Ärendeförteckning 2007, kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 2006-01-15

§ nr Ärende
70 Allmänhetens frågestund
 
71 Val av ersättare till röstombud för Mälardalens Energikontor AB mandatperioden 2007-2010
 
72 Kompletterande val av revisor till förbundsdirektionen i Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
 
73 Kompletterande val till kommunrevisionen
 
74 Val av revisor till samordningsförbundet Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen RAR
 
75 Fråga om flyktingmottagande
 
76 Svar på motion om ökade valmöjligheter i barnomsorgen
 
77 Interpellation om cykelbanan till Forssjö

Kommunfullmäktige 2007-02-26

§ nr Ärende

78 Allmänhetens frågestund
 
79 Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
80 Fråga om uppsägning av prenumeration av Dagens Samhälle till fullmäktigeledamöter
 
81 Fråga om beslutskulturen inom kulturförvaltningen
 
82 Svar på interpellation om en cykelbana till Forssjö
 
83 Svar på motion om nätverk för arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor
 
84 Svar på motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm
 
85 Ajournering av sammanträdet
 
86 Svar på motion om psykiatriskt kompetenscentrum
 
87 Svar på motion om kulturpengar till bygderåden
 
88 Interpellation om underhållet på gator och trottoarer
 
89 Motion om Katrineholms position i omvärlden
 
90 Motion om naturskola i Katrineholm
 
91 Förslag till handlingsplan mot våld i nära relationer 2007-2009
 
92 Framställan till länsstyrelsen om övertagande av tillsyn
 
93 Motion om tv-apparater till korttidsboende
 
94 Interpellation om modernisering av kommunens hemsida
 
95 Interpellation om politisk förankring
 
96 Interpellation om antalet anställda i den kommunala organisationen

Kommunfullmäktige 2007-03-19

§ nr Ärende

97 Allmänhetens frågestund
 
98 Nyttan med jämställdhetsintegrering
 
99 Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden
 
100 Fråga om vad kommunen gör för att spara energi
 
101 Fråga om gräddfil för manslöner
 
102 Valla badhus
 
103 Ajournering av sammanträdet
 
104 Interpellation om beslutsunderlag, syfte och uppföljning av mål för ny nämndorganisation
 
105 Svar på motion om att sända fullmäktige via Internet
 
106 Svar på motion om revidering av översiktsplan
 
107 Svar på motion om bättre tillgänglighet och utökat antal parkeringsplatser i centrala Katrineholm
 
108 Svar på motion om ”Katrineholm Vår tids historia från andra världskriget till sekelskiftet”
 
109 Svar på interpellation om underhållet på gator och trottoarer
 
110 Bordlagd interpellation om modernisering av kommunens hemsida
 
111 Bordlagd svar på interpellation om politisk förankring
 
112 Bordlagd svar på interpellation om antalet anställda i den kommunala organisationen
 
113 Bordlagt förslag till ändrat reglemente för folkhälsorådet
 
114 Bordläggning av motion om Katrineholms organisation

Kommunfullmäktige 2007-04-16

§ nr Ärende

115 Allmänhetens frågestund
 
116 Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
117 Nominering av revisor till Vårdförbundet Sörmland
 
118 Fråga om golfbana inom Fiskeboda
 
119 Fråga om förorenat dike utmed nordvästra förbifarten
 
120 Fråga om giltighetstid för KFAB:s kalkyler
 
121 Fråga om det är fel att den som orsakat en förorening måste sanera
 
122 Fråga om det finns intresse hos den politiska majoriteten att spara Valla badhus
 
123 Motion om Katrineholms organisation
 
124 Svar på interpellation om modernisering av kommunens hemsida
 
125 Svar på interpellation om politisk förankring
 
126 Svar på interpellation om antalet anställda i den kommunala organisationen
 
127 Svar på interpellation om beslutsunderlag, syfte och uppföljning av mål för ny nämndorganisation
 
128 Revisionsberättelse för Katrineholms kommun år 2006
 
129 Årsredovisning för Katrineholms kommun 2006
 
130 Minskade ekonomiska ramar 2007
 
131 Överflyttning av budgetmedel avseende 2007
 
132 Planeringsförutsättningar för 2008 med plan för 2009-2010
 
133 Förslag till fortsatt engagemang i Katrineholms Entreprenörscentrum
 
134 Redovisning av obesvarade motioner
 
135 Svar på motion om att utreda gemensam organisation för VA- och renhållningsfrågor
 
136 Svar på motion om att starta planarbete för nya särskilda boenden i Katrineholm
 
137 Ändrat reglemente för folkhälsorådet
 
138 Revidering av reglemente för vård- och omsorgsnämnden
 
139 Förslag till samutnyttjande av samlingslokaler på landsbygden
 
140 Revidering av taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd för öl klass 2 och tobak
 
141 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
142 Motion om beslutattestering av förvaltningschefernas fakturor
 
143 Motion om att köpa rättvisemärkta produkter
 
144 Interpellation om hur alliansregeringens äldresatsning tas tillvara i Katrineholms kommun
 
145 Interpellation om  energiinvesteringar
 
146 Nya meddelanden

Kommunfullmäktige 2007-05-21

§ nr Ärende

147 Utdelning av arbetsmiljöutmärkelse och individuell utmärkelse
 
148 Allmänhetens frågestund
 
149 Information om ungdomsfullmäktiges fotoprojekt
 
150 Information från revisorerna om revisionsberättelsen
 
151 Förslag till nya bolagsordningar för KFAB respektive KIAB samt nya ägardirektiv för KFAB
 
152 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Fastighets AB, revisorer och röstombud jämte ersättare
 
153 Val av ledamöter i styrelsen för Katrineholms Industrihus AB och revisorer jämte ersättare
 
154 Val av revisorer för granskning av kommunens stiftelser
 
155 Val av ledamot och andre vice ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåkers kommuner
 
156 Val av ersättare i service- och tekniknämnden
 
157 Val av ersättare i socialnämnden
 
158 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
159 Val av överförmyndare
 
160 Entledigande av revisor i Västra Sörmlands räddningstjänstförbund
 
161 Fråga om nedläggningen av Försäkringskassan
 
162 Fråga om varför Katrineholms kommun inte besvarat TV4:s miljöundersökning
 
163 Ajournering av sammanträdet
 
164 Avveckling av Valla badhus
 
165 Förvärv av lokstallarna från Banverket
 
166 Ajournering av sammanträdet
 
167 Svar på interpellation om antalet anställda i den kommunala organisationen
 
168 Svar på interpellation om hur alliansregeringens äldresatsning tas tillvara i Katrineholms kommun
 
169 Svar på interpellation om energiinvesteringar
 
170 Ekonomiska ramar för bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden
 
171 Ändrad arvodering för revisionens ordförande
 
172 Anhållan om att få kvarstå som förtroendevald ersättare i bildningsnämnden
 
173 Bordläggning av svar på motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgänglig på webben
 
174 Bordläggning av interpellation – med svar – om skyltning till Vallgården
 
175 Bordläggning av interpellation – med svar – om socialförvaltningen tagit några initiativ för att kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmetoder för att undvika liknande situationer som i Vetlanda
 
176 Bordläggning av motion om tillsättning av överförmyndare
 
177 Bordläggning av motion om att införa vårdnadsbidrag i Katrineholms kommun
 
178 Bordläggning av motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun

Kommunfullmäktige 2007-06-18

§ nr Ärende

179 Inledningsanförande
 
180 Val av lekmannarevisorer med ersättare för Katrineholms Fastighets AB och Katrineholms Industrihus AB
 
181 Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
182 Fråga om att elallergiker inte får hjälp i Katrineholm
 
183 Fråga – med svar – om informationstavlorna på infarterna
 
184 Fråga om möjlighet till fler statliga jobb i Katrineholm
 
185 Fråga om Katrineholms kommun kommer att ta hand om ensamma flyktingbarn
 
186 Fråga om köpet av ”Safirenhuset” är en bra affär för Katrineholms Fastighets AB
 
187 Bordlagt svar på motion om att göra Katrineholms konst- och kulturarv tillgänglig på webben
 
188 Bordlagd interpellation – med svar – om skyltning till Vallgården
 
189 Bordlagd interpellation – med svar – om socialförvaltningen tagit några initiativ för att kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmetoder för att  undvika liknande situation som i Vetlanda
 
190 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Mården 1 (Safiren-huset)
 
191 Gröna Nyckeltal
 
192 Ajournering av sammanträdet
 
193 Flyttning av medel för föreningsbidrag
 
194 Organisationsöversyn kommunstyrelsens förvaltningsorganisation, del 2
 
195 Svar på motion om jobb- och utvecklingsgaranti
 
196 Svar på motion om Katrineholms position i omvärlden
 
197 Svar på motion om medverkan till lagliga ”Streetrace”
 
198 Ändring i arbetsordningen för kommunfullmäktige
 
199 Bordlagd motion om tillsättning av överförmyndare
 
200 Bordlagd motion om att införa vårdnadsbidrag i Katrineholms kommun
 
201 Bordlagd motion om ungdomars kultur- och fritidsgårdsaktiviteter i Katrineholms kommun
 
202 Nominering av ledamot till styrelsen för Katrineholms Entreprenörscentrum
 
203 Tillönskan om en trevlig sommar

Kommunfullmäktige 2007-08-20

§ nr Ärende

204 Entledigande av ledamot i service- och tekniknämnden
 
205 IT-vision för Katrineholms kommun
 
206 Tertialuppföljning per den 30 april 2007
 
207 Mål- och uppdragsförändringar
 
208 Bordlagd interpellation – med svar – om socialförvaltningen tagit några initiativ för att kvalitetssäkra förvaltningens arbetsmetoder för att undvika liknande situation som i Vetlanda
 
209 Svar på motion om Katrineholm.nu
 
210 Ajournering av sammanträdet
 
211 Svar på motion om samordning för Kullbergska sjukhusets framtid
 
212 Rapporteringav ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
213 Kvalitetsredovisning för verksamheterna inom Viadidakt
 
214 Årsredovisning 2006 jämte revisionsberättelse för Vårdförbundet Sörmland och fråga om ansvarsfrihet

Kommunfullmäktige 2007-09-17

§ nr Ärende

215 Allmänhetens frågestund
 
216 Komplettering av dagordningen
 
217 Val av ledamot och ersättare i kultur- och turismnämnden
 
218 Entledigande av ledamot i kultur- och turismnämnden
 
219 Entledigande av ersättare i bildningsnämnden
 
220 Entledigande från uppdrag samt val av ny ledamot i kommunrevisionen och revisorsersättare för granskning av kommunens stiftelser
 
221 Entledigande av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
222 Entledigande av ledamot i service- och tekniknämnden
 
223 Val av revisor i Västra Sörmlands räddningstjänstförbund
 
224 Fråga om hur lång tid ett förhandsbesked/bygglov bör ta
 
225 Ajournering av sammanträdet
 
226 Yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU 2007:10)
 
227 Förvärv av mark för framtida vattentäkt genom markbytesavtal samt avtal rörande Bjälkbol
 
228 Årsredovisning 2006 för Västra Sörmlands Räddningstjänst
 
229 Årsredovisning 2006 för Samordningsförbundet RAR i Sörmland
 
230 Svar på motion om tv-apparater till korttidsboende
 
231 Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 
232 Förnyad delegation enligt miljöbalken, fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen
 
233 Motion om avtal för flyktingmottagande
 
234 Motion om förändrad delegation för kommunchefen
 
235 Motion om att ta bort flaskvatten i de kommunala verksamheterna

Kommunfullmäktige 2007-10-1 5

§ nr Ärende

236 Ändrad dagordning
 
237 Ekonomisk lägesrapport per den 31 augusti 2007
 
238 Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
239 Entledigande av vice ordförande i bildningsnämnden
 
240 Entledigande samt val av ersättare i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker
 
241 Entledigande samt val av ledamot i förbundsfullmäktige för regionförbundet Sörmland
 
242 Entledigande samt val av ledamot i Samordningsförbundet RAR
 
243 Entledigande samt val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
244 Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden
 
245 Val av ordförande i kommunrevisionen samt undantag från granskningsuppdrag
 
246 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
247 Val av ledamot och ersättare i kultur- och turismnämnden
 
248 Val av ledamot och ordförande i gemensamma nämnden för vuxenutbildning, integration och arbetsmarkand i Katrineholm och Vingåker
 
249 Val av ledamot i kommunstyrelsen
 
250 Fråga om sportcentrums ekonomi
 
251 Svar på återremitterad motion om översyn av nollvisionsåtgärder i Katrineholm
 
252 Ajournering av sammanträdet
 
253 Slutrapportering av arbetstidsprojektet
 
254 Svar på motion om naturskola i Katrineholm
 
255 Svar på motion om vårdnadsbidrag
 
256 Budget 2008 för Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund
 
257 Svar på motion om tillsättning av överförmyndare
 
258 Redovisning av obesvarade motioner
 
259 Ändring av reglemente för brotts- och skadeförebyggande rådet
 
260 Borgensförbindelse för Mogetorps koloniförening
 
261 Interpellation om det stämmer att Katrineholm är en av Sveriges KY-tätaste kommuner och varför elevantalet har minskat
 
262 Fråga om dricksvattnets kvalitet och provtagningar

Kommunfullmäktige 2007-11-19

§ nr Ärende

263 Allmänhetens frågestund
 
264 Entledigande av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
265 Val av ledamöter i service- och tekniknämnden
 
266 Val av ledamot och vice ordförande i bildningsnämnden
 
267 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
268 Val av ledamot i byggnadsnämnden
 
269 Delårsrapport för Katrineholms kommun per den 31 augusti 2007
 
270 Ajournering av sammanträdet
 
271 Svar på motion om ungdomars kultur och fritidsgårdsaktiviteter
 
272 Övergripande planering med budget för 2008 samt plan för 2009 och 2010
 
273 VA-taxa 2008
 
274 Ny renhållningstaxa för 2008
 
275 Fastställande av avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhet
 
276 Svar på återremiss – motion om tillsättning av överförmyndare
 
277 Återremiss – borgensförbindelse för Mogetorps koloniförening
 
278 Anhållan om att få disponera medel till energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum
 
279 Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut
 
280 Vårdförbundet Sörmland – delårsrapport för perioden januari – juli 2007
 
281 Svar på motion om förändrad delegation för kommunchefen
 
282 Svar på interpellation om det stämmer att Katrineholm är en av Sveriges KY-tätaste kommuner och varför elevantalet har minskat
 
283 Svar på fråga om dricksvattnets kvalitet och provtagningar
 
284 Motion om att utveckla landsortsskolorna till kommunala friskolor
 
285 Sammanträdesdagar 2008
 
286 Motion om kommunen tar initiativ till en fadderverksamhet
 
287 Motion om krav på kollektivavtal vid upphandling
 
288 Motion om ensamkommande flyktingbarn
 
289 Interpellation om trafiksituationen på Vasabron
 
290 Interpellation om lokalytor inom bildningsförvaltningens ansvarsområde

Kommunfullmäktige 2007-12-17--18

§ nr Ärende

291 Allmänhetens frågestund
 
292 Entledigande samt val av ersättare i bildningsnämnden
 
293 Val av ersättare i bildningsnämnden
 
294 Val av ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden
 
295 Val av ledamot och ersättare i service- och tekniknämnden
 
296 Val av ersättare i valnämnden
 
297 Val av ledamot och ersättare i vård- och omsorgsnämnden
 
298 Svar på interpellation om lokalytor inom bildningsförvaltningens ansvarsområde
 
299 Ställningstagande till ny skolorganisation
 
300 Ajournering av sammanträdet
 
301 Övergripande planering med budget för 2008 och plan för 2009 och 2010
 
302 Förslag till nya taxor för 2008 för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, djurskyddslagen och strålskyddslagen
 
303 Tillönskan om en God jul och ett Gott Nytt År

Katrineholms kommun
Postadress: 641 80 Katrineholm
Växel: 0150-570 00
Kontaktformulär Meddelandet skickas till: Katrineholms kommun
* = Obligatorisk uppgift
*