Ärendeförteckning 2008, kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2008-01-14

§ nr Ärende

1 Utdelning av hedersgåvor
 
2 Komplettering av dagordningen
 
3 Val av ledamot till kommunrevisionen
 
4 Val av ersättare i service- och tekniknämnden
 
5 Val av ledamot i valnämnden
 
6 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
7 Ansökan om bidrag till kreditgarantiföreningen Sörmland (KGF Sörmland)
 
8 Svar på motion om avtal med Migrationsverket
 
9 Ändring av stadgar för miljöpriset
 
10 Svar på motion om att köpa rättvisemärkta produkter
 
11 Budget för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
 
12 Ändring av avgifter för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 
13 Svar på interpellation om trafiksituationen på Vasabron
 
14 Svar på motion om beslutattestering av förvaltningschefernas fakturor
 
15 Interpellation om respekt för fattade beslut
 
16 Fråga om försäljning av kommunala fastigheter
 
17 Motion om att skapa möjlighet att ta (biogas)bussen till Lövåsens nya köpcentrum

Kommunfullmäktige 2008-02-11

§ nr Ärende

18 Val av ersättare i byggnadsnämnden
 
19 Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden
 
20 Val av ersättare i valnämnden
 
21 Val av röstombud och ersättare i Entreprenörscentrum i Katrineholm AB
 
22 Deltagande i bolag för platsmaknadsföring
 
23 Gemensam organisation med VA och avfall för Katrineholm,  Flen och
Vingåker
 
24 Svar på motion om Katrineholms organisation
 
25 Svar på motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna
 
26 Allergiförebyggande arbete i Katrineholms kommun – förslag till reviderad handlingsplan med åtgärdsplan för åren 2008-2011
 
27 Svar på interpellation om respekt för fattade beslut
 
28 Motion om att bygga ett nytt servicehus i Katrineholm
 
29 Meddelande
 
30 Interpellation om avsaknaden av investeringsbeslut för Postgatan
 
31 Interpellation om elevökningen i Katrineholms kommun
 
32 Interpellation om lärarnas kompetensutveckling
 
33 Motion om att bygga nytt äldreboende

Kommunfullmäktige 2008-03-17

§ nr Ärende

34 Allmänhetens frågestund
 
35 Val av ersättare i byggnadsnämnden
 
36 Val av ledamot i kultur- och turismnämnden
 
37 Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
38 Investering i Katrineholmsterminalen – ett eko-logistiskt centrum för godshantering.
 
39 Aktieägaravtal mellan Katrineholms kommun och Brinova Fastigheter AB
 
40 Ajournering av sammanträdet
 
41 Revidering av den övergripande drifts- och investeringsbudgeten 2008 med plan 2009-2010
 
42 Hantering av statsbidrag för flyktingar i Katrineholms kommun
 
43 Förslag till förbundsordning  för Vårdförbundet Sörmland
 
44 Förtydligande av Katrineholms kommuns författningssamling nr 4.13
 
45 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut (tredje kvartalet 2007)
 
46 Revidering av reglementen för kommunstyrelsen respektive gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor för Katrineholms och Vingåkers kommuner
 
47 Svar på interpellation om lärarnas kompetensutveckling
 
48 Svar på interpellation om elevökningen i Katrineholms kommun
 
49 Sammanträdets avslutande
 
50 Bordläggning av svar på interpellation om Postgatan

51 Bordläggning av interpellation om praktik kommunal verksamhet
 
52 Bordläggning av interpellation om ersättning  till fastighetsägare
 
53 Bordläggning av motion om landsbygdsprövning av beslut
 
54 Bordläggning av motion  om att införa ”Ute-Doris” och ”Ute-Sune”
 
55 Bordläggning av motion om bilfri och belyst Djulö allé
 
56 Bordläggning av motion om att inte använda rödlistade fiskarter som matfisk
 
57 Bordläggning av fråga om krav på registerutdrag för anställda och vikarier med arbete i Katrineholms kommun
 
58 Bordläggning av fråga om flytt av Ellwynska skolan
 
59 Bordläggning av interpellation om Katrineholms kommun som framtida arbetsgivare
 
60 Bordläggning av interpellation om åtgärder  för att minska våldtäktsbrott i Katrineholm
 
61 Bordläggning av interpellation  om Ung Företagsamhet
 
62 Bordläggning av motion om att på försök införa fria bussresor för färdtjänstberättigade och seniorer folkbokförda i Katrineholms kommun
 
63 Bordläggning av meddelanden

Kommunfullmäktige 2008-04-21

§ nr Ärende

64 Allmänhetens frågestund
 
65 Entledigande/val av ledamot i kommunstyrelsen och krisledningsnämnd samt av ersättare för ombud vid föreningsstämma i Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening
 
66 Entledigande av ersättare i den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknadsfrågor för Katrineholms och Vingåkers kommuner
 
67 Val av ersättare i förbundsfullmäktige för Regionförbundet Sörmland
 
68 Svar på interpellation om Postgatan
 
69 Interpellation om praktik i kommunal verksamhet – med svar
 
70 Interpellation om ersättning till fastighetsägare – med svar
 
71 Interpellation om Katrineholms kommun som framtida arbetsgivare – med svar
 
72 Interpellation om åtgärder för att minska våldtäktsbrott i Katrineholm – svar
 
73 Ajournering av sammanträdet
 
74 Interpellation om Ung Företagsamhet – med svar
 
75 Fråga om krav på registerutdrag för anställda och vikarier med arbete i Katrineholms kommun
 
76 Fråga om flytt av Ellwynska skolan
 
77 Revionsberättelse för Katrineholms kommun 2007
 
78 Årsredovisning för Katrineholms kommun 2007
 
79 Reviderad elhandelspolicy
 
80 Ändring av uppdrag om förhandling och försäljning av sockenstugan i Flodafors
 
81 Ställningstagande till sammanträdets fortsättning
 
82 Bordläggning av redovisning av obesvarade motioner
 
83 Bordläggning av svar på motion om ensamkommande flyktingbarn
 
84 Bordläggning av svar på motion om att utveckla landsortsskolor till kommunala friskolor
 
85 Bordläggning av svar på motion om att skapa möjlighet att ta (biogas)bussen till Lövåsens nya köpcentrum
 
86 Bordläggning av svar på motion om att kommunen tar initiativ till en fadderverksamhet
 
87 Motion om landsbygdsprövning av beslut
 
88 Motion om att införa ”Ute-Doris” och ”Ute-Sune”
 
89 Motion om bilfri och belyst Djulö allé
 
90 Motion om att inte använda rödlistade fiskarter som matfisk
 
91 Motion om att på försök införa fria bussresor för färdtjänstberättigade och seniorer folkbokförda i Katrineholms kommun
 
92 Nominering av ledamot till styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum
 
93 Bordläggning av fråga om s.k. nedläggning/kontrolltagning  eller liknande vid kommunens äldre- och/eller handikappboende?
 
94 Bordläggning av fråga om bildningsförvaltningens utökning med två nya chefstjänster?
 
95 Bordläggning av fråga till kultur- och turismnämndens ordförande om politisk sponsring
 
96 Bordläggning av motion om förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
 
97 Meddelanden

Kommunfullmäktige 2008-05-19

§ nr Ärende

98 Allmänhetens frågestund
 
99 Entledigande från uppdrag som ersättare i service- och tekniknämnden
 
100 Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
101 Val av ledamot och ersättare i styrelserna för Katrineholms Fastighets AB  och för Katrineholms Industrihus AB
 
102 Laglighetsprövning av beslutet om att lägga ned Flodafors skola
 
103 Årsredovisning för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB 2007 med instruktioner till röstombudet
 
104 Redovisning av obesvarade motioner
 
105 Svar på motion om ensamkommande flyktingbarn
 
106 Svar på motion om att utveckla landsortsskolor till kommunala friskolor
 
107 Svar på motion om att skapa möjlighet att ta (biogas)bussen till Lövåsens nya köpcentrum
 
108 Svar på motion om att kommunen tar initiativ till en fadderverksamhet
 
109 Fråga om s.k. nedläggning/kontrolltagning eller liknande vid kommunens äldre- och/eller handikappboende
 
110 Ajournering
 
111 Fråga om bildningsförvaltningens utökning med två nya chefstjänster
 
112 Fråga om sponsring av arrangemang vid kulturhuset Ängeln
 
113 Motion om förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
 
114 Borgensförbindelse för föreningen Neem´s mikrokreditprojekt
 
115 Projektering av Safirenhuset samt återrapportering av kostnader
 
116 Återtagande av beslut om överflyttning av Kulturskolan till Vita Huset (Citygymnasiet)
 
117 Meddelanden
 
118 Interpellation om kommunens stöd till Kullbergska  gruppens förslag om Kullbergska sjukhuset

Kommunfullmäktige 2008-06-16

§ nr Ärende

119 Allmänhetens frågestund
 
120 Val av ordinarie ledamot och ersättare i kommunstyrelsen
 
121 Val av ersättare i kultur- och turismnämnden
 
122 Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
123 Entledigande från uppdrag som ledamot i service- och tekniknämnden
 
124 Organisationsöversyn för kommunstyrelsens ansvarsområde, del 3
 
125 Västra Sörmlands Räddningstjänsts årsredovisning 2007
 
126 Revidering av arkivreglementet med tillämpningsföreskrifter
 
127 Revidering av regler för ekonomiska transaktioner
 
128 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut (fjärde kvartalet 2007, första kvartalet 2008)
 
129 Ändringar i attestförteckning inom kommunfullmäktiges och kommunrevisionens verksamhetsområden
 
130 Svar på interpellation om vilket stöd kommunen givit de förslag som framfördes i rapporten  från Kullbergska gruppen om Kullbergska sjukhuset
 
131 Bordlagt svar på fråga om bildningsförvaltningens utökning med två nya chefstjänster
 
132 Fråga om friskvård för kommunens anställda
 
133 Motion om miljömiljon
 
134 Tillönskan om en trevlig sommar

Kommunfullmäktige 2008-08-18

§ nr Ärende

135 Inledande berättelse om Valla samhälles utveckling
 
136 Val av ersättare i den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholms och Vingåkers kommuner
 
137 Entledigande av ersättare i Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund samt röstombud i Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
138 Årsredovisning 2007 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet
 
139 Översyn av 2008 års investeringar
 
140 Tertialuppföljning 2008-04-30 för Katrineholms kommun
 
141 Tillsyn över detaljhandeln med nikotinläkemedel
 
142 Motion om att stärka jämställdhetsarbetet inom skolorna i Katrineholms kommun
 
143 Meddelanden

Kommunfullmäktige 2008-09-15

§ nr Ärende

144 Allmänhetens frågestund
 
145 Information om utbyggnad av Katrineholmsterminalen och Katrineholms Logistikcentrum
 
146 Val av ersättare i kultur- och turismnämnden
 
147 Entledigande av ersättare i service- och tekniknämnden samt ersättare i bildningsnämnden
 
148 Val av ledamot i den gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker samt val av ersättare i kommunstyrelsen
 
149 Ändring av brotts- och skadeförebyggande rådets reglemente
 
150 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – vård- och omsorgsnämnden (andra kvartalet 2008)
 
151 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – socialnämnden (första och andra kvartalet 2008)
 
152 Förslag till ändring av nämnds namn
 
153 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
 
154 Sammanträdesdagar för 2009
 
155 Motion om att Katrineholms kommun ansöker om stimulansbidrag i syfte att kunna underlätta införandet av lagen om valfrihet (LOV)
 
156 Interpellation om skolans trafikundervisning
 
157 Interpellation om fysisk träning  i skolan
 
158 Interpellation om landsbygdsutveckling
 
159 Interpellation om Katrineholms kommun kommer att genomföra förskolelyftet

160 Motion om möjlighet att välja rökfri hemtjänst
 
161 Motion om att göra Katrineholm till ”egen-el-kommun”
 
162 Motion om tillgänglighetsåtgärder i Katrineholms kommun
 
163 Fråga om vad som hände med översiktsplanen
 
164 Fråga om trafiksituationen vid Vasabron

Kommunfullmäktige 2008-10-20

§ nr Ärende

165 Utdelning hedersgåvor
 
166 Allmänhetens frågestund
 
167 Allmänhetens frågestund
 
168 Val av suppleant i styrelserna för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
169 Val av ersättare i service- och tekniknämnden samt ersättare i bildningsnämnden
 
170 Entledigande av ersättare i socialnämnden
 
171 Entledigande av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
 
172 Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden
 
173 Val av ledamot och ordförande i kommunrevisionen
 
174 Svar på interpellation om skolans trafikundervisning
 
175 Svar på interpellation om fysisk träning i skolan
 
176 Svar på interpellation om landsbygdsutveckling
 
177 Svar på interpellation om Katrineholms kommun kommer att genomföra förskolelyftet
 
178 Delårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2008
 
179 Laglighetsprövning av beslutet om borgensförbindelse för föreningen Neem´s  mikrokreditprojekt
 
180 Förslag till ändrad valdistrikts- och valkretsindelning
 
181 Framtidens goda boende för äldre
 
182 Uppdrag till kommunstyrelsen att förhandla om förskottering till byggandet av Östra förbifarten samt bemyndigande att verkställa en förskottering
 
183 Redovisning av obesvarade motioner
 
184 Ändrade reglementen för bildningsnämnden och kultur- och turismnämnden
 
185 Revisionsberättelse för Samordningsförbundet RAR (Rehabilitera och Aktivera med gemensamma Resurser) i Sörmland 2007
 
186 Revisionsrapport – Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budget- och verksamhetsdirektiv
 
187 Svar på motion om att bygga ett nytt servicehus i Katrineholm
 
188 Svar på motion om att bygga nytt äldreboende
 
189 Motion om förbud mot okontrollerat användande av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning
 
190 Interpellation om stängning av bibliotek
 
191 Motion om att öppna en kommunal öppen förskola
 
192 Motion om att skapa en permanent utställning om Fogelstadgruppen och dess arbete på Kulturhuset Ängeln
 
193 Meddelanden

Kommunfullmäktige 2008-11-17

§ nr Ärende

194 Dagens sammanträde
 
195 Övergripande planering med budget för 2009 och plan 2010-2011 för Katrineholms kommun
 
196 Avräkning mot Katrineholms Fastighets AB i budgetförslag år 2009
 
197 Förslag till ändring av avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Katrineholms kommun
 
198 Avgifter vid behandling inom Mercur öppenvård
 
199 Tillsynsavgifter för nikotinläkemedel
 
200 Förslag till förändringar av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde
 
201 Lokalhyror kulturhuset Ängeln samt ungdomens kulturhus  Palladium
 
202 Införande av ny plan- och bygglovtaxa
 
203 Biblioteksavgifter
 
204 Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt livsmedel- och foderområdet
 
205 Taxa för lokaler och fritidsanläggningar
 
206 Svar på interpellation om stängning av bibliotek
 
207 Bildande av Katrineholm Vatten och Avfall AB
 
208 Svar på motion om kollektivavtal vid upphandling
 
209 Förslag till upphandlings- och affärspolicy
 
210 Ändring i aktieägaravtalet för KFV Marknadsföring AB samt nyemission
 
211 Förslag till befogenhet att föra kommunfullmäktiges talan inför domstol
och andra myndigheter
 
212 Revidering av allmänna bestämmelser för användande av Katrineholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)
 
213 Motion om kemikaliepolicy för Katrineholms kommun
 
214 Fråga om shoppingresor till Ullared
 
215 Motion om flyktingbarns introduktion i skolan

Kommunfullmäktige 2008-12-15

§ nr Ärende

216 Entledigande av ledamot i bildningsnämnden
 
217 Val av ledamot och ersättare samt entledigande av ledamot i service- och tekniknämnden
 
218 Val av ersättare i byggnadsnämnden
 
219 Val av ledamot i vård- och omsorgsnämnden
 
220 Entledigande och val av ledamot i socialnämnden
 
221 Svar på fråga om shoppingresor till Ullared
 
222 Katrineholms kommuns skolplan
 
223 Ägardirektiv för Katrineholm Vatten och Avfall AB samt Sörmland Vatten och Avfall AB
 
224 Svar på motion om att införa ”Ute-Doris” och ”Ute-Sune” i  Katrineholms kommun
 
225 Svar på motion om rätt fiskrätt
 
226 Svar på motion om bilfri och belyst Djulö Allé
 
227 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – socialnämnden (tredje kvartalet 2008)
 
228 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut – vård- och omsorgsnämnden (tredje kvartalet 2008)
 
229 Delårsrapport från Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR)
 
230 Motion om att utveckla regionförbundets arbete
 
231 Motion om att komplettera kommunens alkohol- och drogpolitiska strategi
 
232 Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträde under januari 2009
 
233 Meddelanden
 
234 God Jul och Gott Nytt År


Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*