipendium”
 
136 Framflyttning av införandet av viktbaserad avfallstaxa till den 1 januari 2010
 
137 Svar på motion om att starta en öppen kommunal förskola
 
138 Svar på interpellation om hur regionfrågorna skall hållas levande
 
139 Motion om att tillsätta en ny tvärpolitisk arvodeskommitté
 
140 Motion om att införa vårdhund i äldre- och handikappomsorgen i Katrineholms kommun
 
141 Motion om att ge möjlighet till ett extra år i grundskolan i Katrineholms kommun
 
142 Motion om att värna om det offentliga rummet och utveckla demokratiaspekten i stadsplaneringen
 
143 Interpellation med svar om fritidsgård för ungdomarna
 
144 Interpellation om vattenkvalitén i kommunen

145 Fråga om IT-säkerhet
 
146 Fråga om TKS, Teknisk Kompetens i Samverkan
 
147 Val av nämndeman till Nyköpings Tingsrätt, enhet Katrineholm

Sammanträde 2009-10-19

§ nr  Ärende

148 Allmänhetens frågestund 

149 Entledigande och val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden, ersättare i    kommunstyrelsen samt entledigande av ersättare i gemensam nämnd för tekniska hjälpmedel samt 1:e vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden

150 Entledigande och val av ersättare i kommunstyrelsen

151 Entledigande av ersättare i socialnämnden

152 Delårsrapport 2009 för Katrineholms kommun

153 Medfinansiering av trafikplats vid Finntorp, Östra förbifarten

154 Ajournering av sammanträdet

155 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn

156 Svar på motion om att Katrineholms kommun aktivt ska följa upp varje Lex Maria- eller Lex Sarah-anmälan med ett pressmeddelande, ”Lex Pressmeddelande”

157 Svar på interpellation om vattenkvalitén i kommunen

158 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enl. 4 kap. 1 § SoL (andra kvartalet 2009)

159 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enl. SoL och LSS (andra kvartalet 2009)

160 Redovisning av obesvarade motioner

161 Interpellation med svar om datorupphandling

162 Interpellation med svar om antal rektorer

163 Motion om matdistribution till pensionärer

164 Sammanträdesdagar 2010

165 Fråga om lärarsituationen i Katrineholm

166 Fråga om underskott i skolans verksamhet och förutsättningarna för en god start i livet

167 Fråga om skolan kan spara mer

168 Fråga om budgeten och demografin

169 Fråga om biltrafik på Drottninggatan

170 Fråga om översiktsplanearbetet och Drottninggatan

171 Fråga om nedskärningar inom vård- och omsorgsförvaltningen

172 Fråga angående Hålbonäs

173 Interpellation om Katrineholm – vision 2010

174 Interpellation om åtgärder för att eliminera problemet med lukten från Sims Recycling Solutions AB

175 Interpellation om ökade intäktskrav

176 Motion om att medge möjlighet att få ta med sitt husdjur till särskilt boende

177 Motion om att kommunekolog på heltid

178 Motion om tågstopp i Strångsjö

179 Motion om laddstolpar för grönare biltrafik i Katrineholm

180 Motion om att utarbeta en bloggpolicy i Katrineholm

181 Meddelande

Sammanträde 2009-11-16

§ nr  Ärende

182 Justering av dagordningen

183 Entledigande och val av ledamot och ersättare i socialnämnden
 
184 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
185 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden
 
186 Entledigande och val av ledamot i viadidaktnämnden
 
187 Övergripande planering med budget för 2010 och plan 2011-2012
 
188 Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
 
189 Nya avgifter inom bildningsnämndens verksamhetsområde
 
190 Nya avgifter för markupplåtelse och felparkeringar
 
191 Nya hyror och avgifter i kommunens lokaler och fritidsanläggningar
 
192 Nya avgifter inom mediateket
 
193 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslag år 2010
 
194 Ajournering av sammanträdet
 
195 Yttrande över investering i KFAB:s bostadsbestånd
 
196 Citybanans medfinansiering
 
197 Fråga om Hålbonäs
 
198 Fråga om nedskärningar inom vård- och omsorgsförvaltningen
 
199 Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Södermanlands län
 
200 Revidering av Regler för socialnämndens föreningsbidrag, KFS nr 3.16
 
201 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS (tredje kvartalet 2009)
 
202 Motion om att vägrenar är räddningen för hotade arter
 
203 Motion om att medge möjlighet att få ta med sitt husdjur till särskilt boende
 
204 Motion om en kommunekolog på heltid
 
205 Motion om tågstopp i Strångsjö
 
206 Motion om laddstolpar för grönare biltrafik i Katrineholm
 
207 Motion om att utarbeta en bloggpolicy i Katrineholm
 
208 Motion om nya strandskyddsregler
 
209 Interpellation om åtgärder mot dålig lukt
 
210 Fråga om att eliminera problem med dålig lukt
 
211 Fråga om att väcka frågor i nämnden
 
212 Fråga om Logi Tre Bollar och tennisanläggningen 

Kommunfullmäktige 2009-12-14

§ nr Ärende

213 Utdelning av hedersgåvor
 
214 Allmänhetens frågestund
 
215 Entledigande och val av ledamot i socialnämnden
 
216 Entledigande av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
217 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
218 Alkohol- och drogpolitiskt program för Katrineholms kommun 2010-2012
 
219 Ändring av kommunens lokala ordningsföreskrifter avseende        användande  av fyrverkerier och andra pyrotekniska produkter
 
220 Rökfri arbetstid
 
221 Nya patientavgifter för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende
 
222 Ajournering av sammanträdet
 
223 Svar på motion om lågenergilampor
 
224 Svar på motion om att kommunfullmäktige bör införa de vanebildande läkemedlen i kommunens alkohol- och drogpolitiska program
 
225 Svar på motion om reducerad sophämtningsavgift för småbarnsföräldrar
 
226 Svar på motion om kemikaliepolicy för Katrineholms kommun
 
227 Svar på motion om plan för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
 
228 Kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
 
229 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL (tredje kvartalet 2009)
 
230 Interpellation med svar om radon i bostäder
 
231 Interpellation om Katrineholm – vision 2010
 
232 Interpellation med svar om ökade intäktskrav
 
233 Interpellation om ett tillgängligt Katrineholm
 
234 Kanslifunktion för handikapprådet och pensionärsrådet
 
235 Motion om att flytta interkulturella enheten till Nyhemsskolan
 
236 Interpellation om KFAB:s insatser för klimatet
 
237 Fråga om palliativa avdelningen Linden
 
238 Fråga om agerandet från bildningsförvaltningen i samband med besök på Interkulturella enheten och därefter
 
239 Tillönskan om en god jul och ett gott nytt år

 

 
 

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*