Ärendeförteckning 2013 miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträde 2013-02-19

§ nr Ärende
1. Föreläggande enl 26 kap 9,14 §§ miljöbalken gällande Lantmännen Kronfågel AB
2. Verksamhetsplan 2013 med behovsutredning 2013-2015
3. Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2012
4. Information
5. Anmälan om delegationsbeslut
6. Miljöpris

Sammanträde 2013-04-09

§ nr Ärende
7.   Redovisning av intern kontroll fjärde kvartalet 2012
8.   Internkontrollplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013
9.   Samrådsyttrande över detaljplaneprogram för Häringen 9:6 m.fl. Valla
10. Klagomål på störande verksamhet xxxxx
11. Miljöpris
12. Information
13. Rapport från miljöstrategiska rådet
14. Anmälan om delegationsbeslut


Sammanträde 2013-06-18

§ nr Ärende
15. Beslut om förbud vid vite att släppa ut avloppsvatten från xxxxx
16. Föreläggande förenat med vite att utöka lagringskapaciteten för gödsel xxxxx
17. Fråga om utsläppsvillkor, Rosenholms avloppsreningsverk, Djulö 2:40
18. Yttrande över tillståndsansökan täktverksamhet Kalsta 3:1, 4:1 och Oxlångstorp 1:1 (Handlingarna redovisas på mötet)
19. Information
20. Rapport från miljöstrategiska rådet
21. Anmälan av delegationsbeslut

Sammanträde 2013-08-27

§ nr Ärende
22. Ansökan om utdömande av vite xxxxx
23. Samrådsyttrande över detaljplan för kn Karossen, Nävertorp 5:1 m.fl.
24. Yttrande över kommunikationspolicyn
25. Miljö- och hälsoskyddsnämndens underlag för övergripande plan med budget för 2014
26. Information
27. Rapport från miljöstrategiska rådet
28. FAH:s höstmöte
29. Anmälan om delegationsbeslut

Sammanträde 2013-09-17

§ nr Ärende
30. Ansökan om utdömande av vite xxxxx
31. Förslag till beslut om föreläggande förenat med vite om åtgärder för att förhindra näringsläckage vid xxxxx
32. Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsyn och kontroll
33. Delårsbeslut
34. Information
35. Rapport från miljöstrategiska rådet
36. Anmälan av delegationsbeslut

Sammanträde 2013-10-29

§ nr Ärende
37. Fullmakt gällande ärende 2013-880-426 på fastigheten xxxxx
38. Ytrande över detaljplan för Klubbetorp 1:5 m.fl., Björkvik
39. Yttrande över samrådsförslag till Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun - del staden
40. Information
41. Rapport från miljöstrategiska rådet
42. Anmälan av delegationsbeslut
43. Fråga